نمونه گیری

.

فهرست مطالب  (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود):

نمونه گیری چیست؟

خطای نمونه گیری

1- روش های نمونه گیری احتمالاتی

۱-۱- نمونه گیری تصادفی ساده

۲-۱- نمونه گیری طبقه ای

۳-۱- نمونه گیری خوشه ای

۴-۱- نمونه گیری چند مرحله ای

۵-۱- نمونه گیری سیستماتیک

۲- تعیین حجم نمونه

۱-۲- تعیین اندازه نمونه بر اساس جدول های آماده

۲-۲- تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهش گر

۳-۲- تعیین اندازه نمونه بر اساس محاسبات آماری

تعیین اندازه نمونه با فرمول کوکران

{برو به فهرست}

نمونه گیری چیست؟

نمونه گیری یعنی اینکه بخش کوچکی از جامعه آماری را بررسی نموده و نتایج آنرا به کل جامعه تعمیم دهیم. ضرب المثل رایج در میان مردم که به نمونه گیری اشاره دارد این است: “مشت نمونه خروار است”.  {برو به فهرست}

زیرا به عنوان مثال یک مشتی که شما به تصادف از میان یک خروار گندم بر می دارید، نماینده آن خروار گندم است (از نظر کیفیت یا اندازه یا مشخصه ای دیگر).

خطای نمونه گیری

نتایج یک بررسی نمونه ای هیچ گاه با قطعیت و حقیقت همراه نیست. زیرا نتایج تحت تاثیر خطایی تحت عنوان خطای نمونه گیری قرار دارد که ناشی از انتخاب بخشی از جامعه به جای کل جامعه است.

میزان خطای نمونه گیری را می توان با افزایش اندازه ی نمونه کاهش داد. اما از طرف دیگر، زیاد کردن اندازه نمونه روی عامل های متعددی از جمله حجم عملیات میدانی و هزینه ی آمار گیری تاثیر نامطلوب دارد.    {برو به فهرست}

در این مبحث ابتدا به بیان انواع روش های نمونه گیری و سپس روشهای تعیین حجم نمونه در پایان نامه ها و مقالات می پردازیم.

1- روش های نمونه گیری احتمالاتی

روشهاي نمونه گيري آماري كه عموما در تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي مورد استفاده قرار مي گيرد، در این مقاله معرفی شده است. قابل ذکر است تمام روشهای معرفی شده زیر از نوع روش های نمونه گیری احتمالاتی می باشند. روش نمونه گیری احتمالاتی، فرآیندی است که احتمال انتخاب هر کدام از واحدهای جامعه از قبل مشخص و معلوم و غیر صفر است. در این روش هر واحد نمونه با احتمالی مشخص از جامعه استخراج می شود.     {برو به فهرست}

قابل ذکر چنانچه مایلید در خصوص نمونه گیری غیر احتمالاتی نیز اطلاعاتی بدست آورید، صفحه نمونه گیری غیر احتمالی را مشاهده و مطالعه نمایید.

1-1- نمونه گيري تصادفي ساده

نمونه گیری تصادفی ساده

روش نمونه گیری تصادفی ساده، ساده ترین روش نمونه گیری احتمالاتی است.

در اين نوع نمونه گيري به هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي‌شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت ديگر اگر حجم افراد جامعه N  و حجم نمونه را n   فرض كنيم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوي n/N  است.  انتخاب نمونه تصادفي ساده را به سه شيوه مي‌توان انجام داد: شيوه اول به صورت قرعه كشي، شيوه دوم با استفاده از جدول اعداد تصادفي و شیوه سوم با نرم افزارهای رایانه ای.

براي انتخاب يك نمونه تصادفي ساده به شيوه قرعه كشي بايد با توجه به چارچوب نمونه گيري از ميان افراد جامعه يك نمونه به حجم نمونه مورد نظر از ميان افراد فهرست شده به حكم قرعه انتخاب كرد.

در شيوه دوم، بايد حجم جامعه مورد نظر را N   قرار داد. سپس به تعداد ارقام تشكيل دهنده حجم جامعه ، ستون يك رقمي در جدول اعداد تصادفي منظور داشت (مثلا حجم جامعه 50 شامل دو رقم است بنابراين دو ستون يك رقمي در جدول اختيار مي كنيم). پس از آن يك نقطه شروع به طور تصادفي براي انتخاب واحدها اختيار كرد. سرانجام عمل انتخاب را از اين نقطه آغاز كرده و هر عددي كه كوچكتر يا مساوي N باشد را به عنوان نمونه انتخابي منظور داشت. در شیوه سوم نیز از نرم افزارهای رایانه ای برای انتخاب نمونه تصادفی استفاده می شود.     {برو به فهرست}

قابل ذکر است که برای انتخاب یک نمونه به روش تصادفی ساده، از دو شیوه با جای گذاری و بدون جایگزاری استفاده می شود. که در روش نمونه گیری با جای گذاری، هر واحد نمونه بعد از انتخاب، دو مرتبه به جامعه بازگردانده می شود و این احتمال وجود دارد که در انتخاب های بعدی، آن واحد مجددا در نمونه انتخاب شود.

2-1- نمونه گيري طبقه اي

نمونه گيري طبقه اي (نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی) هنگامی مناسب است که بتوانیم جامعه آماری را نسبت به صفت مربوطه طوری تقسیم کنیم که واحدها در داخل طبقات از نظر صفت مربوطه شبیه به هم باشند.

در این نوع نمونه گیری، واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه هايي كه از نظر صفت متغير همگن تر هستند، گروه بندي مي شوند، تا تغييرات آنها در درون گروه ها كمتر شود. پس از آن از هر يك از طبقه ها، تعدادي نمونه به صورت تصادفي انتخاب مي‌شود. معمولا براي طبقه بندي واحدهاي جامعه، متغيري به عنوان ملاك در نظر گرفته مي‌شود كه با صفت متغير مورد مطالعه بستگي داشته باشد.

براي مثال به منظور بررسي نسبت قبول شدگان در پايه پنجم آموزش ابتدايي در شهر تهران و رابطه آن با محل جغرافيايي دبستان، مي‌توان ابتدا دبستان هاي شهر تهران را بر حسب محل دبستان به پنج طبقه تقسيم كرد: طبقه يك شامل دبستان هاي شمال غربي، طبقه دوم دبستان هاي شمال شرقي، طبقه سوم دبستان هاي مركزي شهر، طبقه چهارم دبستان هاي جنوب غربي و طبقه پنجم دبستان هاي جنوب شرقي. پس از آن از هر طبقه تعدادي دبستان به روش تصادفي ساده انتخاب كرد.     {برو به فهرست}

در نمونه گيري طبقه اي حجم نمونه (n) را به شيوه هاي مختلف مي‌توان ميان طبقه ها تقسيم كرد. ساده ترين شيوه، تقسيم مساوي تعداد نمونه ميان طبقه هاست. ساير شيوه ها شامل انتساب بهينه و انتساب متناسب است. در انتساب متناسب به تناسب حجم هر طبقه، حجم نمونه در آن طبقه تعيين مي‌گردد.

3-1- نمونه گيري خوشه اي

در صورتي كه فهرست كامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد مي‌توان افراد جامعه را در دسته هايي خوشه بندي كرد. سپس از ميان خوشه ها به تصادف نمونه گيري به عمل آورده و تمام حجم خوشه را سرشماري مي كنيم. براي اين منظور فهرستي از اين خوشه ها تهيه مي‌شود و از آن به عنوان چارچوب نمونه گيري استفاده مي‌شود.

به طور کلی نمونه گیری تصادفی خوشه ای به دو دلیل عمده زیر به کار می رود:

الف- صرفه جویی در وقت و هزینه

ب- موجود نبودن چارچوب نمونه گیری.

نمونه گيري خوشه اي در صورتي كارآمدتر از نمونه گيري تصادفي ساده است كه چارچوب نمونه گيري (فهرست كامل افراد جامعه) در دسترس نباشد. در واقع وقتی هزینه ساخت چارچوب نمونه گیری از واحد ها (فهرست واحدها) زیاد باشد یا چارچوبی از آن ها در دست نباشد، نمونه گیری خوشه ای به کار می رود.

بايد توجه داشت كه هر چه حجم خوشه ها افزايش يابد و تشابه افراد آن از نظر صفت متغير مورد بررسي بيشتر باشد، دقت نمونه گيري خوشه اي كمتر مي‌شود.

همانطور که تصویر فوق نیز گویاست، تفاوت های بارز زیر را بین نمونه گیری های تصادفی خوشه ای و طبقه ای همواره باید مد نظر داشت:

الف-در نمونه گیری تصادفی طبقه ای از هر طبقه تعدادی را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم در صورتی که در نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه از تعدادی از خوشه ها انتخاب می شود.          {برو به فهرست}

ب- دقت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در ارتباط مستقیم با همگنی درون طبقات و نا همگنی بین طبقات است. اما دقت نمونه گیری تصادفی خوشه ای در ارتباط مستقیم با ناهمگنی درون خوشه ها و همگنی بین خوشه هاست.

4-1- نمونه گیری چند مرحله ای

در نمونه گیری چند مرحله ای، افراد جامعه با توجه به سلسله مراتب (از واحدهای بزرگ تر به کوچک تر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند. یک مثال می تواند این نوع نمونه گیری را روشن کند:

برای مثال در برآورد توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در یک منطقه آموزش و پرورش، می توان دانش آموزان را در سه مرحله با استفاده از واحدهای نمونه گیری مختلف زیر به صورت زیر انتخاب کرد:

واحد مرحله اول:          دبستان           دبستان 1              دبستان 2       ……           دبستان 10

واحد مرحله دوم:         کلاس           کلاس 1 و 2            کلاس 3 و 4    …..           کلاس 19 و 20

واحد مرحله سوم:  دانش آموزش 1، 2، 3، . . . . 58، 59، 60

در مثال فوق ابتدا جامعه دانش آموزان ابتدایی پایه پنجم, به دبستان هایی تقسیم شده است. در این مرحله که مرحله اول نمونه گیری است، از میان دبستان های انتخاب شده دو کلاس (واحد مرحله دوم) انتخاب شده است. در اینجا از دبستان شماره یک، کلاس های 1 و 2 پایه پنجم و از دبستان شماره دوم کلاس های 3 و 4 پایه پنجم و بالاخره از دبستان دهم کلاس های 19 و 20 پایه پنجم به طور تصادفی انتخاب شده اند.

در مجموع 60 دانش آموز (3*2*10 = 60) از 20 کلاس و 10 دبستان انتخاب شده است.     {برو به فهرست}

نمونه گیری چند مرحله ای در مقایسه با نمونه گیری خوشه ای از دقت بیشتری برخوردار است. زیرا در نمونه گیری چند مرحله ای واحدهای نمونه مرحله نهایی در سطح جامعه پراکنده شده و تغییرات متغیر مورد بررسی در نمونه، معرف تغییرات مورد مطالعه در جامعه است. در حالی که در نمونه گیری خوشه ای چنین امری میسر نمی باشد.

5-1- نمونه گیری سیستماتیک

روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به روش انتخاب تصادفی دنباله ای از واحدهای جامعه که به یک اندازه ثابت از هم فاصله دارند، دلالت دارد. به عبارت دیگر، در این روش اگر k فاصله نمونه گیری باشد، ابتدا یک عدد تصادفی از بین اعداد 1 تا k، به عنوان نقطه شروع انتخاب شده و سپس با افزودن ضریب های صحیح k به این نقطه شروع، سایر واحدهای نمونه ای مشخص می شوند.

تصویر زیر نمونه گیری سیستماتیک را بیان می کند که در آن فاصله نمونه گیری 3 است:

نمونه گیری سیستماتیک

دقت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک وقتی واحدهای جامعه به طور تصادفی مرتب شده باشند، مساوی با نمونه گیری تصادفی ساده و زمانی که واحدهای جامعه بر اساس صفتی مرتبط با صفت مورد برآورد مرتب شده باشند، بهتر از نمونه گیری تصادفی ساده و حتی بهتر از نمونه گیری طبقه ای است. به علاوه اجرای آن ساده و به کارگیری آن کم هزینه است.

توجه شود که این روش نمونه گیری را حتی در مواردی که از اندازه جامعه مطلع نیستیم می توان با انتخاب مناسب فاصله نمونه گیری(k) با توجه به ساختار جامعه به کار گرفت.

 • مثال نمونه گیری سیستماتیک

به طور مثال برای انتخاب یک نمونه تصادفی به اندازه n از افرادی که به یک بانک مراجعه می کنند می توان از این شیوه نمونه گیری استفاده کرد.          {برو به فهرست}

به این ترتیب که از هر k نفر، یک نفر را به عنوان نمونه انتخاب کرده و این کار را تا جایی ادامه دهیم که تمام n واحد نمونه گیری انتخاب شوند.

2- تعيين حجم نمونه

اخذ تصميم درباره حجم نمونه, از لحاظ تامين ميزان دقت نتايج نمونه گيری و صرفه جويي در مقدار وقت و هزينه, از اهميتی خاص برخوردار است. بديهی است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزينه و وقت زياد, و کوچک بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافی برآوردها می شود.            {برو به فهرست}

برای تعیین اندازه نمونه، چند راه پیش رو داریم که در ادامه هر کدام را شرح می دهیم:

1-2- تعیین اندازه نمونه بر اساس جدول های آماده

یکی از راه های تعیین اندازه نمونه استفاده از جدول هایی است که برای همین منظور تهیه شده است. در این جدول ها با توجه به اندازه جامعه (N)، اندازه نمونه (n) تعیین شده است. براي محاسبه حجم نمونه با این روش و مشاهده جدول نمونه گیری مورگان این صفحه را ببینید: محاسبه آنلاین حجم نمونه با روش جدول مورگان

2-2- تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهش گر

در این روش پژوهش گر و دانشجو با در نظر گرفتن عامل هایی مثل بودجه، زمان، نیروی انسانی ماهر، امکانات و امثال آن درصدی از جامعه را به عنوان نمونه انتخاب می کند. برخی از پژوهشگران حداقل اندازه نمونه را 10 درصد اندازه جامعه ذکر کرده اند.

3-2- تعیین اندازه نمونه بر اساس محاسبات آماری

متداول ترین روش محاسبه اندازه نمونه، استفاده از محاسبات آماری است. در این روش پژوهش گر ابتدا توسط یک آزمون مقدماتی، پارامترهای مورد نیاز جامعه آماری را مشخص کرده و سپس با استفاده از فرمول های مربوط، اندازه نمونه را محاسبه می کند. عامل های موثر بر تعداد نمونه عبارتند از:

1- سطح معنی داری،

2-میزان دقت برآورد مورد نظر و یا میزان خطای حاشیه ای،

3- تغییر پذیری متغیر مورد نظر (واریانس یا پراکنش)،

4- روش نمونه گیری،

5- اندازه جامعه آماری،                      {برو به فهرست}

6- هزینه و امکانات اجرایی.

 • تعیین اندازه نمونه با فرمول کوکران

براي اينکه بتوانيد بر اساس محاسبات آماری و به صورت آنلاين حجم نمونه پايان نامه خويش را محاسبه نماييد بر روي لينک زیر کليک نماييد. در این صفحه به صورت آنلاین و همراه با فیلم آموزشی رایگان، محاسبه حجم نمونه با روش کوکران در دو حالت ارائه می گردد:

محاسبه آنلاين حجم نمونه با فرمول کوکران

ضمنا برای مشاهده توضیحات محصولی که این شرکت برای تعیین حجم نمونه تهیه کرده و با قیمت بسیار مناسب عرضه می کند، لینک زیر را پیگیری نمایید:

تعيين حجم نمونه با فرمول کوکران (مستندات و منابع)

در خصوص سوالات مرتبط با نمونه گیری و تعیین حجم نمونه به ما واتس آپ یا سروش بزنید.

{برو به فهرست}

درباره ی سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. به عنوان مديريت این شرکت آماري، مایلم خدماتی مطمئن در زمینه تحلیل آماری، مشاوره spss و آموزش spss به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

273 پاسخ به روشهاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه (Sampling)
 1. من 1690 تا نمایندگی دارم که باید از طریق تصادفی ساده یه تعدادی رو انتخاب کنم بعد از طریق نمونه گیری در دسترس 384 نفر از مراجعین به نمایندگی ها و انتخاب کنم که پرسشنامه ها رو پر کنن….حالا باید چنتا نمایندگی انتخاب بشه و به چه صورت عدد محاسبه می شه… لطفا توضیح بدید؟ گفتن از طریق جدول تصادفی ساده … ولی من نمیدونم چیه

  • سید مجتبی فرشچی 12 ژوئن 2018 در 01:19 پاسخ

   شما بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه نمایندگی ها را بدست آورید و بعد 384 نفر از مراجعین را مورد پرسشگری قرار دهید. به این صفحه از سایت مراجعه و حجم جامعه را 1690 بزنید و خطا را 0.05 تا تعداد نمایندگی هایی که در نمونه هستند را بدست آورید:
   محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

 2. با سلام
  وقتی ما اول مثلا از بین سال ها، سال 2012 را انتخاب می کنیم و بعد دراین مثلا مقالات این سال را بررسی می کنیم و براساس دسته بندی و شاخصی، از 3596 مقاله ، 765 مقاله مربوط به این شاخص می باشد، ما از کدام روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه استفاده کرده ایم؟

  • سید مجتبی فرشچی 16 ژوئن 2018 در 14:12 پاسخ

   سلام
   کمی سخت است اینطوری نظر دادن. اما به نظر می رسد نمونه گیری طبقه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

  • من فکر می کنم اینجا نمونه گیری از نوع هدفمند است؛ چون شما براساس معیار خاصی این مقالات را انتخاب یا جذف می کنید و کاری ندارید که در نهایت چه تعداد مقاله باقی بماند؛ هر تعداد که با معیار شما بخواند، حفظ و هر تعداد معیار مورد نظر را نداشته باشد حذف می شود.

 3. سلام من میخوام یه شاخص رو در مورد افراد بررسی کنم. (مثلا قد افراد). و روش نمونه گیری هم تصادفی ساده بدون جایگذاری هست. آیا میتونم از فرمول کوکران استفاده کنم؟
  چون در بعضی سایتها خواندم فرمول کوکران برای آزمایشهای پیمایشی هست. حالا من نمیدونم این آزمایش من هم پیمایشی است یا خیر؟؟
  آیا انتخاب خطای ۰.۱ برای استفاده در فرمول زیاد است؟

  • سید مجتبی فرشچی 18 ژوئن 2018 در 15:47 پاسخ

   سلام؛ بله شما می توانید از فرمول کوکران استفاده کنید (در حالتی که حجم جامعه را می دانید یا اینکه نمی دانید). کار شما هم به نوعی پیمایشی است، زیرا قصد دارید از جامعه ای، نمونه گیری کرده و روی آن نمونه ها بررسی هایی انجام دهید (دادن پرسشنامه به نمونه های انتخاب شده یا اندازه گیری قد آنان).
   در مورد انتخاب خطا هم عرض کنم در اکثر موارد خطا را 0.05 در نظر می گیرند. اما اگر فکر می کنید حجم نمونه بدست آمده به نسبت زیاد است خطا را 0.1 نیز می توان در نظر گرفت. این 0.1 دیگه حداکثر خطای قابل قبول است.

 4. خیلییی عالی بود…ممنوم

 5. باسلام لطفا تعداد نمونه از سطح 45 هزار هکتار چندتا است

  • سید مجتبی فرشچی 18 ژوئن 2018 در 15:55 پاسخ

   سلام؛ در خصوص سطوح و مساحت، شیوه نمونه گیری تفاوت می کند و شاید صحیح نباشد که از روشهای رایج نمونه گیری که در این صفحه به آن اشاره شده است استفاده کرد و لازم است به مباحث تخصصی تر مراجعه شود.
   مگر اینکه این سطح را بتوانید به طبقات یا خوشه ها یا واحدهایی تقسیم بندی کنید و آنگاه از نمونه گیری طبقه ای یا خوشه ای استفاده کنید.

 6. سلام
  از ما خواسته شده که پروژه ای درسی انجام بدیم و شرح اون به این صورت هستش که میخواد نمونه ای تصادفی 5 تایی از یک توضیع نرمال دلخواه ایجاد کنیم که میانگین و انحراف معیار دلخواه خودمون رو داره که باید میانگین این 5 تا رو حساب منیم و 500 بار تکرار بشه.
  لطفا راهنمایی کنید

  • سید مجتبی فرشچی 23 ژوئن 2018 در 12:11 پاسخ

   سلام؛
   تا جایی که حضور ذهن دارم نرم افزار مینی تب این قابلیت را دارد که با توزیع نرمال مد نظر شما، داده ها را تولید کند. در منوی محصولات یک کتاب خوب در زمینه مینی تب داریم.

 7. سلام. فقط یک سوال داشتم. اگه بخواهیم به صورت چک لیست موانع موجود بر سر راه نمونه گیری را لیست کنیم. کدام موارد را شامل آن می سازید؟؟
  تشکر

 8. سلام روز خوش
  من واسه یه پروژه درسی میخوام تاثیر یک نوع چسب درمانی رو بر درمان درد زانو آزمون کنم.چطور باید نمونه گیری کنم و چه تعداد حجم نمونه لازم هست ؟درواقع میخوام ببینم این درمان موثر واقع میشه یا خیر اگر ممکنه راهنماییم کنید .
  باتشکر

  • سید مجتبی فرشچی 5 جولای 2018 در 18:01 پاسخ

   سلام؛ در گام اول جامعه آماری خود و تعداد آنرا برآورد نمایید. سپس با استفاده از فرمول کوکران در این صفحه سایت اطمینان شرق، حجم نمونه را بدست آورید. توجه شود که تعیین حجم نمونه خصوصا در مطالعات پزشکی روشهای دیگری نیز دارد.
   برای تعیین اینکه درمان موثر بوده یا خیر می بایست آزمایش خود را به گونه ای مناسب برنامه ریزی کنید. مثلا روش اندازه گیری درد قبل و بعد از درمان.

 9. سلام
  ممنون از مطالب مفیدتان
  سوالی داشتم ما در استان خود 24منطقه داریم با 4857مدرسه تعدادی نمونه مدرسه می خواستیم از هر منطقه به چه روشی می توانیم عمل کنیم
  با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 10 جولای 2018 در 12:22 پاسخ

   سلام؛ چنانچه بخواهید از هر منطقه در نمونه خود داشته باشید(که این خیلی ایده خوبی است) ، بهترین کار این است که از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده کنید. یعنی اینکه حجم نمونه را به تناسب تعداد مدرسه داخل هر منطقه تقسیم بندی کنید و آنگاه به همان میزان از هر منطقه نمونه بردارید. داخل منطقه به تصادف نمونه ها انتخاب شود.

 10. با سلام بنده تحقیقی تحت عنوان موانع مدیریت موثر بحران زلزله که جامعه اماری ما سازمانهای درگیر حادثه میباشند.مشکل اینجاس که من نمیدونم هنوز تعداد افراد جامعه چن نفر میتونن باشنو برا تعیین تعدادافرادجامعه (N) و حجم نمونه چیکار باید کرد و از کدام روش نمونه گیری باید استفاده کرد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 11. با سلام . مطالعه ای داریم که با توجه به کم بودن حجم نمونه ما می بایست کل افراد را بعنوان نمونه مطالعه انتخاب کنیم . میخواستم ببینم در این وضعیت که نمونه گیری به روش سرشماری می باشد چگونه می توان حجم نمونه را برآورد کرد

  • سید مجتبی فرشچی 24 جولای 2018 در 22:07 پاسخ

   سلام؛ در اینجا چون سرشماری است، عملا نمونه گیری معنایی ندارد و در نتیجه تعیین حجم نمونه معنایی ندارد. همین که عنوان کنید سرشماری است، مساله حجم نمونه منتفی می شود.

 12. سلام، در پژوهشی که حجم جامعه مشخص نیست باید از کدام روش برای نمونه گیری استفاده شود؟

  • سید مجتبی فرشچی 25 جولای 2018 در 16:42 پاسخ

   سلام؛ یک راه حل این است که از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنید و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در هنگامی که حجم جامعه مشخص نیست استفاده نمایید. به این صفحه مراجعه و حالتی که حجم جامعه مشخص نیست را مد نظر قرار دهید: تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران

 13. سلام، وقتتون بخیر. میشه در مورد انتخاب نمونه بر اساس معیار های غربال گیری توضیح بدین؟

 14. این عبارت چه نوع از روش های نمونه گیری است؟
  در تحقیق حاضر، انتخاب نمونه بر اساس معیارهایی نظیر: داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی، حداقل 10سال سابقه کاری مرتبط و داشتن حداقل گواهینامه و … می باشد. بر این اساس 40 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

  • سید مجتبی فرشچی 28 جولای 2018 در 22:44 پاسخ

   این شیوه انتخاب نمونه، از نظر آماری مورد تایید نیست. تعریف جامعه آماری می بایست خیلی شفاف باشد و سپس از داخل این جامعه آماری، وفق یکی از روشهای استاندارد نمونه گیری نمونه انتخاب شود. تعیین نمونه در روشی که شما نوشته اید، غیر تصادفی است و نتایج اریب و غیر قابل اعتماد بدست خواهد آمد

 15. سلام وقت شما بخیر دو تا سوال داشتم ازتون …
  1- آیا روش انتخاب نمونه از لحاظ استاندارد بودن فرق میکنه ؟ و بالطبع آن تو نمره پایان تاثیر داره ؟مثلا اینکه از جدول های آماده استفاده کنیم یا اینکه تعداد سولات پرسشنامه ها رو در 2 ضرب کنیم .
  2- اگر موضوع من در مورد بررسی زوجین باشه کل شهر جامعه هدفم میشه یا فقط زوجین اون شهر ؟

  • سید مجتبی فرشچی 31 جولای 2018 در 17:48 پاسخ

   سلام؛
   1- اگر روش تعیین حجم نمونه استاندارد نباشد، در زمان اعلام نظر استاد راهنما و در زمان دفاع به مشکل بر می خورید. تعداد سوالات ضربدر 2 روش عملی تعیین حجم نمونه نیست. اما جدول مورگان درست است.
   2- جامعه آماری شما فقط زوجین اون شهر است.

 16. سلام روزتون بخیر.آیا در زمانی که حجم جامعه مشخص نیست می توان از طریق پنج برابر کردن تعداد سوالات پرسشنامه به حجم نمونه مورد نظر رسید؟ آیا این روش از نظر آماری مورد تایید است؟

  • سید مجتبی فرشچی 31 جولای 2018 در 17:46 پاسخ

   سلام؛ نه چنین روشی را تا بحال نشنیده ام و از نظر آماری مورد تایید نیست.
   وقتی حجم جامعه مشخص نیست، فرمول کوکران با این فرض، حجم نمونه را اعلام می کند. به صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران بروید در منوی آموزش spss این سایت.

 17. سلام و وقت بخیر
  بنده می خوام کارایی بانک صنعت و معدن در استان تهران را بررسی کنم. کلیه شعب استان مورد مطالعه ام خواهد بود. روش نمونه گیری و حجم آن چیست؟

  • سید مجتبی فرشچی 31 جولای 2018 در 17:42 پاسخ

   سلام؛ استان تهران از شهرهای مختلف تشکیل شده، خود تهران نیز از مناطق مختلف شهرداری تشکیل شده. این بخش بندی بر اساس شهر و مناطق شهر تهران را می توانید به عنوان طبقات بگیرید و نمونه گیری طبقه ای انجام دهید. حجم نمونه به تناسب تعداد شعب در هر طبقه تعیین شود. حجم نمونه کلی هم با فرمول کوکران.

 18. سلام و سپاس از پاسخگویی شما
  من میخوام تاثیر خیانت زناشویی بر چند متغیر رو بسنجم …
  1- نمونه من افرادی میشن ک خیانت کردن یا خیانت دیدن؟
  2- میشه از زوجین عادی استفاده کنم و نگرش به خیانت رو بسنجم یا حتما باید افرادی باشن ک درگیر خیانت شدن ؟
  3- پرسشنامه های استاندارد برای خیانت زناشویی و رضایت جنسی چیه ؟

  • سید مجتبی فرشچی 4 آگوست 2018 در 18:14 پاسخ

   سلام؛ پاسخ مورد 2 شما بستگی به تعریف جامعه آماری در پژوهش شما دارد. اگر مشخص نیست، این مورد را دقیقا تصمیم گیری و مشخص نمایید ، البته با هماهنگی استاد.
   در خصوص مورد 3 اطلاعاتی نداریم.

 19. سلام
  من میخوام متغیری رو در چهار رشته ورزشی فوتبال، هندبال، والیبال و بسکتبال بررسی کنم. برای این کار از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده خواهم کرد. با توجه به اینکه حجم نمونه من براساس محاسبات برابر 150 نفر است . چگونه باید این تعداد را در طبقات فوق تقسیم کنم؟؟؟ آیا راه حل آماری وجود دارد یا اینکه براساس انتخاب خودم است؟؟؟

  • سید مجتبی فرشچی 7 آگوست 2018 در 17:55 پاسخ

   سلام؛ به تناسب حجم جامعه آماری در هر کدام از رشته ها، حجم نمونه را تخصیص دهید. بدین ترتیب هر رشته که تعداد بیشتری داشته باشد، نمونه بیشتری نیز از آن خواهید گرفت.

 20. باسلام
  من میخواهم میزان همخوانی بین دو متغیر رابررسی کنم. اگر جامعه من معلمان شهر تهران باشند و بخواهم از نمونه گیری خوشه ای استفاده کنم ،آیا می توانم نمونه را تنها از یک منطقه آموزش و پرورش شهر تهران(ازمیان 22 منطقه) انتخاب کنم؟
  دیگر این که آیا آزمون خی دو برای این امر مناسب است؟ از چه آزمونهای آماری دیگر می توانم استفاده کنم؟ با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 15 آگوست 2018 در 03:29 پاسخ

   سلام؛ نه، نمونه گیری که در آن شما از کل شهر تهران فقط روی منطقه 22 کار کنید، اعتبار نخواهد داشت. به جای نمونه گیری خوشه ای از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید. زیرا هر منطقه تهران با هم تفاوت های زیادی دارند.
   برای بررسی هم خوانی دو متغیر، آزمون کی دو مناسب است. آزمون های همبستگی (پیرسون، اسپیرمن) نیز مناسب است. منتها انتخاب این آزمونها شرایط خاص خود را دارد.

 21. با سلام وعرض تشکر از پاسخگویی شما؛
  اگر جامعه را به جای شهر تهران ، یکی از مناطق قرار داده و نمونه را از همان یک منطقه انتخاب کنم، آیا اعتبار خواهد داشت؟ اگر اعتبار دارد ،برای نمونه گیری در آن منطقه جه روشی مناسب است؟ سپاسگزارم

  • سید مجتبی فرشچی 18 آگوست 2018 در 02:15 پاسخ

   سلام؛ اگر تعریف جامعه آماری و عنوان پژوهش را اصلاح کنید مشکلی نیست. نمونه تصادفی ساده از سطح منطقه مد نظر یکی از گزینه هاست. یا نمونه گیری طبقه ای از نواحی مختلف منطقه اگر اطلاعات نواحی را در دست دارید مناسب است.

 22. با سلام :من قصد دارم همبستگی دو متغیر را در یک سازمان که در شهرهای آن استان دارای شعبه میباشدبررسی کنم . تعداد کارکنان هر شهرستان متفاوت است .از چه روش نمونه گیری استفاده کنم

  • سید مجتبی فرشچی 18 آگوست 2018 در 02:22 پاسخ

   سلام؛ می توانید از روش نمونه گیری طبقه ای به تناسب حجم طبقه برای تخصیص نمونه استفاده کنید. هر طبقه همان شهرستان های استان است.

 23. سلام
  پروژه ای در دست دارم که باید روش و طرحی برای نمونه گیری از یکی از خطوط کارخانه تولید لوله ارائه دهم. درحال حاضر تمام لوله ها را از دو حیث ابعادی و ایرادات ظاهری بازرسی میکنند. با توجه به فرمول کوکران و اینکه هر لوله تولید شده با متراژ تعریف شده را یک بچ نامبر در نظرگرفته ام حدود 300 نمونه باید گرفته شود. ایا چون هدف این است که لوله هم از بعد ظاهر و هم از نظر ابعاد بررسی شود لزومی دارد که برای هر کدام 300 نمونه گرفت یا گرفتن تنها300 موردو بررسی این دو مورد روی ان ها کافیست؟ همچنین روشی وجود دارد که متوجه شوم از هر 300نمونه گرفته شده چند سانت را مجددا نمونه بگیرم؟
  ایا استفاده از نمونه گیری تصادفی مناسب است ضمن اینکه این خط فقط1 سایز و متراژ مشخص را تولید می‌کند؟ در کنار موارد گفته شده لزومی دارد تا از طرح های نمونه گیری جهت پذیرش نیز استفاده شود

  • سید مجتبی فرشچی 18 آگوست 2018 در 02:24 پاسخ

   سلام؛ وقتی حجم نمونه شد 300، دیگر تمام مشخصات این نمونه ها را با همین حجم نمونه اندازه بگیرید (ظاهر و ابعاد).
   اگر می توانید جامعه را به طبقاتی تقسیم کنید نمونه گیری طبقاتی بهتر است.

 24. از پاسخگوئیتان مجددا تشکر می‌کنم. موید باشید.

 25. سلام، خسته نباشید
  ایا برای همه پزوهش ها می توان از فرمول کوکران یا جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد؟ من از تحلیل عاملی باید استفاده کنم و کارم پرسشنامه است وباید رگرسیون چند متغیره کار کنم. تعداد افراد جامعه هم مشخص هستش.

  • سید مجتبی فرشچی 18 آگوست 2018 در 20:45 پاسخ

   سلام؛ برای تمام پژوهش ها این روش فرمول کوکران یا جدول مورگان مناسب نیست. مثلا در رشته های پزشکی می بایست از روشهای حساب شده تری استفاده کرد زیرا هزینه هر نمونه بسیار بالاست.
   برای کاری که شما گفته اید، همین روش فرمول کوکران خوب است

 26. سلام و وقت بخیر
  من در حال تکمیل فرم پروپوزال تحقیقی هستم که یکی از سوالات آن روش نمونه گیری ست.
  در این تحقیق ما مثلا 150 نمونه ماهی در وزن های نسبتاً یکسان (بدون اختلاف معنی دار) و همچنین مولد (یعنی بارور) نیاز داریم.
  در جواب روش نمونه گیری من چطور این قسمت رو باید توضیح بدم؟
  متشکرم

  • سید مجتبی فرشچی 23 آگوست 2018 در 18:12 پاسخ

   سلام؛ تعریف نمونه را گفتید. تعریف جامعه آماری را هم باید در نظر بگیرید. این 150 ماهی با آن مشخصات از کدام جامعه آماری انتخاب می گردد؟ از استخر، دریا یا رودخانه؟ در کدام منطقه؟
   با توجه به جامعه و طبقه بندی نمونه ها درون جامعه و همگنی یا ناهمگنی جامعه آماری است که روش نمونه گیری تعیین می شود.

   • ممنون از پاسخ.
    این 150 نمونه از خلیج فارس تهیه میشه. منطقه خاصی از خلیج فارس مد نظر نیست.
    به نظر شما در مورد روش نمونه گیری با توجه به اینکه ماهیان بایستی ماده باشند، نمونه گیری هدفمند از نوع سهمیه ای نسبی صحیح هست؟

    • سید مجتبی فرشچی 24 آگوست 2018 در 19:38 پاسخ

     این نوع نمونه گیری که شما لازم دارید از مباحث فنی، نادر و بسیار دقیق نمونه گیری است و نمی توانم اینجا وارد این مبحث شوم. می توانید از اساتیدی که مشخصا در این زمینه کار کرده اند سوال بپرسید.

 27. سلام.ممنون از مطالب مفیدتون.میشه منابعی که برای این مباحث استفاده شده ر ا به طور کامل ذکر کنید.
  متشکرم

  • سید مجتبی فرشچی 1 سپتامبر 2018 در 04:11 پاسخ

   سلام و ارادت؛ مطالب این صفحه مشخصا از یک منبع استخراج نشده است، بلکه چند منبع استفاده شده که حضور ذهن ندارم. این مطالب را به احتمال 95 درصد در هر کتابی با عنوان روشهای نمونه گیری یا تعیین حجم نمونه خواهید یافت. اینها مبانی نمونه گیری هستند.

 28. سلام من 599 نفر را دارم که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 234 نفر میشود که این حجم از نظر نمونه برداری برایمان زمانبر و پرهزینه است میخواهم حجم را به 80 نفر برسانم بنظر شما چطور اینکار امکانپذیر است؟
  جامعه ی من شامل مدیران و کارکنان یک سیستم اداری است

  • سید مجتبی فرشچی 1 سپتامبر 2018 در 04:17 پاسخ

   سلام؛ راه حل این است که مقدار خطا را در فرمول کوکران به جای 0.05 عدد 0.1 قرار دهید.
   در توجیه مثلا بنویسید با توجه به کوچک بودن جامعه آماری و اینکه بهرحال بیش از 10 درصد جامعه در نمونه حضور دارند، با انتخاب مقدار خطای 0.1 خللی در نتایج پیش نمی آید.

 29. سلام، برای همه رو شهای نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی می شود از جدول مورگان یا کوکران استفاده کرد؟چگونه؟ اگر جامعه آماری برای یک شرکت مثلا شرکت بیمه 3 ماه در نظر گرفته شود آیا درست است ؟ یا باید یکسال یا بیشتر در نظر گرفته شود

  • سید مجتبی فرشچی 1 سپتامبر 2018 در 04:21 پاسخ

   سلام؛ نه، جدول مورگان و فرمول کوکران برای نمونه گیری های احتمالی آنهم در مباحث تحقیقات اجتماعی و پرسشگری استفاده می شوند و در حالات نمونه گیری های خاص کاربرد ندارند.
   تعریف جامعه آماری بستگی به پژوهش شما دارد و بازه زمانی که در پژوهش خود قصد دارید در خصوص آن نتیجه گیری نمایید. با استاد خود در این زمینه مشورت داشته باشید

 30. سلام
  حجم جامعه من (120 نفره) که 63 نفر مرد و 57 نفر زن هستن و 20 درصد جامعه هم بی سواد هستند و امکان تکثیر پرسشنامه بیش از 35 را هم ندارم و با این محدودیتها با کوکران که حساب میکنم با خطای 5 درصد حجم نمونه میشه میشه 92 نفر که خیلی زلیده
  آیا راهی یا فرمولی برای محاسبه نمونه برای جوامعه کوچک داریم که حجم نمونه کمتر بشه؟

 31. سلام.
  ببخشید مطالعه من بررسی کلیه مراقبان خانوادگی بیماران سکته مغزی هستند که به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی واقع در شهر تهران مراجعه می کنند. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند. کار پرسشنامه ای است. حجم نمونه را چجوری حساب کنم؟
  با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 2 سپتامبر 2018 در 15:42 پاسخ

   سلام؛ تعداد حجم جامعه آماری را برآورد کنید. بعد در این وب سایت با مراجعه به منو آموزش spss –> روش تحقیق و فصل 3 –> وارد صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران شوید و حجم نمونه خود را به صورت آنلاین محاسبه نمایید. اگر مستندات خواستید و اطلاعات بیشتر محصول بسته کامل تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران را از منو محصولات خریداری نمایید.

 32. سلام.
  ببخشید مطالعه من شناسایی عوامل موثر در خرید اینترنتی شهروندان قزوین ار فروشگاههای تازه تاسیس اینترنتی
  (پیش از خرید ،هنگام خرید،بعد از خرید ) . ابزار پرسشنامه که حاوی 45 سوال استاندارد و بر اساس اساس طیف پنج امتیازی لیکرت است که بین خریداران اینترنتی فروشگاههای اینترنتی نوپا توزیع خواهد شد.
  نمونه ها به چه صورت انتخاب می شوند حجم نمونه را چجوری حساب کنم؟

 33. سلام
  جامعه 41605(رکورد کتاب) داشتم و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان 380 حجم نمونه در نظر گرفته شد. اما در عمل این حجم کفایت نکرد و در نهایت بر روی 1333 مورد به عنوان نمونه کارم را ادامه دادم. سوالم اینجاست که در بخش گزارش پژوهش برای توجیح انتخاب چنین نمونه ای چه چیزی می توانم بیان کنم؟ چون بر اساس فرمول کوکران و مورگان نمونه ام را انتخاب نکردم چه جایگزین و توجیحی برای روایی کار می توانم داشته باشم؟

  • سید مجتبی فرشچی 19 سپتامبر 2018 در 21:03 پاسخ

   سلام؛ در فرمول کوکران به صورت پیش فرض خطا برابر 0.05 است. خطا را کاهش دهید و مثلا به 0.01 برسانید تا تعداد نمونه مورد نیاز افزایش یابد. بهرحال لازم است بر اساس فرمول کوکران و یک خطای مشخص به نمونه مورد نیاز برسید.

   • سلام. سپاسگزارم از راهنماییتان. توجیه علمی برای کاهش خطا به 0.01 چه می تواند باشد تا در بخش روش شناسی لحاظ کنم؟ و آیا به غیر از فرمول کوکران و جدول مورگان روش دیگری برای تعیین حجم نمونه وجود دارد تا پاسخگویی نیازم باشد؟ و حجم نمونه را بالا ببرد؟

    • سید مجتبی فرشچی 20 سپتامبر 2018 در 20:20 پاسخ

     سلام. توجیه علمی این است که با توجه به لزوم افزایش دقت برآوردها در این پژوهش، خطا از 0.05 به 0.01 کاهش داده می شود.
     کلا خطا را در تعیین حجم نمونه، 0.01 یا 0.05 یا 0.1 می باشد.
     غیر از فرمول کوکران، روشهای دیگر تعیین حجم نمونه خیلی پیچیده است

 34. با سلام
  اگر حتی جامعه اماری ما کمتر از 384 نفر باشن چطور باید حجم نمونه تعیین کنیم ؟ حتما باید حجم نمونه هم بالاتر از 384 نفر باشد ؟

 35. سلام
  روش نمونه گیری رینگل چیه؟ اطلاعی دارید؟

  • سید مجتبی فرشچی 24 سپتامبر 2018 در 09:33 پاسخ

   سلام. نه متاسفانه. سایر دوستان اگر می دانند در پاسخ به همین دیدگاه اعلام نظر نمایند.
   برای چه موردی به این نمونه گیری نیاز دارید؟ چه رشته ای تحصیل می کنید؟

 36. در نمونه گیری طبقه ای، وقتی که حجم طبقات خیلی متفاوت هستن، آیا باید تعداد نمونه در هر طبقه از یک حداقل برخوردار باشه؟ در جایی دیدم که حداقل مشاهده در هر طبقه را 10 یا 20 در نظر گرفته بود و طبقاتی با تعداد مشاهده کمتر از این مقدار با هم ادغام شدن تا به حداقل مشاهده برسند. این حداقل چطور محاسبه می شود؟

  • سید مجتبی فرشچی 27 سپتامبر 2018 در 13:43 پاسخ

   این کار اقدام درستی است. زیرا طبقه ای با حجم نمونه مثلا 5 ، اطلاعات زیادی در مورد این طبقه با این حجم نمونه نمی شود بدست آورد.
   تعیین حداقل قاعده ای ندارد و به عهده محقق است. بهتر است طبقات ترکیب تا حداقل 20 یا 30 برای هر کدام بدست آید.

   • ممنونم
    مشکل این هست که حجم طبقات، که در کار من شهرستان های دو استان هستند، خیلی متفاوت هستند. مثلا در یک شهرستان 800 مشاهده وجود دارد؛ اما در مواردی اگر چهار شهرستان را هم با هم ادغام کنم در مجموع کمتر از 20 مشاهده وجود دارد. حالا اگر من بخواهم با روش نمونه گیری طبقه ای کار کنم و متناسب با حجم طبقات نمونه گیری کنم، تعداد نمونه در خیلی از طبقات کمتر از 5 می شود. از طرفی اگر هم بخواهم برای داشتن حداقل مشاهده، شهرستان های بیشتری را ادغام کنم دیگر به سطح استان می رسم. و از آنجا که خود این طبقه بندی منطقه ای (شهرستان ها) یکی از متغیرهای مستقل مورد بررسی در مدل پژوهش من هست، در این صورت دیگر عملا این متغیر قابل بررسی نخواهد بود.
    حالا سوال من این هست که آیا من می توانم در طبقاتی که تعداد مشاهده کمتری وجود دارد، سرشماری انجام بدهم و فقط در طبقات با حجم بیشتر نمونه گیری انجام بدهم؟ آیا این روش باز هم یک نمونه گیری طبقه ای خواهد بود؟!

    • سید مجتبی فرشچی 1 اکتبر 2018 در 10:39 پاسخ

     در پاسخ به سوال شما عرض کنم که به نظر من یک عددی را مبنا قرار دهید. مثل عدد 20. و در شیوه نمونه گیری خود بیاورید که در مواردی که تعداد نمونه در یک طبقه کمتر از 20 بوده، 20 نمونه برداشت شده است. و این شیوه کار را به تایید استاد یا ناظر پروژه برسانید

 37. با سلام
  جامعه آماری من تعداد ساختمانهای مسکونی یک شهر درحدود 175000 پلاک است. قرار ه از این ساختمانها یک نوع اندازه گیری آلاینده هوای داخل آنها انجام بشه. با توجه به محدودیتهای اندازه گیری و دستگاهی و هزینه ای، حدوداً برای 50 ساختمان میتونم انجام بدم. اگه ممکنه میخوام روشی که میتونه منجر به این تعداد نمونه(50) از 175000 بشه رو توضیح بدید. با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 27 سپتامبر 2018 در 13:45 پاسخ

   سلام. با این تعریفی که از جامعه آماری دادید و این تعداد ساختمان، حداقل باید 384 نمونه بگیرید (وفق فرمول کوکران)
   وقتی در مورد یک شهر بزرگ صحبت می شود، 50 تا نمونه راه به جایی نمی برد.

   • با سلام
    با توجه به اینکه اندازه گیری آلاینده مورد نظر بیشتر به ساختار طبیعی و زمین شناسی منطقه ارتباط دارد، آیا می توان بجای تعداد ساختمان(175000) از مساحت شهر بعنوان جامعه آماری استفاده کرد؟ تا بتوان با تقسیم آن به سطوح کوچکتر به این تعداد نمونه(50 مورد اندازه گیری) رسید؟
    اگر جواب مثبته، ممنون میشم در این زمینه راهنمایی کنید.

    • سید مجتبی فرشچی 29 سپتامبر 2018 در 11:12 پاسخ

     سلام؛ اگر تعریف جامعه آماری را عوض کنید، تعریف نمونه آماری تان هم تغییر خواهد کرد. هیچکس بهتر از خود شما بر کار تسلط ندارد تا بتواند با تعریف مناسب جامعه آماری و نمونه آماری ، طوری این تعریف را انجام دهد که حجم جامعه آماری پایین بیاید و نمونه 50 تایی جواب دهد.
     می توانید پژوهش را محدود کرده و به جای کل شهر، یک منطقه از آن را اقدام کنید

 38. با سلام و خسته نباشید
  ببخشید من تو کار پایان نامم 94 تا حجم جامعه داشتم که در روش نمونه گیری نوشتم چون حجم جامعه کمه همونو بعنوان حجم جامعه در نظر میگیریم
  تو جلسه دفاع از این بمن ایراد گرفتن و گفتن چون حجم جامعه و نمونه یکی است نباید از تحلیل آماری استفاده کنی
  من اصلا منظورشونو نفهمیدم
  میشه لطفا راهنمایی کنید

  • سید مجتبی فرشچی 30 سپتامبر 2018 در 10:11 پاسخ

   سلام. ایراد وارد بوده به کار شما.
   مساوی بودن حجم جامعه و حجم نمونه منطقی و صحیح نیست. شما اگر قرار است کل جامعه را مورد بررسی قرار دهید که نیاز به روشهای آماری و برآورد نتایج ندارید. بلکه دارید سرشماری انجام می دهید و نتایج صد درصد قطعی هستند.
   با رجوع به صفحه برآورد آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران در همین وب سایت (منو آموزش spss)، حجم جامعه را طوری بالا ببرید که با نمونه گیری به حجم نمونه 94 برسید. اگر لازمه تعریف جامعه آماری تان را تغییر دهید. یا اینکه با نمونه کمتر وفق فرمول کوکران، مجدد برآوردهای آماری را انجام دهید.

 39. با سلام
  من سوالی از خدمتتون داشتم که اگه پاسخ بدین کمک بزرگی کردین
  همونطور که میدونید سازمان های ایرانی قابل قبول(منظورم سازمانی هست که تعدادش در حدی باشه که بشه توش تحقیق انجام داد) به هیچ عنوان تعداد اعضای دقیقشون رو نمیگن و همکاری ندارن و راهی هم برای بدست آوردن این مقدار وجود نداره.رو همین حساب من یه سازمان رو انتخاب کردم و در دو بخش آن پرسشنامه پخش کردم.تعداد 190 عدد پرسشنامه پخش کردم و تعداد 140 پرسشنامه با زحمت بدست آوردم که حجم نمونه رو بر اساس جدول مورگان 123 بدست آمد.میدونم که برای جاهایی که حجم جامعه مشخص نیست یه محاسبه آنلاین گذاشتید ولی مقدار اعلامی اون واقعا خیلی زیاده و نمیشه چنین مقداری رو از سازمان های ایرانی جمع کرد.
  خلاصه سوالم:
  سازمانی انتخاب کردم که تعداد اعضای دقیقشو نمیدونم
  تعداد 190 پرسشنامه بین دوبخش اون سازمان که به موضوع من میخورد پخش کردم
  حجم جامعه رو با توجه به جدول مورگان بدست آوردم
  و خودم از روش تصادفی ساده استفاده کردم چون با توجه به عدم آگاهی از تعداد اعضای جامعه و عدم همکاریشون میخواستم همه افراد از شانس مساوی برخوردار باشن.

  • سید مجتبی فرشچی 3 اکتبر 2018 در 16:29 پاسخ

   سلام. وقتی اطلاع دقیق وجود ندارد، حجم جامعه آماری را برآورد کنید و در فرمول کوکران بگذارید.
   اگر می خواهید حجم نمونه کمتر شودخطا را به جای 0.05 برابر 0.1 بگیرید.

   • ممنون از پاسخ خوبتون
    میشه بفرمایید از چه روش نمونه گیری باید استفاده بشه؟
    چون من از رش تصادفی ساده استفاده کردم
    یعنی اگه با جدول مورگان حساب کنیم اشتباهه؟
    با تشکر

    • سید مجتبی فرشچی 7 اکتبر 2018 در 18:32 پاسخ

     روش نمونه گیری تصادفی ساده خوبه.
     جدول مورگان اشتباه نیست اما خیلی محافظه کارانه است و حجم نمونه شما بالا می رود.

 40. سلام خسته نباشی
  من پرسشنامه ایی رو درست کردم که چند سوال آن مربوط میشه یه یک خصوصیت فردی .مثلا سوال یک تا چهار مربوط به خواسته فردی شخص است و من میخواهم همین سوالات که در spss بعوان چند متغییر است بعنوان یک گروه دسته بندی شود و یک آمار توصیفی کلی از مجموع 4 سوال گرفته شود نه بصورت تک تک .مثلا امار توصیفی سوال یک جدا و دو جدا (به اینصورت نه).بصورت کلی (بعنوانی گروه در نظر گرفته شود و امار توصیفی یکجا ازش گرفته شود)

  • سید مجتبی فرشچی 3 اکتبر 2018 در 16:31 پاسخ

   سلام. از نتایج و اعداد هر سوال (که طیف لیکرت و اعدادی بین 1 تا 5 هستند) میانگین بگیرید. اینطوری 4 سوال تبدیل به یک شاخص می شوند.

 41. با سلام و با تشکر از جواب های راهگشای شما
  من وقتی از ازمون کلوموگراف اسمیرنوف استفاده میکنم برای تست توزیع نرمال داده ها زیر 5صدم میاد (صفر دقیقا) و نمی تونم از آزمونهای پارامتریک استفاده کنم چون نتایج غلط میده .و از لگاریتم و LN و sqrt استفاده کردم برای نرمال کردن اما جواب نداد( همان صفر).حالا سوالم اینه من از سوال اول پرسشنامم (طیف لیکرت هست ) که 234 نفر به آن جواب دادن ،اعداد حاصل از جوابهای آن را جمع و تقسیم 234کردم یک عدد بعنوان میانگین بدست آمد . من سوال های دیگر (5 سوال ) که با هم یک مولفه را تشکیل می دهند همین عمل را رویشان انجام دادم در مجموعه 6 عدد حاصل از میانگین جواب های سوالات بدست امد که از آن ازمون کلموگراف اسمیرنوف گرفتم خیلی بالاتر از 5 صدم در آمد .آیا این روش برای تست توزیع نرمال داده ها درست است ؟؟ نتیجه ازمون k-s درست است ؟؟
  با تشکر فراوان

  • سید مجتبی فرشچی 7 اکتبر 2018 در 18:35 پاسخ

   سلام. داده های یک متغیر که گزینه های طیف لیکرت دارند، بدیهی است که نرمال نباشند. زیرا از اعداد 1 تا 5 تشکیل شده اند.
   احتمالا هر چند سوال شما تشکیل یک شاخص را می دهد. با میانگین گیری روی این سوالها به عدد شاخص می رسید. اگر این شاخص توزیع نرمال داشت، می توانید روشهای آماری پارامتری معمول را اجرا کنید.
   برای نرمالیتی یک محصول در منو محصولات داریم.

 42. با سلام
  دوست عزیز
  ایا برای طرح های ازمایشی می توان بدون در نظر گرفتن روش های اماری
  از حداقل ها برای انتخاب نمونه استفاده کرد؟
  یعنی بگیم برای مقایسه دو گروه حداقل این تعدادنیازه؟
  این تعداد رو به چه منبعی میتونم استناد کنم؟

  • سید مجتبی فرشچی 9 اکتبر 2018 در 11:50 پاسخ

   سلام. سوال سختی است. تا حد امکان برای تعیین نمونه بر اساس فرمول کوکران بروید
   اما به نظر من وقتی با محدودیت تعداد نمونه روبرو هستید اشکالی ندارد. استناد هم همین باشد که نمونه بیشتری در دسترس نیست.
   این مقاله را از سایت دیگر ما بخوانید، منبع هم دارد در این صفحه: روشهای نمونه گیری غیر احتمالی

 43. ازمطالب خوبتون متشکرم واقعا خلاصه و مفید و قابل استفاده است

 44. سلام . وقت شما بخیر . ممنون از پاسخگویی شما.
  جامعه هدف بنده شرکت های پیمانکاری پایه یک به تعداد 1572 شرکت می باشد . جامعه هدف به تفکیک 11 رشته پیمانکاری ( سازمان برنامه و بودجه ) موجود می باشد که تعداد هر شرکت در هر رشته متفاوت می باشد و با هم برابر نمی باشد .
  برای بررسی مدل پژوهش ، جامعه نمونه پیمانکاران پایه یک رشته ساختمان انتخاب شده است که تعداد کل آن در کشور 449 عدد است و تعداد این شرکت ها در تهران 309 مورد می باشد اما از تعداد پرسنل این افراد در شرکت ها اطلاعاتی طبیعتا در دسترس نیست.
  بر اساس مدل پژوهشی بنده تعداد نمونه مورد نیاز برای پاسخگویی به پرسشنامه بر اساس مدل بارکلای حداقل 60 عدد و بر اساس مدل کوهن با سطح معناداری 0.5 با سطح توان اماری 80% حداقل 75 عدد می باشد که بنده تعداد بیشتر را انتخاب کرده ام .
  با توجه به اینکه دسترسی به شرکت های پیمانکاری در سراسر کشور مقدور نمی باشد و هزینه بر است جامعه پیمانکاران پایه یک ساختمان استان تهران انتخاب شده است .
  از میان این 309 شرکت پیمانکاری در استان تهران ، به صورت تصادفی شرکت ها با موقعیت مکانی و جغرافیایی یکسان ( به دلیل کاهش هزینه در رفت و امد برای ارسال حضوری پرسشنامه ) انتخاب شده و در بخش های ( امور قراردادها ،امور فنی و مناقصات و میان مدیران پروژه ، میانی و مدیران ارشد ) توزیع شده است .
  * * * حالا سوالم این است که روشی را که استفاده کرده ام درست است ؟ و روش مورد استفاده را دقیقا چه بنویسم؟
  خوشه ای ؟ خوشه ای چند مرحله ای ؟ ترکیب طبقه بندی + خوشه ای ؟ یا اینکه نمونه گیری من غیر تصادفی سهمیه ای یا غیر تصادفی هدفمندیا همان قضاوتی است ؟
  * * * آیا می بایست از میان 11 رشته پیمانکاران پایه یک صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه جامعه نمونه را انتخاب می کردم ؟؟ با توجه به اینکه ماهیت هر رشته تفاوت می کند .
  ( شرمنده توضیحاتم اندکی زیاد شد ، برای اینکه موضوع را کاملا تشریح کنم مجبور به توضیح اضافه بودم . )

  • سید مجتبی فرشچی 13 اکتبر 2018 در 17:31 پاسخ

   سلام. در اصل جامعه آماری شما مدیران 309 شرکت در استان تهران است که می خواهید به صورت تصادف آنها را انتخاب و به سراغ مدیران شان بروید. چون به دلیل کاهش هزینه و دسترسی ،یک موقعیت مکانی و جغرافیایی خاص را انتخاب کرده اید ، به نوعی می توان گفت شما نمونه گیری اتفاقی را انجام داده اید.
   تعریف نمونه گیری غیر احتمالی اتفاقی: در این روش محقق افرادی را مورد مطالعه قرار می دهد که در دسترس هستند و مصاحبه گر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه می کند.
   تعریف فوق از یکی دیگر از وب سایتهای این شرکت که لینک آن در سه کامنت قبلی آمده برداشته شده است.

   • درود و وقت بخیر .
    دقیقا همین طور است که فرمودید . با توجه به اینکه شرکت های پیمانکار پایه یک ساختمان اصول و پروتکل خاص خود را دارند و درصورتی که سر زده به شرکت مراجعه کرده از پاسخگویی به دانشجویان برحذر می کنند می بایست بر اساس اصول و پروتکل رسمی موارد را پیش برد . از همین رو ، مراجعه به تمامی شرکت های پیمانکار در سرتاسر تهران کاری بس دشوار بود و طبیعتا مدیران و کسانی که می توانستند پرسشنامه بنده را پر کنند کاری بس سخت و دشوار به حساب می آمد . با انتخاب یک موقعیت خاص جغرافیایی به دلیل کاهش هزینه ، پس از تماس با حدود 16 شرکت و اعلام موضوع خود مبتنی بر توزیع پرسشنامه ، به شرکت ها مراجعه کرده و سپس پرسشنامه را توزیع کرده و بعد از مدتی جمع آوری می کردم .

    * با توجه به نظر شما ، در پایان نامه روش نمونه گیری را نمونه گیری غیر احتمالی اتفاقی عنوان کرده که از میان 16 شرکت انتخاب شده اند .
    با تشکر از نظرات سازنده و خوب شما .

 45. فرهاد سلطان زاده 14 اکتبر 2018 در 09:48 پاسخ

  سلام
  وقت بخیر
  در مورد روش نمونه گیری ایزرائیل کسی چیزی میدونه ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید .

  • سید مجتبی فرشچی 14 اکتبر 2018 در 21:37 پاسخ

   سلام. در خصوص روش نمونه گیری معرفی شده توسط ایزرائیل اطلاع خاصی نداریم

   • فرهاد سلطان زاده 16 اکتبر 2018 در 20:02 پاسخ

    آیا فرمول یا جدولی دارد ؟
    اگر دارد ممنون میشم

    • سید مجتبی فرشچی 17 اکتبر 2018 در 13:53 پاسخ

     ظاهرا جدول نمونه گیری ای دارد. اما ما اطلاعات بیشتری نداریم. اگر سایر دوستان می دانند اعلام نظر داشته باشند

 46. سلام ببخشیداگه بخوام بخوام برای نمونه گیری از جدول تصادفی استفاده کنم جامه اماریم میلیونی باشه چی کار کنم. ? باید از دوتا ستون استفاده کنم. ? بجز این راهی دیگه نیست

  • سید مجتبی فرشچی 21 اکتبر 2018 در 16:22 پاسخ

   سلام. چرا از نمونه گیری سیستماتیک استفاده نمی کنید؟ مثلا از عدد 5 شروع کنید و بعد 2000 تا 2000 تا نمونه برداری کنید. گام را طوری انتخاب کنید که با آخرین گام، آخرین نمونه شما نیز انتخاب شود.

 47. بی بی فاطمه حسینی زاده 2 نوامبر 2018 در 15:13 پاسخ

  با سلام و احترام
  من مشکل تعیین تعداد نمونه دارم، 51044 تعداد جامعه آماری من است و 14 منطقه دارم که میخوام نمونه های اختصاص داده شده به هر منطقه بعدا برای کار آماری مستقل هر منطقه قابل استناد باشه و بتونم کار آماری روی آن انجام بدم و مثلا بگم منطقه ابرکوه این مشکلات را داشته، برای این جامعه آماری حجم نمونه را 650 در نظر گرفتم آیا اگر این تعداد را نسبت به تعداد افراد هر منطقه در نظر بگیرم، مثلا برای ابرکوه از این تعداد 50 نفر میشه و در مناطق دیگر کمتر، با این وجود دیتاها که جمع می کنم برای هر منطقه قابل استناد است؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • سید مجتبی فرشچی 10 نوامبر 2018 در 00:10 پاسخ

   سلام. اگر حداقل برای هر منطقه 30 نمونه داشته باشید قابل استناد و تحلیل هست. اگر تناسب گیری کردید و منطقه ای کمتر از 30 شد، شما همان 30 را قرار دهید.

 48. سلام روزتون بخیر ؛
  جامعه آماری من ۱۰۴۰۵۹ نفر هست. دو تا سوال داشتم:
  ۱- این جامعه محدود فرض میشه یا نامحدود؟
  ۲- از کدام روش نمونه گیری کنم؟ جدول مورگان یا فرمول کوکران.
  کوران کدومش؟
  ممنون از لطفتون

  • سید مجتبی فرشچی 10 نوامبر 2018 در 00:47 پاسخ

   سلام و وقت بخیر، 1- چون تعداد حجم جامعه مشخص است، جامعه محدود می باشد. 2- جدول مورگان چیزی نیست جز فرمول کوکران با خطای 0.05. در فرمول کوکران دست شما بازتر است تا مقدار خطا را تعیین کنید و طبق آن حجم نمونه حساب شود (معمولا مقادیر 0.1، 0.05 و 0.01 می گیرد).

 49. سلام وقت به خیر من نمونه ها فرزندان طلاق متاهل هستند که دسترسی به آنها خیلی سخت هست و روش تحقیقم هم علی مقایسه ای بنظرتون 60 نفراز هر گروه یعنی 60 متاهل فرزند طلاق و 60 متاهل غیرطلاق کافیه، اصلا چگونه بفهمم چه میزان کافیه

  • سید مجتبی فرشچی 21 نوامبر 2018 در 18:14 پاسخ

   سلام. کفایت این تعداد نمونه که گفتید بستگی به روش آماری ای دارد که قصد دارید وفق آن تحلیل و آزمون فرضیات را انجام دهید.
   در اصل باید جامعه آماری خود را برآورد جمعیت کنید و وفق فرمول کوکران، حجم نمونه را برآورد نمایید. اما در مواردی که دسترسی به نمونه ها خیلی سخت است می توانید از تعداد نمونه در دسترس استفاده نمایید که تعداد کفایت آن هم همانطور که گفتم بستگی به روش آماری تان دارد. با استاد مشورت نمایید.

   • مریم رادمهر 19 فوریه 2019 در 14:05 پاسخ

    سلام، ببخشید من منظورتان را از اینکه به روش آماری بستگی دارد متوجه نشدم روش آماری من مانوا هست ممنون میشم اگه در این زمینه بیشتر توضیح دهید

    • سید مجتبی فرشچی 20 فوریه 2019 در 13:19 پاسخ

     سلام. در اصل با توجه به آزمون آماری شما می بایست بر اساس خطای نوع اول و دوم و میانگین و واریانس متغیرها با فرمولهای دقیق نمونه گیری، حجم نمونه شما حساب شود که کار یک متخصص نمونه گیری از فارغ التحصیلان رشته آمار است.
     یا اینکه با فرمول کوکران و با محاسبه برآوردی از حجم جامعه، حجم نمونه را حساب کنید و تقسیم بر دو کنید برای هر گروه. با اساتید خود مشورت داشته باشید.

 50. با سلام و وقت بخیر
  ابتدا لازم است تشکر و قدردانی کنم بابت مطالب مفید سایت، سوال بنده این است که جامعه مورد مطالعه تحقیق بنده 11000نفر بوده و بر اساس کوکران و خطای 10 درصد 96 نفر بدست آمده و به این تعداد بسنده کرده و پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، حال این تعداد و در نظر گرفتن خطای 10درصد از طرف اساتید رد شده و مورد تایید نمی باشد ، میخواستم بدونم آیا توجیهی برای در نظر گرفتن خطای 10 درصد میتونم ارائه بدم یا به کل نتایج بنده اشتباه بوده است ؟ لازم بذکر است که در حال حاضر امکان افزایش تعداد پرسشنامه به تعداد384 نفر، وجود ندارد.
  با تشکر از وقتی که برای پاسخگویی میگذارید
  ممنون

  • سید مجتبی فرشچی 29 نوامبر 2018 در 19:56 پاسخ

   سلام. خواهش
   این که خطا را 0.05 یا 0.1 قرار دهید بستگی به عوامل زیادی دارد، مثل: مقطع تحصیلی، حساسیت نتایج و تحلیلها، نظر اساتید راهنما و مشاور، حوزه کاری پژوهش و امثال آن.
   بهرحال اگر نظر اساتید این است که این مقدار خطا زیاد است ناچارید در فرمول کوکران به جای 0.1 از 0.05 استفاده نموده و مابقی نمونه ها تا 371 نمونه را نیز جمع آوری نمایید.
   یا اینکه یک بار دیگه جچم جامعه آماری را برآورد کنید، شاید کمتر از 11000 نفر باشد.

 51. سید محمدعلی شاهمیری 27 نوامبر 2018 در 15:01 پاسخ

  سلام.روز بخیر.منظور از پرسشنامه های تک قطبی و دوقطبی چیست؟ضمنا در طراحی پرسشنامه از وازه غربالگری استفاده می کنند.یعنی چه؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 نوامبر 2018 در 20:57 پاسخ

   سلام. متاسفانه نمی تونیم در این زمینه به شما کمک کنیم چون طراحی پرسشنامه انجام نمیدیم.

 52. سلام
  اگر روش نمونه گیری تصادفی باشد، امکان استفاده از کوکران را نخواهیم داشت یا ربطی ندارد؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 نوامبر 2018 در 20:07 پاسخ

   سلام. در اصل روش نمونه گیری از روش محاسبه حجم نمونه جدا نیست و ارتباط با یکدیگر دارند. اما استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی و سایر روشهای نمونه گیری معمول مشکلی ندارد.

 53. با سلام
  من در یک مطالعه ای از مجموع 397 مدرسه در 5 ناحیه آموز و پرورش، 70 مدرسه را به عنوان واحد تحلیل ام انتخاب کردم پرسشنامه ها را به مدیر و همه معلمان مدرسه دادم. روش نمونه گیری من خوشه ای است؟ از چه نوع خوشه ای؟. فکر می کنم خوشه ای است چون اصلا واحد تحلیل ام مدرسه است. اما مطمئن نیست لطفا راهنمایی کنید.

  • سید مجتبی فرشچی 29 نوامبر 2018 در 20:10 پاسخ

   سلام. اگر به تفکیک 5 ناحیه اهمیت خاصی نداده اید، نمونه گیری شما تصادفی ساده بوده است. و اگر از هر 5 ناحیه در نمونه شما حضور دارند، نمونه گیری طبقه ای است.
   بهتر بود به تناسب تعداد مدرسه در هر ناحیه، نمونه کل را تخصیص می دادید تا نواحی بزرگتر سهم به همان نسبت در نمونه بیشتر حضور داشته باشند.

 54. با سلام
  ببخشید میشه لطف بفرمایید برای هر مورد چند مثال عنوان بفرمائید

  • سید مجتبی فرشچی 29 نوامبر 2018 در 20:13 پاسخ

   سلام. سعی کردیم متن گویا و روان باشد. انشاءالله اگر فرصتی شد مثالهایی در آینده به آن اضافه خواهیم کرد.
   البته در دیدگاه ها مثالهایی توسط دانشجویان زده شده و ما هم اعلام نظر کرده ایم.

 55. با سلام من قراره عوامل موثر بر بهره وری را در بین کارکنان دانشگاه بررسی کنم البته کارکنان رسمی، پیمانی ،شرکتی وقراردادی مورد سنجش قرار گرفته اند.تعداد کارکنان مورد سنجش 55 نفر است واز تعداد کل کارکنان اطلاعی ندارم.از چه روش نمونه گیری باید استفاده کنم.
  ممنون از شما

  • سید مجتبی فرشچی 29 نوامبر 2018 در 20:27 پاسخ

   سلام. لازم است از امور اداری دانشگاه برآورد تعداد کل کارکنان دانشگاه (وفق تعریف جامعه آماری خود) را بگیرید و آنگاه با فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز را حساب کرده و به همان تعداد بررسی انجام دهید.
   می توانید هر معاونت دانشگاه را یک طبقه در نظر بگیرید و نمونه گیری طبقه ای انجام دهید. حساب شده جلو بروید که در انتها از منظر روش تحقیق و آمار ایرادی به کار نگیرند.

 56. با سلام تعداد کل کارکنان 55 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 48 نفر انتخاب شده است.موضوع پایان نامه من بررسی میزان بهره وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر افزایش آن بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت (مدل آچیو) است پرسشنامه بهره وری کارکنان هرسی و گلداسمیت شامل 26 سوال و 7 مولفه را توزیع کرده و داده ها را وارد نرم افزار کردم با توجه به آزمون كولموگروف توزیع نرمال به دست آمده فرضیه اصلی من این است که میزان بهره وری در دانشگاه مورد نظر بیشتر از حد متوسط است. و فرضیه های مربوط به مولفه ها این گونه می باشد: توانایی کار در دانشگاه بیشتر از حد متوسط است.بنده از آزمون تی تک نمونه استفاده کرده ام. آیا آزمون مورد استفاده صحیح بوده یا خیر؟در صورت اشتباه بودن کدام آزمون صحیح است.
  همچنین استفاده از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی در کنار آزمون تی تک نمونه امکان پذیر است ؟
  با تشکر از پاسخ گویی و توجه شما

  • سید مجتبی فرشچی 5 دسامبر 2018 در 14:12 پاسخ

   سلام. اگر متغیرها نرمال بوده اند آزمون تی تست مناسب هست.
   آزمون فریدمن مربوط به داده های غیر نرمال است و جایگزین آن آزمون اندازه های مکرر می باشد.

 57. سلام. چطور می توانیم حجم نمونه طرح آزمایشی را محاسبه کنبم در حالی که واریانس جامعه را نداریم؟

  • سید مجتبی فرشچی 8 دسامبر 2018 در 14:51 پاسخ

   سلام. در فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه نیازی به دانستن واریانس جامعه نیست. در منو آموزش این وب سایت صفحه “تعیین حجم نمونه آنلاین با فرمول کوکران را ببینید” .مگر آنکه نمونه گیری پیچیده ای داشته باشید و با فرمولهای خاص آن بخواهید حجم نمونه را انتخاب نمایید.

 58. یک سوال دیگر آنکه برای یک طرح آزمایشی با یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته بهترین و مناسب ترین روش تحلیل آماری داده ها چیست؟

  • سید مجتبی فرشچی 8 دسامبر 2018 در 15:03 پاسخ

   سلام. همبستگی و رگرسیون.
   اگر قبل و بعد و کنترل آزمایش هست بهترین آزمون آنالیز کوواریانس می باشد.

 59. سلام وقت بخیر . بنده می خواهم یک تحقیق کیفی انجام بدهم و برای جمع اوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده می کنم . 1- جامعه آماری تحقیق حدودا 900 هزار نفر هستند. نمونه آماری چقدر باید باشد یا به عبارت دیگر با چند نفر باید مصاحیه کنم تا اطلاعات اکتشاف شده قابلیت اعتماد داشته باشد؟ 2- آیا می شود در چنین جامعه آماری بزرگی از روش مصاحبه استفاده کرد؟

  • سید مجتبی فرشچی 15 دسامبر 2018 در 21:57 پاسخ

   سلام. 1- از منو آموزش spss این سایت به صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه وارد شوید و در آن حجم نمونه مورد نیاز خود را محاسبه نمایید.
   2- عملا خیلی از پرسشنامه هایی که ما به عنوان یک شرکت آماری از مردم پر می کنیم به دلیل اینکه پرسشگر سوالات را از روی پرسشنامه از مردم می پرسد، از نوع مصاحبه است و کار خیلی سختی نیست. بنابراین شما اگر پرسشنامه تایید شده ای داشته باشید، می توانید بدهید تا پرسشگران (مصاحبه کنندگان) برایتان پر کنند با سوال از افراد نمونه.

 60. سلام میخواستم بپرسم حداقل اندازه نمونه برای تحقیقات آزمایشی چقدر باید باشه؟ مثلا وجود 7 نفر در هر گروه آزمایش و کنترل کافیه یا خیر؟

  • سید مجتبی فرشچی 15 دسامبر 2018 در 21:53 پاسخ

   سلام. عدد مشخص و از قبل نوشته شده ای وجود ندارد. اما در یک اعلام نظر کلی بهتر است حتی الامکان از 30 تا نباید کمتر باشد.

 61. سلام خسته نباشید
  یک سوال داشتم.

  من در فرمول کوکران مقدار خطای اندازه گیری را 07/ وارد کردم اِیا حجم نمونه که به دست میآید اشتباه است؟

  • سید مجتبی فرشچی 17 دسامبر 2018 در 17:55 پاسخ

   سلام. اشتباه نیست. اما عرف هم نیست.
   حتی الامکان از این خطاها هنگام تعیین حجم نمونه استفاده کنید: 0.01 – 0.05 – 0.1

 62. باسلام
  برای انتخاب روش تعیین حجم نمونه میتوانم از روش حذفی و یا کوکران استفاده نمایم؟جامعه آماری من 177تا ازصندوقهای سرمایه گذاری هست؟
  سپاسگزارم

  • سید مجتبی فرشچی 21 دسامبر 2018 در 14:35 پاسخ

   سلام. ابتدا باید بررسی کنید چه دسته بندی هایی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری دارید. آیا همه در یک شهر هستند؟ یا در شهرهای مختلف؟ یا در مناطق مختلف شهر.
   و شما مایل نیستید که از هر شهری حداقل یک صندوق در نمونه شما باشد؟ به نظرم با توجه به طبقه بندی ها از روش طبقه ای و فرمول کوکران استفاده نمایید.

 63. با سلام .من در حال انجام پروپزالم هستم، جامعه آماری من خریداران خودروشرکت سایپا در شهر سمنان هستش،باید از چه روش نمونه گیری استفاده کنم؟از روش pls در اینجا می شه استفاده کرد یا کوکران؟

 64. سلام
  بابت پاسخگویی شما سپاسگزارم.این صندوقها به تعداد177صندوق،دربازار بورس اوراق بهادار ایران فعالیت دارند.اطلاعات مربوط به آنهاازطریق سایت هریک از صندوقها قابل دستیابی است.همچنین میتوان بطور یکپارچه اطلاعات مربوط به همه آنهارااز سایت بورس اوراق بهادار ایران گردآوری کرد….
  مضاف براینکه این صندوقها سه دسته تقسیم میشوند….
  از راهنمایی شماپیشاپیش سپاسگزارم.

  • سید مجتبی فرشچی 22 دسامبر 2018 در 13:57 پاسخ

   سلام. می توانید هر دسته را یک طبقه حساب کرده و تناسب حجم آن، نمونه اختصاص دهید. بدین ترتیب هر چه دسته بزرگتر باشد، نمونه آماری بیشتری نیز از آن قابل استخراج است.

 65. با سلام و وقت بخیر یک سوال داشتم اگر حجم نمونه پایین باشد در بدترین حالت ممکن چه اتفاقی می افتد؟

  • سید مجتبی فرشچی 22 دسامبر 2018 در 13:55 پاسخ

   سلام. اگر حجم نمونه از حد مورد نیاز کمتر باشد، باعث افزایش خطا شده و نتایج بدست آمده از آزمونها قابل اتکا نبوده و قابل تعمیم به جامعه نمی باشد.

 66. با عرض سلام؛ ببخشید وقتی تعداد افراد مورد مطالعه 35 نفر باشد نیاز به نمونه گیری نیست؟

  • سید مجتبی فرشچی 22 دسامبر 2018 در 13:53 پاسخ

   سلام. اگر تمام این افراد جامعه آماری را مورد بررسی قرار می دهید نمونه گیری نیاز نیست. در این صورت در اصل شما دیگر یک تحلیل آماری ندارید بلکه همانند سرشماری اطلاعات کامل را بدست آورده اید و استنباط آماری و آزمون آماری معنایی ندارد. زیرا هدف آزمون آماری تعمیم نتایج نمونه به جامعه است.

 67. باسلام
  ازپاسخگویی شایسته ودقیق حضرتعالی سپاسگزارم.به عنوان آخرین سوال دراین زمینه،لطفا بفرمایید در پروپوزال دربخش حجم نمونه
  روش نمونه گیری ودلیل آنرا توضیح دهید،چه جمله ای قیدگردد ؟
  به عنوان مثال روش غربالگری(حذفی ) یا روش کوکران

  آرزومند توفیقات روزافزونتان هستیم

  • سید مجتبی فرشچی 29 دسامبر 2018 در 18:13 پاسخ

   سلام. روشی که توضیح دادم روش : نمونه گیری طبقه ای است.
   توضیحات این روش نیز در همین سایت وجود دارد. اگر سرچ کنید هر چه در خصوص این روش نمونه گیری است می آید.

 68. با عرض سلام و خسته نباشید. بنده یک کار تحقیقاتی انجام میدم در خصوص اینکه میخوام رفتار گردشگرای ترک و مازندرانی رو در شهر مشهد بررسی کنم.ولی برای تعیین حجم نمونه نمیدونم باید چجوری محاسبه کنم.حدس می زنم باید از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده کنم.ولی حجم نمونه مو نمیدونم چطور باید تعیین کنم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سید مجتبی فرشچی 29 دسامبر 2018 در 18:28 پاسخ

   سلام. لازمه از یک منبع خوب مثل سازمان میراث فرهنگی، اطلاعات کامل در خصوص دو گروه گردشگر بدست آورید و طبقه بندی های ممکنه آن را بررسی کنید. بعد با توجه به جزئیات اطلاعاتی که دارید تصمیم بگیرید. احتمالا همان طبقه ای خوب باشد

 69. سلام وقت بخیر
  ببخشید ما میخوایم سه روشه مختلف در تشخیص بیماری هپاتیت رو با هم مقایسه کنیم، تو این مطالعهاز بین افرادی که مراجعه میکنن به مراکز درمانی شهرستان اونایی که معیار ورود به مطالعه رو دارن انتخاب میشن.ببخشید روش نمونه گیری و حجم نمونه و روش آماری برای تجزیه تحلیل بنظر شما چگونه است؟ممنون از پاسخگویی شما

  • سید مجتبی فرشچی 29 دسامبر 2018 در 20:10 پاسخ

   سلام. روش نمونه گیری شما نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد و از روش آماری آزمون مقایسات میانگین استفاده می شود.

 70. سلام می بخشید به نظر شما نمونه برداری زیر چه نوع نمونه برداری است و اصطلاح فارسی آن چیست؟
  Multi increment sampling
  or
  Multi incremental sampling

 71. سلام وقت بخیر. ببخشید برای تعیین حجم نمونه و فواصل زمانی نمونه گیری روی تولیدات کارخانه تجهیزات پزشکی به منظور کنترل کیفیتشون باید چجوری عمل کنیم؟ مثلا محصولات نیمه ساخته هر مرحله تا محصول نهایی هر چند ساعت و چنتا برداریم؟اگ حجم تولیدات روزانه مثلا دو محصول 1500 و 800 عدد باشد در یک شیفت 8 ساعته کاری. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

  • سید مجتبی فرشچی 29 دسامبر 2018 در 18:43 پاسخ

   سلام. اینجا روش های نمونه گیری رایج کارایی ندارد و لازم است از محاسبات دقیق برای تعیین حجم نمونه بر اساس خطاهای نوع اول و دوم استفاده کنید. ضمن اینکه کلا مبحث “کنترل کیفیت آماری” مطرح است و به منابع آن مراجعه کنید.

 72. با عرض سلام و خسته نباشید
  اگر حجم نمونه برابر با 372 باشد و بخواهیم به صورت خوشه ای از بین 10 آموزشگاه نمونه گیری انجام دهیم باید چند آموزشگاه انتخاب کنیم؟
  و سوال دیگر اینکه آیا تعداد دانش آموزانی که از هر آموزشگاه انتخاب می شود باید با هم برابر باشد؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید

  • سید مجتبی فرشچی 8 ژانویه 2019 در 20:03 پاسخ

   سلام. علت انتخاب نمونه گیری خوشه ای چیست؟
   به نظرم نمونه گیری طبقه ای انتخاب کنید و از هر 10 آموزشگاه در داخل نمونه خود داشته باشید. نمونه ها را برابر نگیرید، بلکه به تناسب تعداد دانش آموزان هر آموزشگاه نمونه از آن آموزشگاه بگیرید.

 73. سلام. لطفا در مورد روش نمونه گیری سرشماری با اعمال محدودیت توضیح بدید.ممنون

 74. سلام ، خسته نباشید
  ببخشید موضوع پایان نامه من بررسی مسائل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه خودمون هس و تعداد جامعه آماری هم 2600 نفر که نمونه آماری هم 335 نفر بر طبق جدول مورگان می باشد.می خواستم ببینم روش نمونه گیری من سیستماتیک باید باشه یا خوشه ای؟

  • سید مجتبی فرشچی 8 ژانویه 2019 در 20:11 پاسخ

   سلام. باید دید چطوری می خواهید و یا اینکه چطوری می توانید به دانشجویان خوابگاهی دسترسی پیدا کنید. به نظرم بهتر است ساختمان های خوابگاه ها را طبقاتی در نظر بگیرید و از هر طبقه به تناسب حجم آن نمونه گیری نمایید (در داخل آن ساختمان به تصادف به دانشجویان مراجعه کنید).

 75. سلام.
  اگه میشه جواب این سوالات رو خواستم
  پژوهشگری قصد دارد تاثیر سه روش درمانی ( cbt ، دارو درمانی و رفتار درمانی ) را در بین بیماران مبتلی به ocd مبتنی بر جنسیت و تحصیلات را مورد مطالعه قرار دهد . با توجه به موضوع پژوهش به سوالات زیر پاسخ دهید :
  1. مناسب ترین عنوان پژوهش
  2. مناسب ترین طرح پژوهش
  3. دوفرض پژوهشی جهت بررسی موضوع درقالب جمله خبری (یک فرضیه جهت دار و یک فرضیه بدون جهت)
  4. متغیر های مستقل ، وابسته ، تعدیل کننده ، مداخله گر و حداقل 5 مورد با ذکر دلیل متغیر ناخواسته
  5. روش کنترل 5 متغیر ناخواسته جهت خنثی سازی اثر(شرح کامل)
  6. تعریف جامعه پژوهش
  7. مناسب ترین روش نمونه برداری تصادفی و چگونگی انتخاب گروه نمونه
  8. عوامل تهدید کننده روایی درونی و بیرونی تاثیر گزار با ذکر دلیل علمی و مستدل
  9. مناسب ترین روش آماری با ذکر دلیل
  10. تعریف متغیر مستقل و وابسته به صورت موضوعی و عملیاتی

  • سید مجتبی فرشچی 8 ژانویه 2019 در 20:21 پاسخ

   سلام. اینجا مجال پاسخگویی با جزئیات کامل نیست. لطفا در واتس آپ با همکارمان ارتباط بگیرید تا هزینه و مدت زمان پاسخگویی دقیق به سوالات را اعلام کنند خدمت تان.

 76. سلام.وقت بخیر.من یک سوال داشتم راجع به تعداد نمونه ام.با توجه به اینکه جامعه من سالمندان شهر تهران میباشد و بسیار وسیع است میخواهم از فرمول کوکران که تعداد مشخص نیست بروم ولی نمیدانم کدام درصد خطا را بزنم که 230 یا 250 بهم بدهد.راهنماییم میکنید لطفا.عجله دارم.
  ممنون لیلا

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 00:16 پاسخ

   سلام. در صفحه محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران و در بخش دوم که برای موقعی است که حجم جامعه را نداریم، حالتهای مختلف خطا را تست کنید تا به حجم نمونه مد نظر برسید. البته این کار توصیه نمی شود و بهتر است خطای 0.05 یا 0.01 را انتخاب کنید. زیرا معلوم می شود با هدف رسیدن به حجم نمونه خاصی خطا را تغییر داده اید.

 77. با سلام و خسته نباشید. میخواستم بپرسم برای مقایسه اثربخشی دو روش درمانی (دارو درمانی در مقایسه یا رفتار درمانی) با تعداد نمونه کم(هر کدام 6 نفر) از چه روش آمار برای تجزیه و تحلیل استفاده کنم. میدونم تعداد نمونه ام کمه. بخاطر همون موندم. لطفا جوابم رو بدید خیلی ضروریه. باتشکر

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 00:27 پاسخ

   سلام. حقیقتش این تعداد حجم نمونه از نظر من غیر قابل بهره برداری است. خیلی کمه.
   اگر حجم نمونه تان مثلا 30 تا بود می توانستید از آزمون تی مستقل یا معادل ناپارامتری آن یعنی یومان ویتنی استفاده کنید. ابتدا فرض نرمال بودن داده ها باید با آزمون کلموگروف اسمیرنف انجام شود.

 78. فرمو ل تلنت چیست
  نحوه محاسبه
  تعدادمتغیر ضربدر 8 به علاوه 50

 79. درود
  شبتون آکنده از آرامش.
  بی نهایت سپاس از این که با حداقل چشمداشتی، به ارائه ی مطالب راهگشا و مؤثر می پردازید.

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 00:44 پاسخ

   خواهش جناب شریعتی. مسلط بودن به آمار و spss دانشجویان را در مقاله دادن بسیار توانمند می کند. در ارتباط با مدیران نیز اگر از آمار استفاده کنند تصمیمات بسیار هوشمندانه تری خواهند گرفت. خلاصه دوست داریم آمار فراگیرتر شود.

 80. سلام روز بخیر
  من میخوام تاثیر یک روش درمانی روانشناسی رو بر از زنان مبتلا به ام اس بسنجم. حجم نمونک 30 نفره است 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه انتخاب این افراد در گروه به این صورت است که 15 نفر آزمایش زودتر درمان دارویی رو شروع کردن وکنترل دیرتر.حالا میخوام بدونم روش نمونه گیری من از نظر اماری به چه صورت میشه؟ غیرتصادفی ساده؟

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 17:20 پاسخ

   سلام. حجم نمونه شما کم است و سعی کنید در هر کدام از گره آزمایش و گواه حداقل 30 نفر داشته باشید.
   روش نمونه گیری شما تصادفی ساده است.تقسیم نفرات به 2 گروه آزمایش و کنترل هم باید به صورت تصادفی صورت بگیرد.

 81. سلام. من می خواهم مقایسه بحث گروهی و سخنرانی را در یک درس دانشجویان رشته خاص دانشگاهی، بررسی کنم. حجم نمونه چطور محاسبه می شود. ممنونم از راهنمایی شما.

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 00:48 پاسخ

   سلام. جامعه آماری خود را بایست دقیق مشخص کنید و حجم آنرا برآورد کنید. اگر به طبقاتی قابل تقسیم هستند از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید و گرنه به صورت تصادفی ساده. حجم نمونه را هم با فرمول کوکران حساب کنید.

 82. سلام من میخواهم از بین چندین کتاب تعدادی پاراگراف رو به عنوان نمونه در نظر بگیرم. شما چه روش نمونه گیری را پیشنهاد می کنید؟
  به عنوان مثال آیا می توانم از روش نمونه گیری طبقه ای از بین صفحات کتابها تعدادی صفحه رو به عنوان نمونه در نظر بگیرم و سپس از داخل هر صفحه یک پاراگراف را به تصادف انتخاب کنم؟ یا روش دیگری پیشنهاد می کنید؟
  در این آزمایش می‌توان از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد؟
  (ضمن اینکه تعیین تعداد پاراگراف های کل کتاب ها زمان بر و همراه با خطا خواهد بود و امکان پذیر نیست)

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 00:59 پاسخ

   سلام. روشی که گفتید خوب است. به نظر من هر کتاب را یک طبقه در نظر بگیرید و متناسب با تعداد صفحات آن حجم نمونه را اختصاص دهید. صفحات و پاراگراف داخل صفحه را نیز به تصادف انتخاب کنید.
   از فرمول کوکران می شود استفاده کرد. تعداد پاراگراف ها را برآورد کنید (به عنوان حجم جامعه آماری).

 83. سلام من می خواستم افزایش قیمت سیگار را بر روی مصرف بررسی کنیم
  از روش پیمایش
  اول خاستم بدونم حجم نمونه توی تهران چطوری انتخاب کنم و اینکه این روش از روش های کیفی است؟

  • سید مجتبی فرشچی 30 ژانویه 2019 در 01:43 پاسخ

   سلام. قاعدتا با فرمول کوکران حساب کنید و چون تعداد سیگاری ها بیشتر از 100 هزار نفر است، حجم نمونه شما 384 نفر بدست خواهد آمد. پرسشنامه یا فرم دریافت داده را که طراحی کنید روش آن مشخص می شود.

 84. سلام. من حجم نمونه م با فرمول کوکران 85 نفر باورد شد ولی 72 پرسشنامه بیشتر نتونستم جمع آوری کنم و الان هم تحلیل آماری رو انجام دادم چون نمیدونستم کمتر از حجم نمونه بشه تعداد پاسخ دهندگان مشکلی داشته باشه. الان با سطح خطای 0.07 که حساب می کنم تعداد نمونه میشه 70 نفر و اینکه آیا وقتی اینجا سطح خطا رو 0.07 در نظر گرفتم برای اثبات یا رد فرضیه ها هم سطح معنی داری رو 0.07 باید در نظر بگیرم یا همون 0.05 رو؟

  • سید مجتبی فرشچی 2 فوریه 2019 در 15:28 پاسخ

   سلام. سطح معنی داری در آزمون های آماری را حتما همان 0.05 در نظر بگیرید یا در حالت سخت گیرانه 0.01. عددی مثل 0.07 را اصلا در این موارد به کار نگیرید که کاملا غیر معمول است.
   در خصوص حجم نمونه می بایست پیش بینی عدم بازگشت برخی پرسشنامه ها می شد. بهرحال با همان سطح معنی داری 5 درصد به تایید یا رد فرضیات بپردازید.

 85. سلام استاد وقت بخیر کار من بررسی روش تدریسی بر روی خودکارآمدی و …..دانش آموزان دبیرستان در یک شهرستان بود . چون زمان شروع اجرا نیمسال دوم بود محدویت داشتیم . ابتدا از بین دبیرستان های دولتی بظور تصادفی یک دبیرستان انتخاب و درآن دبیرستان پیش آزمون خودکارآمدی اجرا و از بین تمام کلاس ها ، دو کلاس که کمترین نمره خودکارآمدی را کسب کرده بود انتخاب (آزمایش و کنترل) که هریک 25 نفر داشت . حالا روش من جزو کدام یک از روش هاست تا در مقاله اشاره کنم. خیلی متشکرم

  • سید مجتبی فرشچی 19 فوریه 2019 در 19:05 پاسخ

   سلام. روش نمونه گیری شما در چارچوب هیچ کدام از روشهای نمونه گیری رایج نمی گنجد. در اصل نمونه گیری شما از نوع “غیر احتمالی” است. این مبحث را در سایت دیگر ما بخوانید: روشهای نمونه گیری غیر احتمالی
   در مقاله خود شیوه نمونه گیری تان را آنگونه که بوده تشریح کنید. اما در مقالات آتی خود در مبحث نمونه گیری خیلی دقت کنید و قبل از شروع به کار برای آن برنامه ریزی کنید. چون اگر اشکالی به آن وارد کنند ممکن است کل کار زیر سوال برود.

 86. سلام بزرگوار
  جامعه هدف معلمان دوره ابتدایی شهر تهران هستند.انتخاب نمونه به روش خوشه ای می باشد .
  5 نقطه جغرافیایی ب طور تصادفی انتخاب نمودم هرمنطقه 4 دبستان پرجمعیت(2 تا دخترانه، 2 تاپسرانه).
  هر مدرسه 10 نفر، آیا این حجم نمونه مناسب؟
  در صورتی که کافی نباشه می توان از بعضی مناطق مدارس بیشتری را انتخاب کنم؟
  ممنون میشم زودتر راهنمایی فرمایید.
  درحال اجراهستم.

  • سید مجتبی فرشچی 19 فوریه 2019 در 20:03 پاسخ

   سلام. حجم کل نمونه تان را با فرمول کوکران برآورد کنید و اگر از آن بیشتر نمونه بگیرید اشکال ندارد خصوصا که بهتر است در هر مدرسه حداقل 30 نفر نمونه داشته باشید.
   در خصوص انواع روشهای نمونه گیری، این صفحه از سایت دیگر ما را نیز ببینید: انواع روشهای نمونه گیری

 87. سلام یه سوال داشتم ممنون میشم کمک کنید:
  در پژوهشی در ارتباط با اعتیاد باید به چهار کمپ در شمال، جنوب، شرق، غرب تهران مراجعه نمایم.
  روش پژوهش علی – مقایسه ای است.
  تعداد جامعه و حجم نمونه را چطور مشخص نمایم؟

  • سید مجتبی فرشچی 12 مارس 2019 در 20:40 پاسخ

   سلام. حجم نمونه را با فرمول کوکران با توجه به برآورد حجم جامعه بدست آورید (در همین سایت امکان محاسبه آنلاین هست).
   برای تقسیم حجم نمونه بین کمپ ها به تناسب حجم جامعه در آن کمپ اقدام نمایید.

 88. سلام
  اهورا هستم
  آیا برای انجام مطالعه معادلات ساختاری تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران صحیح است؟
  جایی خوندم که در صورتیکه تعداد جامعه مشخص باشه میشه از فرمول کوکران استفاده کرد و جایی ذکر شده بود که استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان در معادلات ساختاری صحیحی نیست.

  • سید مجتبی فرشچی 12 مارس 2019 در 20:43 پاسخ

   سلام. بله اینجا هم می شود از فرمول کوکران استفاده کرد. منتها گاها ملاحظات دیگری نیز در کار است. مثلا در نرم افزاری مثل لیزرل حداقل حجم نمونه باید 200 باشد.
   البته اگر حجم نمونه کمتر از 200 بدست آید از نرم افزار اسمارت پی ال اس می توانید استفاده کنید.

 89. سلام. من بطور تصادفی از 44 نفر شتر شیرده یک منطقه نمونه گیری کردم و هدفم بررسی میکروبیوتای شیر شتر اون منطقه بوده در اون زمان 44شتر در دسترس بودن.حالا از من جامعه آماری و اینکه چرا 44 تا رو میپرسن؟خواستم از فرمول کاکرون استفاده کنم ولی من تعداد شتر های اون ناحیه یا در واقع جامعه آماری را ندارم و نمیدونم چطور باید محاسبه کنم.و از طرفی در بعضی مقالات هم دیدم که حتی روی 10 شتر کار کردن و بعضی مقالات حتی تعداد هم گزارش نکردن.و بنظرم تعداد در این پژوهش نباید نقش داشته باشه.

  • سید مجتبی فرشچی 12 مارس 2019 در 21:01 پاسخ

   سلام. بهرحال باید توضیحی برای تعیین حجم نمونه بدهید و از یکی از روشهای نمونه گیری الگو بگیرید.
   شما می توانید به روش نمونه گیری در دسترس اشاره کنید. در سایت دیگرمان در خصوص این روش توضیحاتی خواهید دید: http://www.spss-iran.ir
   البته حجم نمونه را نیز لازم است با فرمول کوکران بدست آورید. به طریقی حجم جامعه را برآورد کنید و در فرمول بگذارید.

 90. سلام و خسته نباشید
  آیا با جامعه آماری 38 نفر می شود برای پایان نامه ارشد تحقیق انجام داد؟

  • سید مجتبی فرشچی 12 مارس 2019 در 21:12 پاسخ

   سلام. به احتمال 70 درصد با این حجم نمونه نمی توان کار موفقی ارائه داد. خصوصا اگر پرسشنامه شما طیف لیکرت باشد.

 91. سلام
  میشه میزان خطا رو در فرمول کوکران بیش از 0.1 در نظر گرفت که حجم نمونه کمتر بشه من باید 384 تا پرسشنامه داشته باشم امکانش برام نیست و روی 32 نفر کار کردم با خطای 0.1 در کوکران حجم نمونه 67 نفر می شود میشه لطفا کمکم کنید این مقدار به 40 نفر کاهش پیدا کنه در فرمول کوکران
  ممنون.

  • سید مجتبی فرشچی 16 مارس 2019 در 06:41 پاسخ

   سلام. در نظر گرفتن خطایی بیش از 10 درصد در فرمول کوکران کاملا غیر معمول و احتمالا نادرست است.

 92. در ادامه سوال قبلم می خواستم بپرسم اگر برای توجیه حجم نمونه که زیاد و تعداد پرسشنامه های من کم از پنل دلفی استفاده کنم درست میشه چون در پنل میزان 10 تا 20 متخصص در نظر می گیره.

  • سید مجتبی فرشچی 16 مارس 2019 در 06:43 پاسخ

   اگر قرار است نمونه شما از خبرگان و یا متخصصان باشند، به دلیل کم بودن یا در دسترس نبودن یا سختی دسترسی به این افراد احتمالا بتوانید به میزانی که خبرگان در دسترس هستند نمونه بردارید. پنل دلفی را نمی دانم اما در روش ahp که با خبرگان سروکار دارد، معمولا کمتر از 10 نفر خبره مورد پرسشگری قرار می گیرند.
   با استاد خود مشورت نمایید.

 93. با سلام و احترام
  ببخشید ضمن تشکر بی پایان از شما اگه با جامعه آماری 405(تمامی شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی شهر سنندج) و تعداد نمونه 197 بخواهیم روش نمونه گیری رو انتخاب کنیم باید از چه روشی استفاده کنیم؟

  • سید مجتبی فرشچی 25 مارس 2019 در 14:02 پاسخ

   سلام بر شما. به نظر من از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید که در آن هر منطقه شهرداری سنندج، یک طبقه باشد. و از هر منطقه به تناسب تعداد نمایندگی بیمه داخل آن، نمونه بگیرید. داخل منطقه به تصادف نمایندگی های بیمه را انتخاب کنید. اینطوری از تمام مناطق و سطح شهر در نمونه خود دارید.

   • سلام و سپاس فراوان از لطف شما. ببخشید من قبلاً کارم رو به این شکل انجام دادم که پس از اینکه یک لیست کلی از آدرس تمامی شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی سطح شهر تهیه کردم. مراجعه م به این مکان ها به این صورت بود که جاهایی که بیشترین تعداد نمایندگی و شرکت رو پوشش می داد پرسشنامه هارو توزیع کردم. البته به شکلی که تمامی شرکت ها و تمامی نمایندگی ها رو شامل می شد (مثلا بیمه آسیا، آرمان، البرز، پارسیان، پاسارگاد، حکت، تعاون، تجارت نو، دی، دانا، رازی، سامان، سرمد، سینا، کارآفرین، کوثر، معلم، ملت، میهن، ما و نوین) و هرچه تعداد یک نمایندگی بیشتر بود نمونه م از اون بیشتر شد و این کارو تا تکمیل 197 پرسشنامه ادامه دادم. الان به نظر شما این چه نوع روش نمونه گیری هستش و چرا؟ پیشاپیش به خاطر راهنمایی های ارزنده تون از شما بسیار سپاسگزارم و برایتان سربلندی و توفیق بیش از پیش را خواستارم.

    • سید مجتبی فرشچی 29 مارس 2019 در 13:59 پاسخ

     سلام. شما تقریبا نمونه گیری طبقه ای را پیاده کرده اید که در آن هر شرکت بیمه یک طبقه بوده است.

 94. باسلام خدمت شما
  ببخشید ما میخام جامعه اماری رو برای مطالعه اثر دارچین بر چاقی رو محاسبه کنیم . از چه فرمولی باید استفاده کنیم یه مقدار راهنمایی میکنید . ممنون

 95. عرض سلام و خسته نباشید.با سپاس فراوان از زحمات شما،بنده یک سوال دارم.میشه انواع روش های تعیین حجم نمونه و ویژگی های هر روش اعم از موارد پرکاربرد و محدودیت های آنها را بیان بفرمایید؟بسیییارر متشکرم.

 96. سلام میشه منبعی رو معرفی کنید که نشان دهد می توان از خطای 10 درصد هم در میزان حجم نمونه در فرمول کوکران استفاده کرد

 97. با سلام و وقت بخیر
  می خواستم در مورد برآورد نسبت جامعه بدهید . مثلا چگونه می توان مشخص کرد در یک جامعه آماری چند درصد آنان قدشان 160 می باشد ممنو می شوم در مورد فرآیند کار و فرمول پیشنهادی خود توضیح دهید

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:02 پاسخ

   سلام. محاسبه نسبت خیلی ساده است. در مثالی که زدید تعداد افرادی که قدشان 160 می باشد را تقسیم بر تعداد کل افراد کنید و حاصل را در عدد صد ضرب کنید. این می شود درصد افرادی که قدشان 160 است. این محاسبات را با اکسل می توانید به راحتی انجام دهید.

 98. سلام وقت بخیر
  برای تعیین تعداد گروه نمونه در پروپوزال چه روشی را پیشنهاد میکنید؟
  موضوع پروپوزال ارزیابی ریسک خطر ابتلا به بیماری

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:05 پاسخ

   سلام. تعداد گروه یا تعداد طبقه هنگام نمونه گیری مد نظر شماست. این محاسبات خاص خود با فرمول های نمونه گیری را دارد که ما وارد آن حوزه نشده ایم. یا یک متخصص نمونه گیری (آمار) مشورت داشته باشید.

 99. سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
  برای جمعیت‌های بسیار بزرگ (چند میلیون) چه تعداد نمونه باید انتخاب کنید؟ مثلاً، جمعیت مورد مطالعه ما شهروندان بزرگ‌سال شهر هرات باشد که شمار این جمعیت 3 میلیون نفر است. حالا اگر از فورمول کوکران کار بگیریم، 384 پرسشنامه پیشنهاد می‌شود، آیا واقعاً بسنده است؟ از سوی دیگر، اگر 10 درصد جمعیت 3 میلیونی خود را در نظر بگیریم، شمار 300 هزار پرسش‌نامه بسیار زیاد است.

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:07 پاسخ

   سلام. بله اینجا به نظر میاد که فرمول کوکران عدد مناسبی نمی دهد هر چند که عدد 384 صحیح است. اما شما برای بالا بردن اعتبار تحقیق می توانید با توجه به بودجه خود درصدی از جمعیت را در نظر بگیرید. مثلا یک درصد.
   یا اینکه این جمعیت را در مناطق مختلف و نواحی به طبقاتی تفکیک کنید تا حد ممکن و در هر طبقه 384 نفر نمونه گیری کنید.

 100. سلام ابتدا از مطالب خوب شما تشکر می کنم یه سوال داشتم: اگر بجای نمونه گیری (بدلیل حجم کم جامعه )از سر شماری استفاده کنیم آیا می توان برای تحلیل از آمار استنباطی استفاده کرد؟ممنون می شوم توضیح دهید چطور باید تحلیل نمود

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:10 پاسخ

   سلام. اگر سرشماری کردید که دیگر آمار استنباطی معنایی ندارد. زیرا کل اطلاعات جامعه آماری خود را دارید و نتایج صد درصد روشن است. آزمون آماری اینجا معنای خود را از دست می دهد.

 101. با عرض سلام. من قصد دارم پژوهشی بر روی دانش اموزان شهرمان انجام دهم. شهر ما سه منطقه آموزشی دارد. با توجه به اینکه این مناطق سطح افتصادی متفاوتی دارند من قصد ندارم خوشه ای استقاده کنم چون به این شکل تنوع اقتصادی و تاثیر آن را از دست می دهم. اکنون اگر من بخواهم از هر سه این منطقه مدارسی را انتخاب کنم و از این مدارس هم فقط می خواهم روی دانش اموزان پایه 4 تا 6 پرسشنامه اجرا کنم به چه شکلی باید عمل کنم؟ تعداد نمونه ام باید حدود 600 نفر باشد. خیلی ممنون از راهنمایی شما

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:14 پاسخ

   سلام. از نمونه گیری طبقه ای استفاده کنید. نمونه هر طبقه متناسب با حجم آن طبقه باشد.

 102. سلام وقتتون بخیر.من موضوع پایان نامه اثربخشی هست.که به صورت نیمه آزمایشی انجام میشه .استاد راهنمام میگن که نمیخواد فرمول برای بدست آوردن حجم نمونه لازم نیست ولی دانشگاه اصرار به داشتن فرمول دارن.حالا با توجه به اینکه من حداقل پانزده گروه کنترل و پانزده گروه آزمایش دارم بنظرتون چه راهی بهتره؟ممنونم از شما سپاسگزارم.

  • سید مجتبی فرشچی 11 جولای 2019 در 01:58 پاسخ

   سلام. از روش نمونه گيري در دسترس استفاده کنيد. البته نظر استاد راهنما يا همان خبره بر هر روش حجم نمونه اي ارجحيت دارد.

 103. برای نمونه گیری در تحقیقات کیفی چطور باید عمل کرد

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:26 پاسخ

   از روشهای خاص و علمی آماری و با داشتن برآوردهایی از جامعه باید حجم نمونه را در این حالات محاسبه کرد. این روشها چون عمومی نیستند ما ورود پیدا نمی کنیم.

 104. سلام. یه سوال خدمتتون داشتم. من برای کار پایان نامه جامعه آماری مربیان ورزشی شهر ایلام در نظر گرفتم. تعداد مربیان ورزشی نامحدود و بهتره بگم نامعلوم در نظر گرفته شده. می‌دونم باید از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده کنم اما در این فرمول که مولفه ها دارای مقادیر ثابتی هستند پس یعنی تعداد نمونه برای تمام جامعه های نامحدود یکسانه؟!؟!؟! میشه راهنمایی کنید؟ ممنونم ازتون

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:29 پاسخ

   سلام. با مراجعه به مراکز اداری ورزشی شهر ایلام احتمال زیاد می توانید برآوردی از تعداد مربیان ورزشی بدست آورید. یا با سرچ.
   و گرنه می بایست از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده کنید که خیلی محافظه کارانه حجم نمونه را اعلام می کند.

 105. با سلام و عرض ادب. نمونه گیری تمام شمار جزو کدام طبقه از نمونه گیری است و اصطلاح تخصصی آن به انگلیسی چه می شود؟

  با تشکر فراوان

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:31 پاسخ

   سلام. منظورتان سرشماری است؟ سرشماری که شد دیگر نمونه گیری نیست و کل اعضای نمونه بررسی می شوند.

 106. باسلام خدمت ادمین محترم و کلیه دوستان
  بنده دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی می-باشم برای اجرای پروژه کارشناسی ارشد به انتخاب استاد امار روش نمونه گیری به شرح زیر می باشد: نمونه ها به روش تخصیص تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول اعداد تصادفی دردو گروه مداخله و کنترل قرار می گیرند که در ان طبقات بر اساس جنس, گروه سنی و سطح تحصیلات ساخته می شوند. درون هر طبقه نیز از روش بلوک های جایگشتی تصادفی استفاده خواهد شد.
  لازم به ذکر است در این راستا استاد آمارم از ارائه توضیحات لازم به بنده در این راستا خودداری کرده بنابراین به ناچار کلیه منابع و سایت ها رو مطالعه کردم و مطالب مرتبطی در این راستا کسب نکردم. اگر امکانش هست که روش نمونه گیری را برای اینجانب شرح دهید سپاسگذار خواهم بود.

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 21:52 پاسخ

   سلام. پیچیده است و در این مجال نمی شود آنرا توضیح داد. در واتس اپ با همکاران ما ارتباط بگیرید و اطلاعات را ارسال نمایید و عنوان نمایید که به صورت مشاوره تلفنی برایتان توضیح دهند.

 107. با سلام و عرض ادب
  من می خواستم یک نمونه گیری روی یک جامعه آماری انجام دهم و بتونم میانگینی به دست بیارم که بتونم میانگین رو به جامعه بسط بدم. برای اینکه آنلاین باشه این رویه، به ذهنم رسید که با کمک مقادیر نمونه هام، بهترین تابع توزیع آماری رو برای نمونه م با نرم افزار مینی تب به دست بیارم که میانگین اون تابع توزیع رو بسط بدم به کل جامعه ام…
  این کار درست هست یا نه؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 22:06 پاسخ

   سلام. سوال خیلی فنی است. با اساتید علم آمار مشورت داشته باشید.

 108. با سلام و احترام
  من 12 تا داده دارم که میخوام آنها را به 3 تا بازه تبدیل کنم به طوری که 1- یکی از بازه ها سمت چپ میانگین 12 تا داده باشه(یعنی اعداد داخل بازه کوچکتر از میانگین باشند) و 2- یکی از بازه ها سمت راست میانگین 12 تا داده باشه(یعنی اعداد داخل بازه بزرگتر از میانگین باشند) و نهایتاً 3- سومین بازه طوری تعیین بشه که میانگین 12 تا داده داخل آن بازه قرار بگیره .
  به عنوان مثال اگر میانگین 12 تا داده من 5 باشد میخام 3 تا بازه من مثلاً به این صورت باشد (1-3)، (3-7)، (6-10)
  امکانش هست راهنمایی کنید که چطور و با چه روشی می تونم 3 تا بازه را تشکیل بدهم که تشکیل بازه ها از نظر علمی منطقی باشه؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 22:08 پاسخ

   سلام. در اکسل فرمول این طبقه بندی را می توانید بنویسید و داده ها را تقسیم کنید. اکسل کار حرفه ای نیاز است.

 109. با سلام
  یک سوال: برای اینکه بخواهم از یک جامعه آماری 4 هزار نفری به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی اتفاقی نمونه گیری کنم، تعداد آزمودنیها را با چه فرمولی باید محاسبه کنم.
  ممنون

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 22:10 پاسخ

   سلام. از فرمول کوکران استفاده کنید. در همین سایت به صورت آنلاین می توانید. به صفحه مربوطه از منو آموزش بروید.

 110. سلام. وقت بخیر. من تحقیقی دارم با عنوان بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه¬ها و افزایش کارایی در یکی از کارخانجات. جامعه آماری 20 نفر هست ک نمونه هم برابر با جامعه در نظر گرفته شده با روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری تا ب فرضیه ها پاسخ داده بشه. استاد گفتن ک بدلیل اینکه جامعه آماری کم هست، روش کار شما کیفی هست. بنابراین ادامه کار رو با روشهای کیفی شرح بدید.
  منظورشون چی هست؟ الان روش تجزیه و تحلیل چ روشی میشه؟

  • سید مجتبی فرشچی 29 ژوئن 2019 در 22:11 پاسخ

   سلام. وقتی سرشماری کرده اید دیگر استفاده از روشهای استنباطی آماری معنایی ندارد.

 111. با سلام و روز بخیر
  ابتدا اینکه پایان نامه من با استفاده از روش کیفی می باشد.
  و جامعه آماری من تعدادی از روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و تعدادی از پرستاران است.
  حال به نظرتون از چه روشی برای نمونه گیری استفاده نمایم ؟
  و روش تجزیه و تحلیل داده ها فقط بر اساس تحلیل باید باشد؟
  پیشاپیش از زحمتی که میکشید کمال تشکر و قدردانی را دارم .

  • سید مجتبی فرشچی 11 جولای 2019 در 01:49 پاسخ

   سلام. در خصوص روش کیفی خیلی اطلاعات ندارم. در خصوص نمونه گیری روش طبقه ای مناسب تر به نظر می رسد. نظر استاد را اخذ نمایید.

 112. سلام. برای تعیین حجم نمونه معادلات ساختاری چه روشی مناسب است؟ چرا؟ جامعه آماری من 19800 نفراست. اگر از روش تحلیل رگرسیونچند متغیری استفاده کنم حجم نمونه چند نفر دقیق و مناسب است. ممنونم

  • سید مجتبی فرشچی 13 جولای 2019 در 17:42 پاسخ

   سلام. از فرمول کوکران یا جدول مورگان استفاده نمایید. در همین سایت محاسبه آنلاین آنها از منو آموزش قابل دستیابی است.

 113. سلام
  من میخوام از هر بار کالاهای ارسالی چندین نمونه انتخاب کنم که سریالهای اون بررسی بشه مجاز به دریافت هستند یا خیر و در صورت اینکه مثلا 20درصد از کل بار نامجاز هستند کل بار کنسل بشه.
  امکانش هست راهنمایی کنید که چیکار کنم دقیقا؟

  • سید مجتبی فرشچی 21 جولای 2019 در 16:22 پاسخ

   سلام. نمونه گیری سیستماتیک می تواند یک روش خوب نمونه گیری برای شما باشد. انواع روشها را مطالعه و با نظر استاد آنکه مناسب است را انتخاب نمایید.

 114. با سلام و وقت بخیر
  من پژوهشی در شهرهای تهران (370 نفر)، رشت (230 نفر)، اصفهان (340 نفر)، شیراز (260 نفر)، مشهد (290 نفر) روی دانشجویان انجام داده ام به این صورت که در هر شهر، یک دانشگاه انتخا شد و در هر دانشگاه یک دانشکده و در نهایت یک کلاس و پرسشنامه ها بین افراد آن کلاس توزیع شد. دو سوال برایم پیش آمده است: 1- آیا نمونه گیری را خوشه ای باید مطرح کرد؟ 2- برای مدل یابی آیا میتوانم کل نمونه ها (1500 نفر) را روی هم بریزم؟ یعنی حجم زیاد نمیشود؟
  با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 4 آگوست 2019 در 16:28 پاسخ

   سلام. 1- تا حدی می توان گفت نمونه گیری شما خوشه ای بوده است. اما به نظر من اسم خاصی نمی شود برای این شیوه نمونه گیری ذکر کرد. با همین توضیحات در پایان نامه بیاید.
   2- اشکال ندارد. با بررسی کل 1500 نمونه مدل یابی و سایر آزمون های آماری را انجام دهید.

 115. سلام
  میشه بفرمایید بر اساس تعدادسوال پرسشنامه معتبر جهانی چه طور حجم نمونه پیدا کنم

  • سید مجتبی فرشچی 4 آگوست 2019 در 18:26 پاسخ

   سلام. اگر نرم افزار لیزرل است تعداد سوالات ضربدر ۱۰.
   اگر نرم افزار اسمارت پی ال اس است شاخص که بیشترین سوالات را دارد انتخاب می شود و تعداد سوالات آن شاخص در ۱۰ ضرب می شود.
   اگر نرم افزار اس پی اس اس باشد می توان از جدول مورگان یا فرمول کوکران استفاده کرد

 116. سلام
  در تحقیقی 140 معلم و 265 دانش آموز نمونه آماری هس اینا رو چطوری وارد کنیم تو نرم افزار که تجزیه و تحلیل درست در بیاد
  موضوع هم رابطه هیجانات نعلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  • سید مجتبی فرشچی 5 آگوست 2019 در 12:23 پاسخ

   سلام. سوال شما سوال بسیار مهمی است و می بایست دقت زیادی داشته باشید و گرنه ممکن است راه را اشتباه رفته و کل کار زیر سوال برود.
   لازم است دقیقا پرسشنامه دانش آموزان هر معلم مشخص باشد. یعنی مشخص باشد هر دانش آموز مربوط به کدام معلم است.
   باید داده های مربوط به 140 معلم رو به ازای 265 دانش آموز کپی کرد و به 265 رسوند. پیشنهاد می کنم از طریق واتس آپ با همکاران ما ارتباط گرفته و در قالب مشاوره دقیقا راه حل را بدست آورید. استاد را نیز کاملا در جریان شیوه ورود داده و تحلیل قرار دهید تا با اطمینان خاطر کار را جلو ببرید و دوباره کاری پیش نیاید.

 117. سلام
  درتحقیقی از کانونهای بازنسشتگان شهر اصفهان دو کانون بازنشستگان فرهنگی و کانون بازنشستگان ذوب آهن انتخاب شده وپژوهشگر در این دو کانون اقدام به نمونه گیری خواهد کرد نمونه ها باید 65 سال به بالا باشند روش نمونه گیری از چه نوعی است و حجم نمونه پیشنهادی با توجه به اینکه حجم جامعه اماری مشخص نیست و پژوهش به صورت معادلات ساختاریست چقدر باید باشد

  • سید مجتبی فرشچی 24 آگوست 2019 در 15:26 پاسخ

   سلام. نمونه گیری شما طبقه ای است و برای تعیین حجم نمونه، لازم است برآوردی از حجم جامعه داشته باشید. در عین حال حالتی که حجم جامعه مشخص نیست در این صفحه هست: تعیین حجم نمونه
   توجه کنید که در معادلات ساختاری با لیزرل حداقل حجم نمونه باید 200 باشد. سایت لیزرل ما را و سایت اسمارت پی ال اس را ببینید:
   http://www.lisrel.ir
   http://www.smartpls.ir

 118. یاسین قادری 21 آگوست 2019 در 11:32 پاسخ

  سلام جناب وقتتون بخیر
  ببخشید در تحقیقم نرخ بازگشت پرسشنامه 225 هست که دریافت کردم و برای تحلیل می خوام استفاده کنم، به نظر شما چه تعداد باید جامعه آماری را تعیین کنم که مطابق با جدول کرجسی باشد. (حد معمول تعداد جامعه آماری با توجه به 550 جدول کرجسی چقدر باشد بهتر است)؟
  تشکر.

 119. سلام وقت بخیر
  از جامعه ای که تعداد آن را نمیدانم، موفق شدم به ۱۰۰ نفر از آنها پرسشنامه بدهم. ۸۴ پرسشنامه از این ۱۰۰ تا پس از ملاحظه توسط افراد به بنده برگردانده شد. ۶۳ تا از این ۸۴ تا پرسشنامه‌هایی بودند که خوب تکمیل شدند و در آنالیزها وارد شدند.
  آیا این روش نمونه گیری صحیح است و اگر صحیح است چه نوع روشی است؟
  متشکرم

  • سید مجتبی فرشچی 1 سپتامبر 2019 در 13:57 پاسخ

   سلام. نه اینطوری اصولی نیست. قبل از اقدام به تکمیل پرسشنامه بایستی دقیقا بدانید چند نفر حجم نمونه نیاز دارید. آنگاه ریخت و ریز پاسخها را پیش بینی کنید و به تعداد بیشتری پرسشنامه بدهید تا در نهایت به تعداد تعیین شده پرسشنامه خوب و قابل استفاده برسید.

 120. سلام
  در مورد کار تحلیل عاملی اکتشافی از چه روشی برای تعیین حجم نمونه استفاده میکنیم؟

 121. سلام صبح بخیر، برای مقایسه داده های رتبه ای در spss در قسمت analyze>nonparametric test>Legacy ..>K Independent sample در قسمت grouping variable دقیقا باید چه چیزی را وارد کنیم؟ سپاسگذارم
  درمورد سوالی که پرسیدم می دانم که باید در قسمت مینیمم و ماکزیمم کمترین و بیشترین مقدار عددی متغیر رتبه ای رو وارد کنم اما در مورد اینکه grouping value چی باشه نمیدونم

  • سید مجتبی فرشچی 31 اکتبر 2019 در 16:06 پاسخ

   سلام. قبلش لازمه یک متغیر گروه بندی تعریف کرده باشد. در آن قسمت این متغیر را بگذارید. مینیمم و ماکزیمم هم حد بالا و پایین اون متغیر گروه بندی است.

 122. سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون.تعداد نمونه های من ۳۰ نفر است .برای روایی و پایایی سوال هم باید به ۳۰داد؟

  • سید مجتبی فرشچی 31 اکتبر 2019 در 16:31 پاسخ

   سلام. معمولا حجم نمونه 30 برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده می شود. حال اگر کل حجم نمونه شما 30 است، کمتر در نظر بگیرید. مثلا 15.
   البته اگر روی کل حجم نمونه بگیرید نیز مشکل خاصی پیش نمی آید {در صورت تایید پایایی با آلفای کرونباخ}.

 123. سلام روزتون بخیر
  می خواستم ببینم در بسیج ملی فشارخون که تمام افراد بالای 30 سال ایرانی و غیر ایرانی ،زنان باردار(بدون توجه به سن) و بیماران کلیوی (بدون توجه به سن) شرکت کردند و انتظار بود از 40 میلیون جمعیت مربوطه 20 میلیون در اون شرکت کنند ،آیا روش نمونه گیری مربوطه غیرتصادفی و داوطلبانه بوده است ؟
  ممنون میشم اگه بتونید راهنمایی بفرمایید.

  • سید مجتبی فرشچی 31 اکتبر 2019 در 16:43 پاسخ

   سلام. به نظر من در اینجا اصلا بحث نمونه گیری مطرح نبوده و به نوعی سرشماری بوده. انتظار این بود که تمام افراد بالای 30 سال در این طرح شرکت کنند. نمونه گیری صورت نگرفت.

 124. با سلام
  اگر بخواهیم پرسشنامه ای طراحی کنیم که هیچ منابعی جهت تدوین آن نداریم چه کنیم . چون ابزار تحقیق من پرسشنامه محقق اخته است ولیکن تاکنون پرسشنامه ای پیدا نکردم در طراحی پرسشنامه از چه روشی باید استفاده کرد

  • سید مجتبی فرشچی 31 اکتبر 2019 در 17:05 پاسخ

   سلام. شاخص ها و معیارهایی که قصد اندازه گیری دارید را بنویسید و بعد با توجه به آنها سوال طرح کنید. یک پرسشنامه خوب و مرتبط را الگوی خود قرار دهید.

 125. سلام داده های من نمرات کنکور سراسری هست که توزیع نمونه گیری را ندارم و 4روش نمونه گیری را میخواهم انجام بدم.آیا اندازه نمونه ای که با فرمول کوکران بدست آوردم برای هر چهار روش (تصادفی ساده،طبقه بندی،خوشه ای،سیستماتیک )مناسب هست؟اگر نیست چجوری باید اندازه نمونه را مشخص کنم وقتی صفت طبقه بندی یا اندازه طبقات رو ندارم؟

  • سید مجتبی فرشچی 31 اکتبر 2019 در 17:22 پاسخ

   سلام. در اصل هر کدام از این روشها فرمول تعیین حجم نمونه مخصوص خود را دارند. به کتاب نمونه گیری دکتر عمیدی مراجعه نمایید.

 126. سیدابراهیم میری دوزینی 5 نوامبر 2019 در 19:20 پاسخ

  سلام، در تحقیقات اقتصادی وقتی از سری های زمانی استفاده می شود، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری چگونه تعریف می شوند ؟ از راهنمایی تان متشکرم

  • سید مجتبی فرشچی 7 نوامبر 2019 در 17:25 پاسخ

   سلام. در اصل در این موارد شما مفهومی به نام جامعه آماری و نمونه گیری ندارید بلکه با داده های که در اختیار دارید، تحلیل را انجام می دهید. در تحقیق خود اشاره می کنید که این داده ها را از این سال تا این سال در اختیار داشته و تحلیل را انجام داده اید.
   اقتصاد سنجی و سری های زمانی روشهایی متفاوت از تحلیل داده های پرسشنامه ای و تحقیقات پیمایشی هستند.

 127. با سلام
  جامعه آماری بنده مشتریان بانک در یک استان می باشد
  چگونه حجم نمونه تعیین می شود؟؟؟
  جهت تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق و بررسي مدل تحقيق از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

  • سید مجتبی فرشچی 9 نوامبر 2019 در 13:20 پاسخ

   سلام. بهتر این است جامعه آماری خود را به طبقاتی تقسیم کنید (بر اساس شرایط جغرافیایی یا سایر شاخص ها) و بعد نمونه گیری طبقه ای انجام دهید.
   به احتمال قوی شما بایست از نرم افزار SPSS استفاده کنید

 128. سلام وقت بخیر
  ببخشید من برای پروژم، از خبرگان یک شرکت استفاده کردم و مدلی رو طراحی کردم، الان برای تایید مطلوبیت مدل لازم دارم که خبرگان سایر شرکت ها(که الان 37 تا بیشتر در ایران نیست) با استفاده از طیف لیکرت و پرسشنامه مطلوبیت نظر بدهند. با توجه به این، من گفتم برای هر شرکت دو پرسشنامه بفرستم و نظرات رو جمع آوری کنم. این از نظر روش نمونه گیری درست هست؟

 129. با سلام. من در پژوهشم 301 مزرعه دارم که به 5 دسته تقسیم می شوند آیا تعداد نمونه ها را به روش کوکران میتوان تعیین کرد؟ و اینکه میتوان میزان خطا را به دلخواه انتخاب کرد؟

 130. جامعه ی من ( معلمان دوره ابتدایی شهر اهواز ) است . مناسب ترین شیوه نمونه گیری چیست؟


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛

1- بهترین راه ارتباط با ما (سفارش تحلیل یا سایر درخواستها) واتساپ می باشد.

2- براي خريداري محصولات اگر در سايت عضو شويد بهتر است، زيرا در آینده با ورود به محيط کاربري خود مي توانيد به محصولات خريداري شده دسترسي داشته باشيد. البته بدون این اقدام نیز خریداری محصول و دریافت لینک آن براحتی امکان پذیر است.

3- براي جستجو در میان کامنت ها از ctrl+f استفاده کنيد. ضمنا امکان جستجو در محتوای سایت از نوار بالای صفحات وجود دارد.

شرکت آماری اطمینان شرق

Open chat
1
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by