سید یونس عشقی

مدارک تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی در رشته برنامه ریزی شهری

 

سمت در شرکت

  • انجام تحلیل های توصیفی با نرم افزار اکسل
  • کار با نرم افزار GIS و تحلیل داده های مکان محور و تهیه نقشه های تحلیلی