حمید منحنی

سمت در شرکت:

تحلیلگر مبحث تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار Expert Choice

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی