آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف در spss (آموزش متنی-تصویری)

۶,۲۰۰ تومان

فرض نرمال بودن توزیع داده ها و مشاهدات از فروض اساسی و اصلی در آمار به شمار می رود و قاعدتا بررسی آن گامی مهم در انجام تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار spss می باشد. نادیده انگاشتن این فرض مهم می تواند شما را به تحلیل آماری و نتیجه گیری اشتباه سوق داده و شما را به مرز عدم قبول پایان نامه برساند!

چنانچه داده ها از توزیع نرمال پیروی نکنند و از برخی آزمون های آماری نمی توانید استفاده کنید و به جای آن مجوز اجرای آزمون های آماری دیگر صادر می شود.

آموزش متنی- تصویری (غیر ویدئویی) تست نرمال بودن داده ها در نرم افزار اس پی اس اس می تواند نیاز شما را مرتفع نموده و قدم به قدم و مرحله مرحله و با استفاده از تصویرهایی از محیط کار spss به شما بگوید که چطور آزمون کلموگروف اسمیرنف یا K-S test را اجرا کنید، چطور نتایج و خروجی spss را تحلیل کنید و اینکه مثالی با داده های واقعی در این زمینه در دسترس داشته باشید. فیلم معرفی این آزمون ناپارامتریک را در زیر مشاهده نمایید. قیمت 16 تومان  فقط 6.2 تومان.

خرید کنید اطلاعات بیشتر