علی هادیان فر

مدارک تحصیلی:

  • کارشناس رشته آمار از دانشگاه بیرجند
  • کارشناس ارشد رشته آمار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سمت در شرکت:

  • تحلیلگر آماری با نرم افزارهای  SPSS و R
  • مسلط به مباحث آکادامیک آماری