علی هادیان فر

علی هادیان فر تحلیلگر شرکت آماری اطمینان شرق

مدارک تحصیلی:

کارشناس رشته آمار از دانشگاه بیرجند

کارشناس ارشد رشته آمار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سمت در شرکت:

مسئول واحد آموزش گروهی نرم افزار spss

تدریس خصوصی و گروهی درس آمار و تحلیل آماری دانشگاهها