مجید شکیبا منش

مدرک تحصیلی:

  • کارشناس ارشد رشته شهرسازی

سمت در شرکت:

  • مشاوره ارشد پروژه های مطالعاتی و طرح های اجرایی
  • متخصص سیستم اطلاعات جغرافیایی (جهانی) ARC GIS
  • انجام تحلیل های آماری مکان محور با استفاده از نرم افزار ARC GIS