پایایی و روایی پرسشنامه، بیان مفاهیم با فیلم آموزشی

.

فهرست مطالب  (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود):

فیلم بیان مفهوم پایایی و روایی

1- انواع روش های بررسی پایایی پرسشنامه یا  قابليت اعتماد

1- الف) اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي

1- ب) روش موازي يا استفاده از آزمون هاي همتا

1- ج) روش تنصيف (دو نيمه كردن)

1- د) روش كودر- ريچاردسون

1- ه‍) روش آلفاي كرونباخ

1- و) عوامل موثر بر ضريب قابليت اعتماد

2- انواع روایی یا اعتبار  پرسشنامه

۲- الف) روایی محتوا

۲- ب) روایی ملاکی

۲-ج) روایی سازه

۲-د) اعتبار عاملی یا روایی عاملی

آموزش ویدئویی آلفای کرونباخ با spss و اکسل

قابليت اعتماد (پايايي يا Reliability)  و همچنين اعتبار (روايي يا Validity) يك پرسشنامه يا ابزار اندازه گيري، از موضوعات بسيار مهم در امر جمع آوري اطلاعات و مشاهدات مي باشد و لازم است با روشهای آماری اثبات شود که پرسشنامه استفاده شده در پایان نامه ما پایا و روا است.

حال اینکه پایایی و روایی چیست، موضوعی است که در این مقاله تصویری به آن می پردازیم، بنابراین محکم بنشینید. اما هیچ چیز همانند یک فیلم نمی تواند اطلاعات و دانش را منتقل کند! بنابراین قبل از مطالعه متون این صفحه بهترین کار دیدن ویدئوی 6 دقیقه ای زیر است{برو به فهرست}:

فیلم بیان مفهوم پایایی و روایی

امید است با دیدن ویدئو زیر مفهوم پایایی و روایی به خوبی برایتان روشن شود:

برای یادگیری نحوه محاسبه پایایی با SPSS و یا با Excel آموزش آلفای کرونباخ را کلیک نمایید. و برای دریافت فایل اکسل ورود داده های پرسشنامه وارد کردن داده های پرسشنامه را کلیک نمایید. {برو به فهرست}

تصویر زیر نیز به زیبایی مفاهیم پایایی و روایی را بیان می کند، به آن دقت نمایید:

روایی پرسشنامه

حال به تفصیل به شرح روشهایی پایایی و روایی می پردازیم. ابتدا شرح کامل روشهای بررسی پایایی پرسشنامه و سپس شرح روشهای بررسی روایی پرسشنامه ذکر می گردد.

1- پایایی پرسشنامه یا  قابليت اعتماد

قابليت اعتماد كه واژه هايي مانند پايايي، ثبات و اعتبار  براي آن به كار برده مي‌شود و معادل انگليسي آن Reliability است، يكي از ويژگي هاي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون هاي علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. از جمله تعريف هايي كه براي قابليت اعتماد ارائه شده است مي توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره كرد: «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.»

با توجه به اين امر معمولا دامنه ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.

لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي به كار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به الف- اجراي دوباره (روش باز آزمايي) ، ب- روش موازي (همتا) ، ج- روش تصنيف (دو نيمه كردن)  ، د- روش كودر- ريچاردسون و ساير اشاره كرد.{برو به فهرست}

حال هر یک از این روشها را شرح می دهیم:

1- الف) اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي

اين روش عبارت است از ارائه يك آزمون بيش از يك بار در يك گروه آزمودني تحت شرايط يكسان. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، ابتدا ابزار اندازه گيري بر روي يك گروه آزمودني اجرا شده و سپس در فاصله زماني كوتاهي دوباره در همان شرايط، آزمون بر روي همان گروه اجرا مي‌شود. نمرات بدست آمده از دو آزمون مورد بررسی قرار گرفته و ضريب همبستگي آنها محاسبه مي‌شود.{برو به فهرست}

اين ضريب نمايانگر قابليت اعتماد (پايايي) ابزار است. روش بازآزمايي براي ارزيابي ثبات مولفه هاي يك ابزار اندازه گيري به كار مي‌رود ولي با اين اشكال نيز روبه رو است كه نتايج حاصله از آزمون مجدد مي‌تواند تحت تاثير تمرين (تجربه) و حافظه آزمودني قرار گرفته و بنابراين منجر به تغيير در قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري گردد.

1- ب) روش موازي يا استفاده از آزمون هاي همتا

يكي از روشهاي متداول ارزيابي قابليت اعتماد در اندازه گيري هاي رواني- تربيتي استفاده از آزمون هاي همتا است كه شباهت زيادي با يكديگر دارند ولي كاملا يكسان نيستند.

ضريب قابليت اعتماد بر اساس همبستگي نمرات دو آزمون همتا به دست مي‌آيد.  خطاهاي اندازه گيري و كمبود يا عدم وجود همساني ميان دو فرم همتاي آزمون (تفاوت در سوالات يا محتواي آن‌ها) قابليت اعتماد را كاهش مي‌دهد.{برو به فهرست}

ممكن است فرم هاي همتا به طور همزمان ارائه نگردد. در اين صورت قابليت اعتماد هم شامل ثبات و همساني مي‌شود. اگر فاصله اجراي فرم هاي همتا زياد باشد و تغييراتي در ضريب قابليت اعتماد مشاهده گردد، ممكن است كه اين تغيير مربوط به عوامل فردي (آزمودني ها)، همتا نبودن آزمون ها و يا تركيبي از هر دو باشد.

1- ج) روش تنصيف (دو نيمه كردن)

اين روش براي تعيين هماهنگي دروني يك آزمون به كار مي‌رود. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، سوال هاي (اقلام) يك آزمون را به دو نيمه تقسيم نموده و سپس نمره سوال هاي نيمه اول و نمره سوال هاي نيمه دوم را محاسبه مي‌كنيم. پس از آن همبستگي بين نمرات اين دو نيمه را بدست مي‌آوريم. ضريب همبستگي به دست آمده براي ارزيابي قابليت اعتماد كل آزمون مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد كل آزمون از فرمول -اسپيرمن- براون- براي اين مورد استفاده مي‌شود:

(1+همبستگي بين دو نيمه)    /    2 * همبستگي بين دو نيمه  = ضريب قابليت اعتماد كل آزمون

براي مثال آزموني با 80 سوال به 35 دانشجوي سال اول ارائه شده است. آزمون به دو نيمه (40 سوال) تقسيم شده است. همبستگي ميان نمرات دو تست r=0.7  مي‌باشد. قابليت اعتماد كل آزمون به قرار زير است {برو به فهرست}

2*0.7 / (1+0.7) = 0.82 = ضريب قابليت اعتماد كل آزمون

1- د) روش كودر- ريچاردسون

كودر و ريچاردسون دو فرمول را براي محاسبه هماهنگي دروني آزمون ها ارائه نموده اند. فرمول اول برآوردي از ميانگين ضرايب قابليت اعتماد براي تمام طرق ممكن تنصيف (دو نيمه كردن) را به دست مي‌دهد.

روش کودر ریچاردسون

براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، نيازي به داشتن نسبت پاسخ هاي صحيح و غلط نيست، بلكه در دست داشتن واريانس نمره هاي كل و ميانگين نمرات كفايت مي‌كند.{برو به فهرست}

براي مثال، آزموني داراي 40 سوال است. اين آزمون به گروهي از دانش آموزان داده شده است. ميانگين نمره هاي آزمون 25 و واريانس كل 26 محاسبه شده است. سطح دشواري سوال ها نيز يكسان است. ضريب قابليت اعتماد اين آزمون به قرار زیر می باشد:

فرمول پایایی

1- ه‍) روش آلفاي كرونباخ

يكي ديگر از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است که بسیار معروف و بین دانشگاهیان ایرانی رایج می باشد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است.

روش آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه با گزینه های دو ارزشی صفر و یک و همچنین برای گزینه های چند ارزشی طیف لیکرت مورد استفاده قرار می گیرد. البته باید دقت داشته باشید که فقط سوالات با گزینه های مشابه را می توانید در هر بار اجرای آزمون در نرم افزار مورد آزمون قرار دهید.

از آنجایی که در یکی از صفحات این وب سایت به صورت مبسوط و کامل و با ارائه فیلم، روش و فرمول محاسبه ضریب آلفای کرونباخ را ذکر کرده ایم، شما را به آن صفحه ارجاع می دهیم {برو به فهرست} :

آموزش محاسبه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS و Excel

1- و) عوامل موثر بر ضريب قابليت اعتماد

ضريب قابليت اعتماد يك آزمون تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد كه عبارتست از :

1- طول آزمون: علي الاصول آزمون هاي طولاني تر از قابليت اعتماد بالاتري در مقايسه با آزمون هاي كوتاه برخوردارند. براي مثال ضريب قابليت اعتماد يك آزمون 60  سوالي مي‌تواند بيشتر از يك آزمون 40  سوالي باشد.

2- سوال هاي مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواري متوسط، قابليت اعتماد آزمون را افزايش مي‌دهد.

3- ماهيت متغير اندازه گيري شده نيز ضريب قابليت اعتماد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.  {برو به فهرست}

لازم به ذكر است كه ضريب قابليت اعتماد در تفسير نتايج مهم بوده و شرط اساسي در انتخاب يك پرسشنامه است.

2- روایی پرسشنامه  یا  اعتبار

مفهوم اعتبار (روايي) به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد.

براي مثال يك آزمون رياضي ممكن است براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي از اعتبار لازم برخوردار باشد اما براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي فاقد اعبتار باشد. {برو به فهرست}

روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد كه در اين جا به اختصار در مورد هر يك توضيح داده خواهد شد؛

2- الف) روایی محتوا

اعتبار محتوا (روایی محتوا) نوعي اعتبار است كه معمولا براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي‌شود. به عنوان مثال براي يك آزمون پيشرفت تحصيلي بايد اعتبار محتواي آن را مورد نظر قرار داد.

اعتبار محتواي يك ابزار اندازه گيري به سوال هاي تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوال هاي ابزار معرف ویژگي ها و مهارت هاي ويژه اي باشد كه محقق قصد اندازه گيري آن‌ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار (مانند طراحي پرسشنامه) چنان عمل كرد كه سوال هاي تشكيل دهنده ابزار معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد.{برو به فهرست}

بنابراين اعتبار محتوا ويژگي ساختاري ابزار است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. اعتبار محتواي يك آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد.

2- ب) روایی ملاكي

اعتبار (روایی) ملاكي عبارتست از كارآمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار يك فرد در موقعيت هاي خاص. براي اين منظور عملكرد هر فرد در آزمون با يك ملاك مقايسه مي‌شود. به عبارت ديگر اعتبار ملاكي يك ابزار اندازه گيري عبارتست از همبستگي بين نمرات آزمون و نمره ملاك.

اعتبار ملاكي بر دو نوع است:

1- اعتبار پيش بين    ،    2- اعتبار همزمان

1-اعتبار پيش بين:

در اندازه گيري هاي رواني- تربيتي، اعتبار پيش بين عبارتست از بررسي رابطه نمره هاي آزموني كه برخي ويژگي ها را مي سنجد و آن چه ادعاي پيش بيني آن را دارد. اعتبار پيش بين مي‌تواند به وسيله رابطه عملكرد در يك آزمون با آزمون ملاك رفتاري به دست آيد. به عبارت ديگر ضريب همبستگي نمره هاي حاصل از اجراي آزمون با نمره هاي متغير ملاك، نمايانگر اعتبار پيش بين است.

براي مثال در يك تحقيق، 882 مرد و زن به يك آزمون رغبت شغلي پاسخ گفته اند. آزمودني ها 12 ساله بودند و در 19 سالگي مجدد مورد بررسي قرار گرفتند. 51 درصد به شغلي كه در آزمون انتخاب كرده بودند اشتغال داشتند. اين داده ها اعبتار پيش بين اين ابزار را نشان مي‌دهد.

2- اعتبار همزمان:

اعتبار همزمان در مواردي به كار مي‌رود كه داده هاي حاصله از دو اندازه گيري در يك زمان در دسترس باشد. در اين گونه موارد عملكرد در يك آزمون به عملكرد در آزمون ديگر مرتبط مي‌گردد. اين فرايند اعتبار همزمان ناميده مي‌شود.{برو به فهرست}

اعتبار همزمان در مواردي محاسبه مي‌شود كه هدف جانشين كردن يك ابزار اندازه گيري به جاي ابزار ديگري باشد. اين امر بيشتر به علت ملاحظات مربوط به سهولت اجراي آزمون يا جانشين كردن يك آزمون كوتاهتر به جاي يك آزمون طويل تر است. در اين مورد نيز ضريب همبستگي بين نمره هاي حاصل از اجراي آزمون با نمره هاي بدست آمده از اجراي آزمون ديگر يا اندازه هاي حاصل از اندازه گيري ديگري كه همزمان به عمل آمده است به عنوان ميزان اعتبار اندازه گيري به كار مي‌رود.

2-ج) روایی سازه

اعتبار سازه (روایی سازه) يك ابزار اندازه گيري نمايانگر آن است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه يك سازه يا خصيصه اي را كه مبناي  نظري دارد مي سنجد. در بررسي اعتبار سازه بايد به تدوين فرضيه هايي درباره مفاهيم اندازه گيري شده، آزمودن اين فرضيه ها و محاسبه همبستگي نتايج با اندازه گيري اوليه پرداخت. اگر ضريب همبستگي حاصله بالا باشد اعتبار سازه افزايش مي‌يابد ولي اگر همبستگي معني دار نباشد علت را مي‌توان به عوامل زير نسبت داد:

1- جمع آوري داده ها با اشكال همراه بوده است.

2- پيش بيني و فرضيه ها غلط بوده است.

3- ابزار، خصيصه مورد نظر را اندازه گيري نمي‌كند.

اگر چه فرايند برقراري اعتبار سازه امر بي انتهايي است ولي محقق يا سازنده آزمون مي‌تواند اعتبار سازه يك آزمون را در موقعيت هاي خاص نشان دهد.

از جمله شيوه هايي كه براي تعيين اعتبار سازه به كار مي‌رود موارد زير است:

1- تفاوت هاي گروهي:

اگر نظريه اي تفاوتي را بين گروهها (يا هيچ تفاوتي را) در نمرات آزمون پيش بيني كند، آزموني كه اين تفاوت را نشان دهد (يا ندهد) داراي اعتبار سازه است. براي مثال پيش بيني مي‌شود كه كودكان و بزرگسالان در بلوغ اجتماعي با هم تفاوت دارند. بنابراين اگر آزموني كه براي اندازه گيري خصيصه بلوغ اجتماعي ساخته شده باشد، تفاوت معني داري را بين كودكان و بزرگسالان نشان دهد داراي اعتبار سازه است.

2- تغييرات:

چنانچه  نظريه اي پيش بيني كند كه خصيصه مورد اندازه گيري تحت تاثير زمان يا مداخله آزمايشي قرار مي گيرد، اگر نمرات آزمون اين تاثير را نشان دهد داراري اعتبار سازه است.  براي مثال اگر آزموني مهارت هاي كلامي را مي سنجد بايد با افزايش سن آزمودني ها نمرات افزايش يابد، يا اگر مداخله اجتماعي براي پرورش اين مهارت ها صورت گرفته باشد نمرات پيش آزمون و پس آزمون بايد تغييرات معني داري را نشان دهد.

3- روایی همگرا و واگرا (تشخيصي):

هر گاه يك يا چند خصيصه از طريق دو يا چند روش اندازه گيري شوند همبستگي بين اين اندازه گيري ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم مي آورد. {برو به فهرست}

اگر همبستگي بين نمرات آزمون هايي كه خصيصه واحدي را اندازه گيري مي‌كند بالا باشد، آزمون ها داراي اعتبار همگرا مي‌باشد. چنانچه همبستگي بين آزمون هايي كه خصيصه هاي متفاوتي را اندازه گيري مي‌كند پايين باشد، آزمون ها داراي اعبتار تشخيصي يا واگرا است.

2-د) اعتبار عاملي یا روایی عاملی

اعتبار (روایی) عاملي صورتي از روایی سازه است كه از طريق تحليل عاملي به دست مي‌آيد. يك عامل، يك متغير فرضي (سازه) است كه نمرات مشاهده شده را در يك يا چند متغير تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر گاه تحليل عاملي روي يك ماتريس همبستگي صورت گيرد آزمون هايي كه تحت تاثير عوامل خاصي قرار گرفته داراي بار عاملي بالا در آن عامل است.

ارائه مشاوره یا محاسبه در زمینه پایایی و روایی

چنانچه با توجه به توضیحات فوق همچنان سوالاتی در ذهن دارید، می توانید محاسبه پایایی و روایی پرسشنامه خود را به ما بسپارید.

قابل ذکر است انجام محاسبات روایی صوری یا روایی سازه با نرم افزار SPSS و یا با نرم افزارهای معادلات ساختاری (لیزرل یا اسمارت پی ال اس) نیز از خدمات ماست.{برو به فهرست}

برای سفارش کار به این شماره وات ساپ بزنید:  09198180991

محصول آموزش محاسبه پایایی با آلفای کرونباخ از لینک زیر قابل دستیابی است:

منبع برخی مطالب فوق: كتاب روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تاليف دكتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازي. 1376، موسسه نشر آگه، تهران.

