رسول آسوده

مدارک تحصیلی:

  • کارشناس رشته آمار از دانشگاه محقق اردبیلی
  • کارشناس ارشد رشته آمار زیستی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمت در شرکت

:

  • تحلیلگر با تجربه نرم افزار SPSS
  • مدرس تحلیل آماری و spss به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران