فهیمه شیشه چی

فهیمه شیشه چی تحلیلگر شرکت آماری اطمینان شرق

مدارک تحصیلی:

کارشناس رشته آمار از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناس ارشد رشته آمار، گرایش اقتصادی اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

سمت در شرکت:

تحلیلگر نرم افزار spss