{برو به فهرست}

5/5 - (17 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر دانش پژوهان را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. مایلم خدماتی مطمئن و تخصصی در زمینه تحلیل آماری، مشاوره SPSS و آموزش SPSS به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

‫155 دیدگاه ها

 1. سلام برای گرفتن امید زندگی زنان مثلا یک شهر از روش اعتبار و پایایی استفاده میشود

  1. سلام؛ تعیین امید زندگی زنان در یک شهر موردی نیست که با روشهای پایایی انجام گردد.
   اگر برای تعیین امید زندگی، پرسشنامه ای تهیه شده است، برای آن پرسشنامه مبحث پایایی یا روایی مطرح است و نیاز به اندازه گیری دارد.

 2. با سلام
  پايان نامم correlation است .سه تا متغير دارم و سه تا پرسشنامه جمعا ١٣٤ تا سوال و ١٢٠ نفر .براي گرفتن پايايي ، ايا بايد اطلاعات هر سوال را به صورت ديتاي عددي و تك تك براي هر شخص واردكنم؟ ونهايتا spss به من يك پايايي ميدهد؟
  چون يكي از پزسشنامه هام ،موافق و مخالفه و ضمنا scoring سوالا فرق ميكنه|ديتا طبق scoring وارد شود?
  متشكرم

  1. سلام؛ حتما باید دیتای تک تک سوالات به ازای هر شخص را وارد نرم افزار کنید. این در خصوص تمام کارها و تحلیلهای spss مصداق دارد.
   آموزش ویدئویی پایایی را در منو محصولات این سایت و توضیحات ذیل آنرا کامل مطالعه نمایید.
   ضمنا می توانید از ما بخواهید که فایل ورود داده را مطابق با پرسشنامه شما برایتان طراحی کنیم تا با خیال راحت، خودتان داده ها را وارد نرم افزار نمایید. زیرا اگر در این کار خطایی رخ دهد هفته ها وقت شما هدر می رود. برای این کار نیز به منو محصولات مراجعه نمایید

 3. سلام، لطفا رابطه بین روایی و پایایی را بفرمائید. آیا روایی شرط پایایی است؟ یا پایایی شرط روایی؟کدام اولویت دارد؟ در پژوهش کدامیک اساسی تر است و چرا؟
  سپاسگذارم

  1. سلام؛ بین پایایی و روایی رابطه ای وجود ندارد. دو مساله مهم در خصوص یک پرسشنامه هستند. پرسشنامه ای ممکن است روا باشد اما پایا نباشد و یا بالعکس. هر دو مهم هستند و نمی شود گفت یکی اولویت بیشتری دارد.
   فیلم این صفحه را که خودم ضبط کرده ام ببینید. سعی کردم به زبان ساده و کاربردی این دو مفهوم مهم را توضیح بدهم.

 4. سلام ممنونم از توضیح تون.
  یکی اساتید گیر دادن که اولویت با کدومه و کدوم مهم ترند ؟

  1. سلام؛ به نظر من روایی مهم تر است. زیرا اول باید مطمئن شد که از دانش آموزانی که قصد داریم نمره ریاضی شان را ارزیابی کنیم، به جای سوالات درس ریاضی، سوالات درس علوم به آنان ندهیم. به عبارت دیگر پرسشنامه روا باشد و همان چیزی را اندازه بگیرد که هدف ماست.

   1. دقیقا استاد. در حالی که برخی به اشتباه می گویند پایایی شرط روایی است و نخست باید پایا باشد که از نظر من اصلا منطقی نیست! و یا در زمانی که ما از پرسشنامه استاندارد استفاده می کنیم، از روایی صوری و محتوایی برخوردار است اما به دلیل اشتباه در فرایند اندازه گیری ممکن است پایایی نداشته باشد و این چیزی از روایی آن کم نمی کند

 5. با عرض سلام و خسته نباشید لطفاً اگه میشه یه مقدار توضیح بدین با توجه به اینکه موضوع پایان نامه بنده رتبه بندی روش های تأمین مالیه آیا داده ها حتماً باید نرمال باشن یا نه؟
  و یا حالا که نرمال نیست میشه از طریق آزمون فریدمن اونارو رتبه بندی کرد؟
  ممنون

  1. سلام؛ آزمون رتبه بندی فرید من یک آزمون ناپارامتری یا توزیع آزاد است و بنابراین نیازی نیست که داده های شما دارای توزیع نرمال باشند. پس با خیال راحت از این آزمون استفاده کنید
   در حالت کلی بدانیم که وقتی داده ها دارای توزیع نرمال نباشند، باید از معادل ناپارامتری آن آزمون آماری استفاده کرد.

  2. استاد برای روایی و پایایی حداقل نمونه چقدر باید باشد که بتوان از پرسشنامه استفاده نمود

 6. عرض سلام و قت بخیر
  سوالی از خدمتتون داشتم
  دلیل اینکه برای چک لیست پایایی روایی سنجیده نمی شود چیست؟؟

  1. سلام؛ برای اینکه چک لیست، یک پرسشنامه نیست که پایایی و یا روایی نیاز داشته باشد. چک لیست یک ابزار استاندارد برداشت و جمع آوری داده نیست.

 7. سلام. در مورد پرسشنامه ای که سوالات آن هم کیفی و هم کمی هستند مثلا بعضی سوالات شامل گزینه های بلی خیر بوده و برخی سوالات به صورت توضیحی هستند و تعدادی از سوالات عددی هستند از کدام روش برای تعیین پایایی می توان استفاده کرد

  1. سلام؛ قاعدتا باید تفکیک خوبی بین بخشهای پرسشنامه برقرار باشد. بخش جمعیت شناختی اول پرسشنامه را در محاسبه پایایی در نظر نمی گیرند. مهم سوالات اصلی پرسشنامه است.
   در سوالات اصلی گزینه های مشابه با هم در نرم افزار انتخاب شوند. مثلا بلی خیرها با هم و طیف لیکرت 5 تایی ها هم با هم.

   1. عرض سلام و ادب
    ضمن تشکر از راهنماییهای ارزنده تون امکانش هست بیشتر در این مورد توضیح بدید؟ سوالات مشابه رو باهم در نظر بگیریم یعنی اگر بر فرض مثال ما دو دست سوال داریم یک دسته با بله و خیر جواب داده شده یه دسته هم طیف لیکرت ما جداگانه هر دسته رو داخل نرم افزار بذاریم و پایایی بگیریم اونوقت دو تا پایایی بدست میاد بعد باید اون دو تا رو چطورق تو کارمون گزارش کنیم؟

    1. سلام. بله هر دسته را جداگانه پایایی بگیرید و گزارش کنید. به همان تفکیکی که هست در گزارش بیاورید.

     1. با سلام و احترام
      جناب فرشچی! بینهایت سپاس از پیگیری و پاسخگویی سریعتون.

 8. با سلام
  می خواستم در مورد انجام روایی ملاکی ازتون سوال کنم
  اینکه برای ارزیابی روایی ملاکی یک پرسشنامه به وسیله پرسشنامه دیگر، باید پرسشنامه دوم(ملاک) را به همون تعداد نمونه پرسشنامه اول پخش کنیم؟

 9. با سلام
  در ارتباط با محاسبه روایی صوری به روش کمی با ذکر مثال لطفا توضیح دهید.
  اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر
  فراوانی به درصد چگونه محاسبه می شود؟
  با تشکر

  1. سلام. روایی صوری آزمون
   دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگرچه این نوع از روایی ضامن اندازه گیری دقیق نیست، ولی با انگیزش آزمودنی به پاسخگویی بر روایی نمرات حاصل از آزمون تاثیر دارد.
   برای بررسی روایی صوری آزمون از نمرات تأثیر آیتم استفاده می شود.
   همان طور که گفته شد برای بررسی روایی صوری از نظرات گروه نمونه هدف یا شرکت کنندگان تحقیق استفاده می شود و این قسمت از روایی آزمون نیازی به نظرات کارشناسان متخصص ندارد. برای بررسی نمرات تأثیر ابتدا از شرکت کنندگان خواسته می شود از تا میزان اهمیت هریک از گویه های پرسشنامه را در یک طیف لیکرتی 5 قسمتی از 1 (اصلا مهم نیست) تا 5 (کاملاً مهم است) مشخص نمایند. کاملاً مهم است (امتياز 5)، مهم است (امتياز 4)، به طور متوسطي مهم است (امتياز 3)، اندکي مهم است (امتياز 2) و اصلاً مهم نيست (امتياز1). سپس نمرات تأثیر از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
   اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر
   برای پذیرش روایی صوری هر گویه، نمره تأثیر آن نبایستی کمتر از 5/1 باشد و فقط سؤالاتی از لحاظ روایی صوری قابل قبول هستند که نمره آن ها بالاتر از 5/1 باشد. یعنی اگر ۵ بیشترین فراوانی رو داشته باشد
   فراوانی ۵ رو بر تعداد تقسیم می کنیم و درصد به دست می آید و بعد در میزان اهمیتی که برای آ در نظر گرفته شده است ضرب می کنیم.

 10. با سلام
  اگر پرسشنامه به صورت فرم مصاحبه باشد و سوالات طبق فرمتی از قبل مشخص باشد به طوریکه تعدادی از سوالات از نوع سوال باز هستند و بقیه از نوع بسته که از مقیاس لیکرت تبعیت نمی کنند پایایی از چه روشی تعیین می شود؟

  1. سلام؛ سوالات باز که پایایی ندارند.
   سوالات بسته هم آنهایی که گزینه هایی شبیه به هم دارند را می توانید در نرم افزار spss محاسبه پایایی انجام دهید. مثلا سه گزینه ای ها با هم و چهار گزینه ای ها هم با هم.

  1. سلام علیکم؛ طراحی پرسشنامه را نمی توانیم انجام دهیم. زیرا یک کار تخصصی مربوط به رشته خود شماست و کار یک آمارگر نیست.
   فقط طراحی پرسشنامه های ahp را انجام می دهیم، زیرا شاخص ها و معیارها را می توانیم از متقاضی دریافت کنیم و بر اساس آنها طراحی کنیم.

 11. سلام .ممنون از اموزش مفیدتان
  من یک پرسشنامه ahp تهیه کردم که مقایسه دوبه دو 21 معیار با هم است.معیار ها مربوط به بحث های تخصصی برق است و 210 مقایسه در پرسشنامه آمده است.پرسشنامه چه طور باید اماده شود که پایایی و روایی داشته باشد.با توجه به اینکه سوالات کاملا تخصصی است و یک سری معیار است که مقایسه می شود.ممنون از راهنمایی.
  متشکر می شوم اگر ایمیل بفرمائید.

  1. سلام. توجه داشته باشید که پایایی و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های AHP که در آن مقایسات به صورت زوجی انجام می شود، معنایی ندارد. بلکه در این نوع پرسشنامه ها نرخ ناسازگاری ملاک عمل است. مقاله نرخ ناسازگاری را در سایت تخصصی ahp این مرکز به آدرس زیر بخوانید: http://www.expertchoice.ir

 12. با سلام ووقت بخیر خدمت شما
  ببخشید پرسشنامه ای در رابطه با دیابت دارم در دو نوبت پرسشنامه پر شده(هردوره150 نفر) با 8 سوال 5مورد شناختی و 3مورد رفتاری. گزینه های سوالات شامل0، 0.25، 0.5، 0.75، 1 هست.میخواستم لطفا راهنمایی کنید در spssچگونه تعریف بکنم. و از چه ازمونی استفاده کنم. آیا این طرح لیکرته؟باتشکر از لطف شما

  1. سلام بر شما. خدمت شما عرض کنم که محاسبه پایایی پرسشنامه جزئیات زیادی دارد. گزینه های شما 5 تایی هست اما لیکرت نیست.
   بهتر است از 0 تا 1 که 5 گزینه شماست را تبدیل به از 1 تا 5 کنین و بعد با استفاده از این آموزش ویدئویی پایایی و آلفای کرونباخ را حساب کنید:
   آموزش ویدئویی آلفای کرونباخ با اکسل و با spss
   ممکن است نرم افزار همان گزینه های شما را هم قبول کند، تست کنین.

 13. با سلام و احترام
  نحوه محاسبه پایایی به چه شکل است؟
  چطور Correlation نمرات محاسبه میشود؟
  اگر هر دو پرسشنامه (ملاک و اصلی) پاسخ های با رتبطه 1، 2، 3 و 4 داشته باشند، چه عددی باید محاسبه شود؟

  1. سلام. پایایی پس از ورود داده های پرسشنامه در spss با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه می گردد. محصول آموزشی ویدئویی را از منو محصولات ببینید یا این لینک: آموزش محاسبه پایایی پرسشنامه
   همبستگی نمرات با آزمون همبستگی پیرسون در spss اندازه گیری می شود. اما به نظر می رسد کار شما نیاز به تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری داشته باشد. اگر اینطور است این سایت ما را ببینید: http://www.lisrel.ir
   ضمنا ما آمادگی داریم تحلیل فصل 4 شما را انجام داده و نتایج را برایتان ارسال کنیم. با دیدن نتایج متوجه خواهید شد که ما با چه آزمون هایی فرضیات شما را آزمون کرده ایم.

 14. با سلام و احترام
  من فرمول پایایی بازآزمون هولستی رو می خواستم بدونم
  ممنونم

 15. سلام
  من یه سوال داشتم
  امکانش هست بهم جواب بدین؟
  سوال من این هست
  درمطالعه ای که کنترل برای مطالعه تعریف شده، ایا می توان از تست هایی که برای زبان فارسی روا و پایا نشده استفاده کرد؟

  1. سلام. اگر پرسشنامه غیر استانداردی را می خواهید استفاده کنید، نظر استاد راهنما شرط است.
   اما توجه شود که قانون این است که یا پایایی و روایی را خودتان آزمون کنید یا اینکه از پرسشنامه استاندارد و تایید شده استفاده نمایید. بنابراین اگر از آن تستها می خواهید استفاده کنید باید روایی و پایایی را خودتان آزمون کنید.

 16. سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیریت سایت.
  در مورد نحوه انجام روایی همگرا و واگرا در spss راهنمایی میخواستم. لطفا منبعی را معرفی نمائید.

  1. سلام. نرم افزار اس پی اس اس قابلیت انجام روایی همگرا و واگرا را ندارد و باید از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده کنید. سایت ویژه نرم افزار اسمارت پی ال اس ما را ببینید: http://www.smartpls.ir

 17. ممنون از راهنماییتون. سوال دیگه ای که داشتم میخواستم بدونم رگرسیون سلسله مراتبی ایا با نرم افزار spss انجام میشه؟ اگر انجام میشه منبعی وجود داره که من بهش مراجعه کنم؟

  1. در روش سلسله مراتبي ترتيب ورود متغيرها به تحليل بر اساس يك چارچوب نظري يا تجربي مورد نظر محقق صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر شخصا درباره ترتيب ورود متغيرها به تحليل تصميم گيري مي‌كند. اين تصميم گيري كه قبل از شروع تحليل اتخاذ مي‌شود مي‌تواند بر اساس سه اصل عمده زير باشد:
   – رابطه علت و معلولي.
   – رابطه متغيرها در تحقيقات قبلي.
   – ساختار طرح پژوهشي (براي مثال در طرح هاي عاملي ابتدا اثرهاي اصلي و سپس اثرهاي متقابل آنها وارد تحليل مي‌شود).
   این مطلب از این صفحه سایت دیگر ما استخراج شده:
   ضریب همبستگی و رگرسیون و نمودار مسیر ساختاری
   وارد صفحه که شدید ctrl+f را بزنید و سرچ کنید که راحت این بخش را پیدا کنید.
   توجه داشته باشید که روش گام به گام در گزینه های دستور رگرسیون در نرم افزار spss وجود دارد که با روش سلسله مراتبی فرق دارد و در آدرس فوق توضیح داده شده

 18. سلام
  وقت بخیر
  من با 50 داده ی اولیه از پرسشنامه، پایایی را اندازه گیری کردم و تمام 9 مولفه پایایی بالاتر از 0/7 داشتند.
  اما زمانی که با 315 داده آلفای کرونباخ را اندازه گیری کردم یکی از مولفه ها به 0/6 رسید و بقیه ی مولفه ها بالاتر از 0/7 بودند.
  سوال من این هست که آیا پایایی داده های من تایید شده است یا نه؟

  1. سلام. بهرحال باید با تمام داده ها نیز پایایی برقرار باشد. اما خوشبختانه 0.6 خیلی وضعیت بدی نیست. اگر می توانید یکی از سوالات اون مولفه را حذف کنید تا آلفای آن بالا بیاید. در منو محصولات این سایت، آموزش آلفای کرونباخ شیوه شناسایی و حذف سوال را گفته است.

 19. سلام خسته نباشید
  پرسشنامه من کمی و به جدوال هستن که داخل جدولها مقدار عددی توسط اشخاص نوشته میشه و فقط یکی از سوالاتم که خارج از جدول هست به صورت بله خیر است. چطور باید پایایی اینطور پرسشنامه رو محاسبه کنم.
  ممنون از رحمات شما.

  1. سلام. پرسشنامه شما کمی از حالت استاندارد متفاوت است. اگر به صورت گزینه ای قابل تعریف است می توانید از آلفای کرونباخ استفاده کنید و حتما باید سوالاتی که گزینه های مشابه دارند با هم گرفته شوند.

