سید یونس عشقی

مدرک تحصیلی

  • دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی

 

سمت در شرکت

  • انجام تحلیل های توصیفی با نرم افزار اکسل
  • کار با نرم افزار GIS و تحلیل داده های مکان محور و تهیه نقشه های تحلیلی