روشهاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه (Sampling)

.

فهرست مطالب  (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود):

نمونه گیری چیست؟

خطای نمونه گیری

1- روش های نمونه گیری احتمالاتی

۱-۱- نمونه گیری تصادفی ساده

۲-۱- نمونه گیری طبقه ای

۳-۱- نمونه گیری خوشه ای

۴-۱- نمونه گیری چند مرحله ای

۵-۱- نمونه گیری سیستماتیک

۲- تعیین حجم نمونه

۱-۲- تعیین اندازه نمونه بر اساس جدول های آماده

۲-۲- تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهش گر

۳-۲- تعیین اندازه نمونه بر اساس محاسبات آماری

تعیین اندازه نمونه با فرمول کوکران

{برو به فهرست}

نمونه گیری چیست؟

نمونه گیری یعنی اینکه بخش کوچکی از جامعه آماری را بررسی نموده و نتایج آنرا به کل جامعه تعمیم دهیم. ضرب المثل رایج در میان مردم که به نمونه گیری اشاره دارد این است: “مشت نمونه خروار است”.  {برو به فهرست}

زیرا به عنوان مثال یک مشتی که شما به تصادف از میان یک خروار گندم بر می دارید، نماینده آن خروار گندم است (از نظر کیفیت یا اندازه یا مشخصه ای دیگر).

خطای نمونه گیری

نتایج یک بررسی نمونه ای هیچ گاه با قطعیت و حقیقت همراه نیست. زیرا نتایج تحت تاثیر خطایی تحت عنوان خطای نمونه گیری قرار دارد که ناشی از انتخاب بخشی از جامعه به جای کل جامعه است.

میزان خطای نمونه گیری را می توان با افزایش اندازه ی نمونه کاهش داد. اما از طرف دیگر، زیاد کردن اندازه نمونه روی عامل های متعددی از جمله حجم عملیات میدانی و هزینه ی آمار گیری تاثیر نامطلوب دارد.    {برو به فهرست}

در این مبحث ابتدا به بیان انواع روش های نمونه گیری و سپس روشهای تعیین حجم نمونه در پایان نامه ها و مقالات می پردازیم.

1- روش های نمونه گیری احتمالاتی

روشهاي نمونه گيري آماري كه عموما در تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي مورد استفاده قرار مي گيرد، در این مقاله معرفی شده است. قابل ذکر است تمام روشهای معرفی شده زیر از نوع روش های نمونه گیری احتمالاتی می باشند. روش نمونه گیری احتمالاتی، فرآیندی است که احتمال انتخاب هر کدام از واحدهای جامعه از قبل مشخص و معلوم و غیر صفر است. در این روش هر واحد نمونه با احتمالی مشخص از جامعه استخراج می شود.     {برو به فهرست}

قابل ذکر چنانچه مایلید در خصوص نمونه گیری غیر احتمالاتی نیز اطلاعاتی بدست آورید، صفحه نمونه گیری غیر احتمالی را مشاهده و مطالعه نمایید.

1-1- نمونه گيري تصادفي ساده

نمونه گیری تصادفی ساده

روش نمونه گیری تصادفی ساده، ساده ترین روش نمونه گیری احتمالاتی است.

در اين نوع نمونه گيري به هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي‌شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت ديگر اگر حجم افراد جامعه N  و حجم نمونه را n   فرض كنيم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوي n/N  است.  انتخاب نمونه تصادفي ساده را به سه شيوه مي‌توان انجام داد: شيوه اول به صورت قرعه كشي، شيوه دوم با استفاده از جدول اعداد تصادفي و شیوه سوم با نرم افزارهای رایانه ای.

براي انتخاب يك نمونه تصادفي ساده به شيوه قرعه كشي بايد با توجه به چارچوب نمونه گيري از ميان افراد جامعه يك نمونه به حجم نمونه مورد نظر از ميان افراد فهرست شده به حكم قرعه انتخاب كرد.

در شيوه دوم، بايد حجم جامعه مورد نظر را N   قرار داد. سپس به تعداد ارقام تشكيل دهنده حجم جامعه ، ستون يك رقمي در جدول اعداد تصادفي منظور داشت (مثلا حجم جامعه 50 شامل دو رقم است بنابراين دو ستون يك رقمي در جدول اختيار مي كنيم). پس از آن يك نقطه شروع به طور تصادفي براي انتخاب واحدها اختيار كرد. سرانجام عمل انتخاب را از اين نقطه آغاز كرده و هر عددي كه كوچكتر يا مساوي N باشد را به عنوان نمونه انتخابي منظور داشت. در شیوه سوم نیز از نرم افزارهای رایانه ای برای انتخاب نمونه تصادفی استفاده می شود.     {برو به فهرست}

قابل ذکر است که برای انتخاب یک نمونه به روش تصادفی ساده، از دو شیوه با جای گذاری و بدون جایگزاری استفاده می شود. که در روش نمونه گیری با جای گذاری، هر واحد نمونه بعد از انتخاب، دو مرتبه به جامعه بازگردانده می شود و این احتمال وجود دارد که در انتخاب های بعدی، آن واحد مجددا در نمونه انتخاب شود.

2-1- نمونه گيري طبقه اي

نمونه گيري طبقه اي (نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی) هنگامی مناسب است که بتوانیم جامعه آماری را نسبت به صفت مربوطه طوری تقسیم کنیم که واحدها در داخل طبقات از نظر صفت مربوطه شبیه به هم باشند.

در این نوع نمونه گیری، واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه هايي كه از نظر صفت متغير همگن تر هستند، گروه بندي مي شوند، تا تغييرات آنها در درون گروه ها كمتر شود. پس از آن از هر يك از طبقه ها، تعدادي نمونه به صورت تصادفي انتخاب مي‌شود. معمولا براي طبقه بندي واحدهاي جامعه، متغيري به عنوان ملاك در نظر گرفته مي‌شود كه با صفت متغير مورد مطالعه بستگي داشته باشد.

براي مثال به منظور بررسي نسبت قبول شدگان در پايه پنجم آموزش ابتدايي در شهر تهران و رابطه آن با محل جغرافيايي دبستان، مي‌توان ابتدا دبستان هاي شهر تهران را بر حسب محل دبستان به پنج طبقه تقسيم كرد: طبقه يك شامل دبستان هاي شمال غربي، طبقه دوم دبستان هاي شمال شرقي، طبقه سوم دبستان هاي مركزي شهر، طبقه چهارم دبستان هاي جنوب غربي و طبقه پنجم دبستان هاي جنوب شرقي. پس از آن از هر طبقه تعدادي دبستان به روش تصادفي ساده انتخاب كرد.     {برو به فهرست}

در نمونه گيري طبقه اي حجم نمونه (n) را به شيوه هاي مختلف مي‌توان ميان طبقه ها تقسيم كرد. ساده ترين شيوه، تقسيم مساوي تعداد نمونه ميان طبقه هاست. ساير شيوه ها شامل انتساب بهينه و انتساب متناسب است. در انتساب متناسب به تناسب حجم هر طبقه، حجم نمونه در آن طبقه تعيين مي‌گردد.

3-1- نمونه گيري خوشه اي

در صورتي كه فهرست كامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد مي‌توان افراد جامعه را در دسته هايي خوشه بندي كرد. سپس از ميان خوشه ها به تصادف نمونه گيري به عمل آورده و تمام حجم خوشه را سرشماري مي كنيم. براي اين منظور فهرستي از اين خوشه ها تهيه مي‌شود و از آن به عنوان چارچوب نمونه گيري استفاده مي‌شود.

به طور کلی نمونه گیری تصادفی خوشه ای به دو دلیل عمده زیر به کار می رود:

الف- صرفه جویی در وقت و هزینه

ب- موجود نبودن چارچوب نمونه گیری.

نمونه گيري خوشه اي در صورتي كارآمدتر از نمونه گيري تصادفي ساده است كه چارچوب نمونه گيري (فهرست كامل افراد جامعه) در دسترس نباشد. در واقع وقتی هزینه ساخت چارچوب نمونه گیری از واحد ها (فهرست واحدها) زیاد باشد یا چارچوبی از آن ها در دست نباشد، نمونه گیری خوشه ای به کار می رود.

بايد توجه داشت كه هر چه حجم خوشه ها افزايش يابد و تشابه افراد آن از نظر صفت متغير مورد بررسي بيشتر باشد، دقت نمونه گيري خوشه اي كمتر مي‌شود.

همانطور که تصویر فوق نیز گویاست، تفاوت های بارز زیر را بین نمونه گیری های تصادفی خوشه ای و طبقه ای همواره باید مد نظر داشت:

الف-در نمونه گیری تصادفی طبقه ای از هر طبقه تعدادی را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم در صورتی که در نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه از تعدادی از خوشه ها انتخاب می شود.          {برو به فهرست}

ب- دقت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در ارتباط مستقیم با همگنی درون طبقات و نا همگنی بین طبقات است. اما دقت نمونه گیری تصادفی خوشه ای در ارتباط مستقیم با ناهمگنی درون خوشه ها و همگنی بین خوشه هاست.

4-1- نمونه گیری چند مرحله ای

در نمونه گیری چند مرحله ای، افراد جامعه با توجه به سلسله مراتب (از واحدهای بزرگ تر به کوچک تر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند. یک مثال می تواند این نوع نمونه گیری را روشن کند:

برای مثال در برآورد توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در یک منطقه آموزش و پرورش، می توان دانش آموزان را در سه مرحله با استفاده از واحدهای نمونه گیری مختلف زیر به صورت زیر انتخاب کرد:

واحد مرحله اول:          دبستان           دبستان 1              دبستان 2       ……           دبستان 10

واحد مرحله دوم:         کلاس           کلاس 1 و 2            کلاس 3 و 4    …..           کلاس 19 و 20

واحد مرحله سوم:  دانش آموزش 1، 2، 3، . . . . 58، 59، 60

در مثال فوق ابتدا جامعه دانش آموزان ابتدایی پایه پنجم, به دبستان هایی تقسیم شده است. در این مرحله که مرحله اول نمونه گیری است، از میان دبستان های انتخاب شده دو کلاس (واحد مرحله دوم) انتخاب شده است. در اینجا از دبستان شماره یک، کلاس های 1 و 2 پایه پنجم و از دبستان شماره دوم کلاس های 3 و 4 پایه پنجم و بالاخره از دبستان دهم کلاس های 19 و 20 پایه پنجم به طور تصادفی انتخاب شده اند.

در مجموع 60 دانش آموز (3*2*10 = 60) از 20 کلاس و 10 دبستان انتخاب شده است.     {برو به فهرست}

نمونه گیری چند مرحله ای در مقایسه با نمونه گیری خوشه ای از دقت بیشتری برخوردار است. زیرا در نمونه گیری چند مرحله ای واحدهای نمونه مرحله نهایی در سطح جامعه پراکنده شده و تغییرات متغیر مورد بررسی در نمونه، معرف تغییرات مورد مطالعه در جامعه است. در حالی که در نمونه گیری خوشه ای چنین امری میسر نمی باشد.

5-1- نمونه گیری سیستماتیک

روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به روش انتخاب تصادفی دنباله ای از واحدهای جامعه که به یک اندازه ثابت از هم فاصله دارند، دلالت دارد. به عبارت دیگر، در این روش اگر k فاصله نمونه گیری باشد، ابتدا یک عدد تصادفی از بین اعداد 1 تا k، به عنوان نقطه شروع انتخاب شده و سپس با افزودن ضریب های صحیح k به این نقطه شروع، سایر واحدهای نمونه ای مشخص می شوند.

تصویر زیر نمونه گیری سیستماتیک را بیان می کند که در آن فاصله نمونه گیری 3 است:

نمونه گیری سیستماتیک

دقت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک وقتی واحدهای جامعه به طور تصادفی مرتب شده باشند، مساوی با نمونه گیری تصادفی ساده و زمانی که واحدهای جامعه بر اساس صفتی مرتبط با صفت مورد برآورد مرتب شده باشند، بهتر از نمونه گیری تصادفی ساده و حتی بهتر از نمونه گیری طبقه ای است. به علاوه اجرای آن ساده و به کارگیری آن کم هزینه است.

توجه شود که این روش نمونه گیری را حتی در مواردی که از اندازه جامعه مطلع نیستیم می توان با انتخاب مناسب فاصله نمونه گیری(k) با توجه به ساختار جامعه به کار گرفت.

 • مثال نمونه گیری سیستماتیک

به طور مثال برای انتخاب یک نمونه تصادفی به اندازه n از افرادی که به یک بانک مراجعه می کنند می توان از این شیوه نمونه گیری استفاده کرد.          {برو به فهرست}

به این ترتیب که از هر k نفر، یک نفر را به عنوان نمونه انتخاب کرده و این کار را تا جایی ادامه دهیم که تمام n واحد نمونه گیری انتخاب شوند.

2- تعيين حجم نمونه

اخذ تصميم درباره حجم نمونه, از لحاظ تامين ميزان دقت نتايج نمونه گيری و صرفه جويي در مقدار وقت و هزينه, از اهميتی خاص برخوردار است. بديهی است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزينه و وقت زياد, و کوچک بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافی برآوردها می شود.            {برو به فهرست}

برای تعیین اندازه نمونه، چند راه پیش رو داریم که در ادامه هر کدام را شرح می دهیم:

1-2- تعیین اندازه نمونه بر اساس جدول های آماده

یکی از راه های تعیین اندازه نمونه استفاده از جدول هایی است که برای همین منظور تهیه شده است. در این جدول ها با توجه به اندازه جامعه (N)، اندازه نمونه (n) تعیین شده است. براي محاسبه حجم نمونه با این روش و مشاهده جدول نمونه گیری مورگان این صفحه را ببینید: محاسبه آنلاین حجم نمونه با روش جدول مورگان

2-2- تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهش گر

در این روش پژوهش گر و دانشجو با در نظر گرفتن عامل هایی مثل بودجه، زمان، نیروی انسانی ماهر، امکانات و امثال آن درصدی از جامعه را به عنوان نمونه انتخاب می کند. برخی از پژوهشگران حداقل اندازه نمونه را 10 درصد اندازه جامعه ذکر کرده اند.

3-2- تعیین اندازه نمونه بر اساس محاسبات آماری

متداول ترین روش محاسبه اندازه نمونه، استفاده از محاسبات آماری است. در این روش پژوهش گر ابتدا توسط یک آزمون مقدماتی، پارامترهای مورد نیاز جامعه آماری را مشخص کرده و سپس با استفاده از فرمول های مربوط، اندازه نمونه را محاسبه می کند. عامل های موثر بر تعداد نمونه عبارتند از:

1- سطح معنی داری،

2-میزان دقت برآورد مورد نظر و یا میزان خطای حاشیه ای،

3- تغییر پذیری متغیر مورد نظر (واریانس یا پراکنش)،

4- روش نمونه گیری،

5- اندازه جامعه آماری،                      {برو به فهرست}

6- هزینه و امکانات اجرایی.

 • تعیین اندازه نمونه با فرمول کوکران

براي اينکه بتوانيد بر اساس محاسبات آماری و به صورت آنلاين حجم نمونه پايان نامه خويش را محاسبه نماييد بر روي لينک زیر کليک نماييد. در این صفحه به صورت آنلاین و همراه با فیلم آموزشی رایگان، محاسبه حجم نمونه با روش کوکران در دو حالت ارائه می گردد:

محاسبه آنلاين حجم نمونه با فرمول کوکران

ضمنا برای مشاهده توضیحات محصولی که این مرکز برای تعیین حجم نمونه تهیه کرده و با قیمت بسیار مناسب عرضه می کند، لینک زیر را پیگیری نمایید:

بسته تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران (محاسبات در اکسل + مستندات و نام منابع)

{برو به فهرست}

4.9/5 - (25 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر دانش پژوهان را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. مایلم خدماتی مطمئن و تخصصی در زمینه تحلیل آماری، مشاوره SPSS و آموزش SPSS به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

‫389 دیدگاه ها

 1. من 1690 تا نمایندگی دارم که باید از طریق تصادفی ساده یه تعدادی رو انتخاب کنم بعد از طریق نمونه گیری در دسترس 384 نفر از مراجعین به نمایندگی ها و انتخاب کنم که پرسشنامه ها رو پر کنن….حالا باید چنتا نمایندگی انتخاب بشه و به چه صورت عدد محاسبه می شه… لطفا توضیح بدید؟ گفتن از طریق جدول تصادفی ساده … ولی من نمیدونم چیه

  1. شما بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه نمایندگی ها را بدست آورید و بعد 384 نفر از مراجعین را مورد پرسشگری قرار دهید. به این صفحه از سایت مراجعه و حجم جامعه را 1690 بزنید و خطا را 0.05 تا تعداد نمایندگی هایی که در نمونه هستند را بدست آورید:
   محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

   1. سلام. در سایت تحلیل آماری ایران نوشته شده برای حجم نمونه نرم افزار آمده است و فرمول کوکران جز در شرایط خاص پاسخگو نیست. نظر شما چیست؟ این نرم افزار را معرفی میکنید

    1. سلام. نرم افزار PASS یک نرم افزار اختصاصی برای تعیین حجم نمونه است. این نرم افزار با توجه به نوع آزمون آماری و سایر عوامل دخیل، به صورت دقیق و کاملا علمی حجم نمونه را محاسبه می نماید. اکثرا رشته های پزشکی از این pass استفاده می کنند.
     اما برای پرسشنامه های رایج SPSS و طیف لیکرت و تحقیقات علوم انسانی همین فرمول کوکران کفایت می کند و مشکلی هم ندارد.
     در این صفحه از سایت دیگر ما اطلاعات خوبی در خصوص این نرم افزار وجود دارد: https://spss-iran.ir/AnalysisUsingNcss.php

 2. سلام من میخوام یه شاخص رو در مورد افراد بررسی کنم. (مثلا قد افراد). و روش نمونه گیری هم تصادفی ساده بدون جایگذاری هست. آیا میتونم از فرمول کوکران استفاده کنم؟
  چون در بعضی سایتها خواندم فرمول کوکران برای آزمایشهای پیمایشی هست. حالا من نمیدونم این آزمایش من هم پیمایشی است یا خیر؟؟
  آیا انتخاب خطای ۰.۱ برای استفاده در فرمول زیاد است؟

  1. سلام؛ بله شما می توانید از فرمول کوکران استفاده کنید (در حالتی که حجم جامعه را می دانید یا اینکه نمی دانید). کار شما هم به نوعی پیمایشی است، زیرا قصد دارید از جامعه ای، نمونه گیری کرده و روی آن نمونه ها بررسی هایی انجام دهید (دادن پرسشنامه به نمونه های انتخاب شده یا اندازه گیری قد آنان).
   در مورد انتخاب خطا هم عرض کنم در اکثر موارد خطا را 0.05 در نظر می گیرند. اما اگر فکر می کنید حجم نمونه بدست آمده به نسبت زیاد است خطا را 0.1 نیز می توان در نظر گرفت. این 0.1 دیگه حداکثر خطای قابل قبول است.

  1. سلام؛ در خصوص سطوح و مساحت، شیوه نمونه گیری تفاوت می کند و شاید صحیح نباشد که از روشهای رایج نمونه گیری که در این صفحه به آن اشاره شده است استفاده کرد و لازم است به مباحث تخصصی تر مراجعه شود.
   مگر اینکه این سطح را بتوانید به طبقات یا خوشه ها یا واحدهایی تقسیم بندی کنید و آنگاه از نمونه گیری طبقه ای یا خوشه ای استفاده کنید.

   1. من هم به همین ترتیب قراره نمونه گیری رو در یک محله چند هکتاری انجام بدم که 33 بلوک داره و جمعیت هر بلوک متفاوت هست. تعداد نمونه 358 با فرمول کوکران محاسبه شده و حالا باید این تعداد نمونه بین بلوک های آماری توزیع بشه. میشه در این زمینه راهنمایی بفرمایید.

    1. به تناسب حجم هر بلوک، این تعداد نمونه را بین بلوک ها تقسیم کنید.

 3. سلام
  از ما خواسته شده که پروژه ای درسی انجام بدیم و شرح اون به این صورت هستش که میخواد نمونه ای تصادفی 5 تایی از یک توضیع نرمال دلخواه ایجاد کنیم که میانگین و انحراف معیار دلخواه خودمون رو داره که باید میانگین این 5 تا رو حساب منیم و 500 بار تکرار بشه.
  لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام؛
   تا جایی که حضور ذهن دارم نرم افزار مینی تب این قابلیت را دارد که با توزیع نرمال مد نظر شما، داده ها را تولید کند. در منوی محصولات یک کتاب خوب در زمینه مینی تب داریم.

 4. سلام روز خوش
  من واسه یه پروژه درسی میخوام تاثیر یک نوع چسب درمانی رو بر درمان درد زانو آزمون کنم.چطور باید نمونه گیری کنم و چه تعداد حجم نمونه لازم هست ؟درواقع میخوام ببینم این درمان موثر واقع میشه یا خیر اگر ممکنه راهنماییم کنید .
  باتشکر

  1. سلام؛ در گام اول جامعه آماری خود و تعداد آنرا برآورد نمایید. سپس با استفاده از فرمول کوکران در این صفحه سایت اطمینان شرق، حجم نمونه را بدست آورید. توجه شود که تعیین حجم نمونه خصوصا در مطالعات پزشکی روشهای دیگری نیز دارد.
   برای تعیین اینکه درمان موثر بوده یا خیر می بایست آزمایش خود را به گونه ای مناسب برنامه ریزی کنید. مثلا روش اندازه گیری درد قبل و بعد از درمان.

 5. سلام
  ممنون از مطالب مفیدتان
  سوالی داشتم ما در استان خود 24منطقه داریم با 4857مدرسه تعدادی نمونه مدرسه می خواستیم از هر منطقه به چه روشی می توانیم عمل کنیم
  با تشکر

  1. سلام؛ چنانچه بخواهید از هر منطقه در نمونه خود داشته باشید(که این خیلی ایده خوبی است) ، بهترین کار این است که از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده کنید. یعنی اینکه حجم نمونه را به تناسب تعداد مدرسه داخل هر منطقه تقسیم بندی کنید و آنگاه به همان میزان از هر منطقه نمونه بردارید. داخل منطقه به تصادف نمونه ها انتخاب شود.

   1. سلام وقت بخیر🌹پایان نامه من جامعه اماریش کلیهی دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی هستش ک کار رو در مدارس غیر انتفاعی و انتفاعی ناحیه ۱ و ۲ و ناحیه مرکزی شهر م در نظر گرفتم ..سوالم اینه باید از چه روشی نمونه گیری انجام بدم و جامعه خودمو معلوم کنم؟؟؟ایا اروش نمونه گیری تصادفی میشه استفاده کرد و جامعه اماری هم از جدول مورگان و کرجسی گرفت؟؟؟؟

    1. سلام. ارادت
     سوال مبهم است. جامعه آماری را باید با توجه به اهداف تحقیق تان مشخص کنید و تعداد آنرا برآورد نمایید.
     برای تعیین حجم نمونه از روش جدول مورگان و کرجسی می توانید اقدام نمایید

 6. با سلام بنده تحقیقی تحت عنوان موانع مدیریت موثر بحران زلزله که جامعه اماری ما سازمانهای درگیر حادثه میباشند.مشکل اینجاس که من نمیدونم هنوز تعداد افراد جامعه چن نفر میتونن باشنو برا تعیین تعدادافرادجامعه (N) و حجم نمونه چیکار باید کرد و از کدام روش نمونه گیری باید استفاده کرد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 7. با سلام . مطالعه ای داریم که با توجه به کم بودن حجم نمونه ما می بایست کل افراد را بعنوان نمونه مطالعه انتخاب کنیم . میخواستم ببینم در این وضعیت که نمونه گیری به روش سرشماری می باشد چگونه می توان حجم نمونه را برآورد کرد

  1. سلام؛ در اینجا چون سرشماری است، عملا نمونه گیری معنایی ندارد و در نتیجه تعیین حجم نمونه معنایی ندارد. همین که عنوان کنید سرشماری است، مساله حجم نمونه منتفی می شود.

 8. سلام، در پژوهشی که حجم جامعه مشخص نیست باید از کدام روش برای نمونه گیری استفاده شود؟

  1. سلام؛ یک راه حل این است که از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنید و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در هنگامی که حجم جامعه مشخص نیست استفاده نمایید. به این صفحه مراجعه و حالتی که حجم جامعه مشخص نیست را مد نظر قرار دهید: تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران

 9. این عبارت چه نوع از روش های نمونه گیری است؟
  در تحقیق حاضر، انتخاب نمونه بر اساس معیارهایی نظیر: داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی، حداقل 10سال سابقه کاری مرتبط و داشتن حداقل گواهینامه و … می باشد. بر این اساس 40 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

  1. این شیوه انتخاب نمونه، از نظر آماری مورد تایید نیست. تعریف جامعه آماری می بایست خیلی شفاف باشد و سپس از داخل این جامعه آماری، وفق یکی از روشهای استاندارد نمونه گیری نمونه انتخاب شود. تعیین نمونه در روشی که شما نوشته اید، غیر تصادفی است و نتایج اریب و غیر قابل اعتماد بدست خواهد آمد

 10. سلام وقت شما بخیر دو تا سوال داشتم ازتون …
  1- آیا روش انتخاب نمونه از لحاظ استاندارد بودن فرق میکنه ؟ و بالطبع آن تو نمره پایان تاثیر داره ؟مثلا اینکه از جدول های آماده استفاده کنیم یا اینکه تعداد سولات پرسشنامه ها رو در 2 ضرب کنیم .
  2- اگر موضوع من در مورد بررسی زوجین باشه کل شهر جامعه هدفم میشه یا فقط زوجین اون شهر ؟

  1. سلام؛
   1- اگر روش تعیین حجم نمونه استاندارد نباشد، در زمان اعلام نظر استاد راهنما و در زمان دفاع به مشکل بر می خورید. تعداد سوالات ضربدر 2 روش عملی تعیین حجم نمونه نیست. اما جدول مورگان درست است.
   2- جامعه آماری شما فقط زوجین اون شهر است.

 11. سلام روزتون بخیر.آیا در زمانی که حجم جامعه مشخص نیست می توان از طریق پنج برابر کردن تعداد سوالات پرسشنامه به حجم نمونه مورد نظر رسید؟ آیا این روش از نظر آماری مورد تایید است؟

  1. سلام؛ در تعیین حجم نمونه در مدلسازی معادلات ساختاری بعضا به این روش حجم نمونه تعیین می شود که بایستی با دقت و بررسی دقیق و هماهنگی با استاد این کار انجام گردد (البته ضربدر 10 یا 7 می شود).
   وقتی حجم جامعه مشخص نیست، فرمول کوکران با این فرض، حجم نمونه را اعلام می کند. به صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران بروید در منوی آموزش spss این سایت.

 12. سلام و وقت بخیر
  بنده می خوام کارایی بانک صنعت و معدن در استان تهران را بررسی کنم. کلیه شعب استان مورد مطالعه ام خواهد بود. روش نمونه گیری و حجم آن چیست؟

  1. سلام؛ استان تهران از شهرهای مختلف تشکیل شده، خود تهران نیز از مناطق مختلف شهرداری تشکیل شده. این بخش بندی بر اساس شهر و مناطق شهر تهران را می توانید به عنوان طبقات بگیرید و نمونه گیری طبقه ای انجام دهید. حجم نمونه به تناسب تعداد شعب در هر طبقه تعیین شود. حجم نمونه کلی هم با فرمول کوکران.

 13. سلام و سپاس از پاسخگویی شما
  من میخوام تاثیر خیانت زناشویی بر چند متغیر رو بسنجم …
  1- نمونه من افرادی میشن ک خیانت کردن یا خیانت دیدن؟
  2- میشه از زوجین عادی استفاده کنم و نگرش به خیانت رو بسنجم یا حتما باید افرادی باشن ک درگیر خیانت شدن ؟
  3- پرسشنامه های استاندارد برای خیانت زناشویی و رضایت جنسی چیه ؟

  1. سلام؛ پاسخ مورد 1 و 2 شما بستگی به تعریف جامعه آماری در پژوهش شما دارد. اگر مشخص نیست، این مورد را دقیقا تصمیم گیری و مشخص نمایید ، البته با هماهنگی استاد.
   در خصوص مورد 3 اطلاعاتی نداریم.

 14. سلام
  من میخوام متغیری رو در چهار رشته ورزشی فوتبال، هندبال، والیبال و بسکتبال بررسی کنم. برای این کار از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده خواهم کرد. با توجه به اینکه حجم نمونه من براساس محاسبات برابر 150 نفر است . چگونه باید این تعداد را در طبقات فوق تقسیم کنم؟؟؟ آیا راه حل آماری وجود دارد یا اینکه براساس انتخاب خودم است؟؟؟

  1. سلام؛ به تناسب حجم جامعه آماری در هر کدام از رشته ها، حجم نمونه را تخصیص دهید. بدین ترتیب هر رشته که تعداد بیشتری داشته باشد، نمونه بیشتری نیز از آن خواهید گرفت.

 15. باسلام
  من میخواهم میزان همخوانی بین دو متغیر رابررسی کنم. اگر جامعه من معلمان شهر تهران باشند و بخواهم از نمونه گیری خوشه ای استفاده کنم ،آیا می توانم نمونه را تنها از یک منطقه آموزش و پرورش شهر تهران(ازمیان 22 منطقه) انتخاب کنم؟
  دیگر این که آیا آزمون خی دو برای این امر مناسب است؟ از چه آزمونهای آماری دیگر می توانم استفاده کنم؟ با تشکر

  1. سلام؛ نه، نمونه گیری که در آن شما از کل شهر تهران فقط روی منطقه 22 کار کنید، اعتبار نخواهد داشت. به جای نمونه گیری خوشه ای از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید. زیرا هر منطقه تهران با هم تفاوت های زیادی دارند.
   برای بررسی هم خوانی دو متغیر، آزمون کی دو مناسب است. آزمون های همبستگی (پیرسون، اسپیرمن) نیز مناسب است. منتها انتخاب این آزمونها شرایط خاص خود را دارد.

 16. با سلام وعرض تشکر از پاسخگویی شما؛
  اگر جامعه را به جای شهر تهران ، یکی از مناطق قرار داده و نمونه را از همان یک منطقه انتخاب کنم، آیا اعتبار خواهد داشت؟ اگر اعتبار دارد ،برای نمونه گیری در آن منطقه جه روشی مناسب است؟ سپاسگزارم

  1. سلام؛ اگر تعریف جامعه آماری و عنوان پژوهش را اصلاح کنید مشکلی نیست. نمونه تصادفی ساده از سطح منطقه مد نظر یکی از گزینه هاست. یا نمونه گیری طبقه ای از نواحی مختلف منطقه اگر اطلاعات نواحی را در دست دارید مناسب است.

 17. با سلام :من قصد دارم همبستگی دو متغیر را در یک سازمان که در شهرهای آن استان دارای شعبه میباشدبررسی کنم . تعداد کارکنان هر شهرستان متفاوت است .از چه روش نمونه گیری استفاده کنم

  1. سلام؛ می توانید از روش نمونه گیری طبقه ای به تناسب حجم طبقه برای تخصیص نمونه استفاده کنید. هر طبقه همان شهرستان های استان است.

 18. سلام
  پروژه ای در دست دارم که باید روش و طرحی برای نمونه گیری از یکی از خطوط کارخانه تولید لوله ارائه دهم. درحال حاضر تمام لوله ها را از دو حیث ابعادی و ایرادات ظاهری بازرسی میکنند. با توجه به فرمول کوکران و اینکه هر لوله تولید شده با متراژ تعریف شده را یک بچ نامبر در نظرگرفته ام حدود 300 نمونه باید گرفته شود. ایا چون هدف این است که لوله هم از بعد ظاهر و هم از نظر ابعاد بررسی شود لزومی دارد که برای هر کدام 300 نمونه گرفت یا گرفتن تنها300 موردو بررسی این دو مورد روی ان ها کافیست؟ همچنین روشی وجود دارد که متوجه شوم از هر 300نمونه گرفته شده چند سانت را مجددا نمونه بگیرم؟
  ایا استفاده از نمونه گیری تصادفی مناسب است ضمن اینکه این خط فقط1 سایز و متراژ مشخص را تولید می‌کند؟ در کنار موارد گفته شده لزومی دارد تا از طرح های نمونه گیری جهت پذیرش نیز استفاده شود

  1. سلام؛ وقتی حجم نمونه شد 300، دیگر تمام مشخصات این نمونه ها را با همین حجم نمونه اندازه بگیرید (ظاهر و ابعاد).
   اگر می توانید جامعه را به طبقاتی تقسیم کنید نمونه گیری طبقاتی بهتر است.

 19. سلام، خسته نباشید
  ایا برای همه پزوهش ها می توان از فرمول کوکران یا جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد؟ من از تحلیل عاملی باید استفاده کنم و کارم پرسشنامه است وباید رگرسیون چند متغیره کار کنم. تعداد افراد جامعه هم مشخص هستش.

  1. سلام؛ برای تمام پژوهش ها این روش فرمول کوکران یا جدول مورگان مناسب نیست. مثلا در رشته های پزشکی می بایست از روشهای حساب شده تری استفاده کرد زیرا هزینه هر نمونه بسیار بالاست.
   برای کاری که شما گفته اید، همین روش فرمول کوکران خوب است

 20. سلام و وقت بخیر
  من در حال تکمیل فرم پروپوزال تحقیقی هستم که یکی از سوالات آن روش نمونه گیری ست.
  در این تحقیق ما مثلا 150 نمونه ماهی در وزن های نسبتاً یکسان (بدون اختلاف معنی دار) و همچنین مولد (یعنی بارور) نیاز داریم.
  در جواب روش نمونه گیری من چطور این قسمت رو باید توضیح بدم؟
  متشکرم

  1. سلام؛ تعریف نمونه را گفتید. تعریف جامعه آماری را هم باید در نظر بگیرید. این 150 ماهی با آن مشخصات از کدام جامعه آماری انتخاب می گردد؟ از استخر، دریا یا رودخانه؟ در کدام منطقه؟
   با توجه به جامعه و طبقه بندی نمونه ها درون جامعه و همگنی یا ناهمگنی جامعه آماری است که روش نمونه گیری تعیین می شود.

   1. ممنون از پاسخ.
    این 150 نمونه از خلیج فارس تهیه میشه. منطقه خاصی از خلیج فارس مد نظر نیست.
    به نظر شما در مورد روش نمونه گیری با توجه به اینکه ماهیان بایستی ماده باشند، نمونه گیری هدفمند از نوع سهمیه ای نسبی صحیح هست؟

    1. این نوع نمونه گیری که شما لازم دارید از مباحث فنی، نادر و بسیار دقیق نمونه گیری است و نمی توانم اینجا وارد این مبحث شوم. می توانید از اساتیدی که مشخصا در این زمینه کار کرده اند سوال بپرسید.

 21. سلام.ممنون از مطالب مفیدتون.میشه منابعی که برای این مباحث استفاده شده ر ا به طور کامل ذکر کنید.
  متشکرم

  1. سلام و ارادت؛ مطالب این صفحه مشخصا از یک منبع استخراج نشده است، بلکه چند منبع استفاده شده که حضور ذهن ندارم. این مطالب را به احتمال 95 درصد در هر کتابی با عنوان روشهای نمونه گیری یا تعیین حجم نمونه خواهید یافت. اینها مبانی نمونه گیری هستند.

 22. سلام من 599 نفر را دارم که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 234 نفر میشود که این حجم از نظر نمونه برداری برایمان زمانبر و پرهزینه است میخواهم حجم را به 80 نفر برسانم بنظر شما چطور اینکار امکانپذیر است؟
  جامعه ی من شامل مدیران و کارکنان یک سیستم اداری است

  1. سلام؛ راه حل این است که مقدار خطا را در فرمول کوکران به جای 0.05 عدد 0.1 قرار دهید.
   در توجیه مثلا بنویسید با توجه به کوچک بودن جامعه آماری و اینکه بهرحال بیش از 10 درصد جامعه در نمونه حضور دارند، امکان انتخاب مقدار خطای 0.1 نیز وجود دارد (البته تایید استاد را حتما بگیرید).

 23. سلام، برای همه رو شهای نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی می شود از جدول مورگان یا کوکران استفاده کرد؟چگونه؟ اگر جامعه آماری برای یک شرکت مثلا شرکت بیمه 3 ماه در نظر گرفته شود آیا درست است ؟ یا باید یکسال یا بیشتر در نظر گرفته شود

  1. سلام؛ نه، جدول مورگان و فرمول کوکران برای نمونه گیری های احتمالی آنهم در مباحث تحقیقات اجتماعی و پرسشگری استفاده می شوند و در حالات نمونه گیری های خاص کاربرد ندارند.
   سه ماه یا یکسال به تعریف جامعه آماری شما بستگی دارد و مساله ای ندارد. با استاد خود در این زمینه مشورت داشته باشید

 24. سلام
  حجم جامعه من (120 نفره) که 63 نفر مرد و 57 نفر زن هستن و 20 درصد جامعه هم بی سواد هستند و امکان تکثیر پرسشنامه بیش از 35 را هم ندارم و با این محدودیتها با کوکران که حساب میکنم با خطای 5 درصد حجم نمونه میشه میشه 92 نفر که خیلی زلیده
  آیا راهی یا فرمولی برای محاسبه نمونه برای جوامعه کوچک داریم که حجم نمونه کمتر بشه؟

  1. سلام؛ از خطای 0.1 می توانید استفاده کنید تا حجم نمونه کمتر شود (با هماهنگی استاد). یا اینکه در برآورد حجم جامعه بازنگری داشته باشید.

 25. سلام.
  ببخشید مطالعه من بررسی کلیه مراقبان خانوادگی بیماران سکته مغزی هستند که به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی واقع در شهر تهران مراجعه می کنند. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند. کار پرسشنامه ای است. حجم نمونه را چجوری حساب کنم؟
  با تشکر

  1. سلام؛ تعداد حجم جامعه آماری را برآورد کنید. بعد در این وب سایت با مراجعه به منو آموزش spss –> روش تحقیق و فصل 3 –> وارد صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران شوید و حجم نمونه خود را به صورت آنلاین محاسبه نمایید. اگر مستندات خواستید و اطلاعات بیشتر محصول بسته کامل تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران را از منو محصولات خریداری نمایید.

 26. سلام.
  ببخشید مطالعه من شناسایی عوامل موثر در خرید اینترنتی شهروندان قزوین ار فروشگاههای تازه تاسیس اینترنتی
  (پیش از خرید ،هنگام خرید،بعد از خرید ) . ابزار پرسشنامه که حاوی 45 سوال استاندارد و بر اساس اساس طیف پنج امتیازی لیکرت است که بین خریداران اینترنتی فروشگاههای اینترنتی نوپا توزیع خواهد شد.
  نمونه ها به چه صورت انتخاب می شوند حجم نمونه را چجوری حساب کنم؟

 27. سلام
  جامعه 41605(رکورد کتاب) داشتم و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان 380 حجم نمونه در نظر گرفته شد. اما در عمل این حجم کفایت نکرد و در نهایت بر روی 1333 مورد به عنوان نمونه کارم را ادامه دادم. سوالم اینجاست که در بخش گزارش پژوهش برای توجیح انتخاب چنین نمونه ای چه چیزی می توانم بیان کنم؟ چون بر اساس فرمول کوکران و مورگان نمونه ام را انتخاب نکردم چه جایگزین و توجیحی برای روایی کار می توانم داشته باشم؟

  1. سلام؛ در فرمول کوکران به صورت پیش فرض خطا برابر 0.05 است. خطا را کاهش دهید و مثلا به 0.01 برسانید تا تعداد نمونه مورد نیاز افزایش یابد. بهرحال لازم است بر اساس فرمول کوکران و یک خطای مشخص به نمونه مورد نیاز برسید.

   1. سلام. سپاسگزارم از راهنماییتان. توجیه علمی برای کاهش خطا به 0.01 چه می تواند باشد تا در بخش روش شناسی لحاظ کنم؟ و آیا به غیر از فرمول کوکران و جدول مورگان روش دیگری برای تعیین حجم نمونه وجود دارد تا پاسخگویی نیازم باشد؟ و حجم نمونه را بالا ببرد؟

    1. سلام. توجیه علمی این است که با توجه به لزوم افزایش دقت برآوردها در این پژوهش، خطا از 0.05 به 0.01 کاهش داده می شود.
     کلا خطا را در تعیین حجم نمونه، 0.01 یا 0.05 یا 0.1 می باشد.
     غیر از فرمول کوکران، روشهای دیگر تعیین حجم نمونه خیلی پیچیده است

   2. سلام موضوع تحقیق من، دلایل ترک تحصیل دانش آموزان و راهکارهای پیشگیری از آن هستش میتونین بهم کمک کنین تا نوع نمونه گیری و انتخاب حجم نمونه اش رو تعیین کنم🙏

 28. با سلام
  اگر حتی جامعه اماری ما کمتر از 384 نفر باشن چطور باید حجم نمونه تعیین کنیم ؟ حتما باید حجم نمونه هم بالاتر از 384 نفر باشد ؟

  1. سلام. نه متاسفانه. سایر دوستان اگر می دانند در پاسخ به همین دیدگاه اعلام نظر نمایند.
   برای چه موردی به این نمونه گیری نیاز دارید؟ چه رشته ای تحصیل می کنید؟

 29. در نمونه گیری طبقه ای، وقتی که حجم طبقات خیلی متفاوت هستن، آیا باید تعداد نمونه در هر طبقه از یک حداقل برخوردار باشه؟ در جایی دیدم که حداقل مشاهده در هر طبقه را 10 یا 20 در نظر گرفته بود و طبقاتی با تعداد مشاهده کمتر از این مقدار با هم ادغام شدن تا به حداقل مشاهده برسند. این حداقل چطور محاسبه می شود؟

  1. این کار اقدام درستی است. زیرا طبقه ای با حجم نمونه مثلا 5 ، اطلاعات زیادی در مورد این طبقه با این حجم نمونه نمی شود بدست آورد.
   تعیین حداقل قاعده ای ندارد و به عهده محقق است. بهتر است طبقات ترکیب تا حداقل 20 یا 30 برای هر کدام بدست آید.