 20. سلام. از مطالب ارایه شده متشکرم. سئوال من این است که در طراحی پرسشنامه اگر به روایی محتوایی و اندازه گیری CVI , CVR اکتفا شده و روایی سازه اندازه گیری نشود ایا از لحاظ اعتبار ی مشکلی دارد ؟

  1. سلام. روایی cvi و cvr بعد از تکمیل شدن پرسشنامه توسط خبرگان هست. و در مورد مرتبط یا ضرورت وجود سوال هست.
   روایی همگرا و واگرا مربوط به ساختار پرسشنامه و همخوانی و ارتباط بین سوالات می باشد.
   انجام دادن یا ندادن هریک از روایی ها بستگی به نظر استاد شما دارد.

 21. سلام
  وقت بخیر
  من 269 داده ی پرسشنامه را با نرم افزار pls تحلیل کردم و نتایج لازم برای فرضیه ها به دست آمد . اما برای نقش تعدیلگر جنسیت بر روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته دچار ابهام شدم. وقتی از طریق روش حاصل ضربی، جنسیت را به عنوان تعدیلگر می سنجم هیچ کدام از روابط معنی دار نمی شود. البته باید این را هم در نظر گرفت که خود متغیر جنسیت به تنهایی رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارد. اما وقتی که تحلیل مدل را بین دو گروه زن و مرد از طریق گروه بندی در نرم افزار pls انجام می دهم، اختلاف معنی داری بین این دو گروه وجود دارد.
  سوال من این هست که کدام روش مناسب تر هست؟
  با در نظر گرفتن اینکه متغیر جنسیت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارد

  1. سلام. چون متغیر جنسیت یک متغیر اسمی است باید مدل برای هر گروه جداگانه انجام شود و نتایج بررسی شود.

 22. باسلام من پرسش نامه ای دارم که برای پایایی اش از روش موازی استفاده کرده آیا منم برای پایایی حتما باید از روش موازی استفاده کنم یا اینکه می تونم از آلفای کرونباخ هم استفاده کنم؟؟؟؟ باتشکر

  1. سلام. بستگی به میزان اعتبار آن پرسشنامه دارد. اگر پرسشنامه استاندارد و تایید شده است که اصلا نیاز به بررسی پایایی ندارد.
   بهرحال اگر گزینه های طیف لیکرتی و سایر شرایط آلفای کرونباخ را دارد، شما می توانید از آلفای کرونباخ استفاده کنید.

 23. سلام پرسشنامه ابزار ضعف سالمندی بنام تیلبورگ دارم نمیدونم در ایران روایی پایایی شده یانه؟ مقاله پیدا نکردم ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  1. سلام. در خصوص این موارد اطلاعی نداریم.
   اگر مایل بودید در خصوص محاسبه پایایی و روایی آن می توانیم مشاوره و یا انجام کار داشته باشیم.

 24. سلام
  وقت شما بخیر
  اول سپاسگزارم بخاطر این سایت خوبی که دارید . اطلاعات خوبی که در اختیار دوستان میگذارید
  دوم سوالی از حضور شما داشتم
  برای پایایی پرسشنامه ای که هم شامل طیف لیکریت باشه و هم گزینه های بله و خیر باید از چه مسیری استفاده کنیم

  1. سلام. خواهش.
   سوالات طیف لیکرتی را جداگانه و سوالات بلی خیری را نیز جداگانه در پنجره آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار spss وارد کنید و جداگانه پایایی را بسنجید. به صورت ویدئویی آموزش آلفای کرونباخ را در منو محصولات سایت داریم.

 25. سلام.
  سپاس از مطالبتون.
  من برای پایان نامم می خوام یک ابزار استاندارد را روانسنجی کنم.با توجه به اینکه استاندارد است آیا نیاز به بررسی cvi و cvr هست یا خیر؟ بین اساتیدم توافق نظر نیست.ممنون از راهنمایی تان

 26. سلام وقت بخیر ممنون از توجه شما،پایایی پرسشنامه من دو تا از پرسشنامه هام 0/67 و دو تا 0/86 با استفاده از آلفای کرونباخ اومده ، الان استادم میگه باید روایی رو هم بنویسی، ممنون میشم راهنمایم کنی از spss چه جوری به دست بیارم.

  1. سلام. طبق مطالب گفته شده می بایست روایی را نیز محاسبه کنید. اگر نیاز به مشاوره تلفنی دارید با همکاران ما ارتباط بگیرید.

 27. با سلام ممنون از سایت مفیدتون نحوه اموزش روایی و پایایی پرسشنامه های خارجی رو اگر امکان داره در سایتتون بگذارید.

  1. سلام. فعلا مطلبی در این خصوص آماده نداریم اما وفق پیشنهاد شما در برنامه کاری قرار دادم و به همکاران منتقل کردم.

  2. سلام. به طور خلاصه موارد زیر باید انجام شود:
   ابتدا باید پرسشنامه در جامعه توزیع شود. بعد با نرم افزار اس پی اس اس پایایی و تعیین وضعیت سوالات انجام شود.
   در مرحله بعد تحلیل اکتشافی انجام شود و در آخر تحلیل تاییدی پرسشنامه بررسی شود

 28. سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  اگر پرسشنامه ایی داشته باشیم که پرسشهای مربوط به متغیرهای مستقل ما استاندارد باشند و برای متغیر وابسته خودمون سوال طراحی کرده باشیم چطور باید پایایی و روایی این پرسشنامه چک شود ؟ ایا روش فرق می کند
  ممنون از راهنمایتون

  1. سلام.پایایی برای همه سوالات باید بررسی شود. برای سوالات محقق ساخته باید روایی cvr و cvi گرفته شود.
   و بعد روایی همگرا و واگرا با نرم افزار معادلات ساختاری انجام شود.

   1. سلام وقت شما بخیر . می خواستم بدونم روایی همگرا و واگرا چه فرقی با تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی دارد ؟ سپاس

    1. سلام. سوال شما خیلی کلی است. مقالات سایت دیگر ما را مطالعه کنید در این زمینه: http://www.lisrel.ir
     و برای شناخت عمیق تر آموزش های ویدئویی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی را از همین سایت و از سایت http://www.lisrel.ir خریداری نمایید

 29. با سلام و سپاس
  عنوان پایان نامه ی من روانسنجی یک ابزار طراحی شده ی ایرانی هست. سوالم اینکه برای روایی ملاکی چه تعداد نمونه لازم هست و چطور محاسبه میشود؟؟ ممنون از پاسخگویتان

  1. سلام. بستگی به نوع روایی دارد.
   برای روایی همگرا و واگرا و صوری حداقل حجم نمونه باید ۲۵ درصد بیشتر از تعداد سوالات پرسشنامه باشد.

 30. سلام استادم از من نوعی از اعتبار به نام اعتبار زمانی رو خواستن
  رشتم روانشناسی هستش و موضوعم بررسی کارآمدی پرسشنامه هستش
  منطور ار این اعتبار چیست ودر مورد حساسیت و ویژگی پرسشناما هم توضیح بدید

  1. سلام. متاسفانه در زمینه این نوع روایی اطلاعی نداریم. سایر دوستان مطلع اعلام نظر داشته باشند.

   1. فکر میکنم منظور از اعتبار زمانی یعنی در فواصل زمانی مختلف پرسشنامه توزیع و نتایج بررسی و با هم مقایسه شود

 31. سلام ممنون از مطالب خوبتون. پایایی پرسشنامه من منفی می شود امکان دارد راهنمایی کنید

  1. سلام. در صورتی که در پرسشنامه خود دارای سوالات معکوس هستید، به آن توجه ویژه داشته باشید و آنها را برگردانید و بعد نسبت به محاسبه آلفای کرونباخ اقدام نمایید. یا اینکه آنها را در محاسبه ضریب پایایی آلفا لحاظ نکنید.
   در صورت عدم رعایت این نکته ممکن است با ضریب آلفای کرنباخ منفی روبرو شوید.
   این نکات و نکات بیشتر در فیلم آموزش نحوه محاسبه آلفای کرونباخ آمده است. این محصول آموزشی را از منو محصولات این سایت می توانید خریداری نمایید.

 32. باسلام و تشکر از مطالب کاربردی و خوب سایتتون
  یک سوال داشتم ICC که برای روایی و پایی بیان میشه به چه معنی است و در چه رنجی قابل قبول است؟
  البته فکر میکنم مخفف InterClass Corolation باشد.

  1. سلام. یکی از روش های بررسی پایایی پرسشنامه ها است و به این صورت محاسبه می شود که پاسخ دهندگان پرسشنامه مورد نظر را دوبار تکمیل میکنند. فرض کنید نمرات مرحله اول n1 و نمرات مرحله دوم n2 باشند. سپس برای بررسی پایایی ضریب همبستگی درون رده ای یا Interclass Correlation Coefficient بین نمرات این دو مرحله محاسبه می شود. معیار تصمیم گیری مقادیر معنی داری است که نرم افزار محاسبه می کند. فرضیه صفر در این آزمون عدم وجود همبستگی میان نمرات n1 و n2 است و چنانچه مقدار معنی داری از 0.05 کوچکتر شود فرضیه صفر رد می شود و بین نمرات همبستگی وجود دارد و پایایی تایید میشود.
   مسیر در نرم افزار SPSS به صورت زیر است:
   Analyze-Scale-Relibility analysis-Statistic-Interclass Correlation Coefficient

 33. سلام بجز روش لاوشه از چه روشی برای تعیین روایی محتوا میتوان استفاده کرد؟ با تشکر

 34. با سلام و تشکر از مطالب و مشاوره های خوبتون
  من در تحقیق خودم از پرسشنامه مدل کانو (که سوالات مثبت و منفی داره) استفاده کردم و میخواستم بدونم آیا نیازی به تعیین پایایی و روایی هست؟ البته حدود 10 پرسشنامه رو توزیع کردم و پایایی رو هم از طریق آلفای کرونباخ و هم از طریق ضریب split-half (هم برای سوالات منفی و هم برای سوالات مثبت) بدست آوردم که بالای 0.9 هست و پایایی رو تایید میکنه. حالا با توجه به اینکه در مدل کانو از تحلیل عاملی یا معادلات ساختاری استفاده نمیشه (و به همین دلیل نمیشه از cvi و cvr برای تایید روایی استفاده کرد) اگر پرسشنامه مدل کانو نیازی به تایید روایی داشته باشه چه نوع روایی باید بررسی بشه و به چه صورت؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام. برای پرسشنامه های استاندارد روایی بررسی نمیشه. فقط پایایی گزارش میشه که شما انجام دادید.

 35. با سلام و خسته نباشید
  برای تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره می توان از پرسشنامه ای که همزمان سه طیف (4 تایی، 5تایی و 7 تایی لیکرت) دارد، استفاده کرد؟
  با تشکر

  1. سلام. این شیوه (استفاده از طیف های مختلف) حداقل کار شما را هنگام محاسبه پایایی سخت می کند. بهتر است از یک طیف در کل پرسشنامه استفاده نمایید.
   البته در تحلیل ممکن است مشکل خاصی ایجاد نکند. ولی توصیه نمی شود.

 36. سلام
  ار در نرم افزار pls برای محاسبه روایی همگرا AVE کوچکتر از 0.5 بود روایی همگرا وجود ندارد در این حالت برای اینکه AVE بزرگتر از 0.5 شود راهی وجود دارد؟ تشکر

  1. سلام. احتمالا داده ها درست جمع آوري نشده اند يا سوالاتي تناسب و پايايي لازم را با سوالات ديگر ندارد که بايد حذف شود.

 37. با سلام وخسته نباشید
  اینجانب در حال رواسنجی یک ابزاردرمانی هستم که در کشور برزیل روایی شده ، آیا نیازه که روایی سازه بشه؟

  1. سلام. بله. چون بايد ابزار بومي سازي شود و روايي و پايايي آن بررسي گردد.

 38. سلام
  حجم نمونه (تعداد شرکت کنندگان) برای تعیین روایی صوری و آزمون باز آزمون چگونه تعیین می شود؟
  همه مقالات معمولا تعداد 10 نفر برای روایی صوری و 20-30 نفر برای ژمون باز آزمون تعیین می کنند اما یک فرمول یا روش که برای ارائه به داوران پایان نامه معتبر باشدو ارائه نمیدن لطفا در این باره راهنمایی کنید

  1. سلام. حجم نمونه روش خاصي ندارد. چون در مرحله پايلوت هست و روايي و پايايي پرسشنامه بررسي مي شود تعداد بين 10 تا 30 نفر اننتخاب مي شود.

 39. سلام
  روزتون بخیر
  بنده از یک فرم ارزشیابی فیلم آموزشی معروف برای پایان نامه استفاده می کنم
  آیا برای فرم های معروف و ثابت شده نیز باید روایی و پایایی گرفت؟
  اگر پایایی آن فرم کمتر بود، باید فرم را تغییر داد ؟
  از راهنماییتان سپاسگزارم.

  1. سلام. گرفتن پايايي و روايي بستگي به نظر استاد راهنما دارد. ولي اگر طيف ليکرت هست و بومي سازي نشده بايد روايي و پايايي آن در مرحله اول بررسي شود.

 40. سلام. داده های من روایی همگرا ، ترکیبی، کرونباخ و همه موارد رو میده. فقط روایی واگرا نمیده. یعنی جذر ave که روی قطر ماتریس همبستگی قرار میگیره کوچکتر از ضرایب متناظر میشه. آیا نمیتونم به تحقیق ادامه بدم. یا میشه از روشهای دیگه روایی گرفت. مثلا با روش بارتلت 94/0 روایی میده. با تشکر

  1. سلام. خير بايد روايي واگرا هم تاييد بشه تا بتوان به سراغ مراحل ديگر رفت.

 41. سلام وقت بخیر
  من برای محاسبه الفای کرونباخ یکی از ابعاد پرسشنامه م دچار مشکل شدم ، با اینکه اون بعد و سوالاش عیننا در مقاله بیسم هست ولی الفاش خیلی کم حدود 0.4 درمیاد در حالی در مقاله حدود 0.7 ذکر شده ، مقاله بیسم مربوط به سایت امرالد هست و علاوه بر مقاله خودم در یک مقاله دیگه همین بعد و سوالاتش براشون الفای 0.6 ذکر شده ، البته بین 20 نفر پیش ازمون شده ، و چون کلا برای این بعد دو سوال ذکر شده من هیچ کدومو نمیتونم حذف کنم ،میشه راهنمایی کنید که ایا مثلا در تعداد بالا (300 تا) امکان داره مشکل حل بشه ؟ در کل چکاری باید انجام بدم؟

  1. سلام. بله. معمولا برای آلفای کرونباخ و پایایی حداقل 30 نفر مورد بررسی قرار می گیرند. نمونه را افزایش دهید. دقت کنید سوالات با دقت پاسخ داده و با دقت در نرم افزار وارد شوند.

 42. سلام
  با سپاس از اطلاعات شما
  برای محاسبه نمرات بازآزمون در یک نرم افزار باید از همبستگی پیرسون استفاده کرد؟

  1. سلام. اگر منظور شما بررسی تاثیر pretest هست بله باید از همبستگی استفاده کرد.
   اگر نرمال بودند همبستگی پیرسون و در غیر این صورت همبستگی اسپیرمن باید استفاده کرد.

 43. سلام خسته نباشید ، الفای کرونباخ برای سنجش پایایی سوالات با طیف لیکرت فقط کاربرد داره ؟ یا مثلا سوالاتی که با بله و خیر هم جواب داده میشه میتونیم از الفای کرونباخ استفاده کنیم؟

  1. سلام. سوالات با پاسخ های دو گزینه ای مثل بله خیر نیز امکان پذیر است در آلفای کرونباخ.
   فقط نکته این است که سوالات با گزینه های مشابه را با هم انتخاب کنید برای محاسبه ضریب آلفا.

 44. باسلام و ادب
  روش کردآوری اطلاعات برای پایان نامه من به شکل روش دلفی و کیفی است و فرضیه ای ندارد. لذا تهیه پرسش نامه برای پایان نامه هایی که فرضیه و متغیر ندارند چگونه است؟
  روایی و پایایی برای پرسش نامه های باز به چه صورت است؟

  باسپاس

  1. سلام و وقت بخیر. پایان نامه قاعدتا بایست فرضیه داشته باشد. حتما در خصوص روش تحقیق خود که در فصل سوم می آید با استاد راهنما مشورت نمایید.
   پرسشهای باز، روایی و پایایی ندارند.

 45. استاد سلام
  من می خوام کودر ریچاردسون را در spss اجرا کنم میشه راهنمایی بفرمایید مسیرش چیست

  1. سلام. از این آزمون استفاده نمی کنیم. در همان مسیر آزمون آلفای کرونباخ است، در برخی حالات همین آلفای کرونباخ برابر روش کودر ریچاردسون می شود (داده های دو بخشی):
   analysis –>scale–> reliability

 46. سلام من یک سوال ساده دارم خواستم بدونم که حجم نمونه ام 230 نفر است چه زمان باید جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده را خاتمه بدهم الآن خودم 120 پرسشنامه تکمیل شده را در اختیار دارم. منظورم اینه که حد نصاب کفایت جمع آوری پرسشنامه چقدر است اگر زحمتی نیست رفرنس را هم اعلام بفرمایید یک عده می گویند 33 درصد به بالا قابلیت تعمیم را داره ولی بعضی اساتید بالای 50 درصد برگشتی را کافی می دانند. ممنونم

  1. سلام. حقیقتش نظر من این است که دقیقا تا جمع آوری 230 نمونه باید جمع آوری پرسشنامه ادامه یابد و حتی چند تا بیشتر جمع آوری شود زیرا ممکن است برخی پرسشنامه ها به دلایلی از جمله عدم پاسخ دهی مناسب حذف شوند. تا در نهایت شما دقیقا برابر یا بیشتر از حجم نمونه تعیین شده، نمونه در اختیار داشته باشید.
   حجم نمونه برای این تعیین شده که به اندازه آن نمونه گیری کنیم نه کمتر از آن.

   1. از پاسختون ممنونم آقای فرشچی ولی سوالی که پیش میاد اینه که پروژه های دانشجویی مدت زمان محدودی دارند و دانشجو نمی تواند مدتهای مدیدی منتظر دریافت پرسشنامه شود اگر مدتها بگذرد و پرسشنامه پر شده ای دریافت نکند چکار باید کند و اصولا کفایت تعداد پرسشنامه با توجه به محدودیت زمانی به چه صورت است؟

    1. قاعدتا و وفق اصول آماری راهی جز تهیه پرسشنامه نیست و عامل محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است.
     برگردید به نحوه تعیین حجم نمونه و ببینید آنجا می توانید کاهش ایجاد کنید: مثلا برآورد مجدد حجم جامعه یا تغییر میزان خطا در فرمول کوکران.

 47. با اجازه سوالی داشتم *پرسشنامه ای که سوالاتش براساس مولفه های که از مصاحبه با خبرگان، استخراج شده ، برای تعیین روایی سوالات پرسشنامه، آیا سوالات مورد تایید گروه خبرگان باشد کافیست و روایی برقرار است. با تشکر

  1. سلام. اگر خیلی سخت گیری نشود همان تایید خبرگان برای روایی کافیست.
   اگر از روش ahp استفاده شده باشد که خود نرم افزار اکسپرت چویس شاخص نرخ ناسازگاری را ارائه می دهد.

 48. سلام. برای آلفای کرونباخ وقتی پیشنهاد حذف یک سوال داده می شود برای آزمون مثلا همبستگی باید آن سوال حذف شود یا خیر؟
  آیا می توان مثلا سه سوال از پرسشنامه را حذف کرد تا آلفای کرونباخ بهتر شود؟

 49. با سلام و احترام؛ جایی دیدیم نوشته بود پایایی سازه (شاخص) با استفاده از سه معیار ضرایب بارهای عاملی؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجش می شود. سوال بنده این است آیا ضرایب بارهای عاملی برای سنجش روایی سازه نیست که ایشان به اشتباه برای پایایی سازه نیز آورده اند؟

  1. سلام. درست است، از بارهای عاملی برای پایایی استفاده میشه.
   از بارهای عاملی متقابل در روایی سازه استفاده میشه

 50. سلام و عرض اب
  ببخشید من سوالی در اراتباط با بحث پایایی پرسشنامه داشتم. در پرسشنامه من یکسری از سوالات بر اساس طیف لیکرت و برخی با بله و خیر تنظیم شده است. سوال بنده این است که چطور می توان پایایی پرسشنامه را با الفای کرونباخ بررسی کرد؟ و نحوه امتیازدهی سوالات چگونه باید باشد؟ لطفا جواب دهید.

  1. سلام. مشکل خاصی نیست. منتها بایستی هنگام انجام آزمون آلفای کرونباخ، پرسشهای طیف لیکرت را جداگانه و پرسشهای بله خیر را جداگانه آزمون بگیرید. با هم در محاسبه کرونباخ وارد نشوند این سوالات.

 51. با سلام و دورود
  در خصوص نحوه محاسبه پایایی به روش هولستی سوال داشتم. ممنون میشم اگه بتونید و کمکم کنید.

  1. سلام علیکم. متاسفانه در این خصوص اطلاعاتی ندارم. سایر دوستان لطفا اعلام نظر کنند

 52. با سلام و تشکر از جواب هایی که به سوالات می دهید. می خواستم بپرسم وقتی یک پرسشنامه خارجی را با نرم افزار ایموس اعتباریابی می کنیم چه چیزهایی لازمه گزارش بشه؟

  1. سلام.
   آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی.
   روایی همگرا و روایی واگرا و شاخص های برازش

 53. سلام‌ممنون از سایت خوبتون .. میشه درباره ی مشکلاتی که روایی متحوایی دارند هم توضیحی بدید .

  1. باسلام،وقتتون بخیر،ببخشید من برای پایان نامم که رشته ی روانشناسی بالینی هستم،دو پرسشنامه رو خودم ترجمه و بازترجمه کردم و حتی با کسانیکه پرسشنامه رو خارج از کشور طراحی کردند از طریق استاد راهنما ارتباط برقرار کردم و اجازشون رو گرفتم و حتی بازترجمه هم بررسی شد.از یک پرسشنامه ی دیگه هم به عنوان مرجع برای مقایسه ی این دو پرسشنامه استفاده کردم.پرسشنامه ها رو روی ۲۱۵ نفر دانشجو و ۲۵ مورد تشخیص قطعی اختلال روانی اجرا کردم،به نظرتون میشه از این تعداد نمونه مقاله در خصوص ضریب آلفای این دو پرسشنامه بنویسم؟؟

   1. سلام. تعداد 25 نفر حجم نمونه افزایش پیدا کند بهتر است، اما با همین تعداد نیز قابل قبول است و می توانید آلفای کرونباخ را برای پرسشنامه ها حساب کنید.
    فیلم آموزش نحوه محاسبه آلفای کرونباخ با SPSS و اکسل در منو محصولات هست: https://www.spss-iran.com/product/cronbach-alpha/

 54. با سلام و عرض ادب
  سوالی در ارتباط با پایایی داشتم. داده های پژوهش من به صورت باینری(بله ،خیر) هست . آیا بایستی حتما از روش کودر-ریچاردسون استفاده شود یا می توان از آلفای کرونباخ هم استفاده کرد؟
  با سپاس

 55. با سلام. آیا پرسش نامه ای که از یک مقاله ی خارجی استخراج شده و به زبان فارسی برگردانده شده نیز لزوما نیاز به محاسبه روایی و پایایی دارد؟
  چطور در بعضی مقالات پرسش نامه ای، هیچ صحبتی از روایی و پایایی نشده و پژوهشگر بدون محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه اقدام به انجام پژوهش نموده؟

  1. سلام. با استاد خود مشورت داشته باشید.
   حداقل باید روایی صوری بررسی شود.

 56. با عرض سلام و ادب
  من يك پرسشنامه طراحي كردم و ميخواهم validity آن را با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي بررسي كنم. تعداد سوالات پرسشنامه 47 مورد است و حجم نمونه 150 نفر. همه مراحل انجام تحليل عاملي اكتشافي را طبق فيلم آموزشي شما اجرا كردم ولي جدول KMO و بارتلت در خروجي نيست. لطفا راهنمايي كنيد كه مشكل از كجاست؟

  1. سلام و درود
   مراقب باشید داده گمشده در میان داده ها نباشد. احتمالا یک یا چند تا از سوالات باعث وجود این اشکال شده است. با آزمون و خطا و وارد نکردن برخی متغیرها، آن متغیر مشکل دار را شناسایی کنید.
   مثلا این متغیر ممکن است داده هایی خیلی شبیه به متغیر دیگری داشته باشد و باعث عدم همگرایی در محاسبات گردد.
   کیفیت بالای داده ها تاثیر زیادی در جلوگیری از خطاهای نرم افزار دارد. داده ها را چشمی نگاهی بیندازید و به اصطلاح کلین نمایید، مثلا ممکن است به جای 4 عدد 44 درج شده باشد.

 57. سلام. دو سوال داشتم. 1- در صورت استفاده از پرسشنامه از قبل طراحی و بررسی شده ، روایی بودن آن در پژوهش چه عنوانی درج می گردد؟ 2- استفاده از روش آلفای کرونباخ قبل از پخش پرسشنامه است یا بعد از تکمیل تمامی پرسشنامه ها یا فقط تعداد محدودی از پرسشنامه ها ؟ تشکر

  1. سلام.
   سوال اول: روایی محتوا
   سوال دوم: ابتدا باید برای تعداد محدودی از حجم نمونه پرسشنام تکمیل بشه و پایایی گرفته بشه و اگر تایید شد بقیه حجم نمونه پرسشنامه را تکمیل کنند.

 58. با سلام
  من پرسشنامه رو از مقالات معتبر درآوردم و جامعه آماری مورد استفاده هم خیلی تفاوت با جامعه آماری اون مقالات نداره میخواستم بدونم نیازی هست دوباره روایی پرسشنامه بررسی بشه؟ با تشکر

  1. سلام. اگر هیچ تغییری در پرسشنامه داده نشده, برای روایی فقط تایید خبرگان کافی است. وگرنه باید از روایی لاوشه و روایی سازه (تحلیل اکتشافی و تاییدی) استفاده شود.

