در منوی محصولات این سایت ویدئوهای آموزشی ارزشمندی با قیمت مناسب در زمینه تحلیل آماری خواهید دید
برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار SPSS یا سایر نرم افزارهای آماری از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل با SPSS می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !! …..
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
سوالات خود در خصوص هر مطلبی که در سایت مطالعه می کنید را در بخش دیدگاه (در انتهای مطلب) درج نمایید تا به آن پاسخ دهیم. از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهید شد.
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
نمودار مسیر

.

 

 

فهرست مطالب  (کلیک تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود):

انواع همبستگی بین متغیرها

1- ضریب همبستگی (تحقيق همبستگي دو متغيري)

۱-الف- ضریب همبستگی پیرسون با مثال

۱-ب- تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فرضیه

۲- تحلیل رگرسیون

۲-الف- روشهای ورود متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون

۳- تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی

۳- الف) تحلیل عاملی

۳-ب) مدل معادلات ساختاری

سایت های تخصصی مدل سازی معادلات ساختاری

{برو به فهرست}

 

انواع همبستگی بین متغیرها

يكي از انواع روش هاي تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) تحقيق همبستگي است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد.

تحقيقات همبستگي را مي‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسيم كرد:

الف) مطالعه همبستگي دو متغيري،   

ب) تحليل رگرسيون،   

ج) تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس.

در مطالعات همبستگي دو متغيري، هدف بررسي رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است.

در تحليل رگرسيون، هدف پيش بيني تغييرات يك يا چند متغير وابسته (ملاك) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش بين) است. در بعضي بررسي ها از مجموعه همبستگي هاي دو متغيري متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا كواريانس استفاده مي‌شود.

از جمله تحقيقاتي كه در آن ها ماتريس همبستگي يا كواريانس تحليل مي شود، تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري است.

در تحليل عاملي هدف تلخيص مجموعه اي از داده ها يا رسيدن به متغيرهاي مكنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاري آزمودن روابط ساختاري مبتني بر نظريه ها و يافته هاي تحقيقاتي موجود است.   {برو به فهرست}

در زير با تفضيل بيشتر هر يك از موارد فوق مورد بحث قرار مي‌گيرد.

1- ضریب همبستگی (تحقيق همبستگي دو متغيري)

در اين گونه تحقيقات هدف تعيين ميزان هماهنگي تغييرات دو متغير است.    {برو به فهرست}

براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغيرها، شاخص هاي مناسبي اختيار مي‌شود. از آن جا كه در اكثر تحقيقات همبستگي دو متغيري از مقياس فاصله اي با پيش فرض توزيع نرمال دو متغيري براي اندازه گيري متغيرها استفاده مي شود، لذا ضريب همبستگي محاسبه شده در اين گونه تحقيقات ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون يا به طور خلاصه ضريب همبستگي پيرسون است.

1-الف- ضریب همبستگی پیرسون در قالب یک مثال

به عنوان مثالي از تحقيق همبستگي دو متغيري به تحقيقي از اين نوع در اينجا اشاره مي‌شود:

پژوهشگران براي آزمودن رابطه ”اسنادهاي دروني و باثبات“ با متغير ”احساس لياقت“ در عملكردهاي موفق و ناموفق فرضيه هايي را مورد آزمون قرار دادند و براي اين امر از ضرايب همبستگي پيرسون استفاده كردند. نمره مثبت اسناد مركز عليت نشانگر اسنادهاي دروني و نمره منفي آن نشانگر اسنادهاي بيروني بود. نمره مثبت اسناد ثبات نشانگر اسنادهاي باثبات و نمرات منفي آن نشانگر اسنادهاي بي ثبات بود.

فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از:

فرضيه 1: احساس لياقت با اسنادهاي دروني و باثبات براي عملكردهاي موفق همبستگي مثبت دارد.

فرضيه 2: احساس لياقت با اسنادهاي دروني و باثبات براي عملكردهاي ناموفق همبستگي منفي دارد.

در اين تحقيق متغيرهاي مورد بررسي به شرح زير است:

1-احساس لياقت،   2-عملكرد در آزمون،   3-اسناد مركز عليت براي عملكرد ناموفق،   4-اسناد باثبات براي عملكرد ناموفق،   5-اسناد مركر عليت براي عملكرد موفق و  6-اسناد ثبات براي عملكرد موفق.

بايد توجه داشت كه نمره مثبت اسناد مركز عليت نشانگر اسنادهاي دروني و نمره منفي آن نشانگر اسنادهاي بيروني بود. نمره مثبت اسناد ثبات نشانگر اسنادهاي باثبات و نمرات منفي آن نشانگر اسنادهاي بي ثبات بود.

به طور جزئی تر فرضيات تحقيق عبارت است از:

1- در عملكردهاي موفق، احساس لياقت با اسناد دروني همبستگي مثبت دارد.

2- در عملكردهاي موفق، احساس لياقت با اسنادهاي با ثبات همبستگي مثبت دارد.

3- در عملكردهاي ناموفق، احساس لياقت با اسناد دروني همبستگي منفي دارد.

4- در عملكردهاي ناموفق، احساس لياقت با اسنادهاي با ثبات همبستگي منفي دارد.

ضرايب همبستگي اين متغيرها در جدول زير داده شده است و معني داري اين ضرايب همبستگي با يك يا دو ستاره مشخص شده است.

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون

{برو به فهرست}

جدول فوق ضرايب همبستگي متغيرهاي اندازه گيري شده در بررسي رابطه هاي اسنادهاي دروني و باثبات با احساس لياقت را نشان می دهد.

1-ب- تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فرضیه

در مثال فوق با توجه به معني دار بودن برخي از ضرايب همبستگي ملاحظه مي‌شود كه فرضيه 1 كه به رابطه احساس لياقت با اسنادهاي باثبات در عملكردهاي موفق مربوط است تاييد مي‌گردد. (r=0.22  , P<0.05). فرضيه 3 و 4 محقق كاملا تاييد مي شود، زيرا همبستگي احساس لياقت با اسناد دروني و باثبات براي عملكردهاي ناموفق منفي و معني دار است (r=-.029 , P<0.05) و (r=-0.36 , P<0.01).       {برو به فهرست}

پژوهشگران با توجه به نتايج به دست آمده از همبستگي هاي دو متغيري به آزمودن فرضيه هاي ياد شده پرداخته اند.

2- تحليل رگرسيون

در تحقيقاتي كه از تحليل رگرسيون استفاده مي شود، هدف معمولا پيش بيني يك يا چند متغير ملاك از يك يا چند متغير پيش بين است. چنانچه هدف پيش بيني يك متغير ملاك از چند متغير پيش بين باشد از مدل رگرسيون چندگانه استفاده مي‌شود.

در صورتي كه هدف، پيش بيني همزمان چند متغير ملاك از متغيرهاي پيش بين يا زير مجموعه اي از آنها باشد از مدل رگرسيون چند متغيري استفاده مي‌شود.      {برو به فهرست}

در تحقيقات رگرسيون چندگانه هدف پيدا كردن متغيرهاي پيش بيني است كه تغييرات متغير ملاك را چه به تنهايي و چه مشتركا پيش بيني كند.

2-الف- روشهای ورود متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون

ورود متغيرهاي پيش بين (متغیرهای مستقل) در تحليل رگرسيون به شيوه هاي گوناگون صورت مي‌گيرد. در اين جا سه روش اساسي مورد بحث قرار مي‌گيرد:

الف) روش همزمان،

ب)روش گام به گام،

ج) روش سلسله مراتبي.

روش رگرسیون همزمان

در روش همزمان تمام متغيرهاي پيش بين با هم وارد تحليل مي‌شود.

رگرسیون گام به گام

در روش گام به گام اولين متغير پيش بين بر اساس بالاترين ضريب همبستگي صفرمرتبه با متغير ملاك وارد تحليل مي‌شود. از آن پس ساير متغيرها پيش بين بر حسب ضريب همبستگي تفكيكي (جزئي) و نيمه تفكيكي (نيمه جزئي) در تحليل وارد مي‌شود. در اين روش پس از ورود هر متغير جديد ضريب همبستگي نيمه تفكيكي يا تفكيكي ، تمام متغيرهايي كه قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرين متغير ورودي مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و چنانچه با ورود متغير جديد معني داري خود را از دست داده باشد، از معادله خارج مي‌شود. به طور كلي در روش گام به گام ترتيب ورود متغيرها در دست محقق نيست.

رگرسیون سلسله مراتبی

در روش سلسله مراتبي ترتيب ورود متغيرها به تحليل بر اساس يك چارچوب نظري يا تجربي مورد نظر محقق صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر شخصا درباره ترتيب ورود متغيرها به تحليل تصميم گيري مي‌كند. اين تصميم گيري كه قبل از شروع تحليل اتخاذ مي‌شود مي‌تواند بر اساس سه اصل عمده زير باشد:

– رابطه علت و معلولي.

– رابطه متغيرها در تحقيقات قبلي.

– ساختار طرح پژوهشي (براي مثال در طرح هاي عاملي ابتدا اثرهاي اصلي و سپس اثرهاي متقابل آنها وارد تحليل مي‌شود).

از آن جا كه روش تحليل رگرسيون سلسله مراتبي با توجه به چارچوب نظري يا تجربي وپژه اي صورت مي گيرد، در تحقيقات علوم رفتاري از اهميت خاصي برخوردار است. لازم به تذكر است كه براي اين گونه تحقيقات آشنايي با روشهاي آماري تحليل رگرسيون الزامي است.     {برو به فهرست}

قابل ذکر است این شرکت آماری آماده ارائه مشاوره و یا انجام تحلیل رگرسیون می باشد. چنانچه موردی هست از طریق شبکه های اجتماعی ذکر شده در پایین صفحات سایت با ما تماس بگیرید.

3- تحليل ماتريس كواريانس يا همبستگي

روش تحلیل عاملی چیست؟

در مواقعي كه محقق از همبستگي مجموعه اي از متغيرها بخواهد تغييرات متغيرها را در عامل هاي محدود تر خلاصه كند يا خصيصه هاي زير بنايي يك مجموعه از داده ها را تعيين نمايد از روش تحليل عاملي استفاده مي‌كند.

روش مدل معادلات ساختاري چیست؟

در صورتي كه محقق بخواهد مدل خاصي را از لحاظ روابط متغيرهاي تحت بررسي بيازمايد، از روش مدل معادلات ساختاري استفاده مي‌كند.       {برو به فهرست}

براي هر دو منظور فوق لازم است كه ماتريس كواريانس متغيرهاي اندازه گيري شده تحليل شود.

3- الف) تحليل عاملي

ماتريس كواريانس در تحليل عاملي با دو هدف متفاوت مي‌تواند تحليل شود: ”هدف اكتشافي“  و ”هدف تاييدي“.

چنانچه هدف اكتشافي باشد دو رويكرد متفاوت وجود دارد:

1- تعيين سازه يا متغيرهاي مكنون در يك حوزه از عملكرد كه به وسيله ابزارهاي اندازه گيري خاصي ارزيابي شده اند. اين هدف از طريق روش ”عامل مشترك“ ميسر مي‌شود.

2- تلخيص داده ها: در اين روش متغيرهاي به دست آمده به صورت شاخص هاي خلاصه تري در مي‌آيند. تلخيص داده ها معمولا از طريق روش ”مولفه هاي اصلي“ صورت مي‌گيرد.

در صورتي كه محقق درباره تعداد عامل هاي خصيصه ها فرضيه اي نداشته باشد، تحليل عاملي اكتشافي (efa) و در صورتي كه فرضيه موجود باشد تحليل عاملي تاييدي (cfa) ناميده مي‌شود.

آموزش تحلیل عاملی

برای دریافت آموزش ویدئویی تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل (مرتبه اول و مرتبه دوم)، لینک   آموزش تصویری CFA را کلیک نمایید.

براي توضيحات بيشتر درباره تحليل عاملي مي توانيد به مقاله ” تحليل عاملي با نرم افزار ليزرل Lisrel” مراجعه نماييد.

همچنين مي توانيد مقالات          {برو به فهرست}

تحليل عاملي (روشي براي خلاصه سازي داده ها)

کاربردهاي تحليل عاملي (Factor Analysis: CFA – EFA)

را از سايت های اين شرکت آماري ملاحظه نماييد.

3-ب) مدل معادلات ساختاري

در تحقيقاتي كه هدف، آزمودن مدل خاصي از رابطه بين  متغيرها است، از تحليل مدل معادلات ساختاري يا مدل هاي علّي استفاده مي‌شود.

در اين مدل داده ها به صورت ماتريس هاي كواريانس يا همبستگي درآمده و يك مجموعه معادلات رگرسيون بين متغيرها تدوين مي‌شود. چنانچه در مدل براي هر متغير از بيش از يك نشانگر استفاده شود، مدل شامل مولفه اندازه گيري نيز مي‌شود.

تحليل مدل معادلات ساختاري برآوردهايي از پارامترهاي مدل (ضرايب مسير و جملات خطا) و چند شاخص نيكويي برازش فراهم مي آورد.

امكان تحليل مدل هاي علّي پس از نگارش نرم افزارهايي از جمله Lisrel   و  EQS  صورت گرفته است. اين نرم افزارها به تدريج كامل تر و پيچيده تر شده اند.

مثالی از نمودار مسیر مدل ساختاری

به طور کلی مدل های ساختاری به منظور بررسی اثرهای مستقیم و غیر مستقیم متغیرها در جهت شناخت روابط علی محتمل مورد استفاده قرار می گیرد. تصویر زیر یک نمونه نمودار مسیر مدل ساختاری برآورد شده را نشان می دهد:

نمودار مسیر

نمودار مسیر مدل ساختاری

{برو به فهرست}

 

سایت های تخصصی معادلات ساختاری

براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد  مدل سازي معادلات ساختاري مي توانيد و مطالعه مقالات متنوع به سايت ويژه مدل سازي و مدل يابي معادلات ساختاري، برازش مدل، تحليل مسير و تحليل عاملي با نرم افزار Lisrel   اين شرکت به آدرس :

www.lisrel.ir

مراجعه نماييد. از صفر تا صد معادلات ساختاري با نرم افزار لیزرل را در سايت فوق مطالعه خواهيد نمود.

همچنين اين شرکت آماري به جهت ورود تخصصي و هدفمند به مباحث فني و آماري ، وب سايتي را نيز به مدل سازي معادلات ساختاري با روش کمترين مربعات جزئي يا همان PLS اختصاص داده است. این سایت که بر نرم افزار جديد اسمارت پي ال اس (Smart Pls) تمرکز دارد به آدرس زير می باشد:

www.smartpls.ir

{برو به فهرست}

 

ضریب همبستگي، تحلیل رگرسيون و نمودار مسیر ساختاری
5 (100%) 9 votes
درباره سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. به عنوان مديريت این شرکت آماري، مایلم خدماتی مطمئن در زمینه تحلیل آماری، مشاوره spss و آموزش spss به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

105 دیدگاه در ضریب همبستگي، تحلیل رگرسيون و نمودار مسیر ساختاری
 1. با سلام خدمت مدیر سایت. میخواستم بدونم نرم افزار آماری Interaction که معمولا برای بررسی اثرات متغیر تعدیل گر استفاده میشه. با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 29 اردیبهشت 1397 در 11:46 پاسخ

   سلام.
   با این نرم‌افزار آشنایی نداریم.
   برای بررسی متغیر تعدیلگر از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده می کنیم. سایت مخصوص نرم افزار smart pls ما و مقالات و مطالب آنرا را ببینید.

 2. با سلام و وقت بخیر
  ۱. در صورتی که یک متغیر مستقل و چند متغیر وابسته داشته باشیم از چه روش رگرسیونی باید استفاده کنیم؟
  ۲. آیا قبل از مدل معادلات ساختاری با استفاده از Amos و Pls حتما باید تحلیل رگرسیون رو انجام بدیم؟ یا اینکه می شود بعد از ضریب پیرسون به سراغ مدل معادلات ساختاری رفت؟
  با تشکر فراوان.

  • سید مجتبی فرشچی 16 خرداد 1397 در 23:53 پاسخ

   سلام
   ۱- از رگرسیون خطی ساده باید استفاده کرد. یعنی باید برای هر متغیر وابسته یک مدل رگرسیونی داشته باشیم.
   ۲- لازم نیست قبل از استفاده از نرم افزار ایموس یا پی ال اس رگرسیون و همبستگی استفاده کرد. چون این دو نرم افزار بر اساس همبستگی کانونی متغیر وابسته را به وسیله متغیر مستقل پیش بینی می کنند (نه بر اساس همبستگی پیرسون که در رگرسیون استفاده می شود) و ضرایب بتا و همبستگی را گزارش می دهند.
   این شرکت آماری وب سایتهایی دارد که به صورت خاص (صفر تا صد) بر نرم افزارهای لیزرل و ایموس، و همچنین بر نرم افزار اسمارت پی ال اس تمرکز می کند. روی لینکها کلیک تا این وب سایتها را ببینید. در این زمینه (معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) نیز ارائه خدمات داریم

 3. سلام، خداقوت. میشه لطفا بگید اگر متغیروابسته ام نرمال و یکی از متغیرهای مستقلم غیرنرمال ودیگری نرمال است. میشه پاسخ بدید که ایا می تونم از ازمون رگرسیون خطی در حالت اینتر استفاده کنم یا خیر؟ نمونه ی آماری ۱۵۰ نفر است. با تشکر 🙂

  • سید مجتبی فرشچی 26 خرداد 1397 در 14:06 پاسخ

   سلام، وقت بخیر
   در رگرسیون در اصل مهم این است که باقیمانده ها (جملات اخلال) پس از اجرای مدل دارای توزیع نرمال باشند. شما باقیمانده ها را بررسی کنید اگر نرمال بودند مدل از این نظر برازش خوبی دارد.
   از زاویه دیگر باید گفت نرمال بودن متغیر وابسته اهمیت دارد نه متغیرهای مستقل. بنابراین شما می توانید از رگرسیون خطی استفاده کنید. نرمال بودن باقیمانده ها را نیز چک کنین.

 4. سلام
  وقت بخیر
  چند عدد سوال در مورد خروجی correlation در SPSS دارم اگه جواب بدین ممنون می شم
  ۱- ضریب همبستگی و آماره آزمون همبستگی را چگونه میتوان از آن بدست آورد ؟
  ۲-رابطه خط رگرسیون را چگونه می توان از آن بدست آورد ؟
  ۳-اگه میشه یه توضیحی هم در مورد موارد داخل جدول بدین بهم
  با سپاس و تشکر از سایت بینظیرتون

  • سید مجتبی فرشچی 10 تیر 1397 در 17:08 پاسخ

   سلام؛ متشکر
   ۱- ضریب همبستگی و آماره آزمون دو جزء مهم از خروجی آزمون همبستگی در spss است که براحتی در خروجی دیده می شود. ضریب همبستگی عددی بین -۱ و ۱ است. آماره آزمون هم در خروجی گزارش می شود با نام انگلیسی statistic.
   ۲- برای بدست آوردن رابطه خط رگرسیون می بایست آزمون رگرسیون را اجرا کنید و در باکس مربوطه، متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را قرار دهید. این رابطه در خروجی آزمون همبستگی نیست.
   ۳- اینجا نمی توان بیشتر از این وارد جزئیات شد. پیشنهاد می شود خروجی را گرفته و داخل فایل ورد قرار دهید و از طریق ایمیل یا پیام رسان ها برای ما بفرستید و سوال تان را طرح تا همکاران ما بررسی کنند. اگر طولانی نباشد جواب می دهند و اگر جزئیات زیاد باشد شما را به خریداری محصول مشاوره راهنمایی می کنند. با پرداخت مبلغ کمی می توانید از مشاوره تلفنی و پیامی ما استفاده کنید.

 5. شهین یادگاری 13 تیر 1397 در 14:27 پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  چنانچه در پژوهش چند متغیر مستقل و چند متغیر وابسته داشته باشیم از کدام روش رگرسیون باید استفاده کنیم؟

 6. با سلام و تشکر فراوان از اطلاعات و مطالب مفید آماری شما
  سوالی که خدمتتون داشتم اینه که اگر در داده ها و جداول آماری که از روش رگرسیون همزمان استفاده شده است،مقدار sig برای مدل رگرسیون همزمان بیشتر از ۰/۰۵بشود(در یکی از جداول پژوهش من رگرسیون کلی مدل همزمان برای مولفه های پیش بین و متغیر ملاک ۰/۰۶۸شده که بنابراین معنی دار نیست)اما در میان ۳مولفه پیش بین ،sigیکی از مولفه ها معنی دار(۰/۰۰۸) است.در این حالت برای تحلیل و تفسیر باید چگونه تحلیل کرد؟به بیان دیگر باید گفت مثلاً متغیر مستقل(متغیر پیش بین) من که در مجموع شامل ۳ زیر مقیاس است قادر به پیش بینی متغیر ملاک نمی باشد…
  و یا اینکه باید گفت که مثلاً زیر مقیاس دوم معنی دار است چون sig برابر ۰/۰۰۸ شده ، ولی چون sig کلی مدل رگرسیون همزمان معنی دار نیست(۰/۰۶۸)بنابراین متغیر های پیش بینقادر به پیش بینی متغیر ملاک نمی باشند.
  خواهشمندم‌ در صورت امکان راهنمایی بفرمایید
  با تشکر فراوان

  • سید مجتبی فرشچی 23 تیر 1397 در 12:22 پاسخ

   سلام و تشکر؛
   آنطور که متوجه شدم وضعیت شما چنین است: مدل رگرسیون شما در حالت کلی معنی دار نیست اما در خصوص یک متغیر خاص، ضریب آن معنی دار است.
   در این حالت نمی توانید به نتایج یک متغیر خاص استناد نمایید زیرا مدل در حالت کلی معنی دار نیست. با تغییر مدل، ابتدا به مدلی برسید که مقدار sig آن در حالت کلی معنی دار باشد،سپس به تفسیر نتایج برای هر متغیر بپردازید.

   • ببخشيد من هم در پژوهشم به همين مشكل برخورد كردم، يعني تمامي متغيرها sig معنادار دارند بجز مدل ثابت رگرسيون! فرموديد مدل رو تغيير بديم ،ميشه بفرماييد چطور ميشه اين كارو كرد و أيا بدون تغيير مدل نميتوان به معنادار بودن sig متغيرها استناد كرد؟

    • سید مجتبی فرشچی 27 شهریور 1397 در 16:21 پاسخ

     یک نکته را دقت داشته باشید. سوال جناب فرزادفر با شما تفاوت دارد. ایشون مدل شان در حالت کلی معنی دار نبود، اما شما ظاهرا متغیر ثابت (عرض از مبدا یا c) معنی دار نیست. اگر اینطوری است مشکلی وجود ندارد.
     اما اگر در کل مدل معنی دار نیست، یا باید داده ها را بررسی کنید و مقادیر پرت را شناسایی و حذف کنید یا اینکه مدل را تغییر دهید. بهرحال مدلی که معنی دار نیست، کاریش نمیشه کرد.

 7. سلام میخواستم ببینم امکانش هست بخش تحلیل آماری رساله را انجام بدهید.

  • با سلام. من ميتونم كمكتون كنم. هزينه هم نميگيرم فقط ميخوام به قشر دانشجو كمك كنم. ارشد سنجش و اندازه گيري هستم و به نرم افزارهاي ايموس spss ليزرل جي متريك و مولتي لوگ تسلط دارم. خوشحال ميشم بتونم كمكتون بدم.

   • سلام دوست عزیز. وقت شما بخیر. واقعا بسیار ممنونم که توی این شرایط شما بخاطر خدا میخواین کمک کنین. من حاضرم هزینش هم هر چی باشه بپردازم ولی این کار انجام بشه. چون باید انشاءالله تا شهریور دفاع کنم. من یه قسمت کوچک از کار تزم کار تحلیل تطبیقی هست ولی تا بحال موفق نشدم انجام بدم و کسی هم نتونست کمکم کنه. رشته من زمین شناسی هست. اگر برای شما مقدور هست شماره تلگرامتون رو بفرمایید تا بتونم سریعتر و راحت‌تر فایل‌ها رو براتون بفرستم یه نگاهی بندازید ببینید آیا براتون مقدور هست کمکم کنید یانه؟
    حتی اگه نشد بازم ممنونم از شما

    • تلگرام من ۹۳۶۱۵۳**** انشالله بتونم كمكتون كنم.

    • ضمن اينكه ما اگر خودمون ب خودمون كمك نكنيم پيشرفت علمي ك نداريم هيچي تازه زمينه رو براي افراد سودجو هم فراهم ميكنيم. اگر ۱۰ تا سايت مث همين سايت، خيلي خالصانه تنها بفكر حل مشكلات علمي دانشجوها بودن، وضعيت خيلي بهتر بود. همه چيز پول نيس. “اخلاق پژوهشي داشتن” اصلي ترين ملاك براي پيشرفت علمي كشورمون هستش. (heydari_**@yahoo.com)

    • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 17:24 پاسخ

     سلام؛ لطفا نتیجه ارتباط با دوستی که اعلام آمادگی نمودند کار شما را انجام دهند (Heydari)، اعلام نمایید.

     • سلام جناب فرشچی. الحمدلله من تونستم با این دوست عزیزی که برای کمک به بنده اعلام آمادگی کرده بودند ارتباط بگیرم. ایشون با سعه صدر کامل اطلاعات من رو دریافت کردند، نرم افزار مربوطه رو خودشون دانلود کردن و کار رو بسیار تمیز و کامل و در کمتر از ۲۴ ساعت انجام دادند. البته بزرگ منشی و بزرگواری ایشون بود که گفتن کار ساده ای بوده ولی شاید باورتون نشه من چند ماهه با موسسات و افراد زیادی تماس گرفتم و همگی می گفتن انجام این کار برای ما امکانپذیر نیست. حتی با موسسه شما هم تماس داشتم و خانم دهقان فرمودن ما این مدل تحلیل ها رو انجام نمیدیم. دیگه تقریبا داشتم نا امید می شدم، چون انشاالله باید تا پایان شهریور دفاع کنم.
      خلاصه هنوز هم انسانهای بزرگی در اطراف ما هستند که گاهی خدا اونها رو سر راه ما قرار میده.
      جا داره که در اینجا از سایت شما تشکر کنم که شرایط این ارتباط رو برای من ایجاد کرد و به طور ویژه از این دوست عزیز که با نهایت بزرگواری به من کمک کردند و در ازای کارشون چیزی جز دعای خیر طلب نکردند. با آرزوی بهترینها برای این عزیز

      • سید مجتبی فرشچی 16 مرداد 1397 در 17:05 پاسخ

       سلام؛ الحمدلله که مساله شما حل شد. آن دوست عزیز نیز انسان بزرگواری هستند.

  • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 17:13 پاسخ

   سلام. بله خدمت شما هستیم. از کانال های ارتباطی ذکر شده در پایین سایت با ما تماس بگیرید. بعد از بررسی مستندات ارسالی شما، قیمت و زمان اعلام خواهد شد.
   ما تا حد امکان اعلام نظر در این سایت را آزاد گذاشته ایم. این دوست عزیزی که به نام Heydari اعلام نموده اند آمادگی انجام کار شما را دارند، ارتباطی با شرکت ما ندارند و ما به شما توصیه نمی کنیم کار خود را به این قبیل دوستان متفرقه بسپارید.
   یعنی واقعا باور می کنید فردی تحلیل آماری شما را به صورت مجانی انجام دهد؟!؟ برخی افراد حتی اگر مجانی کار شما را انجام دهند، از حیث زمانی که از شما هدر داده اند، و به ترم جدید برخورد خواهید کرد، ضرر خواهید کرد. البته این دوست محترم جناب Heydari را نمی شناسم و این صحبت را کلی عرض کردم.

   • بنظرتون منصفانه س بدون بررسي كامنت كسي اينجوري بهش برچسب بزنين؟؟؟ دليل نميشه چون افراد سودجو زياد شدن همه رو ب يك ديد نگاه كرد. من ديدم اين سايت بدون هيچ سودجويي و با خلوص نيت دانشجوها رو راهنمايي ميكنه برا همين ديدم كامنت اون خانم بي پاسخ مونده گفتم شايد بتونم كمكش كنم و مث من اينقد تلاشهاش بي نتيجه نمونه. بازم ممنون بابت قضاوتتون ولي همه رو ب يك ديد ديدن اصلا منصفانه نيست!!!!

    • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 17:52 پاسخ

     جسارت نشه. من بدون دلیل به فردی برچسب نمی زنم. همانطور که در کامنت نوشته ام، توضیح داده ام که این صحبت را کلی عرض کردم و در خصوص شما اظهار نظری نکردم
     منتها باید صریح بنویسیم که بعد خود ما به دلیل عدم بیان حقایق زیر سوال نرویم. و گرنه درصد خیلی کمی هستند که دچار مشکل باشند در کارشان. شما بزرگوارید

 8. سلام. تو رو خدا بمن بگين اين تحليل با نرم افزار R چيه ك يه موسسه ب اسم “…” بمن ميگن ۳۵۰۰تومن فقط برا فصل ۴ ازت ميگيريم!!! انصافه آخه؟ چرا بعضي موسسات وجدانشون يادشون رفته؟ چرا فكر نميكنن خدايي هم هست؟؟؟ منم نرم افزارهاي spss، جي متريك، ليزرل، باي لوگ و مولتي لوگ بلدم پاشم بگم آره چون طرف وقتش محدوده خداتومن قيمت بگم بهش چون مجبوره ميده و بعد لذت ببرم ك پول حسابي ازش گرفتم بابت كاري ك واقعا بيشتر از ۱ ساعت وقت نميبره؟!
  واقعا تاسف برانگيزه

  • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 17:18 پاسخ

   سلام؛ از اعلام نظر شما در سایت متشکرم.
   نرم افزار آر یک نرم افزار اپن سورس آماری است که حرفه ای های آماری از آن استفاده می کنند، یعنی اکثرا خود دانشجویان و اساتید رشته آمار از آن استفاده می کنند و مورد استفاده سایر رشته ها نیست.
   جالب است بدانید معمولا افرادی قیمت های نجومی می گیرند که اصلا تخصص این کار را هم ندارند!
   ضمنا بهتر است تحلیل آماری خود را به مراکزی بدهید که شخصیت حقوقی ثبت شده بوده و دارای آدرس و شماره تلفن ثابت باشند و به یک ارتباط تلگرامی با شماره ایرانسل اکتفا ننمایید!

   • با سلام. من دنبال اينم ك كسي پيدا بشه كار تحليلم رو انجام بده ك با نرم افزار R هستش. هر چي هم ميگردم يا كسي انجام نميده يا هزينه اي ميگن ك آدم شاخ درمياره

   • در خصوص اون كامنت قبلي هم من نگفتم انجام ميدم، گفتم كمك ميدم. كمك كردن با انجام دادن زمين تا آسمون فرقشه. گاهي كار بعضي افراد جاهاي خيلي ساده اي گير ميكنه ك با دو تا راهنمايي كوچيك ك واقعا هم هزينه اي نداره انجام ميشه و خود فرد از پس كارش برمياد.

    • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 17:54 پاسخ

     متشکرم دوست گرامی، این روحیه شما قابل تقدیر است. از نظر لطفی هم که به سایت ما دارید تشکر می کنم

     • من اگر در سايت شما نوشتم ك ميتونم كمك كنم صرفا بخاطر واقعيت هاي وحشتناكي بوده ك قطعا شما هم رويت كردين، برخي اساتيد راهنما بجاي اينكه ب دانشجو كمك كنند از اونها با نام مستعار هزينه هاي وحشتناكي ميگيرند و بعد اعلام بي طرفي ميكنن. حتي برخي اساتيد مشاور هم همين كار را انجام ميدهند. من اين قضيه رو پيگير شدم ولي نتيجه اي نداد بخاطر اينكه دانشجو از ترس ريجك شدن كارش مجبوره ب اين راهنمايي استادش تن بده. خصوصا اگر رشته اي باشه ك اصلا سر و كارش با آمار نباشه و پايان نامه ش گير آمار باشه. از قديم گفتن از هر دستي بدي از همون دست پس ميگيري؛ ضمن اينكه اگر گره از كار مومني باز كني خدا گره از كارت باز ميكنه؛ ولي متاسفانه ميبينم از دست اخلاص هم ك وارد ميشيم اين تيپي باهامون برخورد ميشه. با كمال احترام. در پناه خدا سلامت و موفق باشيد. خدانگهدار

 9. نازی باقرپیری 13 مرداد 1397 در 12:04 پاسخ

  سلام وقت به خیر.
  تحلیل رگرسیون همزمان چندگانه دقیقا چیه؟ و معادل انگلیسیش چی میشه؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  • سلام. برا ما ك روانشناسي هستيم اينجوري گفتن: وقتي چندتا متغير داشته باشين و قرار باشه پيش بيني كنين مسيرشم اينه:
   analyze–>regresion–>linear–>dependent(motaghayer vabasteh), independents(motaghayerhaye mostaghel)
   بعد اون پايين ماها method رو گام ب گام انتخاب ميكنيم تا ببينيم كدوم متغير قدرتش بيشتره
   برا ماها ك اينجوري بوده. اميدوارم كمك كننده باشه.

  • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 19:08 پاسخ

   سلام. رگرسیون همزمان در نرم افزار اس پی اس اس همان رگرسیون خطی هست که تعداد متغیرهای مستقل بیشتر از یکی هست.
   در نرم افزار اس پی اس اس این امکان نیست که چند رگرسیون چندگانه رو باهم انجام داد و باید تک تک خروجی گرفت.
   ولی اگر بخواین همزمان بسنجید باید از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار هایی نظیر لیزرل و یا اسمارت پی ال اس استفاده کنید.
   معادل انگلیسی مدل یابی معادلات ساختاری
   structural equation model (SEM)
   سایت های ویژه مدل سازی معادلات ساختاری این شرکت را ملاحظه نمایید: lisrel.irsmartpls.ir

 10. سلام جناب فرشچی بزرگوار. راستش من اتفاقا کارم رو از طریق تلگرام برای یکی از شماره هایی که در کامنت های این سایت اعلام شده بود فرستادم ولی فرمودن ما نمیتونیم اینکار رو انجام بدیم.

  • سید مجتبی فرشچی 13 مرداد 1397 در 18:25 پاسخ

   سلام؛ ما آمادگی داریم کار شما را بررسی داشته باشیم و اگر دیدیم از عهده آن بر می آییم به شما قیمت و زمان انجام کار را اعلام خواهیم کرد

 11. ارسال اطلاعات کار از چه طریق؟
  آدرس ایمیل رو بفرمایید لطفا

 12. محمود شاهزاده 14 مرداد 1397 در 19:33 پاسخ

  با سلام. بنده در پیدا کردن روش صحیح اماری در spss و تحلیل آن برای کاره پایان نامم به مشکل برخوردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  در پژوهش ما تحت عنوان:
  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف استروئیدهای انابولیک بر igf1 و قدرت عضلانی مردان جوان.
  ۴۰ مرد در چهار گروه (۱: گروه تمرین مقاومتی ۲: گروه مصرف استروئید ۳: گروه تمرین + مصرف استروئید ۴: گروه کنترل) به صورت مساوی تقشیم شدند.
  به صورتی که اندازه گیری‌های متغیر های وایسته (igf1 و قدرت عضلانی) قبل از انجام پژوهش ( پری تست) و بعد پژوهش (پست تست) انجام پذیرفت.
  فرضیه ها و سوال ها:
  ۱: هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش hgf1 مردان میشود؟
  ۲: هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش قدرت مردان میشود؟
  ۳: هشت هفته مصرف استروئید انابولیک موجب افزایش قدرت مردان میشود؟
  ۴: هشت هفته مصرف استروئید انابولیک موجب افزایش igf1 مردان میشود؟
  ۵: ایا با افزایش igf1 میزان قدرت بدنی مردان افزایش یافته است؟ ( تاثیر یک متغیر وابسته بر یک متغیر وابسته دیگر در هر چهار گروه).
  مخصوصا فرضیه ۵ که تاثیر یک متغیر وابسته بر اون یکی متغیر وابسته بسیار مهم است (یعنی ایا با افزایش میزان igf1 قدرت عضلانی نیز افزایش یافته است؟).
  آزمون جامعی وجود دارد که به تمام سوال ها یک جا پاسخ بدهد؟ اگر نیست چگونه باید تحلیل شود؟
  لطف بزرگی میکنید اگر بنده را راهنمایی بفرمایید.

  • با سلام. برا بچه هاي فيزيولوژي ورزشي اگر داده‌ها توزیع نرمال باشه t زوجی استفاده می‌شه اما اگر توزیع نرمالی نباشه از آزمون ویلکاکسون. البته دوست من ك فيزيولوژي ورزشي بود اينجوري انجام داده بود راهنماشم اوكي كرد. اميدوارم كمك كننده باشه

   • سلام.خیلی ممنون از شما. ولی تی زوجی یا همون تی وابسته رو وقتی میگیرم که یک گروه را در دوزمان بخواهیم تحلیل کنیم. ولی وقتی بیش ار یک گروه باشد ازمون های جامع تر مثل آنوا ها میتونن کار ساز تر باشن.

    • آره ديگه مال دوست من هم يه گروه بود برا تردميل و افزايش فشار خون و اينا بود رو بچه ها قبل رفتن رو تردميل و بعد رفتن رو تردميل از همين تي رفته بود. استادشم تاييد كرد. من فقط عنوانتون رو خونده بودم گروه بنديش نگاه نكردم. حالا استادم عصر دم دستم هستش ازش ميپرسم اگر كمكي كرد براتون ميذارم.

     • محمود شاهزاده 15 مرداد 1397 در 16:07 پاسخ

      خیلی ممنون میشم از شما… من سوال ۵ برام خیلی مهمه… یعنی بررسی تاثیر یک متغبر وابسته بر اون یکی متغیر وابسته.. میخاستم بدونم انالیز واریانس ها یا ریپیدد میجر میتونه این رو هم اندازه گیری بکنه یا باید از ازمون دیگه ای به صورت مجزا استفاده بکنم… ممنونم از شما

      • با سلام من متاسفانه اون لحظه ب نت دسترسي نداشتم. ب استادم گفتم وقتي ۴ گروه داريم قبل انجام آزمايشي ازشون تست ميگيريم بعد دوباره بعد انجام آزمايش هم همون تست ميگيرم و ميخوايم ببينيم افزايش مشاهده شده يا نه چكار ميكنيم؟ گفت اگر يك متغير بر يك متغير ديگه باشه آنووا اما اگر چند متغير باشه MANOVA حالا من متن خودتون براش ميفرستم ك جواب دقيقي بده.

 13. سلام خسته نباشید
  من در حال انجام یک تحقیق هستم و سولاتی دارم ممنون می شم پاسخ بدید
  ۱- در تحقیق من دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد این اشتباه می باشد ؟
  ۱- نمونه من غیر نرمال است و دارم از آزمون اسپیرمن استفاده می کنم آیا می توانم از رگرسیون خطی هم استفاده کنم ؟
  ایا در رگرسیون خطی از متغیرهای صفر و یکی هم می توان استفاده کرد ؟ یعنی متغیر اسمی

  • سید مجتبی فرشچی 24 مرداد 1397 در 03:34 پاسخ

   سلام؛ ۱- درست است. ۲- به دلیل غیر نرمال بودن از رگرسیون خطی نمی توانید استفاده کنید.
   کلا وقتی داده ها صفر و یک است چون معمولا توزیع نرمال ندارند نمی توانید رگرسیون استفاده کنید. اما اگر استفاده کردید و نشان دادید باقیمانده های مدل دارای توزیع نرمال است، درست است و مشکلی نیست

 14. سلام مجدد
  یه سوال مهم دیگه
  ایا باید در وارد کردن داده های پرسشنامه در نرم افزار SPSS سوالاتی که مفهوم منفی دارند را برعکس رتبه بندی کنیم و وارد کنیم ؟

  • سید مجتبی فرشچی 24 مرداد 1397 در 03:39 پاسخ

   سلام؛ بله برعکس امتیاز دهی کنید سوالات منفی را. در نهایت هنگام تحلیل باید سوالات هم جهت باشند تا تحلیل ها درست باشد

 15. باعرض سلام و تشکر از سایت مفید و ارزشمندتان

  یک سوال داشتم: اینکه در رگرسیون چند متغیره به روش همزمان، آیا از روی مثبت و یا منفی بودن ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پیش بین و ملاک، می توان مثبت و منفی بودن ضرایب استاندارد شده ، استاندارد نشده و ضریب B را حدس زد؟ اگر چندین رابطه همبستگی بین متغیرهای پیش بین و ملاک منفی بوده باشد، آیا می توان در ارتباط با اینکه حداقل یکی از ضرایب ذکرشده در بالا منفی خواهد بود، نتیجه گیری داشت؟

  باتشکر از شما که وقت گرانبهای خود را به پاسخگویی به سوالات اختصاص می دهید.

  • سید مجتبی فرشچی 27 مرداد 1397 در 02:21 پاسخ

   سلام. وقتی می توانیم آزمون رگرسیون را انجام داده و نتایج آنرا ببینیم چرا باید بر اساس ضریب همبستگی استنباط داشته باشیم!
   در پاسخ سوال شما تا حدودی بین نتایج ضریب همبستگی و ضرایب رگرسیون ارتباط هست ولی قطعی فکر نکنم بتوان صحبت کرد. بهرحال در رگرسیون، سایر متغیرهای حاضر در مدل نیز بر روابط تاثیر می گذارند.

 16. الهام زاچکانی 26 مرداد 1397 در 19:43 پاسخ

  سلام. من موضوع مقاله م ایجاد مشارکت اجتماعی با هدف افزایش خلاقیت در کودکان در فضاهای فرهنگی هست.
  و فرضیه هام:
  • به نظر میرسد با تغییر در عوامل کالبدی محیط معماری میتوان در رشد خلاقیت کودکان موثر بود.
  • به نظر میرسد می توان با طراحی فضاهای فرهنگی تعامل اجتماعی بین کودکان را به منظور افزایش خلاقیت، استحکام بخشید.
  من از تمام مطالعاتی که در مبانی نظری گردآوری کردم یکسری مولفه یا شاخصه هایی رو در نظر گرفتم
  و با در نظر گرفتن تمام مواردی که در نمونه موردی ها رعایت شده یا نشده بود به یه جدول رسیدم که تمام مولفه های موثر بر افزایش خلاقیت و مشارکت اجتماعی رو در اون آوردم.
  اما احساس میکنم این کافی نیست و نیاز به پرسشنامه و انجام مطالعات میدانی داره.
  پرسشنامه مو به صورت زیر طراحی و با کمک تعدادی از مربی یا معلم های مهد و فرهنگسراها پر کردم. اما حالا نمیدونم از چه روشی برای تحلیل و آزمون فرضیاتم باید استفاده کنم؟
  سوالمم بصورت نمونه بیان میکنم(که با ۵ درجه بررسی شده است: خیلی کم- کم- متوسط- زیاد- خیلی زیاد)
  رنگ به چه میزان در افزایش خلاقیت تاثیر داره؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین.

  • سید مجتبی فرشچی 27 مرداد 1397 در 02:27 پاسخ

   سلام؛ قطعا با داشتن پرسشنامه و تحلیل نتایج آن کار شما ارزش علمی بیشتری خواهد داشت.
   اینجا فرصت نیست وارد جزئیات کار شما شویم. پرسشنامه و فرضیات را برای ما ارسال نمایید و اعلام نمایید که قصد دریافت مشاوره دارید تا همکاران ما هماهنگی بین پرسشنامه و فرضیات را بررسی و آزمون آماری لازم را به شما اعلام نمایند.

 17. سلام
  کمترین اندازه نمونه تو مدل سلسله مراتبی خطی (HLM) برای فرد و گروه(خوشه) چقدره؟ تو مقالات جامعه شناسی کمترین مقدار قابل قبول برای گروه رو ۳۰
  عنوان کردن.
  برای این مدل نهایت بتونم داده های ۲۳ تا گروه(سطح فرد:شرکت و سطح گروه: صنعت) رو پیدا کنم(رشته حسابداری). آیا باز هم میشه از این مدل استفاده کرد؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 مرداد 1397 در 06:52 پاسخ

   سلام؛ کلا در بحث رگرسیون تعداد داده کمتر از ۳۰ تا معمولا کار جالبی بدست نمی آید. زیرا با تعداد داده کم استنباط خوبی نمی شود انجام داد. مگر اینکه همین تعداد داده ها دارای توزیع نرمال باشند.
   یک نکته: معمولا داده های حسابداری به صورت پانل دیتا است و با نرم افزار ایویوز تحلیل می شود و نه نرم افزار spss. این سایت ما را مطالعه نمایید:
   http://www.eviews-iran.ir

   • ممنون از پاسخگویی
    من برای سطح گروه(سطح دوم) گفتم که کمتر از ۳۰ هست وگرنه در سطح فرد(فرد) داده ها بیشتر از ۱۵۰ است(منظور از سطح فرد شرکت و گروه تعداد صنایع مرتبط با سطح فرد).

    برای Hierarchical linear model تو فضای مجازی یا کتاب های مرتبط با این مدل، هیچ جا ندیدم که حرفی از ایویوز زده باشن.و از این نرم افزار ها میشه استفاده کرد SAS, Stata, HLM, R, SPSS, و Mplus و براشون ویدئو آموزشی وجود داره.

    تو این کتاب هم حرفی از ایویوز http://methods.sagepub.com/book/hierarchical-linear-modeling زده نشده.
    چون یکی از متغیرها به صورت کیفی است، به همین دلیل در جمع آوری داده با محدودیت مواجه بودم.

    پ.ن:تو این مدل مشکل نرمال نبودن داده ها رو نداریم.فقط نرمال بودن مقادیر خطا مهم است.

    • سید مجتبی فرشچی 29 مرداد 1397 در 16:32 پاسخ

     درسته.
     Hierarchical linear model تحلیل فنی و خاصی است. در خصوص نرمال بودن هم صحبت شما را قبول دارم و در اصل هم در رگرسیون نرمال بودن مقادیر خطا مهم است نه نرمال بودن داده ها

 18. سلام من دو متغیر دارم که توزیع یکی نرمال با میانگین صفر و سیگما۱ است و دومی نرمال با میانگین صفر و سیگما۲
  متغیر اول مستقل است و حاصل ضرب متغیر اول در دوم باید کوچکتر مساوی صفر باشد. توزیع متغیر دوم چیست و یا چگونه به دست میاد؟

  دوم اینکه با داشتن یک متغیر و کوواریانس دو متغیر، چطور میتونم توزیع متغیری که ندارم رو به دست بیارم یا حداقل براش داده تولید کنم؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 مرداد 1397 در 16:36 پاسخ

   سلام؛ عذر خواهم سوال شما بزرگوار آکادامیک است و اینجا مجال پرداختن به آن نیست. ما در شرکت تمرکز بر روی انجام تحلیل های کاربردی با نرم افزار spss داریم و از این فضاهای غیر عملیاتی کمی فاصله گرفته ایم. اساتید رشته آمار می توانند به این سوال بخوبی پاسخ دهند.

 19. سلام.بنده چند متغیر مستقل دارم و چند متغیر وابسته…متغیرهای وابسته یکبار قبل و یکبار بعد از یک برنامه سنجیده میشن…از چه راهی میشه متوجه شد که هر متغیر مستقل میتواند تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی‌کند یا نه..مثلا یک پیش بین داریم مثل اضطراب و چربی خون که وابسته هست،و قبل و بعد از جلسه آموزشی سنجیده شده است…چطور میتوان بررسی کرد که اضطراب میتواند نتیجه آن،جلسه،را پیش بینی کند یا نه؟ممنونم

  • سید مجتبی فرشچی 10 شهریور 1397 در 16:01 پاسخ

   سلام. متاسفانه متوجه سوالاتون نشدیم.
   لطفا روش تحقیق و پرسشنامه و داده ها و فرضیات رو ارسال بفرمایید تا بررسی بشه. با روشهای ارتباطی ذکر شده در پایین صفحات سایت یا در صفحه تماس با ما سایت

 20. باسلام. بنده در زمینه یک فرضیه از فرضیات پژوهش ام به مشکل برخورده ام. عاجزانه خواهشنمدم راهنمایی بفرمایید.
  ۱) در این فرضیه یک متغیر نقش تعدیل کننده ی رابطه ی دو متغیر را ایفا میکند. یعنی نقش متغیر تعدیل کننده ی x در رابطه ی متغیر مستقل y و وابسته z

  اساتید گفتن باید از مدل رگرسیون با متغیر فاصله ای تعدیل گر استفاده کنم ولی شیوه اجرا و تحلیل آن در spss رو نمیدونم. ممنون میشم مسیر و نحوه تحلیل رو راهنمایی کنید.

 21. با سلام و تشکر
  من در مرحله پروپوزال نویسی هستم و هدف پژوهشم مدل یابی رابطه (غیر علی) دو سازه (چند بعدی) و کشف متغیر های تعدیل گر احتمالی هست، چون پژوهش های قبلی روابط متعارضی نشون دادند و حدس من وجود متغیر های تعدیلگر، یا وجود الگویی وابسته به ابعاد این دو متغیر هست.
  با این توضیحات:
  ۱- آیا طرح تحقیقم، مدل یابی ساختاری خواهد بود؟
  ۲- در مورد روش تجزیه تحلیل و تحلیل داده، چی باید نوشت “بررسی شاخص های آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار) و تحلیل عامل اکتشافی”؟
  ۲- آیا لازمه اول مدل فرضی ارائه بدم و بعد اونو رد یا تایید کنم، یا برنامه ای هست که تمام احتمالات ممکن رو بررسی کنه و الگو ارائه بده؟
  ۳- آیا ممکنه برخی از ابعاد دو سازه اصلی، یا مثلا “نسبت بین ابعاد هر یک از سازه ها” رو به شکلی به عنوان تعدیل گر اعلام و بررسی کنم؟

  • سید مجتبی فرشچی 10 شهریور 1397 در 16:00 پاسخ

   سلام. کار شما تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی هست. ولی این دو روش متغیر تعدیلگر رو مشخص نمی کنه.
   بهتره که مدل داشته باشید و اون رو برازش بدید. چون هیچ نرم افزاری به شما مدل پیشنهاد نمیده

 22. با سلام و خسته نباشید من یه سوال دارم
  من دو تیمار داشتم یکی کشت مخلوط ک با bمشخص کرده بودم و یکیaک تنش بود و( در دوسطح نرمال و تنش آبی )بود
  واضح تر بگم منظورم اینه که اگه ضریب همبستگی رد ب صورت کلی به دست بیارم در حالت تنش(آبی و نرمال).تیتر رو بنویسم ضریب همبستگی صفات تحت شرایط تنش؟؟؟و اگه بخوام سطوح رو تفکیک کنم بنویسم تیترو ضریب همبستگی صفات تحت تنش آبی و یه جدول دیگه ضریب همبستگی صفات تحت آبیاری نرمال؟ممنونم از راهنماییتون

  • سید مجتبی فرشچی 10 شهریور 1397 در 04:47 پاسخ

   سلام؛ حقیقتش خیلی متوجه سوال شما نشدم. اما چون گفتید تیمار و اینکه دو سطح داده دارید، به نظر می رسد از روش آنالیز واریانس در spss استفاده کنید بهتر است تا روش ضریب همبستگی

 23. با سلام و خسته نباشید
  ۱- چنانچه در پژوهش چند متغیر مستقل و چند متغیر وابسته داشته باشیم از کدام روش رگرسیون باید استفاده کنیم؟
  ۲- چنانچه دو متغیر پیش بین و چند متغیر ملاک داشته باشیم باید برای هر کدام رگرسیون مجزا بگیریم یا روشی برای انجام یک رگرسیون واحد وجود دارد؟
  ممنون از سایت بسیار خوبتون و پاسخ دهی عالی و سرشار از احترامتون.
  موید باشید

  • سید مجتبی فرشچی 11 شهریور 1397 در 16:23 پاسخ

   سلام. نظر لطف شماست.
   اگر از اس پی اس اس استفاده می کنید باید برای هر متغیر وابسته رگرسیون جداگانه گرفته شود. (اگر یک متغیر مستقل وجود دارد رگرسیون ساده خطی و اگر چند متغیر مستقل وجود دارد رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود.)
   با این حال نرم افزار های معادلات ساختاری نظیر لیزرل یا ایموس و یا اسمارت پی ال اس این توانایی را دارند که با استفاده از همبستگی کانونی همه رگرسیون ها را به صورت یک جا انجام دهند. این سایت ها مربوط به معادلات ساختاری بوده و متعلق به شرکت ما هستند: lisrel.ir – smartpls.ir

 24. سلام استاد
  ببخشید من خودم مدل را در نرم افزار ایموس انجام دادم و خروجی هم گرفتم.
  الان مشکل من این است که چطوری می توانم جدول اثرات غیر مستقیم را بنویسم. جدول اثرات مستقیم مشخص هستش. همون جدول اولی هستش. ولی برای اثرات غیر مستقیم نرمافراز ایموس فقط به صورت ماتریس خروجی میده.
  میخوام جدول غیر مستقیم را مثل جدول مستقیم بنویسم ولی مقدار برآورد، مقدار استاندارد و مقدار خطای غیر مستقیم و مقدار cr غیر مستقیم چگونه محاسبه میشه.
  پیشاپیش سپاس از توضیح کامل شما

  • سید مجتبی فرشچی 14 شهریور 1397 در 16:38 پاسخ

   سلام. باید در ایموس تیک ضرایب غیرمستقیم را بزنید.
   ولی از آزمون سوبل هم می توانید استفاده کنید.

   • سپاس. تیک را می زنم ولی خروجی ایموس برای اثرات غیر مستقیم و اثرات کل به صورت جدول نیست. به صورت ماتریس است.
    در حالیکه برای اثرات مستقیم همان ابتدای صفحه به صورت جدول گزارش داده است.
    مشکل من نحوه ی گزارش اثرات غیر مستقیم و اثرات کل به صورت جدول است.

    • سید مجتبی فرشچی 17 شهریور 1397 در 17:54 پاسخ

     بهتر است یک محصول مشاوره تلفنی ما را خریداری نمایید (از بخش محصولات وب سایت) و با کارشناس خبره ما تلفنی صحبت و مساله خود را حل کنید. اینجا بیشتر نمی شود وارد جزئیات شد.
     قبلش سوال خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۱۹۸۱۸۰۹۹۱ ارسال نمایید.

 25. باسلام و تشكر از وقت گزاريتون
  ميخواستم بدونم تفاوت رگرسيون سلسله مراتبي و گام به گام چيست و رگرسيون سلسله مراتبي كدام گزينه ي رگرسيون در spss است؟
  باتشكر

  • سید مجتبی فرشچی 27 شهریور 1397 در 16:17 پاسخ

   سلام؛ رگرسیون سلسله مراتبی و رگرسیون گام به گام در متن این صفحه به روشنی توضیح داده شده است. گزینه step wise مربوط به رگرسیون گام به گام در نرم افزار spss است.
   همانطور که در توضیحات این صفحه گفته شده است، در روش سلسله مراتبی خودتان تصمیم می گیرد که چه متغیرهایی را به ترتیب وارد مدل کنید و دستور آماده ای در نرم افزار spss وجود ندارد.

 26. با سلام. برای یک پایان نامه پرسش نامه ای طراحی شده که اغلب داده های مرتبط با فرضیه به ورت توصیفی تشریحی هستند و تعدادی از آن ها به صورت ترتیبی هستند. برای آزمون فرضیه از چه روشی می توان استقاده نمود؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 شهریور 1397 در 20:05 پاسخ

   سلام؛ با این اطلاعات کم نمی توان در خصوص روش آماری اظهار نظر کرد. بستگی به فرضیات دارد.
   اگر مایلید ما تحلیل آماری شما را به انجام برسانیم، پرسشنامه و پروپوزال و فرضیات را در واتس آپ یا ایمیل برای ما ارسال نمایید تا قیمت و زمان انجام کار را اعلام کنیم.

 27. سلام
  پایان نامه من بررسی رابطه هست
  ۴ تا شاخص برای بررسی متغیر وابسته و سه شاخص برای بررسی متغیر مستقل دارم
  ۴ تا هم مدل دارم
  ایا برای بررسی رابطه بین اینها می تونم از رگرسیون چند متغیره استفاده کنم؟

  • سید مجتبی فرشچی 11 مهر 1397 در 16:39 پاسخ

   سلام؛ احتمالا شما لازم است برای برآورد مدلها و تایید آنها از مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل یا اسمارت پی ال اس استفاده نمایید.
   سایت lisrel.ir را ببینید.
   اگر مایل باشید ما آمادگی داریم تحلیل معادلات ساختاری را انجام دهیم. به ما ایمیل با واتس آپ بزنید.

 28. با سلام و خسته نباشید
  چگونه می توان داده های پرت را شناسایی و میزان آن را گزارش کرد. (رهخی غیر از نمودار پراکنش وجود دارد؟)
  اگر همبستگی بین دو متغییر معکوس باشد آیا ضرایب رگرسیونی مربوطه نیز منفی می شوند؟

  • سید مجتبی فرشچی 15 مهر 1397 در 18:29 پاسخ

   سلام. نمودار سری زمانی داده ها را که رسم کنین معلوم می شود که کدام یک از داده های یک متغیر پرت افتاده اند. با اکسل رسم کنین. نمونه باکس پلات در spss هم برای تشخیص داده های پرت خوب است.
   بله اگر همبستگی متغیر وابسته با مستقل معکوس باشد، آن متغیر مستقل در معادله رگرسیون برآورد شده ضریب منفی خواهد داشت و برعکس.

 29. المیرا علوی 18 مهر 1397 در 10:34 پاسخ

  سلام.خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم .مقادیر T که در جدول رگرسیون چند متغیری به روش همزمان وجود داره رو باید با چی مقایسه کرد که متوجه رد فرض صفر یا قبول اون بشیم. البته ستون کنارش P هست ولی من میخوام از طریق T متوجه بشم نتیجه چی میشه وو اینکه یه سال دیگه اینکه قاعدتا این T با آزمون T student که برای مقایسه میانگینها هست فرق داره؟ یه سوال دیگه اینکه مقدار F در جدول تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده چجوری تحلیل میشه؟ با چی مقایسه میشه؟ وو چی ازش متوجه می شیم ممنون

  • سید مجتبی فرشچی 18 مهر 1397 در 15:24 پاسخ

   سلام. ۱- برای متوجه شدن قبول یا رد فرض صفر لازم است عدد p را با عدد ۰.۰۵ مقایسه کنید. این روش معمول و صحیح است. از روز آماره t هم می شود اما اصولا نرم افزار p (پی ولیو) را گزارش می کند که کار ما را راحت کند. اگر خواستید باید عدد t را با جدول آزمون t که در انتهای کتابهای آماری هست مقایسه کنید تا معنی داری را نتیجه بگیرید.
   ۲- بله این t جریانش و تحلیلش با t مقایسه میانگین ها فرق دارد. ولی خوب هر دو آزمون تی استیودنت هستند.
   ۳- برای معنی داری مدل رگرسیون، مقدار احتمال آماره F را با ۰.۰۵ مقایسه کنین. اگر اون احتمال کمتر از ۰.۰۵ بود، مدل معنی دار است.
   این صفحه سایت دیگر ما را نیز مطالعه کنید: آزمون معنی داری رگرسیون و ضرایب آن با نرم افزار SPSS

 30. هستی ثابتی 18 مهر 1397 در 12:28 پاسخ

  با سلام خدمت مدیریت سایت
  در ارتباط با فرضیاتی که تأثیر گذاری را می سنجد می توان از ابتدا از آزمون رگرسیون استفاده کرد؟

  • سید مجتبی فرشچی 18 مهر 1397 در 15:33 پاسخ

   سلام. بله. دقیقا وقتی صحبت از تاثیر معنی داری یک متغیر بر متغیر دیگر است، رگرسیون یکی از روشهای بسیار پرکاربرد آماری است.

 31. المیرا علوی 18 مهر 1397 در 16:08 پاسخ

  سلام.ممنون از توضیحاتتون. تقریبا متوجه شدم. من کار آماریمو داده بودم برام انجام بدن الان داشتم میخوندمش. در یه جای نوشته (( همان طورکه درجدول فوق ملاحظه می شود برای ازمون معنی داری ضرایب بتای محاسبه شده ازمون اماریT استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که راهبردهای پذیرش،ارزیابی مجدد مثبت و کم اهمیت شماری بطور مثبت ومعناداری بهزیستی روانشناختی را تبیین می کند.)) الان داخل این جمله نوشته برای معناداری آزمون T استفاده شده. براین اساس سوالمو پرسیدم که ببینم این تی همون تی معروفه یا نه جزیی همون جدوله.شما فرمودید متفاوته ولی باز تی استیودنت هست.خواستم بدونم ینی همون آزمون T?? من فکر میکنم اون آزمون تی نیست. گفتم شایدد این یارو که برام تحلیل ها رو انجام داده اشتباه لفظی اینجوری نوشته((آزمون آماری T)). و دوم اینکه شما داخل همون صفحه ی سایت نوشتید (( مقدار آماره ی آزمون معنی داری مدل که همان آماره F است برابر ۴٫۴۲۰ است که با مقدار حاصل از جدول توزیع فیشر با p-1=3-1=2 و n-p=50-3=47 درجه ی آزادی مقایسه می شود (عدد ۵۰ تعداد کل مشاهدات است)) الان اینجا شما گفتید مقدارF رو با توزیع فیشر مقایسه می کنید .الان اینجا شما فرمودید با ۰/۰۵ ینی مثل همون پی؟ نظرتون چیه؟ ینی F هم با همون سطح ۵ صدم مقایسه می کنیم؟ بازم ممنون ازتون. خیلی بهم کمک کردید. ممنونم…

  • سید مجتبی فرشچی 19 مهر 1397 در 15:00 پاسخ

   سلام. هر دو راه درست است. چه بر اساس آماره تصمیم گیری شود و چه بر اساس مقدار احتمال آن (و مقایسه با ۰.۰۵).
   این t اون t معروف نیست و اینجا وضعیت کمی تفاوت می کند. درسته
   متاسفانه مشاورای آماری ای هستند که بعد از ارائه تحلیل، پشتیبانی نمیدن و حتی سوالات را هم حاضر نیستن جواب بدن. پولو که گرفتند دیگه شما را نمی شناسن! اینها اکثرشون رشته آمار نخوندن و گرنه آماری ها اصلا اینطور اخلاق هایی ندارن

 32. حضور جناب آقای فرشچی
  باسلام و احترام
  در تحلیل مقدماتی مفروضات رگرسیون چندگانه برای تعیین ” ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل ” از راه scatter plot ارتباط هر متغیر مستقل را با متغیر وابسته به طور جداگانه بدست آوردم، اما برای تفسیر نمودار بامشکل مواجه شدم چون با هیچکدام ازنمودار هایی که در سایتهای مختلف توضیح داده شده مطابقت ندارد و نمیشود خطی مستقیم در بین نقاط رسم کرد از طرفی منحنی یا خوشه ای هم نیست . صمیمانه پذیرای راهنمایی شما هستم.

  • سید مجتبی فرشچی 19 مهر 1397 در 15:02 پاسخ

   سلام. صرف نمودار پراکنش یا اسکتر پلات کفایت نمی کند برای سنجش همبستگی. بلکه آزمون ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (اگر داده ها نرمال نیستند) را بگیرد.
   اگر نمی شود خطی یا روندی در نمودار پراکنش دید، این نشان می دهد که همبستگی وجود ندارد.

 33. باسلام و احترام
  از لطف شما سپاسگزارم
  متغیر مستقل من شامل ۵ خرده مقیاس است و متغیر وابسته شامل ۲ خرده مقیاس
  که فقط دوتا از متغیرهای مستقل و یکی از متغیرهای وابسته نرمال بودند. چون حجم نمونه ۴۷۶ تا بود، طبق نظر بائو و بکمن از نرمالیتی صرف نظر کردم.
  ارتباط متغیرهای مستقل را جداگانه با متغیرهای وابسته از طریق اسپیرمن و پیرسون بدست آوردم که تفاوت چندانی باهم نداشتند. فقط یکی از متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته ارتباط داشت که ضریب همبستگی بالا نبود. الان نمیدانم اصلا میشود از رگرسیون چندمتغیره استاندارد استفاده کرد یا باید راه دیگری انتخاب کنم . درضمن مقدار مجذور R در جدول model summary برابر با ۳/۲ درصد می باشد که بسیار پایین است و طبق مطالب عنوان شده در سایت شما باید مدل دیگری انتخاب شود، که من از آن اطلاعی ندارم.

  • سید مجتبی فرشچی 21 مهر 1397 در 17:13 پاسخ

   سلام. اگر مقدار R2 در مدل رگرسیون برابر ۳.۲ درصد است، این نشان می دهد که مدل برازش ندارد و مدل مناسبی نیست و فرضیات شما تایید نمی شود.
   اگر باقیمانده های مدل رگرسیون نرمال باشند و همخطی بین متغیرهای مستقل مدل نباشد، در استفاده از رگرسیون مشکلی وجود ندارد.

 34. باسلام و احترام
  سپاسگزارم
  آیا منظور شما از هم خطی بین متغیرهای مستقل همان عدم چندخطی بودن است ؟ این را از طریق VIF(کمتر از ۱۰ بود) و Tolarence(بیشتر از ۰/۱ بود) بررسی کردم . و همچنین از طریق جدول correlation
  که ارتباط متغیرهای مستقل کمتر از ۰/۷۴ بود. آیا این برای نتیجه گیری در مورد عدم چند خطی بودن کافی است؟

  • سید مجتبی فرشچی 21 مهر 1397 در 17:44 پاسخ

   سلام. بله ، همخطی را VIF می توان بررسی نمود.
   جدول همبستگی هم راه خوبیه. اگر میزان همبستگی ۷۴ درصد است که بالاست و نشان دهنده هم خطی است و باید یکی از اون متغیرهای مستقل حذف شود

 35. سوال دوم این است که
  آیا راهی برای پیدا کردن ارتباط ۵ متغیر مستقل و دو متغیر وابسته براساس تفکیک جنسیت بطورهمزمان هست ؟
  چون اگر بخواهم برای هر کدام از متغیرهای وابسته یک بار به تفکیک جنسیت رگرسیون بگیرم بخش نتیجه خیلی طولانی می شود.
  باتشکر

  • سید مجتبی فرشچی 22 مهر 1397 در 21:21 پاسخ

   احتمالا از مدل سازی معادلات ساختاری باید استفاده کنید. سایت lisrel.ir را ببینید.

 36. باسپاس
  امکان دارد بفرمایید ضریب همبستگی چقدرباشد قابل قبول است.
  و از مفروضه چندخطی بودن تخطی محسوب نمی شود.

  • سید مجتبی فرشچی 22 مهر 1397 در 21:26 پاسخ

   مقدار مشخصی ذکر نشده است، اما همبستگی بیشتر از ۰.۷ خیلی بالاست و نمی تواند نشانه عدم هم خطی باشد.
   برای تشخیص قطعی از آزمون VIF استفاده کنید.

 37. باسلام و احترام
  از لطف شما سپاسگزارم

 38. جناب آقای فرشچی
  درود و سلام.
  ببخشید چطور میتوان خطی بودن متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص کرد.
  تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 29 مهر 1397 در 16:42 پاسخ

   سلام و روز بخیر. منظورتان خطی بودن مدل رگرسیون است؟ یا بررسی هم خطی متغیرهای مستقل مدل که یکی از پیش فرض های رگرسیون است؟
   هم خطی فقط برای متغیرهای مستقل مدل انجام می شود بدین معنی که متغیرهای سمت راست معادله رگرسیون نبایستی خود با یکدیگر همبستگی بالایی داشته باشند.
   برای بررسی هم خطی می توانید از ماتریس همبستگی دو به دوی متغیرها و بررسی آن استفاده کنید (در این ماتریس نباید همبستگی دو متغیر مستقل خیلی بالا باشد و گرنه یکی از آنها را باید از مدل حذف کنید) یا استفاده از آزمون VIF (برای بررسی دقیق تر).

 39. درود و سلام جناب فرشچی
  بله مد نظرم پیش فرض خطی بودن هم در MANOVA و هم در Regrresion است ، دوتا مفروضه نوشته شده ، خطی بودن ( وجود رابطه خطی مستقیم بین جفت متغیرهای وابسته ) و چند هم خطی و تکینی
  برای فرض عدم چند خطی بودن بررسی ارتباط متغیرهای پیش بین باهم معمولا بین ۰.۳ تا ۰.۷ است ، ولی مقدار VIF زیر ۳ می باشد. آیا فرض خطی بودن برقراراست ؟
  اگر ارتباط پایه تحصیلی (در ۳ سطح ) را با تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی (از دو طریق) مد نظر باشد. استفاده از MANOVA صحیح می باشد؟
  اینجا کدام متغیرها نباید باهم همبستگی بالایی داشته باشند؟ من برای برقراری ارتباط همبستگی گرفتم که هر دو باهم ۰.۷۲۱ بود ولی VIF پایین تر از ۲ بود.
  باتشکر

  • سید مجتبی فرشچی 30 مهر 1397 در 09:34 پاسخ

   سلام. VIF کمتر از ۳ اوکی است و مشکل هم خطی وجود ندارد.
   توجه شود که همبستگی با VIF فرق دارد و این دو مثل هم نیستند. بنابراین بهتر است هر دو نتیجه نشان دهنده عدم هم خطی باشند.

 40. آیا میشود خطی بودن را با استفاده از مسیر graph – legacy dialogs- scatter plot- matrix scatter مشخص کرد؟
  سوال دیگر در مسیر descriptive statistics- explor در بخش dependent متغیر وابسته وارد میشود در قسمت lable cases by هرکدام از متغیرهای وابسته را به دلخواه میتوان وارد کرد یا فقط باید متغیر ID وارد شود.آیا برای بررسی هریک ازمتغیرهای مستقل چند سطحی با متغیر وابسته باید مفروضات جداگانه بررسی شود یا چون متغیر وابسته ثابت است یک بار گزارش شود کافی است؟

  • سید مجتبی فرشچی 30 مهر 1397 در 09:36 پاسخ

   وقتی ماتریس همبستگی ها می گیرید و VIF دیگر اسکتر پلات خیلی کارایی ندارد. مگر برای بررسی خودتان

 41. درود وسلام جنای آقای فرشچی
  ممنون از پاسخ های شما
  فقط جواب سوال آخر را دریافت نکردم
  اینکه چند متغیر مستقل چند سطحی دارم ( پایه تحصیلی ، رشته تحصیلی ….. ) و دو متغیر وابسته ، اگر گل مفروضات که پیش نیاز MANOVA می باشد برای پایه تحصیلی انجام شده و گزارش شود. مجدد باید برای رشته تحصیلی هم انجام شده و گزارش شود؟ یا یک بار انجام شود کافی است.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛ پس از مطالعه هر مطلب در سايت، مي توانيد سوالات خود را در بخش ديدگاه در پايين آن صفحه درج نماييد. ما پاسخ خواهيم داد و شما از طريق ايميل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهيد شد.

شرکت آماری اطمینان شرق

1
×
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
بر روی فلش ها کلیک نمایید تا زیر منوها نمایش داده شود