   1. ممنونم
    مشکل این هست که حجم طبقات، که در کار من شهرستان های دو استان هستند، خیلی متفاوت هستند. مثلا در یک شهرستان 800 مشاهده وجود دارد؛ اما در مواردی اگر چهار شهرستان را هم با هم ادغام کنم در مجموع کمتر از 20 مشاهده وجود دارد. حالا اگر من بخواهم با روش نمونه گیری طبقه ای کار کنم و متناسب با حجم طبقات نمونه گیری کنم، تعداد نمونه در خیلی از طبقات کمتر از 5 می شود. از طرفی اگر هم بخواهم برای داشتن حداقل مشاهده، شهرستان های بیشتری را ادغام کنم دیگر به سطح استان می رسم. و از آنجا که خود این طبقه بندی منطقه ای (شهرستان ها) یکی از متغیرهای مستقل مورد بررسی در مدل پژوهش من هست، در این صورت دیگر عملا این متغیر قابل بررسی نخواهد بود.
    حالا سوال من این هست که آیا من می توانم در طبقاتی که تعداد مشاهده کمتری وجود دارد، سرشماری انجام بدهم و فقط در طبقات با حجم بیشتر نمونه گیری انجام بدهم؟ آیا این روش باز هم یک نمونه گیری طبقه ای خواهد بود؟!

    1. در پاسخ به سوال شما عرض کنم که به نظر من یک عددی را مبنا قرار دهید. مثل عدد 20. و در شیوه نمونه گیری خود بیاورید که در مواردی که تعداد نمونه در یک طبقه کمتر از 20 بوده، 20 نمونه برداشت شده است. و این شیوه کار را به تایید استاد یا ناظر پروژه برسانید

 30. با سلام
  جامعه آماری من تعداد ساختمانهای مسکونی یک شهر درحدود 175000 پلاک است. قرار ه از این ساختمانها یک نوع اندازه گیری آلاینده هوای داخل آنها انجام بشه. با توجه به محدودیتهای اندازه گیری و دستگاهی و هزینه ای، حدوداً برای 50 ساختمان میتونم انجام بدم. اگه ممکنه میخوام روشی که میتونه منجر به این تعداد نمونه(50) از 175000 بشه رو توضیح بدید. با تشکر

  1. سلام. با این تعریفی که از جامعه آماری دادید و این تعداد ساختمان، حداقل باید 384 نمونه بگیرید (وفق فرمول کوکران)
   وقتی در مورد یک شهر بزرگ صحبت می شود، 50 تا نمونه راه به جایی نمی برد.

   1. با سلام
    با توجه به اینکه اندازه گیری آلاینده مورد نظر بیشتر به ساختار طبیعی و زمین شناسی منطقه ارتباط دارد، آیا می توان بجای تعداد ساختمان(175000) از مساحت شهر بعنوان جامعه آماری استفاده کرد؟ تا بتوان با تقسیم آن به سطوح کوچکتر به این تعداد نمونه(50 مورد اندازه گیری) رسید؟
    اگر جواب مثبته، ممنون میشم در این زمینه راهنمایی کنید.

    1. سلام؛ اگر تعریف جامعه آماری را عوض کنید، تعریف نمونه آماری تان هم تغییر خواهد کرد. هیچکس بهتر از خود شما بر کار تسلط ندارد تا بتواند با تعریف مناسب جامعه آماری و نمونه آماری ، طوری این تعریف را انجام دهد که حجم جامعه آماری پایین بیاید و نمونه 50 تایی جواب دهد.
     می توانید پژوهش را محدود کرده و به جای کل شهر، یک منطقه از آن را اقدام کنید

 31. با سلام و خسته نباشید
  ببخشید من تو کار پایان نامم 94 تا حجم جامعه داشتم که در روش نمونه گیری نوشتم چون حجم جامعه کمه همونو بعنوان حجم جامعه در نظر میگیریم
  تو جلسه دفاع از این بمن ایراد گرفتن و گفتن چون حجم جامعه و نمونه یکی است نباید از تحلیل آماری استفاده کنی
  من اصلا منظورشونو نفهمیدم
  میشه لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام. ایراد وارد بوده به کار شما.
   مساوی بودن حجم جامعه و حجم نمونه منطقی و صحیح نیست. شما اگر قرار است کل جامعه را مورد بررسی قرار دهید که نیاز به روشهای آماری و برآورد نتایج ندارید. بلکه دارید سرشماری انجام می دهید و نتایج صد درصد قطعی هستند.
   با رجوع به صفحه برآورد آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران در همین وب سایت (منو آموزش spss)، حجم جامعه را طوری بالا ببرید که با نمونه گیری به حجم نمونه 94 برسید. اگر لازمه تعریف جامعه آماری تان را تغییر دهید. یا اینکه با نمونه کمتر وفق فرمول کوکران، مجدد برآوردهای آماری را انجام دهید.

 32. با سلام
  من سوالی از خدمتتون داشتم که اگه پاسخ بدین کمک بزرگی کردین
  همونطور که میدونید سازمان های ایرانی قابل قبول(منظورم سازمانی هست که تعدادش در حدی باشه که بشه توش تحقیق انجام داد) به هیچ عنوان تعداد اعضای دقیقشون رو نمیگن و همکاری ندارن و راهی هم برای بدست آوردن این مقدار وجود نداره.رو همین حساب من یه سازمان رو انتخاب کردم و در دو بخش آن پرسشنامه پخش کردم.تعداد 190 عدد پرسشنامه پخش کردم و تعداد 140 پرسشنامه با زحمت بدست آوردم که حجم نمونه رو بر اساس جدول مورگان 123 بدست آمد.میدونم که برای جاهایی که حجم جامعه مشخص نیست یه محاسبه آنلاین گذاشتید ولی مقدار اعلامی اون واقعا خیلی زیاده و نمیشه چنین مقداری رو از سازمان های ایرانی جمع کرد.
  خلاصه سوالم:
  سازمانی انتخاب کردم که تعداد اعضای دقیقشو نمیدونم
  تعداد 190 پرسشنامه بین دوبخش اون سازمان که به موضوع من میخورد پخش کردم
  حجم جامعه رو با توجه به جدول مورگان بدست آوردم
  و خودم از روش تصادفی ساده استفاده کردم چون با توجه به عدم آگاهی از تعداد اعضای جامعه و عدم همکاریشون میخواستم همه افراد از شانس مساوی برخوردار باشن.

  1. سلام. وقتی اطلاع دقیق وجود ندارد، حجم جامعه آماری را برآورد کنید و در فرمول کوکران بگذارید.
   اگر می خواهید حجم نمونه کمتر شودخطا را به جای 0.05 برابر 0.1 بگیرید (با هماهنگی استاد).

   1. ممنون از پاسخ خوبتون
    میشه بفرمایید از چه روش نمونه گیری باید استفاده بشه؟
    چون من از رش تصادفی ساده استفاده کردم
    یعنی اگه با جدول مورگان حساب کنیم اشتباهه؟
    با تشکر

    1. روش نمونه گیری تصادفی ساده خوبه.
     جدول مورگان در اصل همان فرمول کوکران است با خطای 5 درصد. موردی جدا از فرمول کوکران نیست.

 33. سلام خسته نباشی
  من پرسشنامه ایی رو درست کردم که چند سوال آن مربوط میشه یه یک خصوصیت فردی .مثلا سوال یک تا چهار مربوط به خواسته فردی شخص است و من میخواهم همین سوالات که در spss بعوان چند متغییر است بعنوان یک گروه دسته بندی شود و یک آمار توصیفی کلی از مجموع 4 سوال گرفته شود نه بصورت تک تک .مثلا امار توصیفی سوال یک جدا و دو جدا (به اینصورت نه).بصورت کلی (بعنوانی گروه در نظر گرفته شود و امار توصیفی یکجا ازش گرفته شود)

  1. سلام. از نتایج و اعداد هر سوال (که طیف لیکرت و اعدادی بین 1 تا 5 هستند) میانگین بگیرید. اینطوری 4 سوال تبدیل به یک شاخص می شوند.

 34. با سلام و با تشکر از جواب های راهگشای شما
  من وقتی از ازمون کلوموگراف اسمیرنوف استفاده میکنم برای تست توزیع نرمال داده ها زیر 5صدم میاد (صفر دقیقا) و نمی تونم از آزمونهای پارامتریک استفاده کنم چون نتایج غلط میده .و از لگاریتم و LN و sqrt استفاده کردم برای نرمال کردن اما جواب نداد( همان صفر).حالا سوالم اینه من از سوال اول پرسشنامم (طیف لیکرت هست ) که 234 نفر به آن جواب دادن ،اعداد حاصل از جوابهای آن را جمع و تقسیم 234کردم یک عدد بعنوان میانگین بدست آمد . من سوال های دیگر (5 سوال ) که با هم یک مولفه را تشکیل می دهند همین عمل را رویشان انجام دادم در مجموعه 6 عدد حاصل از میانگین جواب های سوالات بدست امد که از آن ازمون کلموگراف اسمیرنوف گرفتم خیلی بالاتر از 5 صدم در آمد .آیا این روش برای تست توزیع نرمال داده ها درست است ؟؟ نتیجه ازمون k-s درست است ؟؟
  با تشکر فراوان

  1. سلام. داده های یک متغیر که گزینه های طیف لیکرت دارند، بدیهی است که نرمال نباشند. زیرا از اعداد 1 تا 5 تشکیل شده اند.
   احتمالا هر چند سوال شما تشکیل یک شاخص را می دهد. با میانگین گیری روی این سوالها به عدد شاخص می رسید. اگر این شاخص توزیع نرمال داشت، می توانید روشهای آماری پارامتری معمول را اجرا کنید.
   برای نرمالیتی یک محصول در منو محصولات داریم.

 35. با سلام
  دوست عزیز
  ایا برای طرح های ازمایشی می توان بدون در نظر گرفتن روش های اماری
  از حداقل ها برای انتخاب نمونه استفاده کرد؟
  یعنی بگیم برای مقایسه دو گروه حداقل این تعدادنیازه؟
  این تعداد رو به چه منبعی میتونم استناد کنم؟

  1. سلام. سوال سختی است. تا حد امکان برای تعیین نمونه بر اساس فرمول کوکران بروید
   اما به نظر من وقتی با محدودیت تعداد نمونه روبرو هستید اشکالی ندارد. استناد هم همین باشد که نمونه بیشتری در دسترس نیست.
   این مقاله را از سایت دیگر ما بخوانید، منبع هم دارد در این صفحه: روشهای نمونه گیری غیر احتمالی

 36. سلام . وقت شما بخیر . ممنون از پاسخگویی شما.
  جامعه هدف بنده شرکت های پیمانکاری پایه یک به تعداد 1572 شرکت می باشد . جامعه هدف به تفکیک 11 رشته پیمانکاری ( سازمان برنامه و بودجه ) موجود می باشد که تعداد هر شرکت در هر رشته متفاوت می باشد و با هم برابر نمی باشد .
  برای بررسی مدل پژوهش ، جامعه نمونه پیمانکاران پایه یک رشته ساختمان انتخاب شده است که تعداد کل آن در کشور 449 عدد است و تعداد این شرکت ها در تهران 309 مورد می باشد اما از تعداد پرسنل این افراد در شرکت ها اطلاعاتی طبیعتا در دسترس نیست.
  بر اساس مدل پژوهشی بنده تعداد نمونه مورد نیاز برای پاسخگویی به پرسشنامه بر اساس مدل بارکلای حداقل 60 عدد و بر اساس مدل کوهن با سطح معناداری 0.5 با سطح توان اماری 80% حداقل 75 عدد می باشد که بنده تعداد بیشتر را انتخاب کرده ام .
  با توجه به اینکه دسترسی به شرکت های پیمانکاری در سراسر کشور مقدور نمی باشد و هزینه بر است جامعه پیمانکاران پایه یک ساختمان استان تهران انتخاب شده است .
  از میان این 309 شرکت پیمانکاری در استان تهران ، به صورت تصادفی شرکت ها با موقعیت مکانی و جغرافیایی یکسان ( به دلیل کاهش هزینه در رفت و امد برای ارسال حضوری پرسشنامه ) انتخاب شده و در بخش های ( امور قراردادها ،امور فنی و مناقصات و میان مدیران پروژه ، میانی و مدیران ارشد ) توزیع شده است .
  * * * حالا سوالم این است که روشی را که استفاده کرده ام درست است ؟ و روش مورد استفاده را دقیقا چه بنویسم؟
  خوشه ای ؟ خوشه ای چند مرحله ای ؟ ترکیب طبقه بندی + خوشه ای ؟ یا اینکه نمونه گیری من غیر تصادفی سهمیه ای یا غیر تصادفی هدفمندیا همان قضاوتی است ؟
  * * * آیا می بایست از میان 11 رشته پیمانکاران پایه یک صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه جامعه نمونه را انتخاب می کردم ؟؟ با توجه به اینکه ماهیت هر رشته تفاوت می کند .
  ( شرمنده توضیحاتم اندکی زیاد شد ، برای اینکه موضوع را کاملا تشریح کنم مجبور به توضیح اضافه بودم . )

  1. سلام. در اصل جامعه آماری شما مدیران 309 شرکت در استان تهران است که می خواهید به صورت تصادف آنها را انتخاب و به سراغ مدیران شان بروید. چون به دلیل کاهش هزینه و دسترسی ،یک موقعیت مکانی و جغرافیایی خاص را انتخاب کرده اید ، به نوعی می توان گفت شما نمونه گیری اتفاقی را انجام داده اید.
   تعریف نمونه گیری غیر احتمالی اتفاقی: در این روش محقق افرادی را مورد مطالعه قرار می دهد که در دسترس هستند و مصاحبه گر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه می کند.
   تعریف فوق از یکی دیگر از وب سایتهای این شرکت که لینک آن در سه کامنت قبلی آمده برداشته شده است.

   1. درود و وقت بخیر .
    دقیقا همین طور است که فرمودید . با توجه به اینکه شرکت های پیمانکار پایه یک ساختمان اصول و پروتکل خاص خود را دارند و درصورتی که سر زده به شرکت مراجعه کرده از پاسخگویی به دانشجویان برحذر می کنند می بایست بر اساس اصول و پروتکل رسمی موارد را پیش برد . از همین رو ، مراجعه به تمامی شرکت های پیمانکار در سرتاسر تهران کاری بس دشوار بود و طبیعتا مدیران و کسانی که می توانستند پرسشنامه بنده را پر کنند کاری بس سخت و دشوار به حساب می آمد . با انتخاب یک موقعیت خاص جغرافیایی به دلیل کاهش هزینه ، پس از تماس با حدود 16 شرکت و اعلام موضوع خود مبتنی بر توزیع پرسشنامه ، به شرکت ها مراجعه کرده و سپس پرسشنامه را توزیع کرده و بعد از مدتی جمع آوری می کردم .

    * با توجه به نظر شما ، در پایان نامه روش نمونه گیری را نمونه گیری غیر احتمالی اتفاقی عنوان کرده که از میان 16 شرکت انتخاب شده اند .
    با تشکر از نظرات سازنده و خوب شما .

 37. سلام
  وقت بخیر
  در مورد روش نمونه گیری ایزرائیل کسی چیزی میدونه ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید .

  1. سلام. در خصوص روش نمونه گیری معرفی شده توسط ایزرائیل اطلاع خاصی نداریم

    1. ظاهرا جدول نمونه گیری ای دارد. اما ما اطلاعات بیشتری نداریم. اگر سایر دوستان می دانند اعلام نظر داشته باشند

 38. سلام ببخشیداگه بخوام بخوام برای نمونه گیری از جدول تصادفی استفاده کنم جامه اماریم میلیونی باشه چی کار کنم. ? باید از دوتا ستون استفاده کنم. ? بجز این راهی دیگه نیست

  1. سلام. چرا از نمونه گیری سیستماتیک استفاده نمی کنید؟ مثلا از عدد 5 شروع کنید و بعد 2000 تا 2000 تا نمونه برداری کنید. گام را طوری انتخاب کنید که با آخرین گام، آخرین نمونه شما نیز انتخاب شود.

 39. با سلام و احترام
  من مشکل تعیین تعداد نمونه دارم، 51044 تعداد جامعه آماری من است و 14 منطقه دارم که میخوام نمونه های اختصاص داده شده به هر منطقه بعدا برای کار آماری مستقل هر منطقه قابل استناد باشه و بتونم کار آماری روی آن انجام بدم و مثلا بگم منطقه ابرکوه این مشکلات را داشته، برای این جامعه آماری حجم نمونه را 650 در نظر گرفتم آیا اگر این تعداد را نسبت به تعداد افراد هر منطقه در نظر بگیرم، مثلا برای ابرکوه از این تعداد 50 نفر میشه و در مناطق دیگر کمتر، با این وجود دیتاها که جمع می کنم برای هر منطقه قابل استناد است؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. اگر حداقل برای هر منطقه 30 نمونه داشته باشید قابل استناد و تحلیل هست. اگر تناسب گیری کردید و منطقه ای کمتر از 30 شد، شما همان 30 را قرار دهید.

 40. سلام روزتون بخیر ؛
  جامعه آماری من ۱۰۴۰۵۹ نفر هست. دو تا سوال داشتم:
  ۱- این جامعه محدود فرض میشه یا نامحدود؟
  ۲- از کدام روش نمونه گیری کنم؟ جدول مورگان یا فرمول کوکران.
  کوران کدومش؟
  ممنون از لطفتون

  1. سلام و وقت بخیر، 1- چون تعداد حجم جامعه مشخص است، جامعه محدود می باشد. 2- جدول مورگان چیزی نیست جز فرمول کوکران با خطای 0.05. در فرمول کوکران دست شما بازتر است تا مقدار خطا را تعیین کنید و طبق آن حجم نمونه حساب شود (معمولا مقادیر 0.1، 0.05 و 0.01 می گیرد).

 41. سلام وقت به خیر من نمونه ها فرزندان طلاق متاهل هستند که دسترسی به آنها خیلی سخت هست و روش تحقیقم هم علی مقایسه ای بنظرتون 60 نفراز هر گروه یعنی 60 متاهل فرزند طلاق و 60 متاهل غیرطلاق کافیه، اصلا چگونه بفهمم چه میزان کافیه

  1. سلام. کفایت این تعداد نمونه که گفتید بستگی به روش آماری ای دارد که قصد دارید وفق آن تحلیل و آزمون فرضیات را انجام دهید.
   در اصل باید جامعه آماری خود را برآورد جمعیت کنید و وفق فرمول کوکران، حجم نمونه را برآورد نمایید. اما در مواردی که دسترسی به نمونه ها خیلی سخت است می توانید از تعداد نمونه در دسترس استفاده نمایید که تعداد کفایت آن هم همانطور که گفتم بستگی به روش آماری تان دارد. با استاد مشورت نمایید.

   1. سلام، ببخشید من منظورتان را از اینکه به روش آماری بستگی دارد متوجه نشدم روش آماری من مانوا هست ممنون میشم اگه در این زمینه بیشتر توضیح دهید

    1. سلام. در اصل با توجه به آزمون آماری شما می بایست بر اساس خطای نوع اول و دوم و میانگین و واریانس متغیرها با فرمولهای دقیق نمونه گیری، حجم نمونه شما حساب شود که کار یک متخصص نمونه گیری از فارغ التحصیلان رشته آمار است.
     یا اینکه با فرمول کوکران و با محاسبه برآوردی از حجم جامعه، حجم نمونه را حساب کنید و تقسیم بر دو کنید برای هر گروه. با اساتید خود مشورت داشته باشید.

 42. با سلام و وقت بخیر
  ابتدا لازم است تشکر و قدردانی کنم بابت مطالب مفید سایت، سوال بنده این است که جامعه مورد مطالعه تحقیق بنده 11000نفر بوده و بر اساس کوکران و خطای 10 درصد 96 نفر بدست آمده و به این تعداد بسنده کرده و پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، حال این تعداد و در نظر گرفتن خطای 10درصد از طرف اساتید رد شده و مورد تایید نمی باشد ، میخواستم بدونم آیا توجیهی برای در نظر گرفتن خطای 10 درصد میتونم ارائه بدم یا به کل نتایج بنده اشتباه بوده است ؟ لازم بذکر است که در حال حاضر امکان افزایش تعداد پرسشنامه به تعداد384 نفر، وجود ندارد.
  با تشکر از وقتی که برای پاسخگویی میگذارید
  ممنون

  1. سلام. خواهش
   این که خطا را 0.05 یا 0.1 قرار دهید بستگی به عوامل زیادی دارد، مثل: مقطع تحصیلی، حساسیت نتایج و تحلیلها، نظر اساتید راهنما و مشاور، حوزه کاری پژوهش و امثال آن.
   بهرحال اگر نظر اساتید این است که این مقدار خطا زیاد است ناچارید در فرمول کوکران به جای 0.1 از 0.05 استفاده نموده و مابقی نمونه ها تا 371 نمونه را نیز جمع آوری نمایید.
   یا اینکه یک بار دیگه جچم جامعه آماری را برآورد کنید، شاید کمتر از 11000 نفر باشد.

 43. سلام
  اگر روش نمونه گیری تصادفی باشد، امکان استفاده از کوکران را نخواهیم داشت یا ربطی ندارد؟

  1. سلام. در اصل روش نمونه گیری از روش محاسبه حجم نمونه جدا نیست و ارتباط با یکدیگر دارند. اما استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی و سایر روشهای نمونه گیری معمول مشکلی ندارد.

 44. با سلام
  من در یک مطالعه ای از مجموع 397 مدرسه در 5 ناحیه آموز و پرورش، 70 مدرسه را به عنوان واحد تحلیل ام انتخاب کردم پرسشنامه ها را به مدیر و همه معلمان مدرسه دادم. روش نمونه گیری من خوشه ای است؟ از چه نوع خوشه ای؟. فکر می کنم خوشه ای است چون اصلا واحد تحلیل ام مدرسه است. اما مطمئن نیست لطفا راهنمایی کنید.

  1. سلام. اگر به تفکیک 5 ناحیه اهمیت خاصی نداده اید، نمونه گیری شما تصادفی ساده بوده است. و اگر از هر 5 ناحیه در نمونه شما حضور دارند، نمونه گیری طبقه ای است.
   بهتر بود به تناسب تعداد مدرسه در هر ناحیه، نمونه کل را تخصیص می دادید تا نواحی بزرگتر سهم به همان نسبت در نمونه بیشتر حضور داشته باشند.

 45. با سلام من قراره عوامل موثر بر بهره وری را در بین کارکنان دانشگاه بررسی کنم البته کارکنان رسمی، پیمانی ،شرکتی وقراردادی مورد سنجش قرار گرفته اند.تعداد کارکنان مورد سنجش 55 نفر است واز تعداد کل کارکنان اطلاعی ندارم.از چه روش نمونه گیری باید استفاده کنم.
  ممنون از شما

  1. سلام. لازم است از امور اداری دانشگاه برآورد تعداد کل کارکنان دانشگاه (وفق تعریف جامعه آماری خود) را بگیرید و آنگاه با فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز را حساب کرده و به همان تعداد بررسی انجام دهید.
   می توانید هر معاونت دانشگاه را یک طبقه در نظر بگیرید و نمونه گیری طبقه ای انجام دهید. حساب شده جلو بروید که در انتها از منظر روش تحقیق و آمار ایرادی به کار نگیرند.

 46. با سلام تعداد کل کارکنان 55 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 48 نفر انتخاب شده است.موضوع پایان نامه من بررسی میزان بهره وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر افزایش آن بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت (مدل آچیو) است پرسشنامه بهره وری کارکنان هرسی و گلداسمیت شامل 26 سوال و 7 مولفه را توزیع کرده و داده ها را وارد نرم افزار کردم با توجه به آزمون كولموگروف توزیع نرمال به دست آمده فرضیه اصلی من این است که میزان بهره وری در دانشگاه مورد نظر بیشتر از حد متوسط است. و فرضیه های مربوط به مولفه ها این گونه می باشد: توانایی کار در دانشگاه بیشتر از حد متوسط است.بنده از آزمون تی تک نمونه استفاده کرده ام. آیا آزمون مورد استفاده صحیح بوده یا خیر؟در صورت اشتباه بودن کدام آزمون صحیح است.
  همچنین استفاده از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی در کنار آزمون تی تک نمونه امکان پذیر است ؟
  با تشکر از پاسخ گویی و توجه شما

  1. سلام. اگر متغیرها نرمال بوده اند آزمون تی تست مناسب هست.
   آزمون فریدمن مربوط به داده های غیر نرمال است و جایگزین آن آزمون اندازه های مکرر می باشد.

 47. سلام. چطور می توانیم حجم نمونه طرح آزمایشی را محاسبه کنبم در حالی که واریانس جامعه را نداریم؟

  1. سلام. در فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه نیازی به دانستن واریانس جامعه نیست. در منو آموزش این وب سایت صفحه “تعیین حجم نمونه آنلاین با فرمول کوکران را ببینید” .مگر آنکه نمونه گیری پیچیده ای داشته باشید و با فرمولهای خاص آن بخواهید حجم نمونه را انتخاب نمایید.

 48. سلام وقت بخیر . بنده می خواهم یک تحقیق کیفی انجام بدهم و برای جمع اوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده می کنم . 1- جامعه آماری تحقیق حدودا 900 هزار نفر هستند. نمونه آماری چقدر باید باشد یا به عبارت دیگر با چند نفر باید مصاحیه کنم تا اطلاعات اکتشاف شده قابلیت اعتماد داشته باشد؟ 2- آیا می شود در چنین جامعه آماری بزرگی از روش مصاحبه استفاده کرد؟

  1. سلام. 1- از منو آموزش spss این سایت به صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه وارد شوید و در آن حجم نمونه مورد نیاز خود را محاسبه نمایید.
   2- عملا خیلی از پرسشنامه هایی که ما به عنوان یک شرکت آماری از مردم پر می کنیم به دلیل اینکه پرسشگر سوالات را از روی پرسشنامه از مردم می پرسد، از نوع مصاحبه است و کار خیلی سختی نیست. بنابراین شما اگر پرسشنامه تایید شده ای داشته باشید، می توانید بدهید تا پرسشگران (مصاحبه کنندگان) برایتان پر کنند با سوال از افراد نمونه.

 49. سلام میخواستم بپرسم حداقل اندازه نمونه برای تحقیقات آزمایشی چقدر باید باشه؟ مثلا وجود 7 نفر در هر گروه آزمایش و کنترل کافیه یا خیر؟

  1. سلام. عدد مشخص و از قبل نوشته شده ای وجود ندارد. اما در یک اعلام نظر کلی بهتر است حتی الامکان از 30 تا نباید کمتر باشد.

 50. سلام خسته نباشید
  یک سوال داشتم.

  من در فرمول کوکران مقدار خطای اندازه گیری را 07/ وارد کردم اِیا حجم نمونه که به دست میآید اشتباه است؟

  1. سلام. اشتباه نیست. اما عرف هم نیست.
   حتی الامکان از این خطاها هنگام تعیین حجم نمونه استفاده کنید: 0.01 – 0.05 – 0.1

 51. باسلام
  برای انتخاب روش تعیین حجم نمونه میتوانم از روش حذفی و یا کوکران استفاده نمایم؟جامعه آماری من 177تا ازصندوقهای سرمایه گذاری هست؟
  سپاسگزارم

  1. سلام. ابتدا باید بررسی کنید چه دسته بندی هایی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری دارید. آیا همه در یک شهر هستند؟ یا در شهرهای مختلف؟ یا در مناطق مختلف شهر.
   و شما مایل نیستید که از هر شهری حداقل یک صندوق در نمونه شما باشد؟ به نظرم با توجه به طبقه بندی ها از روش طبقه ای و فرمول کوکران استفاده نمایید.

 52. با سلام .من در حال انجام پروپزالم هستم، جامعه آماری من خریداران خودروشرکت سایپا در شهر سمنان هستش،باید از چه روش نمونه گیری استفاده کنم؟از روش pls در اینجا می شه استفاده کرد یا کوکران؟

  1. سلام. شهر را به چند منطقه یا محدوده تقسیم بندی کنید و در هر محدوده نمونه گیری متناسب با حجم جامعه در آن محدوده بگیرید (نمونه گیری طبقه ای). تعیین حجم نمونه هم با فرمول کوکران.
   روش pls قضیه اش تفاوت دارد و مربوط به مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس است.

 53. سلام
  بابت پاسخگویی شما سپاسگزارم.این صندوقها به تعداد177صندوق،دربازار بورس اوراق بهادار ایران فعالیت دارند.اطلاعات مربوط به آنهاازطریق سایت هریک از صندوقها قابل دستیابی است.همچنین میتوان بطور یکپارچه اطلاعات مربوط به همه آنهارااز سایت بورس اوراق بهادار ایران گردآوری کرد….
  مضاف براینکه این صندوقها سه دسته تقسیم میشوند….
  از راهنمایی شماپیشاپیش سپاسگزارم.

  1. سلام. می توانید هر دسته را یک طبقه حساب کرده و تناسب حجم آن، نمونه اختصاص دهید. بدین ترتیب هر چه دسته بزرگتر باشد، نمونه آماری بیشتری نیز از آن قابل استخراج است.

 54. با سلام و وقت بخیر یک سوال داشتم اگر حجم نمونه پایین باشد در بدترین حالت ممکن چه اتفاقی می افتد؟

  1. سلام. اگر حجم نمونه از حد مورد نیاز کمتر باشد، باعث افزایش خطا شده و نتایج بدست آمده از آزمونها قابل اتکا نبوده و قابل تعمیم به جامعه نمی باشد.

 55. با عرض سلام؛ ببخشید وقتی تعداد افراد مورد مطالعه 35 نفر باشد نیاز به نمونه گیری نیست؟

  1. سلام. اگر تمام این افراد جامعه آماری را مورد بررسی قرار می دهید نمونه گیری نیاز نیست. در این صورت در اصل شما دیگر یک تحلیل آماری ندارید بلکه همانند سرشماری اطلاعات کامل را بدست آورده اید و استنباط آماری و آزمون آماری معنایی ندارد. زیرا هدف آزمون آماری تعمیم نتایج نمونه به جامعه است.

 56. باسلام
  ازپاسخگویی شایسته ودقیق حضرتعالی سپاسگزارم.به عنوان آخرین سوال دراین زمینه،لطفا بفرمایید در پروپوزال دربخش حجم نمونه
  روش نمونه گیری ودلیل آنرا توضیح دهید،چه جمله ای قیدگردد ؟
  به عنوان مثال روش غربالگری(حذفی ) یا روش کوکران

  آرزومند توفیقات روزافزونتان هستیم

  1. سلام. روشی که توضیح دادم روش : نمونه گیری طبقه ای است.
   توضیحات این روش نیز در همین سایت وجود دارد. اگر سرچ کنید هر چه در خصوص این روش نمونه گیری است می آید.

 57. با عرض سلام و خسته نباشید. بنده یک کار تحقیقاتی انجام میدم در خصوص اینکه میخوام رفتار گردشگرای ترک و مازندرانی رو در شهر مشهد بررسی کنم.ولی برای تعیین حجم نمونه نمیدونم باید چجوری محاسبه کنم.حدس می زنم باید از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده کنم.ولی حجم نمونه مو نمیدونم چطور باید تعیین کنم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام. لازمه از یک منبع خوب مثل سازمان میراث فرهنگی، اطلاعات کامل در خصوص دو گروه گردشگر بدست آورید و طبقه بندی های ممکنه آن را بررسی کنید. بعد با توجه به جزئیات اطلاعاتی که دارید تصمیم بگیرید. احتمالا همان طبقه ای خوب باشد

 58. سلام وقت بخیر
  ببخشید ما میخوایم سه روشه مختلف در تشخیص بیماری هپاتیت رو با هم مقایسه کنیم، تو این مطالعهاز بین افرادی که مراجعه میکنن به مراکز درمانی شهرستان اونایی که معیار ورود به مطالعه رو دارن انتخاب میشن.ببخشید روش نمونه گیری و حجم نمونه و روش آماری برای تجزیه تحلیل بنظر شما چگونه است؟ممنون از پاسخگویی شما

  1. سلام. روش نمونه گیری شما نمونه گیری در دسترس می باشد و از روش آماری آزمون مقایسات میانگین استفاده می شود.

   1. سلام. مگر روشی به نام تصادفی در دسترس هم وجود دارد؟ روش تصادفی از روشهای احتمالی و روش در دسترس از روشهای غیراحتمالی در نمون گیری هستند. مگر می توان این دو را ترکیب کرد؟

 59. سلام وقت بخیر. ببخشید برای تعیین حجم نمونه و فواصل زمانی نمونه گیری روی تولیدات کارخانه تجهیزات پزشکی به منظور کنترل کیفیتشون باید چجوری عمل کنیم؟ مثلا محصولات نیمه ساخته هر مرحله تا محصول نهایی هر چند ساعت و چنتا برداریم؟اگ حجم تولیدات روزانه مثلا دو محصول 1500 و 800 عدد باشد در یک شیفت 8 ساعته کاری. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

  1. سلام. اینجا روش های نمونه گیری رایج کارایی ندارد و لازم است از محاسبات دقیق برای تعیین حجم نمونه بر اساس خطاهای نوع اول و دوم استفاده کنید. ضمن اینکه کلا مبحث “کنترل کیفیت آماری” مطرح است و به منابع آن مراجعه کنید.

 60. با عرض سلام و خسته نباشید
  اگر حجم نمونه برابر با 372 باشد و بخواهیم به صورت خوشه ای از بین 10 آموزشگاه نمونه گیری انجام دهیم باید چند آموزشگاه انتخاب کنیم؟
  و سوال دیگر اینکه آیا تعداد دانش آموزانی که از هر آموزشگاه انتخاب می شود باید با هم برابر باشد؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. سلام. علت انتخاب نمونه گیری خوشه ای چیست؟
   به نظرم نمونه گیری طبقه ای انتخاب کنید و از هر 10 آموزشگاه در داخل نمونه خود داشته باشید. نمونه ها را برابر نگیرید، بلکه به تناسب تعداد دانش آموزان هر آموزشگاه نمونه از آن آموزشگاه بگیرید.

 61. سلام ، خسته نباشید
  ببخشید موضوع پایان نامه من بررسی مسائل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه خودمون هس و تعداد جامعه آماری هم 2600 نفر که نمونه آماری هم 335 نفر بر طبق جدول مورگان می باشد.می خواستم ببینم روش نمونه گیری من سیستماتیک باید باشه یا خوشه ای؟

  1. سلام. باید دید چطوری می خواهید و یا اینکه چطوری می توانید به دانشجویان خوابگاهی دسترسی پیدا کنید. به نظرم بهتر است ساختمان های خوابگاه ها را طبقاتی در نظر بگیرید و از هر طبقه به تناسب حجم آن نمونه گیری نمایید (در داخل آن ساختمان به تصادف به دانشجویان مراجعه کنید).

 62. سلام.وقت بخیر.من یک سوال داشتم راجع به تعداد نمونه ام.با توجه به اینکه جامعه من سالمندان شهر تهران میباشد و بسیار وسیع است میخواهم از فرمول کوکران که تعداد مشخص نیست بروم ولی نمیدانم کدام درصد خطا را بزنم که 230 یا 250 بهم بدهد.راهنماییم میکنید لطفا.عجله دارم.
  ممنون لیلا

  1. سلام. در صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران و در بخش دوم که برای موقعی است که حجم جامعه را نداریم، حالتهای مختلف خطا را تست کنید تا به حجم نمونه مد نظر برسید. البته این کار توصیه نمی شود و بهتر است خطای 0.05 یا 0.01 را انتخاب کنید. زیرا معلوم می شود با هدف رسیدن به حجم نمونه خاصی خطا را تغییر داده اید.

 63. با سلام و خسته نباشید. میخواستم بپرسم برای مقایسه اثربخشی دو روش درمانی (دارو درمانی در مقایسه یا رفتار درمانی) با تعداد نمونه کم(هر کدام 6 نفر) از چه روش آمار برای تجزیه و تحلیل استفاده کنم. میدونم تعداد نمونه ام کمه. بخاطر همون موندم. لطفا جوابم رو بدید خیلی ضروریه. باتشکر

  1. سلام. حقیقتش این تعداد حجم نمونه از نظر من غیر قابل بهره برداری است. خیلی کمه.
   اگر حجم نمونه تان مثلا 30 تا بود می توانستید از آزمون تی مستقل یا معادل ناپارامتری آن یعنی یومان ویتنی استفاده کنید. ابتدا فرض نرمال بودن داده ها باید با آزمون کلموگروف اسمیرنف انجام شود.

 64. درود
  شبتون آکنده از آرامش.
  بی نهایت سپاس از این که با حداقل چشمداشتی، به ارائه ی مطالب راهگشا و مؤثر می پردازید.

  1. خواهش جناب شریعتی. مسلط بودن به آمار و spss دانشجویان را در مقاله دادن بسیار توانمند می کند. در ارتباط با مدیران نیز اگر از آمار استفاده کنند تصمیمات بسیار هوشمندانه تری خواهند گرفت. خلاصه دوست داریم آمار فراگیرتر شود.

 65. سلام روز بخیر
  من میخوام تاثیر یک روش درمانی روانشناسی رو بر از زنان مبتلا به ام اس بسنجم. حجم نمونک 30 نفره است 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه انتخاب این افراد در گروه به این صورت است که 15 نفر آزمایش زودتر درمان دارویی رو شروع کردن وکنترل دیرتر.حالا میخوام بدونم روش نمونه گیری من از نظر اماری به چه صورت میشه؟ غیرتصادفی ساده؟

  1. سلام. حجم نمونه شما کم است و سعی کنید در هر کدام از گره آزمایش و گواه حداقل 30 نفر داشته باشید.
   روش نمونه گیری شما تصادفی ساده است.تقسیم نفرات به 2 گروه آزمایش و کنترل هم باید به صورت تصادفی صورت بگیرد.

 66. سلام. من می خواهم مقایسه بحث گروهی و سخنرانی را در یک درس دانشجویان رشته خاص دانشگاهی، بررسی کنم. حجم نمونه چطور محاسبه می شود. ممنونم از راهنمایی شما.

  1. سلام. جامعه آماری خود را بایست دقیق مشخص کنید و حجم آنرا برآورد کنید. اگر به طبقاتی قابل تقسیم هستند از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید و گرنه به صورت تصادفی ساده. حجم نمونه را هم با فرمول کوکران حساب کنید.

 67. سلام من میخواهم از بین چندین کتاب تعدادی پاراگراف رو به عنوان نمونه در نظر بگیرم. شما چه روش نمونه گیری را پیشنهاد می کنید؟
  به عنوان مثال آیا می توانم از روش نمونه گیری طبقه ای از بین صفحات کتابها تعدادی صفحه رو به عنوان نمونه در نظر بگیرم و سپس از داخل هر صفحه یک پاراگراف را به تصادف انتخاب کنم؟ یا روش دیگری پیشنهاد می کنید؟
  در این آزمایش می‌توان از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد؟
  (ضمن اینکه تعیین تعداد پاراگراف های کل کتاب ها زمان بر و همراه با خطا خواهد بود و امکان پذیر نیست)

  1. سلام. روشی که گفتید خوب است. به نظر من هر کتاب را یک طبقه در نظر بگیرید و متناسب با تعداد صفحات آن حجم نمونه را اختصاص دهید. صفحات و پاراگراف داخل صفحه را نیز به تصادف انتخاب کنید.
   از فرمول کوکران می شود استفاده کرد. تعداد پاراگراف ها را برآورد کنید (به عنوان حجم جامعه آماری).

 68. من فکر می کنم اینجا نمونه گیری از نوع هدفمند است؛ چون شما براساس معیار خاصی این مقالات را انتخاب یا جذف می کنید و کاری ندارید که در نهایت چه تعداد مقاله باقی بماند؛ هر تعداد که با معیار شما بخواند، حفظ و هر تعداد معیار مورد نظر را نداشته باشد حذف می شود.

 69. سلام من می خواستم افزایش قیمت سیگار را بر روی مصرف بررسی کنیم
  از روش پیمایش
  اول خاستم بدونم حجم نمونه توی تهران چطوری انتخاب کنم و اینکه این روش از روش های کیفی است؟

  1. سلام. قاعدتا با فرمول کوکران حساب کنید و چون تعداد سیگاری ها بیشتر از 100 هزار نفر است، حجم نمونه شما 384 نفر بدست خواهد آمد. پرسشنامه یا فرم دریافت داده را که طراحی کنید روش آن مشخص می شود.

 70. سلام. من حجم نمونه م با فرمول کوکران 85 نفر باورد شد ولی 72 پرسشنامه بیشتر نتونستم جمع آوری کنم و الان هم تحلیل آماری رو انجام دادم چون نمیدونستم کمتر از حجم نمونه بشه تعداد پاسخ دهندگان مشکلی داشته باشه. الان با سطح خطای 0.07 که حساب می کنم تعداد نمونه میشه 70 نفر و اینکه آیا وقتی اینجا سطح خطا رو 0.07 در نظر گرفتم برای اثبات یا رد فرضیه ها هم سطح معنی داری رو 0.07 باید در نظر بگیرم یا همون 0.05 رو؟

  1. سلام. سطح معنی داری در آزمون های آماری را حتما همان 0.05 در نظر بگیرید یا در حالت سخت گیرانه 0.01. عددی مثل 0.07 را اصلا در این موارد به کار نگیرید که کاملا غیر معمول است.
   در خصوص حجم نمونه می بایست پیش بینی عدم بازگشت برخی پرسشنامه ها می شد. بهرحال با همان سطح معنی داری 5 درصد به تایید یا رد فرضیات بپردازید.

 71. سلام استاد وقت بخیر کار من بررسی روش تدریسی بر روی خودکارآمدی و …..دانش آموزان دبیرستان در یک شهرستان بود . چون زمان شروع اجرا نیمسال دوم بود محدویت داشتیم . ابتدا از بین دبیرستان های دولتی بظور تصادفی یک دبیرستان انتخاب و درآن دبیرستان پیش آزمون خودکارآمدی اجرا و از بین تمام کلاس ها ، دو کلاس که کمترین نمره خودکارآمدی را کسب کرده بود انتخاب (آزمایش و کنترل) که هریک 25 نفر داشت . حالا روش من جزو کدام یک از روش هاست تا در مقاله اشاره کنم. خیلی متشکرم

  1. سلام. روش نمونه گیری شما در چارچوب هیچ کدام از روشهای نمونه گیری رایج نمی گنجد. در اصل نمونه گیری شما از نوع “غیر احتمالی” است. این مبحث را در سایت دیگر ما بخوانید: روشهای نمونه گیری غیر احتمالی
   در مقاله خود شیوه نمونه گیری تان را آنگونه که بوده تشریح کنید. اما در مقالات آتی خود در مبحث نمونه گیری خیلی دقت کنید و قبل از شروع به کار برای آن برنامه ریزی کنید. چون اگر اشکالی به آن وارد کنند ممکن است کل کار زیر سوال برود.

 72. سلام بزرگوار
  جامعه هدف معلمان دوره ابتدایی شهر تهران هستند.انتخاب نمونه به روش خوشه ای می باشد .
  5 نقطه جغرافیایی ب طور تصادفی انتخاب نمودم هرمنطقه 4 دبستان پرجمعیت(2 تا دخترانه، 2 تاپسرانه).
  هر مدرسه 10 نفر، آیا این حجم نمونه مناسب؟
  در صورتی که کافی نباشه می توان از بعضی مناطق مدارس بیشتری را انتخاب کنم؟
  ممنون میشم زودتر راهنمایی فرمایید.
  درحال اجراهستم.

  1. سلام. حجم کل نمونه تان را با فرمول کوکران برآورد کنید و اگر از آن بیشتر نمونه بگیرید اشکال ندارد خصوصا که بهتر است در هر مدرسه حداقل 30 نفر نمونه داشته باشید.
   در خصوص انواع روشهای نمونه گیری، این صفحه از سایت دیگر ما را نیز ببینید: انواع روشهای نمونه گیری

 73. سلام یه سوال داشتم ممنون میشم کمک کنید:
  در پژوهشی در ارتباط با اعتیاد باید به چهار کمپ در شمال، جنوب، شرق، غرب تهران مراجعه نمایم.
  روش پژوهش علی – مقایسه ای است.
  تعداد جامعه و حجم نمونه را چطور مشخص نمایم؟

  1. سلام. حجم نمونه را با فرمول کوکران با توجه به برآورد حجم جامعه بدست آورید (در همین سایت امکان محاسبه آنلاین هست).
   برای تقسیم حجم نمونه بین کمپ ها به تناسب حجم جامعه در آن کمپ اقدام نمایید.

 74. سلام
  اهورا هستم
  آیا برای انجام مطالعه معادلات ساختاری تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران صحیح است؟
  جایی خوندم که در صورتیکه تعداد جامعه مشخص باشه میشه از فرمول کوکران استفاده کرد و جایی ذکر شده بود که استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان در معادلات ساختاری صحیحی نیست.

  1. سلام. بله اینجا هم می شود از فرمول کوکران استفاده کرد. منتها گاها ملاحظات دیگری نیز در کار است. مثلا در نرم افزاری مثل لیزرل حداقل حجم نمونه باید 200 باشد.
   البته اگر حجم نمونه کمتر از 200 بدست آید از نرم افزار اسمارت پی ال اس می توانید استفاده کنید.

 75. سلام. من بطور تصادفی از 44 نفر شتر شیرده یک منطقه نمونه گیری کردم و هدفم بررسی میکروبیوتای شیر شتر اون منطقه بوده در اون زمان 44شتر در دسترس بودن.حالا از من جامعه آماری و اینکه چرا 44 تا رو میپرسن؟خواستم از فرمول کاکرون استفاده کنم ولی من تعداد شتر های اون ناحیه یا در واقع جامعه آماری را ندارم و نمیدونم چطور باید محاسبه کنم.و از طرفی در بعضی مقالات هم دیدم که حتی روی 10 شتر کار کردن و بعضی مقالات حتی تعداد هم گزارش نکردن.و بنظرم تعداد در این پژوهش نباید نقش داشته باشه.

  1. سلام. بهرحال باید توضیحی برای تعیین حجم نمونه بدهید و از یکی از روشهای نمونه گیری الگو بگیرید.
   شما می توانید به روش نمونه گیری در دسترس اشاره کنید. در سایت دیگرمان در خصوص این روش توضیحاتی خواهید دید: http://www.spss-iran.ir
   البته حجم نمونه را نیز لازم است با فرمول کوکران بدست آورید. به طریقی حجم جامعه را برآورد کنید و در فرمول بگذارید.

 76. سلام و خسته نباشید
  آیا با جامعه آماری 38 نفر می شود برای پایان نامه ارشد تحقیق انجام داد؟

  1. سلام. به احتمال 70 درصد با این حجم نمونه نمی توان کار موفقی ارائه داد. خصوصا اگر پرسشنامه شما طیف لیکرت باشد.

 77. سلام
  میشه میزان خطا رو در فرمول کوکران بیش از 0.1 در نظر گرفت که حجم نمونه کمتر بشه من باید 384 تا پرسشنامه داشته باشم امکانش برام نیست و روی 32 نفر کار کردم با خطای 0.1 در کوکران حجم نمونه 67 نفر می شود میشه لطفا کمکم کنید این مقدار به 40 نفر کاهش پیدا کنه در فرمول کوکران
  ممنون.

  1. سلام. در نظر گرفتن خطایی بیش از 10 درصد در فرمول کوکران کاملا غیر معمول و احتمالا نادرست است.

 78. در ادامه سوال قبلم می خواستم بپرسم اگر برای توجیه حجم نمونه که زیاد و تعداد پرسشنامه های من کم از پنل دلفی استفاده کنم درست میشه چون در پنل میزان 10 تا 20 متخصص در نظر می گیره.

  1. اگر قرار است نمونه شما از خبرگان و یا متخصصان باشند، به دلیل کم بودن یا در دسترس نبودن یا سختی دسترسی به این افراد احتمالا بتوانید به میزانی که خبرگان در دسترس هستند نمونه بردارید. پنل دلفی را نمی دانم اما در روش ahp که با خبرگان سروکار دارد، معمولا کمتر از 10 نفر خبره مورد پرسشگری قرار می گیرند.
   با استاد خود مشورت نمایید.

 79. با سلام و احترام
  ببخشید ضمن تشکر بی پایان از شما اگه با جامعه آماری 405(تمامی شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی شهر سنندج) و تعداد نمونه 197 بخواهیم روش نمونه گیری رو انتخاب کنیم باید از چه روشی استفاده کنیم؟

  1. سلام بر شما. به نظر من از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید که در آن هر منطقه شهرداری سنندج، یک طبقه باشد. و از هر منطقه به تناسب تعداد نمایندگی بیمه داخل آن، نمونه بگیرید. داخل منطقه به تصادف نمایندگی های بیمه را انتخاب کنید. اینطوری از تمام مناطق و سطح شهر در نمونه خود دارید.

   1. سلام و سپاس فراوان از لطف شما. ببخشید من قبلاً کارم رو به این شکل انجام دادم که پس از اینکه یک لیست کلی از آدرس تمامی شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی سطح شهر تهیه کردم. مراجعه م به این مکان ها به این صورت بود که جاهایی که بیشترین تعداد نمایندگی و شرکت رو پوشش می داد پرسشنامه هارو توزیع کردم. البته به شکلی که تمامی شرکت ها و تمامی نمایندگی ها رو شامل می شد (مثلا بیمه آسیا، آرمان، البرز، پارسیان، پاسارگاد، حکت، تعاون، تجارت نو، دی، دانا، رازی، سامان، سرمد، سینا، کارآفرین، کوثر، معلم، ملت، میهن، ما و نوین) و هرچه تعداد یک نمایندگی بیشتر بود نمونه م از اون بیشتر شد و این کارو تا تکمیل 197 پرسشنامه ادامه دادم. الان به نظر شما این چه نوع روش نمونه گیری هستش و چرا؟ پیشاپیش به خاطر راهنمایی های ارزنده تون از شما بسیار سپاسگزارم و برایتان سربلندی و توفیق بیش از پیش را خواستارم.

    1. سلام. شما تقریبا نمونه گیری طبقه ای را پیاده کرده اید که در آن هر شرکت بیمه یک طبقه بوده است.

 80. باسلام خدمت شما
  ببخشید ما میخام جامعه اماری رو برای مطالعه اثر دارچین بر چاقی رو محاسبه کنیم . از چه فرمولی باید استفاده کنیم یه مقدار راهنمایی میکنید . ممنون

 81. عرض سلام و خسته نباشید.با سپاس فراوان از زحمات شما،بنده یک سوال دارم.میشه انواع روش های تعیین حجم نمونه و ویژگی های هر روش اعم از موارد پرکاربرد و محدودیت های آنها را بیان بفرمایید؟بسیییارر متشکرم.

 82. سلام میشه منبعی رو معرفی کنید که نشان دهد می توان از خطای 10 درصد هم در میزان حجم نمونه در فرمول کوکران استفاده کرد

 83. با سلام و وقت بخیر
  می خواستم در مورد برآورد نسبت جامعه بدهید . مثلا چگونه می توان مشخص کرد در یک جامعه آماری چند درصد آنان قدشان 160 می باشد ممنو می شوم در مورد فرآیند کار و فرمول پیشنهادی خود توضیح دهید

  1. سلام. محاسبه نسبت خیلی ساده است. در مثالی که زدید تعداد افرادی که قدشان 160 می باشد را تقسیم بر تعداد کل افراد کنید و حاصل را در عدد صد ضرب کنید. این می شود درصد افرادی که قدشان 160 است. این محاسبات را با اکسل می توانید به راحتی انجام دهید.

 84. سلام وقت بخیر
  برای تعیین تعداد گروه نمونه در پروپوزال چه روشی را پیشنهاد میکنید؟
  موضوع پروپوزال ارزیابی ریسک خطر ابتلا به بیماری

  1. سلام. تعداد گروه یا تعداد طبقه هنگام نمونه گیری مد نظر شماست. این محاسبات خاص خود با فرمول های نمونه گیری را دارد که ما وارد آن حوزه نشده ایم. یا یک متخصص نمونه گیری (آمار) مشورت داشته باشید.

 85. سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
  برای جمعیت‌های بسیار بزرگ (چند میلیون) چه تعداد نمونه باید انتخاب کنید؟ مثلاً، جمعیت مورد مطالعه ما شهروندان بزرگ‌سال شهر هرات باشد که شمار این جمعیت 3 میلیون نفر است. حالا اگر از فورمول کوکران کار بگیریم، 384 پرسشنامه پیشنهاد می‌شود، آیا واقعاً بسنده است؟ از سوی دیگر، اگر 10 درصد جمعیت 3 میلیونی خود را در نظر بگیریم، شمار 300 هزار پرسش‌نامه بسیار زیاد است.

  1. سلام. بله اینجا به نظر میاد که فرمول کوکران عدد مناسبی نمی دهد هر چند که عدد 384 صحیح است. اما شما برای بالا بردن اعتبار تحقیق می توانید با توجه به بودجه خود درصدی از جمعیت را در نظر بگیرید. مثلا یک درصد.
   یا اینکه این جمعیت را در مناطق مختلف و نواحی به طبقاتی تفکیک کنید تا حد ممکن و در هر طبقه 384 نفر نمونه گیری کنید.

 86. سلام ابتدا از مطالب خوب شما تشکر می کنم یه سوال داشتم: اگر بجای نمونه گیری (بدلیل حجم کم جامعه )از سر شماری استفاده کنیم آیا می توان برای تحلیل از آمار استنباطی استفاده کرد؟ممنون می شوم توضیح دهید چطور باید تحلیل نمود

  1. سلام. اگر سرشماری کردید که دیگر آمار استنباطی معنایی ندارد. زیرا کل اطلاعات جامعه آماری خود را دارید و نتایج صد درصد روشن است. آزمون آماری اینجا معنای خود را از دست می دهد.

 87. با عرض سلام. من قصد دارم پژوهشی بر روی دانش اموزان شهرمان انجام دهم. شهر ما سه منطقه آموزشی دارد. با توجه به اینکه این مناطق سطح افتصادی متفاوتی دارند من قصد ندارم خوشه ای استقاده کنم چون به این شکل تنوع اقتصادی و تاثیر آن را از دست می دهم. اکنون اگر من بخواهم از هر سه این منطقه مدارسی را انتخاب کنم و از این مدارس هم فقط می خواهم روی دانش اموزان پایه 4 تا 6 پرسشنامه اجرا کنم به چه شکلی باید عمل کنم؟ تعداد نمونه ام باید حدود 600 نفر باشد. خیلی ممنون از راهنمایی شما

  1. سلام. از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید. نمونه هر طبقه متناسب با حجم آن طبقه باشد.

 88. سلام وقتتون بخیر.من موضوع پایان نامه اثربخشی هست.که به صورت نیمه آزمایشی انجام میشه .استاد راهنمام میگن که نمیخواد فرمول برای بدست آوردن حجم نمونه لازم نیست ولی دانشگاه اصرار به داشتن فرمول دارن.حالا با توجه به اینکه من حداقل پانزده گروه کنترل و پانزده گروه آزمایش دارم بنظرتون چه راهی بهتره؟ممنونم از شما سپاسگزارم.

  1. سلام. از روش نمونه گيري در دسترس استفاده کنيد. البته نظر استاد راهنما يا همان خبره بر هر روش حجم نمونه اي ارجحيت دارد.

  1. از روشهای خاص و علمی آماری و با داشتن برآوردهایی از جامعه باید حجم نمونه را در این حالات محاسبه کرد. این روشها چون عمومی نیستند ما ورود پیدا نمی کنیم.

   1. در پژوهشهای کیفی باید از روشهای نمونه گیری غیراحتمالی استفاده کنید که می توانید با یک جستجو در اینترنت هم به آنها دست یابید. در ضمن در این پژوهشها معمولا حجم نمونه از قبل تعیین نمی شود بلکه حین کار مشخص می شود مثلاً در روش داده بنیاد با اشباع نظری.

 89. سلام. یه سوال خدمتتون داشتم. من برای کار پایان نامه جامعه آماری مربیان ورزشی شهر ایلام در نظر گرفتم. تعداد مربیان ورزشی نامحدود و بهتره بگم نامعلوم در نظر گرفته شده. می‌دونم باید از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده کنم اما در این فرمول که مولفه ها دارای مقادیر ثابتی هستند پس یعنی تعداد نمونه برای تمام جامعه های نامحدود یکسانه؟!؟!؟! میشه راهنمایی کنید؟ ممنونم ازتون

  1. سلام. با مراجعه به مراکز اداری ورزشی شهر ایلام احتمال زیاد می توانید برآوردی از تعداد مربیان ورزشی بدست آورید. یا با سرچ.
   و گرنه می بایست از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده کنید که خیلی محافظه کارانه حجم نمونه را اعلام می کند.

 90. با سلام و عرض ادب. نمونه گیری تمام شمار جزو کدام طبقه از نمونه گیری است و اصطلاح تخصصی آن به انگلیسی چه می شود؟

  با تشکر فراوان

  1. سلام. منظورتان سرشماری است؟ سرشماری که شد دیگر نمونه گیری نیست و کل اعضای نمونه بررسی می شوند.

 91. با سلام و عرض ادب
  من می خواستم یک نمونه گیری روی یک جامعه آماری انجام دهم و بتونم میانگینی به دست بیارم که بتونم میانگین رو به جامعه بسط بدم. برای اینکه آنلاین باشه این رویه، به ذهنم رسید که با کمک مقادیر نمونه هام، بهترین تابع توزیع آماری رو برای نمونه م با نرم افزار مینی تب به دست بیارم که میانگین اون تابع توزیع رو بسط بدم به کل جامعه ام…
  این کار درست هست یا نه؟

  1. سلام. سوال خیلی فنی است. با اساتید علم آمار مشورت داشته باشید.

 92. با سلام
  یک سوال: برای اینکه بخواهم از یک جامعه آماری 4 هزار نفری به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی اتفاقی نمونه گیری کنم، تعداد آزمودنیها را با چه فرمولی باید محاسبه کنم.
  ممنون

  1. سلام. از فرمول کوکران استفاده کنید. در همین سایت به صورت آنلاین می توانید. به صفحه مربوطه از منو آموزش بروید.

 93. سلام. وقت بخیر. من تحقیقی دارم با عنوان بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه¬ها و افزایش کارایی در یکی از کارخانجات. جامعه آماری 20 نفر هست ک نمونه هم برابر با جامعه در نظر گرفته شده با روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری تا ب فرضیه ها پاسخ داده بشه. استاد گفتن ک بدلیل اینکه جامعه آماری کم هست، روش کار شما کیفی هست. بنابراین ادامه کار رو با روشهای کیفی شرح بدید.
  منظورشون چی هست؟ الان روش تجزیه و تحلیل چ روشی میشه؟

  1. سلام. وقتی سرشماری کرده اید دیگر استفاده از روشهای استنباطی آماری معنایی ندارد.

 94. با سلام و روز بخیر
  ابتدا اینکه پایان نامه من با استفاده از روش کیفی می باشد.
  و جامعه آماری من تعدادی از روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و تعدادی از پرستاران است.
  حال به نظرتون از چه روشی برای نمونه گیری استفاده نمایم ؟
  و روش تجزیه و تحلیل داده ها فقط بر اساس تحلیل باید باشد؟
  پیشاپیش از زحمتی که میکشید کمال تشکر و قدردانی را دارم .

  1. سلام. در خصوص روش کیفی خیلی اطلاعات ندارم. در خصوص نمونه گیری روش طبقه ای مناسب تر به نظر می رسد. نظر استاد را اخذ نمایید.

 95. سلام. برای تعیین حجم نمونه معادلات ساختاری چه روشی مناسب است؟ چرا؟ جامعه آماری من 19800 نفراست. اگر از روش تحلیل رگرسیونچند متغیری استفاده کنم حجم نمونه چند نفر دقیق و مناسب است. ممنونم

  1. سلام. از فرمول کوکران یا جدول مورگان استفاده نمایید. در همین سایت محاسبه آنلاین آنها از منو آموزش قابل دستیابی است.

 96. سلام
  من میخوام از هر بار کالاهای ارسالی چندین نمونه انتخاب کنم که سریالهای اون بررسی بشه مجاز به دریافت هستند یا خیر و در صورت اینکه مثلا 20درصد از کل بار نامجاز هستند کل بار کنسل بشه.
  امکانش هست راهنمایی کنید که چیکار کنم دقیقا؟

  1. سلام. نمونه گیری سیستماتیک می تواند یک روش خوب نمونه گیری برای شما باشد. انواع روشها را مطالعه و با نظر استاد آنکه مناسب است را انتخاب نمایید.

 97. با سلام و وقت بخیر
  من پژوهشی در شهرهای تهران (370 نفر)، رشت (230 نفر)، اصفهان (340 نفر)، شیراز (260 نفر)، مشهد (290 نفر) روی دانشجویان انجام داده ام به این صورت که در هر شهر، یک دانشگاه انتخا شد و در هر دانشگاه یک دانشکده و در نهایت یک کلاس و پرسشنامه ها بین افراد آن کلاس توزیع شد. دو سوال برایم پیش آمده است: 1- آیا نمونه گیری را خوشه ای باید مطرح کرد؟ 2- برای مدل یابی آیا میتوانم کل نمونه ها (1500 نفر) را روی هم بریزم؟ یعنی حجم زیاد نمیشود؟
  با تشکر

  1. سلام. 1- تا حدی می توان گفت نمونه گیری شما خوشه ای بوده است. اما به نظر من اسم خاصی نمی شود برای این شیوه نمونه گیری ذکر کرد. با همین توضیحات در پایان نامه بیاید.
   2- اشکال ندارد. با بررسی کل 1500 نمونه مدل یابی و سایر آزمون های آماری را انجام دهید.

 98. سلام
  میشه بفرمایید بر اساس تعدادسوال پرسشنامه معتبر جهانی چه طور حجم نمونه پیدا کنم

  1. سلام. اگر نرم افزار لیزرل است تعداد سوالات ضربدر ۱۰.
   اگر نرم افزار اسمارت پی ال اس است شاخص که بیشترین سوالات را دارد انتخاب می شود و تعداد سوالات آن شاخص در ۱۰ ضرب می شود.
   اگر نرم افزار اس پی اس اس باشد می توان از جدول مورگان یا فرمول کوکران استفاده کرد

 99. سلام
  در تحقیقی 140 معلم و 265 دانش آموز نمونه آماری هس اینا رو چطوری وارد کنیم تو نرم افزار که تجزیه و تحلیل درست در بیاد
  موضوع هم رابطه هیجانات نعلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  1. سلام. سوال شما سوال بسیار مهمی است و می بایست دقت زیادی داشته باشید و گرنه ممکن است راه را اشتباه رفته و کل کار زیر سوال برود.
   لازم است دقیقا پرسشنامه دانش آموزان هر معلم مشخص باشد. یعنی مشخص باشد هر دانش آموز مربوط به کدام معلم است.
   باید داده های مربوط به 140 معلم رو به ازای 265 دانش آموز کپی کرد و به 265 رسوند. پیشنهاد می کنم از طریق واتس آپ با همکاران ما ارتباط گرفته و در قالب مشاوره دقیقا راه حل را بدست آورید. استاد را نیز کاملا در جریان شیوه ورود داده و تحلیل قرار دهید تا با اطمینان خاطر کار را جلو ببرید و دوباره کاری پیش نیاید.

 100. سلام
  درتحقیقی از کانونهای بازنسشتگان شهر اصفهان دو کانون بازنشستگان فرهنگی و کانون بازنشستگان ذوب آهن انتخاب شده وپژوهشگر در این دو کانون اقدام به نمونه گیری خواهد کرد نمونه ها باید 65 سال به بالا باشند روش نمونه گیری از چه نوعی است و حجم نمونه پیشنهادی با توجه به اینکه حجم جامعه اماری مشخص نیست و پژوهش به صورت معادلات ساختاریست چقدر باید باشد

  1. سلام. نمونه گیری شما طبقه ای است و برای تعیین حجم نمونه، لازم است برآوردی از حجم جامعه داشته باشید. در عین حال حالتی که حجم جامعه مشخص نیست در این صفحه هست: تعیین حجم نمونه
   توجه کنید که در معادلات ساختاری با لیزرل حداقل حجم نمونه باید 200 باشد. سایت لیزرل ما را و سایت اسمارت پی ال اس را ببینید:
   http://www.lisrel.ir
   http://www.smartpls.ir

 101. سلام جناب وقتتون بخیر
  ببخشید در تحقیقم نرخ بازگشت پرسشنامه 225 هست که دریافت کردم و برای تحلیل می خوام استفاده کنم، به نظر شما چه تعداد باید جامعه آماری را تعیین کنم که مطابق با جدول کرجسی باشد. (حد معمول تعداد جامعه آماری با توجه به 550 جدول کرجسی چقدر باشد بهتر است)؟
  تشکر.

 102. سلام وقت بخیر
  از جامعه ای که تعداد آن را نمیدانم، موفق شدم به ۱۰۰ نفر از آنها پرسشنامه بدهم. ۸۴ پرسشنامه از این ۱۰۰ تا پس از ملاحظه توسط افراد به بنده برگردانده شد. ۶۳ تا از این ۸۴ تا پرسشنامه‌هایی بودند که خوب تکمیل شدند و در آنالیزها وارد شدند.
  آیا این روش نمونه گیری صحیح است و اگر صحیح است چه نوع روشی است؟
  متشکرم

  1. سلام. نه اینطوری اصولی نیست. قبل از اقدام به تکمیل پرسشنامه بایستی دقیقا بدانید چند نفر حجم نمونه نیاز دارید. آنگاه ریخت و ریز پاسخها را پیش بینی کنید و به تعداد بیشتری پرسشنامه بدهید تا در نهایت به تعداد تعیین شده پرسشنامه خوب و قابل استفاده برسید.

   1. با سلام میخواستم بدونم میشه منبعی به من اعلام کنید که چرا 100 نفر ؟ من بین 150 نفر پخش کردم 100 تاشون کامل بوده انتخاب کردم حالا رفرنس میخوام داور میگه چرا 100 نفر؟؟؟؟؟ لطفا کمک کنید این جریان تموم بشه ممنون

    1. سلام. لازم است رقم دقیق حجم نمونه را با فرمول کوکران یا جدول مورگان بدست آورده باشید. و خلاصه با یک محاسباتی حجم نمونه تعیین شود.

 103. سلام
  در مورد کار تحلیل عاملی اکتشافی از چه روشی برای تعیین حجم نمونه استفاده میکنیم؟

 104. سلام صبح بخیر، برای مقایسه داده های رتبه ای در spss در قسمت analyze>nonparametric test>Legacy ..>K Independent sample در قسمت grouping variable دقیقا باید چه چیزی را وارد کنیم؟ سپاسگذارم
  درمورد سوالی که پرسیدم می دانم که باید در قسمت مینیمم و ماکزیمم کمترین و بیشترین مقدار عددی متغیر رتبه ای رو وارد کنم اما در مورد اینکه grouping value چی باشه نمیدونم

  1. سلام. قبلش لازمه یک متغیر گروه بندی تعریف کرده باشد. در آن قسمت این متغیر را بگذارید. مینیمم و ماکزیمم هم حد بالا و پایین اون متغیر گروه بندی است.

 105. سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون.تعداد نمونه های من ۳۰ نفر است .برای روایی و پایایی سوال هم باید به ۳۰داد؟

  1. سلام. معمولا حجم نمونه 30 برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده می شود. حال اگر کل حجم نمونه شما 30 است، کمتر در نظر بگیرید. مثلا 15.
   البته اگر روی کل حجم نمونه بگیرید نیز مشکل خاصی پیش نمی آید {در صورت تایید پایایی با آلفای کرونباخ}.

 106. سلام روزتون بخیر
  می خواستم ببینم در بسیج ملی فشارخون که تمام افراد بالای 30 سال ایرانی و غیر ایرانی ،زنان باردار(بدون توجه به سن) و بیماران کلیوی (بدون توجه به سن) شرکت کردند و انتظار بود از 40 میلیون جمعیت مربوطه 20 میلیون در اون شرکت کنند ،آیا روش نمونه گیری مربوطه غیرتصادفی و داوطلبانه بوده است ؟
  ممنون میشم اگه بتونید راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام. به نظر من در اینجا اصلا بحث نمونه گیری مطرح نبوده و به نوعی سرشماری بوده. انتظار این بود که تمام افراد بالای 30 سال در این طرح شرکت کنند. نمونه گیری صورت نگرفت.

 107. با سلام
  اگر بخواهیم پرسشنامه ای طراحی کنیم که هیچ منابعی جهت تدوین آن نداریم چه کنیم . چون ابزار تحقیق من پرسشنامه محقق اخته است ولیکن تاکنون پرسشنامه ای پیدا نکردم در طراحی پرسشنامه از چه روشی باید استفاده کرد

  1. سلام. شاخص ها و معیارهایی که قصد اندازه گیری دارید را بنویسید و بعد با توجه به آنها سوال طرح کنید. یک پرسشنامه خوب و مرتبط را الگوی خود قرار دهید.

 108. سلام داده های من نمرات کنکور سراسری هست که توزیع نمونه گیری را ندارم و 4روش نمونه گیری را میخواهم انجام بدم.آیا اندازه نمونه ای که با فرمول کوکران بدست آوردم برای هر چهار روش (تصادفی ساده،طبقه بندی،خوشه ای،سیستماتیک )مناسب هست؟اگر نیست چجوری باید اندازه نمونه را مشخص کنم وقتی صفت طبقه بندی یا اندازه طبقات رو ندارم؟

  1. سلام. در اصل هر کدام از این روشها فرمول تعیین حجم نمونه مخصوص خود را دارند. به کتاب نمونه گیری دکتر عمیدی مراجعه نمایید.

 109. سلام، در تحقیقات اقتصادی وقتی از سری های زمانی استفاده می شود، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری چگونه تعریف می شوند ؟ از راهنمایی تان متشکرم

  1. سلام. در اصل در این موارد شما مفهومی به نام جامعه آماری و نمونه گیری ندارید بلکه با داده های که در اختیار دارید، تحلیل را انجام می دهید. در تحقیق خود اشاره می کنید که این داده ها را از این سال تا این سال در اختیار داشته و تحلیل را انجام داده اید.
   اقتصاد سنجی و سری های زمانی روشهایی متفاوت از تحلیل داده های پرسشنامه ای و تحقیقات پیمایشی هستند.

 110. با سلام
  جامعه آماری بنده مشتریان بانک در یک استان می باشد
  چگونه حجم نمونه تعیین می شود؟؟؟
  جهت تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق و بررسي مدل تحقيق از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

  1. سلام. بهتر این است جامعه آماری خود را به طبقاتی تقسیم کنید (بر اساس شرایط جغرافیایی یا سایر شاخص ها) و بعد نمونه گیری طبقه ای انجام دهید.
   به احتمال قوی شما بایست از نرم افزار SPSS استفاده کنید

 111. سلام وقت بخیر
  ببخشید من برای پروژم، از خبرگان یک شرکت استفاده کردم و مدلی رو طراحی کردم، الان برای تایید مطلوبیت مدل لازم دارم که خبرگان سایر شرکت ها(که الان 37 تا بیشتر در ایران نیست) با استفاده از طیف لیکرت و پرسشنامه مطلوبیت نظر بدهند. با توجه به این، من گفتم برای هر شرکت دو پرسشنامه بفرستم و نظرات رو جمع آوری کنم. این از نظر روش نمونه گیری درست هست؟

  1. سلام. در اصل شما به نمونه بیشتری امکان دسترسی ندارید. روش نمونه گیری شما نمونه در دسترس است.

 112. با سلام. من در پژوهشم 301 مزرعه دارم که به 5 دسته تقسیم می شوند آیا تعداد نمونه ها را به روش کوکران میتوان تعیین کرد؟ و اینکه میتوان میزان خطا را به دلخواه انتخاب کرد؟

 113. جامعه ی من ( معلمان دوره ابتدایی شهر اهواز ) است . مناسب ترین شیوه نمونه گیری چیست؟

 114. سلام نمونه جامعه من حدودا ۱۷۰ هست و با مشورتی که با استادم داشتم گفتن برای حجم نمونه از خطای ۰.۱ در فرمول کوکران استفاده کنم سوالم این میزارن این خطا خوبه یا بالا هست، چون معمولا ۵ درصد استفاده میکنند

  1. سلام. خطا یک دهم خطای نسبتا بالایی است و اکثر از 5 صدم استفاده می کنند. احتمالا هدف استاد این بوده که حجم نمونه خیلی زیاد نشود یا اینکه نظرشان این بوده این مقدار خطا قابل تحمل است. این موضوع در رساله درج شود که حجم نمونه بر اساس خطای یک دهم محاسبه شده است تا شرایط شفاف بیان شده باشد.

 115. با سلام ,من دانشجوی ترم دوم ارشد روانشناسی تربیتی هستم استادم یه عنوانی رو بهم معرفی کردن و ازم خواستن روش کار کنم عنوانش مقایسه ای (مقایسه سه متغیر بهزیستی روانشناختی ,کیفیت زندگی واحترام به خود در دانش آموزان دبیرستانی) هستش میخواستم بپرسم که حجم نمونه و ابزار اندازه گیری من باید به چه صورت باشه و اینکه کلا باید از کجا شروع کنم بنظرتون پرسشنامه ابزار مناسبیه؟؟لطفا راهنماییم کنین

  1. سلام. در 95 درصد موارد از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. ابتدا اهداف و فرضیات را نگارش، پرسشنامه را طراحی و همه را به تایید استاد برسانید. سپس حجم جامعه و بعد از آن حجم نمونه (با فرمول کوکران) را تعیین نمایید. در مراحل بعدی برای ورود داده و انجام تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه، می توانید از خدمات تخصصی آماری این مرکز استفاده نمایید.

 116. با سلام . من یکسری داده دارم که میخوام تحلیل کنم . اطلاعات 10 سال هزینه های آب رو دارم میخوام تابع هزینه بدست بیارم . میخوام ببینم هزینه انجام تحلیل چقدر می شود . ممنونم

  1. سلام. به نظر می رسد کار شما در حوزه اقتصاد سنجی و نرم افزار ایویوز (EViews) باشد نه نرم افزار spss.
   بدست آوردن تابع هزینه در زمره خدمات ما نیست. ممکن است آموزشهای ویدئویی ما در خصوص نرم افزار EViews مورد استفاده شما قرار گیرد در این سایت: http://www.eviews-iran.ir

 117. سلام. من 150 نفر رو دارم که به پرسشنامه جواب دادند ولی میزان kmo پایین هست. راهی هست که بشه تعداد رو افزایش داد ولی پرسشنامهپر نکرد؟

  1. سلام. اینکه kmo پایین شده است به خاطر تعداد نمونه شما نیست. 150 نمونه، تعداد کمی نیست.
   گاهی با 30 تا نمونه عدد مناسبی برای kmo بدست می آید.
   از منو مقالات، قطعه فیلم های تهیه شده در خصوص “تحلیل عاملی اکتشافی” را ببینید. اتفاقا در خصوص kmo هم داریم. آموزش ویدئویی و کامل این روش نیز در منو محصولات آموزشی وجود دارد.

 118. سلام و عرض ادب
  برای تحقیقات آزمایشی یا شبه آزمایشی شما فرمودید :”عدد مشخص و از قبل نوشته شده ای وجود ندارد. اما در یک اعلام نظر کلی بهتر است حتی الامکان از 30 تا نباید کمتر باشد.” .این اعلام نظر کلی مبنای علمی داردو از مرجع معتبری است؟

  1. سلام. حدس می زنم این عدد 30 از قضیه حد مرکزی نشات گرفته و از آن اقتباس شده باشد.

 119. سلام
  سوالی داشت از خدمتتون
  در تحقیق من حدود 40تا45 نفر قابلیت پاسخ به پرسشنامه را داشته اند. از بین آنها 23 نفر پاسخ دادند. آیا تعدادش منطقی هست؟
  چطور میتونم منطقی بودنش رو توجیه کنم؟
  خواهشا پاسخ دهید

  1. سلام. قاعدتا بایستی از فرمول کوکران حجم نمونه شما بدست آید. پس از تعریف دقیق و برآورد حجم جامعه آماری، بر اساس فرمول کوکران عمل کنید. طور دیگری نمی توان این تعداد را توجیه کرد.

 120. سلام
  آقای فرشچی زمانی که یه پروژه ی شرکتی انجام میدیم درباره ی فروشگاه ها از روی نقشه ی شهر بلوک بندی کردم حالا میخوام اعداد تصادفی تولید کنم چطور اینکار رو بکنم ؟ توی spss هم رفتم ولی ظاهرا باید توزیع رو داشته باشیم در حالیکه من الان هنوز پرسشنامه پر نکردم و دیتایی ندارم تازه میخوام 350 تا نمونه پیدا کنم
  میشه لطفا راهنمایی کنید.ممنونم

  1. سلام. در برخی منابع آماری جدولی به نام جدول اعداد تصادفی وجود دارد. از آن استفاده نمایید. یا اینکه این جداول را از طریق جستجو در اینترنت بدست آورید.

 121. سلام
  من موضوع پایان نامم در مورد شادکامی زنان متاهل بعد حجم نمونه شده 385 نفر دقیقا روش نمونه گیری من به چه صورت میشه
  ببخشید تعیین نکردم که قشر خاصی از زنان متاهل باشه و روش نمونه گیریم ب صورت تصادفی ساده میشه آیا؟ بعد روش تجزیه و تحلیلش معالدلات ساختاریه میخواسم بدونم دقیقا شامل چی میشه؟ متاسفانه من آمارم ضعیفه

  1. سلام. در خصوص روش نمونه گیری طبق وضعیت جامعه آماری خود و روش تحقیق تصمیم بگیرید. اینکه نمونه گیری تصادفی ساده بهتر است یا طبقه ای یا خوشه ای.
   اینکه دقیقا جامعه آماری را تعریف کنید بسیار مهم است. قشر خاصی از زنان و متاهل یا غیر متاهل در تعریف جامعه آماری باید بیایید و همچنین سایر موارد که محدود کننده موضوع تحقیق شماست.
   در مدلسازی معادلات ساختاری، شیوه تعیین حجم نمونه متفاوت است و ملاحظات خاص آنرا باید در نظر گرفت.
   سایت ویژه مدل سازی معادلات ساختاری با اسمارت پی ال اس: http://www.smartpls.ir

 122. با سلام ایا می توان بنا به ماهیت ترکیبی یک موضوع یک مدلی را طراحی کرد که در قسمت معیارهای اصلی دارای دو معیار متفاوت باشد که هر یک از این معیارها(همراه با زیرمعیارهایش) باید با جامعه آماری مختص به خود ارزیابی گردد. برای مثال معیار اول باید توسط متخصصین ارزیابی گردد و معیار دوم باید توسط مردم عادی ارزیابی گردد. و با توجه به این موضوع که زیرمعیارهای این دو معیار اصلی متفاوت است دو پرسشنامه جداگانه ای تنظیم گردد. و در نهایت برای بدست اوردن خروجی از این مدل نتایج معیار اول با جامعه اماری مختص به خود با نتایج معیار دوم با جامعه اماری متفاوتی نسبت به ماهیت موضوع خود جمع گردد و یک خروجی را تشکیل دهد. درست مانند انکه برای بررسی یک موضوع خاص باید نتایج دو مدل جداگانه را که جامعه اماری متفاوتی هم دارند با یکدیگر جمع کرد و به عنوان خروجی یک مدل جدید ارائه داد

  1. سلام. یعنی دو جامعه آماری داشته باشید؟
   نه چنین روشهایی غیر معمول است. وفق الگوی قبلی یا مقاله بیسی عمل کنید. ابتدا روش تحقیق خود را به تایید استاد برسانید و بعد بر اجرا تمرکز نمایید.

 123. سلام وقت تون بخیر
  به جز مدل کوکران چه مدل ها وتکنیک هایی برای براورد حجم نمونه وجود دارد؟

  1. سلام. روشهای دیگر بر اساس توان آزمون و میزان خطا و معیارهایی از این دست و با کمک نرم افزارهایی مثل نرم افزار PASS انجام می گردد.
   معروف و راحت: استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان.

 124. با سلام و خسته نباشید.
  من در حال تحقیق روی موضوعی فیزیولوژی در مورد دختران دبیرستانی هستم که فقط در دبیرستان های یک منطقه از استان بررسی می گردد. روش نمونه گیری معرفی شده در مقالات و ارائه شده در پروپوزال روش خوشه ای است و در کل جامعه آماری حدود 1015 نفر می باشند. میشه لطفا بفرمایید روش نمونه گیری صحیح هست یا خیر؟ و اینکه برای تعیین حجم نمونه از چه فرمولی استفاده کنم (آیا تعیین حجم نمونه با فرمول ها به توزیع جامعه بستگی دارد)؟ و سپس پرسشنامه ها چگونه در بین پایه های مختلف (کلاس هفتم تا دوازدهم) تقسیم شوند؟

  1. سلام. اگر بتوانید خوشه هایی شناسایی کنید که داخل خوشه حداکثر ناهمگنی وجود داشته باشد، می تواند این روش نمونه گیری مناسب باشد. بستگی به تقسیم بندی مناسب جامعه آماری دارد.
   در اصل روش تعیین حجم نمونه برای هر روش نمونه گیری و با توجه به هر آزمون آماری متفاوت است که در این خصوص می توانید به کتابهای نمونه گیری مراجعه کنید.
   1- اما شما برای تعیین حجم نمونه می توانید از روش کوکران استفاده کنید که مخصوص روش نمونه گیری تصادفی است و چون دقت نمونه گیری خوشه ای از تصادفی ساده بیشتر است، پس قاعدتا حجم نمونه شما از حجم نمونه تعیین شده با فرمول کوکران کمتر است و بنابراین می توانید با فکری آسوده از این حجم نمونه استفاده کنید.
   2- با توجه به اینکه کلاسهای مختلف دارید و هر کلاس همگنی بالایی دارد، پیشنهاد من استفاده از نمونه گیری طبقه ای است و تخصیص حجم نمونه به تناسب حجم هر طبقه (کلاس).

 125. سلام…وقت بخیر…برای نمونه گیری کیفی از هدفمند،چه تعداد نمونه احتیاج دارم…قراره با استفاده از مصاحبه با افراد متخصص،یکسری مولفه کلیدی رو استخراج کنم…..

  1. سلام. این نوع روشهای خاص نمونه گیری، روش تعیین حجم نمونه خاص خود را دارند که در کتابهای تخصصی نمونه گیری ذکر شده است و در این مجال نمی گنجد.

 126. سلام
  وقت به خیر
  من برای بررسی تغییرات فصلی دو گروه از بندپایان خاکزی در یک جنگلی به مساحت حدودی 138 هکتار به صورت زیر نمونه برداری انجام دادم:
  جنگل را به 5 قسمت شمالی ، جنوبی، شرقی، مرکزی و غربی تقسیم کردم
  برای کم شدن اندازه مناطق نمونه برداری، من از هر کدام از قسمت های شمالی، جنوبی و …. 10 هکتار انتخاب کردم و در طول مدت نمونه برداری فقط از این 10 هکتار ها نمونه برداری انجام دادم.
  هر ماه 1 نمونه خاک به حجم مساوی از هر 5 قسمت برداشته شد.( که البته حجمی که برداشتم، برای یک نمونه خاک حجم بالایی به حساب میاد).
  نمونه برداری به مدت 18 ماه انجام شد
  ( قابل ذکر است که قبل از شروع کار یک نمونه برداری اولیه از قسمت ها انجام شد که تعداد اندازه جامعه در آن 500 تا و اندازه نمونه از 200 تا بیشتر بود، که فکر می کنم با استفاده از فرمول خطای نمونه برداری، خطای آن به زیر 20 درصد حساب شد ، فکر می کنم شاید 17 درصد بود که برای این کار من در مقاله ای خوانده بودم که تا 25 درصد هم جواب می ده)

  الآن سوالی که من دارم اینه که، اگر بخوام خطای نمونه برداری اولیه رو یک بار دیگه حساب کنم یا این که بینم اندازه و حجم نمونه م درسته یا نه، از فرمول کوکران یا جدول مورگان هم انجام بدم می شه؟ چون از این ها هم که استفاده کردم با جواب جدول همخوانی داشت.

  یه سوال دیگه، الآن من برای تجزیه و تحلیل داده هام از چه نرم افزار و آزمونی استفاده کنم درسته؟ می خوام تغییرات این گروه ها رو در فصول و ماه های مختلف بررسی کنم.( البته از یک نفر سوال کردم، گفتن که باید از روش بلوک کاملا تصادفی تجزیه مرکب در دو سال استفاده کنم) می خواستم بدونم نظر شما چیه؟
  (ببخشید طولانی شد…)

  1. سلام. تحلیل شما با نرم افزار SPSS و روش آنالیز واریانس قابل انجام است.
   تعیین حجم نمونه برای شما نیز نباید با روش کوکران باشد، بلکه بایستی با استفاده از نرم افزار PASS یا روشهای محاسبه دستی بر اساس فرمولهای نمونه گیری انجام شود. جالب است بدانید در نرم افزار pass می توانید با توجه به روش آماری (آنالیز واریانس) و اطلاعاتی که از نمونه برداریهای اولیه بدست آوردید و در نظر گرفتن توان آزمون، حجم نمونه را بدست آورید. این نرم افزار برای هر روش آماری، حجم نمونه مختص آنرا حساب می کند.

   1. باسلام خدمت استاد عزیز.در چه صورتی نباید از نمونه گیری سیستماتیک استفاده کرد

    1. سلام بر شما
     به نظرم وقتی می توان جامعه آماری را به طبقاتی مختلف و همگن تقسیم نمود، بهتر است از نمونه گیری طبقه ای به جای سیستماتیک استفاده کرد.

 127. سلام و ادب
  من برای گروه بندی حیوانات این مسیر را باید دنبال کنم، محاسبه تعداد نمونه برای مطالعه های مبتنی بر مقایسه میانگین
  آماری بیش از دو گروه، در این صورت باید در هر گروه من حداقل چند حیوان وجود داشته باشد، من فقط دام ماده را می خواهم از 700 راس گله 100 راس را برای کار من اختصاص می دهند و چهار گروه دارم هر گروه چه تعداد دام خواهد داشت؟

 128. سلام.من میخاستم مقاله در مورد انواع خطاهای نمونه گیری پیدا کنم.نمیتونم پیدا کنم.لطف میکنیدمنو راهنمایی کنید.

  1. سلام. “خطاهای نمونه گیری” یک موضوع روشنی به نظر نمی رسد.
   کلا روش های مختلف نمونه گیری برای این است که خطا های برآورد متغیرها را کاهش دهد. مجدد کلمه کلیدی خود برای جستجو را بررسی کنید.

  2. سلام. خسته نباشید.
   روش پژوهش من، اندازه گیری مکرر(درون گروهی) است. میشه بفرمایین حجم نمونه رو چطور باید حساب کنم؟

   1. سلام. لطفا به کتاب تعیین حجم نمونه با نرم افزار PASS هادی جباری و مهدیه عرفانیان مراجعه کنید.

 129. سلام چجوری فاصله اطمینان رو بدون درنظرگرفتن ضریب تصحیح واریانس بدست بیاریم؟

  1. سلام. این سوال آکادامیک است و اینجا قابل تشریح نیست.
   به کتاب آمار و احتمال مقدماتی دکتر بهبودیان فصل 7 مراجعه شود

 130. با سلام لطفا در مورد یک جامعه آماری نامحدود تعداد نمونه آماری از چه طریقی می توان انتخاب کرد؟ و تعداد آن چقدر خواهد بود؟

 131. سلام ،‌ من میخواهم مدیران ارشد یک شرکت را به عنوان نمونه پایان نامه خودم انتخاب کنم. این شرکت شامل 8 شرکت مجزا است با کارکرد یکسان یعنی در ماهیت و صفت هیچ فرقی ندارند ، فقط ممکن است یک شرکت 20 مدیر ارشد داشته باشد و دیگری 25 مدیر. یعنی تعداد مدیران برایر نیست اما نزدیک است.
  من می توانم نمونه گیری تصادفی ساده را انتخاب کنم با فرمول کوکران ؟ یعنی در هر شرکت به طور جداگانه بر حسب جامعه موجود در آن شرکت ، نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کنم؟‌

  1. سلام. قاعدتا بله می توانید. اما بهرحال یک علتی داشته و تفاوتی بوده است که این 8 شرکت از هم مجزا هستند و حتما نوع کارشان با هم تفاوت دارد.
   به نظرم بررسی بیشتر داشته باشید و پیشنهاد می کنم از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید. اینطوری امکان تفکیک نتایج با توجه به نوع شرکت ها را هم دارید.

 132. با سلام پژوهش من در مورد پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس تاب اوري انعطاف پذيري و سبكهاي حل مسأله است .روش نمونه گيري در دسترس از فرمول كلاين ٢٠١١
  جامعه آماري تمام مراكز مشاوره منطقه ٢تهران
  حجم تعداد نمونه چند نفر خواهد بود
  با تشكر

  1. سلام. در خصوص روش تعیین حجم نمونه با فرمول کلاین فعلا مطلبی در سایت نداریم. اگر مایلید ما برایتان محاسبه کنیم با همکاران ما در واتساپ ارتباط بگیرید.
   سایت های ویژه معادلات ساختاری ما: http://www.lisrel.ir و http://www.smartpls.ir

 133. سلام خسته نباشيد من براي كار پژوهشيم از فرمول جولي پلنت استفاده كردم . پايان نامه من دو متغير پيش بين داره كه هر كدوم ٣ تا خرده مقياس دارن براي اين پژوهش آيا كافيه كه دو متغير رو در هشت ضرب كنم + ٥٠ كنم يا لازم كه دو متغير رو + ٦ خرده مقياس كنم و ٨ رو در ٨ ضرب كنم؟ ممنون ميشم اگر جواب من رو بديد

  1. سلام
   از این فرمول چیزی نمیدانم. برای حجم نمونه:
   الف) 10 ضرب‌در تعداد شاخص‌های مدل اندازه‌گیری که دارای بیشترین شاخص در میان مدل‌های اندازه‌گیری مدل اصلی پژوهش است.
   ب) 10 ضرب‌در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می‌شوند.

 134. سلام
  من میخوام در مورد یک شرکت تولیدکننده پایش شلف انجام بدم. میخواستم بدونم نمونه موردنیاز برای این پایش رو از چه طریقی میتونم محاسبه کنم. ممنون میشم بهم جواب بدید

 135. سلام من می خواهم از مرکز اختلالات یادگیری 37 نمونه انتخاب کنم نمونه گیری من در دسترس است یا هدفمند؟؟؟

  1. سلام. به نظرم هیچکدام. از روشهای نمونه گیری احتمالی استفاده نمایید که در اینجا توضیح داده شده است. اگر در شیوه نمونه گیری شما ایرادی وارد کنند، داده ها و در نتیجه کل پژوهش زیر سوال خواهد رفت.
   قابل دفاع ترین روشهای نمونه گیری، همین روشهایی است که در این صفحه ذکر شده است.

 136. با سلام و احترام. موضوع پروپوزال من تاثیر یک پانسمان در زخم بستر و زخم دیابتی است، برای تجزیه و تحلیل داده ها کدام نسخه از اس پی اس اس باید استفاده شود؟ اگه تعدادی متغییر برای این کار بگین خیلی ممنون میشم. خداقوت

  1. سلام و درود. نسخه نرم افزار تفاوت نمی کند و هر نسخه ای را که بتوانید نصب کنید، نتیجه آزمون های آماری را به دقت به شما ارائه خواهد داد.
   در زمینه بیان متغیرها، با توجه به اینکه ما تخصص علمی رشته شما را نداریم و به موضوع مسلط نیستیم، نمی توانیم کمکی داشته باشیم.

 137. سلام ببخشید میخوام یه بیماری رودربین رنان گروه سنی 45-20سال دریک شهر بررسی کنم .یاید پرسشنامه بدم پرکنن روش نمونه گیری کدوم روبکارببرم .وضمنا کسی این رفتار را بیماری نمی شناسد.بعضی ها میگن نمونه گیری هدفمند بعضی ها میگن نمونه گیری غربالگری درمورد غربالگری جایی ندیدم که اطلاعات کسب کنم .ممنون

  1. سلام. شما دوستان رشته های پزشکی، بایستی از محاسبات دقیق حجم نمونه با فرمولهای دقیق آن استفاده نمایید و فرمول کوکران یا جدول مورگان مناسب شما نیست. انتخاب نوع روش نمونه گیری شما نیز ضوابط پیچیده خاص خود را دارد. با مشاور آماری یا استاد دانشگاه خود مشورت داشته باشید.

 138. سلام
  بنده چندین جامعه با اعداد 50,967 و 342,045 و 136,305 دارم.
  اگر با فرمول کورکوران باخطای 0.05 استفاده شود اعداد نمونه نزدیک به هم حاصل می شود.
  آیا این اعداد قابل اعتنا هستند..
  به نظر می رسد فرمول از لحاظ ریاضی به اشباع رسیده است و در حالتی که مقدار جامعه چندبرابر یک جامعه هم باشد، باز هم اعداد مشابه به ما می دهد.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام. بله دقیقا از یک حدی که حجم جامعه افزایش می یابد، فرمول کوکران نتایج شبیه هم دارد و در نهایت روی حجم نمونه 384 نفر توقف می کند.
   شما بزرگوار باید در نظر بگیرید که این فرمول برای تحقیقات علوم اجتماعی و پرسشنامه های رایج طیف لیکرت است. اگر کار شما نیز در همین حوزه است از این فرمول استفاده نمایید. البته پیشنهاد می کنم جامعه را به طبقاتی تقسیم کنید و برای هر طبقه آن این حجم نمونه را حساب کنید. چون مثلا برای جامعه 136 هزار نفری، 384 نمونه شاید کم باشد. بهرحال به عنوان یک پزوهشگر باید در خصوص کفایت حجم نمونه خود تصمیم بگیرید. با استاد مشورت داشته باشید.

   روشهای دیگری نیز برای تعیین حجم نمونه وجود دارد که بر اساس فرمولهای نمونه گیری و نرم افزار PASS است و با توجه به نوع آزمون آماری، حجم نمونه تعیین می گردد که محققان رشته های پزشکی از آن استفاده می کنند.

 139. سلام خسته نباشید.
  برای تعیین حجم نمونه، جامعه آماری دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور سراسری ۹۸ دانشگاه بیرجند از چه فرمولی می‌تونم استفاده کنم؟
  چون من جدول مورگان زدم ولی استادم گفتند ک جامعه آماری و حجم نمونه باید متناسب باشه.
  ممنون از شما

  1. سلام. به نظرم این گفته استاد، نشان می دهد ایشان مایل است که شما از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید. مثلا شهر را مناطق مختلف شهرداری تقسیم کنید، و در هر منطقه متناسب با جامعه آماری آن، نمونه اختصاص دهید.

 140. سلام و احترام
  در پژوهشهایی که هدف اصلی پژوهش عبارت است از ارزیابی حساسیت وویژگی
  Sensitivity and Specificity
  برای تعیین حجم نمونه از چه فرمول و یا روشی استفاده میشه؟

 141. با سلام و احترام
  من میخوام یک درمان شناختی برای کاهش استرس روی کارمندان شرکت بیمه ، واحد خسارت انجام بدم . منتهی به تمام کارمندان واحد خسارت دسترسی ندارم و اینکه ممکنه همه اونها با من همکاری نکنند . روش نمومنه گیری من ، نمونه گیری در دسترس میشه؟

 142. با سلام و احترام
  از جامعه آماری زندانیان آزاد شده 6 استان می خواهم اثربخشی آموزش را بر روی 3 متغییر اندازه گیری کنم. لذا از آزمون T دو گروه مستقل آزمایش و شاهد ( آموزش دیده و آموزش ندیدیه) استفاده خواهم کرد. تعداد و نسبت زندانیان آزاد شده در این استانها را می دانم. لذا عدد 384 را به نسبت سهم هر استان از زندانیان آزاد شده تقسیم کرده ام.
  اولا فکر می کنم این تعداد کم است. ثانیا چون تعداد یا نسبت بین استان ها متفاوت است، اختلاف شدید بین نمونه آنها وجود دارد مثلا یک استان 40 نفر و یک استان 120 نفر شده است. با توجه به این که دستیابی به زندانیان آزاد شده بسیار بسیار مشکل و هزینه بر است این تعداد نمونه تا چه حد صحیح است؟ و ایا در آزمون آماری بین دو گروه که مساوی نیستند مشکلی پیش نمی آید؟
  همچنین اگر هر استان را یک نمونه مجزا در نظر بگیریم تعداد نمونه سرسام آور می شود و تکمیل پرسشنامه محال می شود، خواهش می کنم در این خصوص راهنمایی بفرمایید.

  خیلی ممنون و متشکر

  1. سلام. حجم نمونه درست تعیین شده و مشکلی ندارد.
   اما می توانید به غیر از فرمول کوکران عمل کنید و به صورت دقیق بر اساس فرمولهای نمونه گیری و نرم افزار pass حجم نمونه را حساب کنید: در این موارد ابتدا بین 10 تا 20 نفر در هر گروه کار انجام می شود و میانگین و واریانس محاسبه می شود و بر اساس آن حجم نمونه تعیین می شود. و حتی می توان این میانگین و واریانس را از مطالعات و تحقیقات مشابه به دست آورد.
   با استاد راهنما مشورت کنید.

 143. با سلام
  جامعه ی آماری من دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان هست نمیدونم از کدام روش نمونه گیری استفاده کنم میشه راهنمایی کنید؟

 144. سلام و عرض ادب. جامعه آماری کار پژوهش که من در حال انجامش هستم، 1442 نفر هست که با فرمول مورگان حجم نمونه 303 نفر خواهد شد. من بعد از کلی زمان و پیگیری فقط تونستم حدود 90 پرسشنامه رو جمع آوری کنم و الان مجبورم خطای مجاز رو به جای 5 درصد، 10 درصد در نظر بگیرم. ایا این مسئله یک نقص برای پژوهش به حساب میاد؟ آیا داور مینونه به اینکه حجم نمونه کم هست و خطای مجاز به جای 5 درصد، 10 درصد درنظر گرفته شده ایراد وارد کنه؟ ممنون

  1. سلام. اگر فاصله ی اطمینان تحقیق شما 95 درصد باشد یعنی مجاز به حداکثر 5 درصد خطا می باشید. و بالا بردن خطا باعث کاهش اعتبار نتایج می شود. با استاد راهنما صحبت کنید و حجم نمونه را از روش نمونه گیری در دسترسی استفاده کنید.

 145. اگر نمونه ای انتخاب کردیم و دیدیم در هنگام پژوهش که معرف جامعه نیست چه کار باید کنیم و چه کنیم این اتفاق نیفتد ؟

  1. مساله همین است که قبل از انتخاب نمونه، به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم نمونه حاصله را معرف جامعه بدانیم. بر روی روشهای نمونه گیری مطالعه داشته باشید تا بهترین روش انتخاب گردد.

 146. سلام.
  سوالی در مورد تشخیص خطی یا غیر خطی بودن داده های جمع آوری شده داشتم.
  چطور می شه فهمید داده های جمع اوری شده خطی یا غیر خطی هستند و چطور باید معادله غیر خطی آن را بعنوان شروع برای پیدا کردن پارامترها در نظر گرفت؟

  1. سلام. اول باید همبستگی و رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شود. اگر رابطه ی خطی موجود نبود, باید رگرسیون غیر خطی بررسی شود. معادلات رگرسیون غیر خطی زیاد است. باید بعد از خروجی گرفتن مشخص کنید که مدل شما کدام نوع معادله ی غیر خطی می باشد.

 147. سلام. روز بخیر
  در رابطه با این بخش:
  «تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهش گر
  در این روش پژوهش گر و دانشجو با در نظر گرفتن عامل هایی مثل بودجه، زمان، نیروی انسانی ماهر، امکانات و امثال آن درصدی از جامعه را به عنوان نمونه انتخاب می کند. برخی از پژوهشگران حداقل اندازه نمونه را ۱۰ درصد اندازه جامعه ذکر کرده اند.»
  رفرنس قابل استنادی هست که ارائه بفرمایید؟ متشکرم

  1. سلام. خیر. رفرنسی نداریم متاسفانه. این نوع حجم نمونه برای حجم جامعه ی بزرگ استفاده میشه و باید حتما تایید استاد رو داشته باشید.

 148. سلام. خسته نباشید. ببخشید در احداث یک خط راه آهن باید در مورد قبول کردن و یا رد کردن 100هزار عدد از قطعات روسازی اظهار نظر کنیم. از هر 2000 قطعه یه نمونه برداشتیم و مورد آزمایش قرار دادیم. نتیجه آزمایش برخی قطعات رضایتبخش بود و برخی نیزرضایت بخش نبود. هیچ معیاری نداریم که بگویی مثلا اگر 80 درصد نمونه ها در رنج استاندارد باشند کل محموله قبول است یا مثلا 70% یا 90%. آیا معیاری وجود دارد که طبق آن بتوان گفت اگر این مقدار درصد از نمونه ها در رنج قابل قبول باشند کل جامعه آماری مورد قبول است؟

  1. سلام. با همین هدفی که بیان نمودید، مبحث مفصلی در آمار مطرح است با نام “کنترل کیفیت آماری”. این عنوان را سرچ کنید و وفق آن عمل کنید.
   با نرم افزاری مثل minitab می توان کنترل کیفیت آماری را انجام داد.
   راه دیگر این است که یک آزمون آماری مثل آزمون تی انجام دهید. البته بایستی نمونه گیری وفق اصول باشد و استانداردی از قبل برای تایید یا رد نتایج آزمایشات تعیین شده باشد.

 149. با سلام و آرزوی سلامتی – عذرخواهم – قصد دارم پایان نامه ارشدم را در خصوص عوامل موثر بر پذیرش اقدامی در بین کشاورزان در مورد یک محصول محاسبه کنم و بسنجم . بنظر جنابعالی برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده کنم مناسب خواهد بود و برای انجام سنجه مربوطه از بین روشهای لاجیت ترتیبی ، لاجیت چندگانه و صفر متورم و مدلهای توبیت (سانسور شده) کدام را مناسب می دانید ؟ بسیار سپاسگزارم

  1. سلام. روش نمونه گیری شما می تواند تصادفی ساده یا تصادفی طبقه ای باشد.
   ولی برای نوع آزمون ها ، تحلیل گر مربوطه بر اساس فرضیات و اهداف, نوع نرم افزار و آزمون را مشخص می کند.

 150. سلام استاد. وقت بخیر.
  بخشید میانگین نمونه از میانگین جامعه اگر کم کنیم آیا آماره خاصی بدست می‌آید؟

  1. سلام. خیر، آماره و اطلاعات خاصی بدست نمی آید. کلا اگر میانگین جامعه را داشته باشیم، چه نیازی به نمونه گیری و محاسبه میانگین نمونه هست؟
   میانگین نمونه را بدست می اوریم تا برآوردی از میانگین جامعه باشد.

 151. سلام درمورد این جمله برخی از پژوهشگران حداقل اندازه نمونه را ۱۰ درصد اندازه جامعه ذکر کرده اند.منبعی قابل استنادی را معرفی می کنید

 152. با سلام و عرض ارادت
  در مورد دو سوال زیر اگر راهنمایی بفرمایید ممنون خواهم شد
  1- جامعه آماری من فقط معلمان ریاضی دو شهرستان می باشن و خیلی هم زیاد نیستند یعنی در هر دو شهرستان 50 معلم ریاضی مشغول به تدریس هستند آیا با توجه به همین تعداد دبیر ریاضی، سایز جامعه آماری من کم نخواهد بود؟
  2- آیا در چنین شرایطی میشه من جامعه آمارییم را برای پایلوت به دو گروه تقسیم نکنم( یعنی گروه آزمایش و گروه کنترل) و کلا در یک گروه آزمون ( Pre-Test و \Post -Test ) انجام بدم ، چون واقعیت تعداد افراد مورد آزمایش فقط 50 مورد می باشند.

  متشکرم

  1. سلام. اگر کلا از 50 نفر معلم می خواهید تحقیق کنید که نیاز به نمونه گیری و تحلیل اماری نیست. کافی است از این 50 نفر اطلاعات لازم را بگیرید و صد درصد اعلام نظر قطعی داشته باشید.
   چون آمار مال وقتی است که جامعه آماری بزرگی داریم و نمی توانیم به همه آنان دسترسی داشته باشیم و مثلا با یک نمونه 10 درصدی از آنان در خصوص آنان اعلام نظر و استنتاج می کنیم.
   به نظر می رسد برای تحقیق خود به جامعه آماری بزرگتری نیاز دارید و با استاد خویش مشورت داشته باشید.

 153. سلام وقت بخیر،من واسه پایان نامم از مدل کوکران استفاده کردم و تعداد مورد نیاز که کوکران به من داده بود حدود ۴۰۰تا بود ولی چون پرسشنامه های من را به صورت انلاین توزیع کردم حدود ۶۵۰تایی تکمیل شد حالا سوالم اینه که ایا باید تعداد اضافی رو حذف کنم یا همون ۶۵۰تا رو مورد بررسی قرار دهم،؟به نظر خودم وقتی تعداد نمونه اماری بیشتر باشه چون واریانس کمتر میشه نتایج دقیقتری به دست می ایند،

  1. سلام. گاهی اوقات بیان می شود که حجم نمونه بیشتر از مقدار مورد نیاز موجب افزایش خطا می گردد. الان اختلاف زیاد است. بهتر است با حذف پرسشنامه هایی که فکر می کنید با دقت تکمیل نشده اند، حجم نمونه خود را به همان 400 برسانید.

 154. با سلام و وقت بخیر،
  چرا برخی مواقع در تحقیقات کمی بهتر است از روش سهمیه ای استفاده گردد؟
  ممنون

 155. موضوع من مکان یابی محل دفن پسماند با استفاده از GIS در شهر تهران می خواستم ببینم با توجه به این که معیار ها وزیر معیار های مکان مناسب دفن پسماند از طرف سازمان ها مربوطه مشخص شده است و اطلاعات مربوط به شهر تهران در مورد معیار ها و زیر معیار ها از طریق نقشه ها مربوطه تهیه می شود در بخش نمونه گیری پروپوزال دقیقا چی باید نوشته بشه ؟

  1. بنویسید با توجه به اینکه اطلاعات و داده ها از پایگاه های داده شهرداری تهران بدست می آید و پرسشنامه توزیع نمی گردد، عملا نمونه گیری انجام نمی گردد.
   توجه شود که اگر از روش ahp استفاده نمودید، نیاز است که حجم نمونه ای برای خبرگانی که به سوالات پاسخ می دهند تعیین کنید که دعوت می کنم این مقاله را ببینید: https://www.expertchoice.ir/ahp-sample-size/

 156. سلام و تشکر فراوان .من یک سوال داشتم به نظرتون متداولترین روش نمونه گیری توی مدیریت کدوم هست

 157. باسلام ببخشید میشه در مورد hammersley sampling methods توضیح بدین باتشکر {به ایمیل}

 158. از نرم افزار g power برای تعیین حجم نمونه بیشتر برای کارهای مداخله ای استفاده میشه؟ یا برا کارهای مدل هم میشه استفاده کرد؟

  1. سوال مبهمی طرح شده، نرم افزار G Power در کنار نرم افزار PASS برای محاسبه حجم نمونه در انواع روشهای آماری به کار می رود. به عنوان مثال تعیین حجم نمونه برای آزمون تی استیودنت.
   اما اکثر محققان، خصوصا در رشته های علوم اجتماعی وارد این مباحث نشده و بر اساس فرمول کوکران عمل می کنند.

 159. سلام و عرض ادب
  من در تحقیق خودم با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 580 نفر به دست آمد
  که من نوشتم به منظور افزایش دقت و احتمال از دست رفتن برخی پرسشنامه ها حجم نمونه به 600 نفر افزایش یافت
  آیا این افزایش 20 نفر در کل کار من که انجام شده است پشتوانه علمی دارد و آیا منبعی وجود دارد که این افزایش تعداد پرسشنامه ( 20 تا) را توجیه کند ؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید

 160. با سلام
  جامعه آماری من مشخص نیست یعنی به هیچ عنوان نمی شود آن را مشخص کرد . از طرف دیگر بافرمول کوکران برای جامعه نامشخص هم نمی توانم آن را بدست آورم زیرا تعداد بسیارکم است با این تفاسیر جامعه و حجم نمونه را چگونه می توان تعیین کرد؟ ایا راهی وجود دارد که جواب پرسش نامه های بدست آمده را تعمیم داد؟

  1. سلام. تعریف جامعه آماری باید کاملا روشن در روش تحقیق شما بیاید و مشخص نبودن آنها قابل قبول نیست. بالاخره بایستی روشن باشد از میان چه افرادی قرار است نمونه گیری انجام شود.

 161. سلام ممنون از مطلب خوب و کاربردی تون یه سوال دارم
  در روش نمونه گیری به شیوه در دسترس تعداد نمونه حداقل باید چند نفر باشه؟ اصلا در این روش تعداد مهم هست؟

 162. در صورتی که بخواهیم مطالعه ای به روش مطالعه بین دویاچند متغیر انجام دهیم.
  1بهترین روش انتختب نمونه مطالعه چیست
  2برسنجش نرمال بودن توزیع داده ها بهترین روش کدام است؟
  در صورتی که بخواهیم مطالعه به روش مطالعه سنجش تفوت(مقایسه) بین دو یا چند متغیر انجام دهیم
  بهترین روش انتخاب نمونه؟
  بهترین روش سنجش نرمال بودن نوزیع داده ها

  1. 1- روش همبستگی یا روش رگرسیون. در حالت پیشرفته روش مدلسازی معادلات ساختاری
   2- برای بررسی نرمال بودن داده ها روشهای خیلی زیادی وجود دارد. از این بسته آموزش ویدئویی استفاده نمایید:
   https://www.spss-iran.com/product/normality-spss/
   اگر بخواهید مقایسه بین چند متغیر داشته باشید چندین روش آماری وجود دارد که با توجه به کلی بودن سوال توضیحات بیشتری نمی شود داد. مثلا آزمون تی جفتی یا آنالیز واریانس.
   یکی از معروف ترین روشهای سنجش نرمال بودن داده ها آزمون کلموگروف اسمیرنف است:
   https://www.spss-iran.com/product/k-s-test/

 163. سلام وقت بخیر
  بنده برای تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکتمون با تعداد کل کارکنان حدود 5153 نفر طبق جدول مورگان نمونه 357 نفر را انتخاب کردم. شرکت تشکیل شده از 22 تا اداره زیرمجموعه برای این منظور نمونه 357 نفر را به تناسب تعداد کارکنان هر اداره محاسبه کردم و درخواست تکمیل پرسشنامه برای همکاران فرستادم. در نهایت 540 نفر شرکت کردند برخی اداره ها بیشتر از تعداد تعیین شده و تعدادی هم کمتر…
  در تحلیل نهایی آیا نتایج بدست امده برای هر اداره اعتبار کافی را دارد. برای مثال یک اداره 40 نفر نیرو دارد و با تناسبی که خدمتتون عرض کردم برای مثال 4 نفر باید مشارکت می کردند و برای یک اداره دیگر با 170 نفر نیرو 20 نفر و …
  به عبارت دیگر باید هر اداره را یک جامعه درنظر می گرفتم و طبق جدول مورگان اندازه نمونه را محاسبه می کردم (حجم نمونه کل در این حالت با جمع نمونه های هر اداره طبق جدول مورگان تقریبا 3000 نفر می شود) یا اینکه کل شرکت جامعه کل من هست و حجم نمونه کل را باید به تناسب بین اداره جات تقسیم کنم (حجم نمونه کل 357 نفر هست و حجم نمونه هر اداره اعداد خیلی کوچکتری هستند).

  1. سلام. روشی که انجام دادید صحیح است. در این مورد کار شما، هر اداره را یک جامعه در نظر گرفتن، اقدام درستی نبود که خوشبختانه شما صحیح عمل کردید.

 164. سلام
  جامعه آماری من ۲۴۰نفر هست و نمونه در دسترسم حدود۴۰ نفر از کدوم روش نمونه گیری برم تا تعداد۴۰نفر بدست بیاد؟؟؟

  1. سلام. بهرحال یک طوری حجم جامعه و نمونه را تنظیم کنید که با فرمول کوکران یا جدول مورگان تطابق داشته باشد.
   لازم است با محاسبه ای مشخص، حجم نمونه بدست آید و کمتر یا حتی بیشتر از آن قابل قبول نیست

 165. با سلام و احترام
  من چند تا سوال دارم اگه می شه لطف کنید و جواب بدهید
  اگر بخواهیم مطالعه ای به روش مطالعه بین دو یا چند متغیر انجام دهیم
  1. بهترین روش برای انتخاب تعدادنمونه چیه؟
  2. برای سنجش نرمال بودن توزیع داده های بجز روش کولموگروف از چه روشی می تونم استفاده کنم؟
  3.

  1. سلام
   1. فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه مناسب است.
   2. در این آموزش ویدئویی 11 روش برای بررسی نرمال بودن داده ها گفته شده است، تهیه نمایید:
   https://spss-iran.ir/product/normal-test/

 166. باسلام
  جامعه آماری پژوهش من کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (دختر و پسر) میباشد وباتوجه عدم همکاری ادارات و سازمان برای اعلام آمار به دانشجو من نمونه رو چه عددی باید بنویسم که بتونم بر اساس آن پرسشنامه توزیع کنم و از چه روش نمونه گیری باید استفاده کنم،؟؟؟
  باتشکر ازشما و اطلاع رسانی عالی شما در این زمینه

  1. سلام. بهرحال بر اساس آمارنامه هایی که ارگان هایی مثل شهرداری یا مرکز آمار یا آموزش و پروش و امثال آن دارند، این عدد را برآورد کنید.
   اگر بهرحال موفق نشدید، در فرمول کوکران حالتی که حجم جامعه نامشخص است را انتخاب کنید. صفحه محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران:
   https://www.spss-iran.com/sample-size/

 167. با سلام. استاد . یه مساله . جامعه آماری 200000 نفر در خطی 0.03 درصد را با استفاده از فرمول کوکران . ممکنه راحلشو برام بنویسید . هر راحلی رفتم اشتباه در میاد . ممنون

  1. سلام. در این صفحه در بخشی که حجم جامعه مشخص است، اطلاعات را وارد، به طور آنلاین حجم نمونه لازم وفق فرمول کوکران حساب می شود:
   https://www.spss-iran.com/sample-size/
   نحوه محاسبه به صورت دستی نیز در همانجا تشریح شده است. اگر به جای نمادها، اعداد را جایگذاری کنید، با روش دستی نیز به حجم نمونه 1061 عدد می رسید.

  1. سلام. متاسفانه اطلاعی نداریم. اگر دوستان اطلاعاتی در این خصوص دارند در پاسخ به همین کامنت اعلام نمایند.

 168. سلام خسته نباشید سوال من این هست که ” یک محقق یا پژوهش گر میزان اطمینان یا درصد خطای خودرا در یک پژوهش چه زمانی تعیین میکند ؟ چرا ؟

  الف ) قبل از شروع پروژه ب) در حین پروژه ج) انتهای پروژه

 169. سلام وقت بخیر
  در تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری در برخی از پژوهش ها استناد شده است به کتاب هویت و کرامر ۲۰۰۴ برای تعیین حجم نمونه که حداقل ۲۰ و حد اکثر ۴۰ نمونه کافی است آیا چنین چیزی درست است ؟

 170. سلام
  وقتی قرار است در طی دوسال هر فردی که به درمانگاه مراحعه کرد پارد مطالعه سود آیا تعیین تعداد نمونه در این مورد ضرورت دارد؟

 171. سلام وقت بخیر ،من موضوع پایان نامم در مورد آسيب شناسی شغلی پرسنل انبار نفت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کرمانشاه بر اساس آلودگی‌های ناشی از بخارات فراورده های نفتی هست که اندازه گیریbtex در هوای محیط و اندازه گیری فاکتورهای کبدی ،خونی و تنفسی کارگران رو انجام دادم به خاطر هزینه بالای آزمایشات حجم نمونه رو ۳۰ نفر گرفتم از بین ۱۰۴ نفر آیا این تعداد معقولانس بعد برای تعیین حجم نمونه میتونم بگم از روش تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهشگر استفاده کردم ؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 172. با سلام
  آیا این مطلبی که در فصل 3 نوشتم اشتباه است؟
  سنجش کفایت حجم نمونه
  مطالعه جامعه به روش سرشماری در صورت فراهم بودن امکانات و هزینه های لازم از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. ولی در صورت گستردگی جامعه آماری معمولاً در پژوهش های علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع¬آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می¬باشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونه¬گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می¬شود. برای اینکه نتایج نمونه بیان¬کننده خصوصیات جامعه آماری باشد باید در هنگام انتخاب نمونه به عواملی نظیر ماهیت پژوهش، پراکندگی جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه، توجه داشت(دلاور 1391).
  يکي از روش های پرکاربرد در تعیین حجم نمونه فرمول کوکران است. به طوری که در روش کلی تحقیق عنوان شد به دلیل گستردگی جامعه آماری، بخشی از این شرکت ها به عنوان نمونه تصادفی مورد بررسی قرار گرفته و لذا از فرمول کوکران به صورت زیر بهره گرفته و پس از تعیین حجم نمونه تصادفی به اندازه حجم تعیین شده واز بین شرکت های بورسی در قلمرو تحقیق به روش تصادفی ساده، شرکت ها انتخاب گردیده و با احتساب ضریب برگشت و پرسشنامه های قابل استفاده ده درصد اضافه تر، انتخاب گردیده تا در نهایت حجم مشاهدات مورد مطالعه به مقدار به دست آمده از فرمول برسد:

  در این فرمولn حجم نمونه تصادفی، Z آماره یا کوانتیل و مقدار تابع پراکندگی نرمال متناظر با α است. در علوم اجتماعی و از جمله مدیریت آن را معادل 5 درصد قرار می دهند. N حجم جامعه آماری است که بر مبنای داده ها تعیین گردیده، P احتمال داشتن نظر موافق که در بد بینانه ترین حالت معادل 5/0 فرض کرده، q معادل 1-P و نهایتا D خطای در برآورد نسبت موافقین بوده که بین 1 تا 10 درصد قرار می دهند.
  ادبیات تحقیق نشان می دهد که روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها، استفاده از رابطه ها یا روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است. در این تحقیق جهت تعيين حجم نمونه به ترتيب زيرعمل شده است:
  حجم نمونه اولیه
  برای داشتن برآوردی از واریانس جامعه نمونه ای آزمایشی، اولیه یا پایلوت به حجم 15 شرکت از بین شرکت های بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.
  محاسبه واریانس متغیر وابسته
  در نمونه تصادفی پایلوت واریانس نمونه ای از متغیر وابسته تحقیق به عنوان برآوردی از واریانس متغیر وابسته در جامعه آماری طبق رابطه زير محاسبه شده است:
  s^2=[(∑▒〖(x_i-¯x)〗^2 )/(n-1)]
  محاسبه حجم نمونه اصلی
  برای تعیین حجم نهایی نمونه تصادفی از فرمول زیر با عنایت به مجهول بودن واریانس جامعه و استفاده از واریانس نمونه ای آزمایشی به عنوان برآورد ی از واریانس جامعه آماری در قلمرو تحقیق، تعیین شده است:
  n≥(〖 t〗^2 (α/2و df).S^2)/( D^(2 ) )
  که در رابطه بالا، n حجم نمونه تصادفی نهایی،t مقدار تابع پراکندگی تی استیودنت، S انحراف معیار نمونه ای و مجذور آن واریانس نمونه ای محاسبه شده در بند ب می باشد. α احتمال خطای نوع اول که معمولا 5 درصد تعیین می گردد، df درجه آزادی که در اینجا حجم نمونه تصادفی پایلوت منهای یک است، D خطای نوع دوم یا درصد خطای مجاز در مورد متغیرهای نسبی است که در تحقیقات گذشته برای متغیرهای نسبی بین یک تا ده درصد و در اینجا ده صدم یا 10 درصد انحراف معيار تعیین شده است. با جای گذاری مقادیر در این فرمول محاسبات حجم نهایی نمونه به صورت زیر درآمده است:
  160 = 3859/159≈ ≥ (〖2.5706〗^2*0.2411)/((〖0.1〗^2 ) ) n
  با توجه به اینکه حجم نمونه یک عدد صحیح است و برای پوشش خطای نمونه گیری به سمت بالا و با تقریب اضافی گرد شده و با احتساب 10 درصد نرخ برگشت پرسشنامه ها، با گرد کردن نتیجه محاسبات انجام شده، حجم نمونه تصادفی نهایی 178 شرکت محاسبه شده که پس از توزیع پرسشنامه به این تعداد، نهایتا 165 پرسشنامه قابل پردازش به دست آمده است.

 173. با سلام .بهترين روش براي تعيين حجم نمونه در معادلات ساختاري و تحليل مسير چيه؟

 174. با سلام/روش نمونه گیری کیفی، برای انجام مصاحبه با مدیران یک وزارت خانه یا سازمان (با 5 فرهنگ مختلف و انجام 14 مصاحبه) ، از چه روشی استفاده می شود؟ آیا روش هدفمند یا هدفمند طبقه ای یا روشی دیگر؟
  با سپاس فراوان

 175. با سلام
  برای تعیین حجم نمونه در تحقیق با طرح پیش آزمون – پس آزمون با کنترل معمولا حداقل از 30 نفر در دو گروه 15 نفری استفاده می کنیم.لطفا راهنمایی کنید که رفرنس این تعداد حجم نمونه چیست؟

 176. سلام، برای انتخاب نمونه مناسب که معرف جامعه باشدچه اقداماتی باید انجام بدیم ؟

 177. سلام و وقت بخیر
  بنده در حال انجام تحقیقی هستم که جامعه آماری سطح زیرکشت درختان پسته بر حسب هکتار در سراسر ایران است. هر استان پسته خیز را یک بلوک در نظر گرفته ام و باز هم ماهیت بلوک ها بر حسب هکتار است. مثلا برای تخمین میزان تولید در هر استان لطفا راهنمایی می کنید که حجم نمونه را چگونه می توان تعیین کرد؟ نمونه چه سطح زیرکشتی را پوشش دهد خوب است؟

 178. سلام و وقت بخیر
  بنده در حال انجام تحقیقی هستم که جامعه آماری سطح زیرکشت درختان پسته بر حسب هکتار در سراسر ایران است. هر استان پسته خیز را یک بلوک در نظر گرفته ام و باز هم ماهیت بلوک ها بر حسب هکتار است. مثلا برای تخمین میزان تولید در هر استان لطفا راهنمایی می کنید که حجم نمونه را چگونه می توان تعیین کرد؟ نمونه چه سطح زیرکشتی را پوشش دهد خوب است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه