حنانه کلیدری

حنانه کلیدری تحلیلگر شرکت آماری اطمینان شرق

مدارک تحصیلی:

  • کارشناس رشته آمار از دانشگاه آزاد مشهد
  • کارشناس ارشد رشته آمار از دانشگاه آزاد مشهد

سمت در شرکت:

  • نظارت بر امور پرسشگران میدانی شرکت
  • انجام تحلیل های آماری مساله محور برای ادارات دولتی, سازمانها و شهرداریها