سایر نرم افزارهای آماری

در کنار پرداختن به نرم افزار پر کاربرد SPSS، مناسب است که توجهی به سایر نرم افزارهای آماری نیز داشته باشیم. بهرحال اصول علمی آمار ثابت هستند و روشها و آزمون های آن با نرم افزارهای آماری مختلف قابل انجام هستند.

معرفی مختصر مینی تب نرم افزار Minitab یا مینی تب، یکی از نرم افزارهای خوب آماری است که در برخی زمینه ها توانمندیهای خوبی داشته و مورد توجه قرار گرفته است. این نرم افزار در زمینه تحلیل سری های زمانی بسیار توانمند می باشد و اغلب پژوهشگران و دانشجویان برای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی […]

آشنایی با نرم افزار R نرم افزار آر یا R یک نرم افزار آماری بسیار توانمند و رایگان (Open Source) است که حرفه ای های آمار با آن کار می کنند. کار با این نرم افزار نیازمند برنامه نویسی دارد که به همین دلیل فقط افرادی که در رشته آمار تحصیل کرده اند سراغ آن […]