 59. سلام و وقت بخیر
  پژوهش من به این صورت هست که فرد در یک محیطی قرار میگیرد که متغیر های محیطی توسط تجهیزات خاصی دریافت میشوند و از فرد فقط یک سوال پرسیده میشود. نهایتا پاسخ ها با متغیر های اندازه گیری شده مقایسه و تحلیل میشوند. این روش به نوعی استاندارد محسوب میشه و در استاندارد های مختلف بیان شده و در تحقیق های زیادی هم استفاده شده. سوال من این است که آیا در اینجا اصلا پایایی پرسشنامه معنی داره یا خیر. شما فرمودید که پرسشنامه های استاندارد نیازی به بررسی پایایی ندارند و فقط پایایی آنها بیان میشوند. لطفا اگر منبعی برای آن دارید لطفا بفرمایید. و لطفا بفرمایید من اینجا اصلا چطور میتونم پایایی پرسشنامه رو محاسبه و بیان کنم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام. اگر پرسشنامه طیف لیکرت هست می توانید از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی استفاده کنید.
   اگر اعداد نسبی یا فاصله ای است باید از روش تست ری تست استفاده کنید. یعنی 15 تا 20 نفر مورد بررسی قرار بگیریند و بعد از گذشت یک هفته تا 10 روز مجدد همان افراد مورد بررسی قرار بگیریند و بین جواب های دو مرحله همبستگی گرفته شود. اگر همبستگی موجود و معنی دار بود یعنی پایایی برقرار است.

 60. سلام خسته نباشین
  من دانشجو رشته بالینی هستم و یک مولفه تنظیم هیجانی رو در پیانامه ام میسنجم . پرسشنامه تنظیم هیجانی نسخه کودک و نوجوان در ایران اعتبار و روایی انجام شده ولی نسخه والدین در ایران وجود نداره .با توجه به اینکه کودکان اتیسم توان پاسخگویی نداشتند مجبور شدیم پرسشنامه رو به فرم مطلق تبدیل کنیم تا والدین به جایکودکان پاسخگو باشند وپ.
  سوالی که برام پیش اومده استاد گفته باید اعتبار و روایی پرسشنامه رو انجام بدم ایا با روش الفا کرونباخ این کار امکان پذیر هست و مشکلی وجود نداره که این پرسشنامه به نسخه والدین تبدیل شده با توجه به اینکه این نسخه در ایران وجود نداره.ممنون

  1. سلام. در خصوص خود پرسشنامه اطلاعات خاصی ندارم. اما در خصوص آلفای کرونباخ، بله با این روش می توانید اعتبار پرسشنامه را بسنجید.
   بررسی روایی نیاز به روشهای خاص خود را دارد و ممکن است وارد حوزه مدلسازی معادلات ساختاری شود.
   در صورتی که مایل باشید، همکاران ما این تحلیل های آماری را انجام می دهند

 61. سلام. خیلی ممنون بابت پاسخگویی
  من پرسشنامه ام رو در ابتدا با 30 نفر به صورت پایلوت انجام دادم و الفای کرونباخ در حدود 0.7 بود اما پس از اینکه حدودا 200 نفر به عنوان حجم نمونه سوالات پرسشنامه رو پاسخ دادن، آلفای کرونباخ در حد کمتر از 0.5 گزارش داده میشه. به نظرتون مشکل از کجاست؟ آیا باید از اول، پرسشنامه توزیع کنم؟

 62. سلام بر استاد عزیز
  من جهت پایایی پرسشنامه از ۷ خبره استفاده کردم و طبق مقایسات دو زوجی جدول هر کدام رو به صورت اعداد فازی قرار دادم. الان ۷ جدول ماتریس فازی دارم. جهت پایایی لازم هست که اینها باهم ادغام بشن تا یک ماتریس فازی برای تعیین نرخ ناسازگاری بوجود بیاد. روش ادغام انها رو در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
  ممنون از لطف شما

  1. سلام علکیم. سوالی بسیار فنی پرسیدید. کلا در پرسشنامه های دارای مقایسات زوجی و روش ahp و یا ahp فازی، مفهوم پایایی همانند پرسشنامه های رایج SPSS که به صورت طیف لیکرت است، وجود ندارد.
   در روش ahp فازی بایستی نرخ ناسارگاری را محاسبه کنید که شیوه محاسبه بسیار پیچیده ای دارد و جالب است که روش فازی نرم افزار هم ندارد. اما روش ahp معمولی با نرم افزار اکسپرت چویس قابل انجام است و خود نرم افزار هم نرخ ناسازگاری را می دهد.
   این صفحه سایت دیگر ما را مطالعه نمایید: https://www.expertchoice.ir/inconsistency/

 63. سلام وقت بخیر.
  پایان نامه بنده در مورد تصمیم گیری چندمعیاره هست. یعنی رتبه بندی معیارها و تصمیم گیری در مورد اولویت بندی اونها(روش swara). آیا باید برای پرسش نامه های تصمیم گیری که حالت مقایسه و انتخاب رو دارند هم پایایی بررسی بشه؟

  1. سلام. بله. برای هر پرسشنامه ای بایستی به طریقی پایایی بررسی شود. در تصمیم گیری چند معیاره از روشهای دیگری غیر از آلفای کرونباخ استفاده می شود. مثلا در روش ahp از نرخ ناسازگاری استفاده می شود. این صفحه را در سایت دیگر ما مطالعه داشته باشید:
   https://www.expertchoice.ir/inconsistency/

 64. با سلام و احترام وقت شما بخیر

  یک پرسشنامه ی 40 سوالی مربوط به عوامل موثر در طلاق زودهنگام زوجین تهیه کردم که پاسخ ها همگی 5گزینه ای شامل خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم وخیلی کم هستند.
  اولین کار بنده هستش و یک پروژه کلاسیه

  روایی و پایایی رو بخوام حساب کنم باید چیکار کنم؟؟؟؟

  1. سلام. اولین کار شما بایستی ورود داده ها به نرم افزار spss باشد. بعد از آن محاسبه پایایی با روش آلفای کرونباخ. برای هر دو این موارد بسته های آموزشی ویدئویی خوبی داریم که به زبان ساده توضیح دادیم. ویدئوها را خودم ضبط کردم و دوستانی که تهیه کرده اند اعلام رضایت داشتند. به منو محصولات این سایت مراجعه نمایید.

 65. با سلام و احترام
  آیا برای تکنیک دیمتل فازی نرخ‌ ناسازگاری محاسبه میشود؟
  برای اعتبار سنجی و پایایی روش دیمتل فازی روشی وجود دارد؟

 66. سلام من یک مصاحبه نیمه ساختار یافته طراحی کردم برای کار مقاله ام، میخوام پایایی آن را بسنجم. برای اینکار استاد مربوطه گفته که از روش توافق کدگذاران در اس پی اس اس استفاده کنم، میخواستم ببینم چحجوری سوالات مصاحبه را در اختیار کدگذاران قرار دهم. باید برای امتیاز دادن کدکذاران ان هر سوال مصاحبه را درجه بندی کنم ؟ اگر از درجه بندی لیکرت استفاده منم صحیح است؟ و اینکه برای گرفتن پایایی از چه روشی استفاده کنم ؟ 3 نفر کدگذار دارم. روش کاپا یا فیلیس کاپا؟ ممنون

  1. سلام و وقت بخیر. برای ارزیابی توافق میان کدگذاران از کاپای فیلیس استفاده کنید

 67. با سلام برای پایایی سوالات پرسشنامه محقق ساخته در مورد بررسی اگاهی ازمون تست ری تست را می خواهم انجام دهم که هر سوال به طور مجزا تست با ری تست از طریق ازمون همبستگی پیرسون بررسی شود. ایا صحیح است؟ میزان همبستگی از 0.7 بیشتر شد سوال پایایی دارد؟ یا اگر پی ولیو معنادار بود؟
  برای پرسشنامه نگرش محقق ساخته تست و ری تست به عمل آمد ایا باید مسیر پیرسون در تست ری تست انجام دهم یا چون مقیاس لیکرت هست همان الفای کرونباخ کفایت دارد؟ اگر کفایت دارد مقدار الفای کورنباخ در تست و ازمون ری تست مجزا محاسبه کنم؟

 68. با سلام و احترام
  آیا پروتکل درمانی که توسط محقق ساخته می شود و چند ارزیاب به صورت طیف لیکرتی موافقت یا عدم موافقت خود را با جلسات درمانی بیان می کنند پایایی لازم است بررسی شود؟ اگر بله چگونه و با چه روشی؟ با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه