حمید منحنی

سمت در شرکت:

تحلیلگر مبحث تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار Expert Choice